Prekyba

Barkodas Žr. brūkšninis kodas.
Barteris Žr.natūriniai mainai.
Bendrasis muitas Muitas, taikomas siekiant reguliuoti užsienio prekybą ir gauti pajamų į valstybės biudžetą. Žr. muitas.
Boikotas Visiškas arba dalinis ekonominių santykių nutraukimas, atsisakymas pirkti arba tiekti prekes, tarptautinės prekybos su kuria nors šalimi uždraudimas.
Brūkšninis kodas Identifikacinis prekės numeris, užkoduojantis raidinę ir skaitinę informaciją apie prekę lygiagrečiai išdėstytų stačiakampių brūkšnelių seka. Brūkšninis kodas nuskaitomas specialiu skaitytuvu. Brūkšninio kodo technologija užpatentuota 1952 m.
Dempingas Prekių ir paslaugų pardavimas rinkose mažesnėmis už jų savikainą kainomis.
Didmeninė kaina Kaina, kuria prekės parduodamos juridiniams asmenims (t. y. kitoms įmonėms, o ne galutiniam vartotojui).
Didmeninė prekyba Prekyba prekėmis tarp juridinių asmenų (įmonių). Paprastai didmeninėje prekyboje prekės didžiausio palankumo statusas parduodamos dideliais kiekiais, tačiau nebūtinai. Žr. mažmeninė prekyba.
Didmeninės prekybos atsargos Didmeninės prekybos atsargos rodo, kaip pakito didmenininkų sandėliuose saugomų atsargų vertė per tam tikrą laikotarpį.
Didžiausio palankumo statusas Principas, reikalaujantis, kad kiekviena Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) narė vienodai palankiai traktuotų visų kitų narių prekes ir paslaugas, t. y. jeigu vienai PPO narei suteikiamos palankesnės sąlygos, tokios pat sąlygos turi būti suteikiamos ir visoms kitoms narėms.
Eksportas Prekių pardavimas užsienio pirkėjams, paslaugų teikimas užsienio subjektams. Žr. importas.
Eksporto kvota Maksimali leidžiamos išvežti (parduoti užsienio asmenims) produkcijos apimtis. Ji gali būti nustatoma arba vienašaliu valstybės sprendimu, arba tarpvalstybiniu susitarimu. Eksporto kvotų nustatymu siekiama arba užkirsti kelią vietos ištekliams išvežti esant jų deficitui ar išsekimo grėsmei, arba aps...
Eksporto leidimas Vyriausybės dokumentas, leidžiantis eksportuoti konkrečias prekes į nurodytas valstybes.
Elastingumas Dviejų reiškinių tarpusavio priklausomybės pobūdis. Terminas dažniausiai vartojamas apibūdinti tam tikros prekės paklausos priklausomybę nuo kainos ir nuo vartotojo pajamų.
Elgsena rinkoje Individo ar įmonės veikla konkrečioje rinkos situacijoje, kai pasirenkama kainų, prekybos, investicijų, veiklos organizavimo ir kt. strategija.
Embargas Prekybos ryšių su tam tikromis šalimis nutraukimas, draudimas importuoti ir eksportuoti prekes ar paslaugas. Embargas dažnai taikomas tada, kai vyksta šaltasis karas.
Faktoringas Prekinio kredito forma, kai kredito įstaiga suteikia paskolą prekių pardavėjui, kartu perimdama teisę reikalauti iš pirkėjo sumokėti už prekes. Tai prekybos skolų įsigijimas.
FCA Prekės pristatymas pirkėjo ekspeditoriui į paskirtą vietą. Pardavėjas pristato prekes į vežėjo nurodytą vietą ir tvarko eksporto formalumus. Tolesniu prekių gabenimu, draudimu rūpinasi pirkėjas.
Forfeitingas Eksportuotojų reikalavimo teisės (t. y. importuotojo skolos eksportuotojui) įsigijimas su nuolaida.
GATT 1947 m. įsigaliojusi Bendroji sutartis dėl tarifų ir prekybos, kurios pagrindu vėliau buvo įkurta Pasaulio prekybos organizacija.
Grynasis eksportas Eksporto ir importo skirtumas, t. y. suma, kuria eksportas viršija importą.
Hekšerio ir Oulino modelis Teorija, tarptautinę prekybą aiškinanti santykiniu pranašumu tarp šalių, gaminančių skirtingus produktus. Pasak šios teorijos, santykinis pranašumas atsiranda dėl skirtingų išteklių, kuriais disponuoja šalys.
Importas Prekių, paslaugų, darbo ir kapitalo įvežimas (pirkimas) iš užsienio šalies.
Importo kvota Valstybės nustatomas prekės kiekis, kurį leidžiama įvežti iš užsienio šalies. Importo kvota yra tiesioginis laisvosios prekybos ribojimas, kuriuo siekiama apsaugoti vietos gamintojus.
Importo muitas Valstybės nustatomas mokestis įvežamoms prekėms. Importo muito paskirtis – pabranginti tam tikras prekes ir taip sumažinti jų įvežimą, norint apsaugoti vietos gamintojus, taip pat gauti pajamų į biudžetą.
INCOTERMS Tarptautinių prekybos rūmų (International Chamber of Commerce, ICC) parengtos tarptautinės prekybos terminų aiškinimo taisyklės. Pirmą kartą jos paskelbtos 1936 m. Nuo tada Tarptautiniai prekybos rūmai jas nuolat atnaujina. Jose galima rasti tokius terminus kaip CIF, FOB.
Įsiskverbimo kaina Prekės ar paslaugos kaina, kurią nustato naujas rinkos dalyvis, norėdamas užkariauti tam tikrą rinkos dalį. Paprastai ši kaina būna mažesnė už iki šiol rinkoje buvusių analogiškų produktų kainas. Tokia rinkodaros strategija dažnai taikoma rinkose, kuriose paklausa yra elastinga kainos atžvilgiu, o v...
Išankstinis sandoris Sutartis dėl prekės ar vertybinio popieriaus galimo arba būtino pirkimo arba pardavimo tam tikru laiku ir tam tikra kaina ateityje. Sutartyje nurodoma prekės ar vertybinio popieriaus būsimo pirkimo / pardavimo data, vieta, kiekis ir kaina. Išankstinis sandoris yra nebiržinis.
Juodoji rinka Neoficiali, nelegali rinka, kurioje už didesnę kainą galima nusipirkti deficitinių (tai būdinga planinei ekonomikai) arba draudžiamų prekių. Juodoji rinka atsiranda dėl valstybės draudimų prekiauti tam tikromis prekėmis arba dėl griežto valstybinio kainų reguliavimo, kai nustatytos per mažos prekių ...
Kaina Prekės ar paslaugos piniginis įvertinimas. Produkto kainą rinkoje lemia prekės pasiūla ir paklausa, tokia kaina dar vadinama rinkos kaina. Rinkos kaina yra pagrindinis informacijos tarp vartotojų ir gamintojų perdavėjas, lemiantis, kokiems produktams ir kokiomis apimtimis bus naudojami ekonominiai i...
Kainodara Įmonės produkcijos – prekių, paslaugų – kainų nustatymas atsižvelgiant į rinkos kainas, konkurentų veiksmus, rinkos monopolizavimo laipsnį, veiklos sąnaudas.
Kainų burbulas Žr. burbulas.
Kainų indeksas Prekių ir paslaugų kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį.
Kainų karas Prekių ir paslaugų pardavėjų varžymasis dėl vartotojų aktyviai mažinant kainas. Tai – itin regima, tačiau ribotą laiką trunkanti kainų konkurencijos forma. Kainų karas naudingas vartotojui, nes jis gauna galimybę prekių ir paslaugų įsigyti pigiau. Kainų karas baigiasi, kai iš rinkos galiausiai pasit...
Kainų konkurencija Prekių tiekėjų ir paslaugų teikėjų nuolatinis varžymasis dėl vartotojų siūlant mažesnes už konkurentų kainas. Kainų konkurencija kartais įgauna kainų karo pobūdį.
Kainų lygis Tam tikro produkto kainos arba grupės prekių ir paslaugų kainų dydžiui apibūdinti vartojamas terminas, dažniausiai išreiškiamas kainų indeksais (VKI, GKI) arba vidutinėmis tam tikrų prekių grupės kainomis.
Kainų lubos Teisės aktų nustatytos maksimalios prekių ar paslaugų kainos.
Kainų stabilumas Santykinis kainų lygio pastovumas tam tikrą laikotarpį. Paprastai laikoma, kad kainos yra stabilios, jei vartotojų kainų indeksas neviršija 2 procentų per metus (pagal Europos centrinio banko praktiką). Siekti kainų stabilumo yra pagrindinis daugumos šalių centrinių bankų tikslas. Visiškas kainų stabilumas rinkoje nėra nei pageidaujamas, nei įmanomas.
Kapitalo suvartojimas 1) padėtis, kai įmonės pajamų nepakanka išlaidoms padengti (kai patiriamas nuostolis);
Kaštai Žr. kaina, sąnaudos, savikaina.
Klientas Tam tikros įmonės gaminamų prekių ar teikiamų paslaugų vartotojas.
Komercija Prekių ir paslaugų pardavimas, prekyba.
Komivojažierius Keliaujantis prekybos firmos atstovas, siūlantis prekes pagal turimus pavyzdžius arba katalogus.
Konkurencija Padėtis rinkoje, kai nė vienas iš rinkos dalyvių negali taikyti monopolinės kainos dėl to, kad rinkoje veikia keli pirkėjai ar pardavėjai arba, kai, esant laisvam įėjimui į rinką, egzistuoja reali galimybė rastis tokiam pirkėjui ar pardavėjui.
Konsignacija Komisinio prekių pardavimo sutartis, pagal kurią prekių pardavėjas atsiskaito su prekių savininku tik tada, kai prekės parduotos.
Kontrafakcija Verslo ar prekių pateikimas kito gamintojo vardu, apgaulė.
Kreditiniai pinigai Popieriniai pinigai, nekeičiami į auksą ir neuždirbantys palūkanų. Paprastai kreditiniai pinigai yra tokie pinigų pakaitalai, kurie iš pradžių buvo keičiami į auksą, tačiau tokių reikalavimų patenkinimas vėliau buvo sustabdytas. Dauguma centrinių bankų išleidžiamų pinigų tam tikru istoriniu laikotar...
Kredito kortelė Kortelė, paprastai išduodama su kredito limitu, t. y. su galimybe išleisti daugiau pinigų, nei yra sąskaitoje. Kredito kortele galima atsiskaityti prekybos vietose, interneto parduotuvių svetainėse, rezervuoti vietas viešbučiuose, lėktuvo bilietus, išsinuomoti automobilį.
Kvota 1. Gamybos ir prekybos apribojimo forma, kai per tam tikrą laikotarpį leidžiama pagaminti arba įvežti ribotą nustatytos prekės kiekį. Kvota gali būti absoliuti, kurią viršijus draudžiama įvežti prekes, arba sąlyginė, kurią viršijus taikomas muitas, o gamybos atveju – netaikomos gamybos subsidijos. Prekybos kvotavimas yra tiesioginis laisvosios prekybos ribojimas, mažinantis vartotojų galimybę pasirinkti pageidaujamą prekę arba mokėti už ją pigiau. Gamybos kvotos dažnai taikomos tose srityse, kuriose gamybą subsidijuoja valstybė. Šiuo atveju kvota siekia apriboti paramos paskatintą perteklinę gamybą ir potencialios paramos apimtis.
Laissez faire [pranc. Palikite ramybėje (leiskite veikti)] Šūkis, atsiradęs XVIII a. kaip reakcija į merkantilinę užsienio prekybos ribojimo politiką. Laissez faire principus pirmieji suformulavo fiziokratai. Tai laisvosios rinkos, laisvosios prekybos ir laisvosios konkurencijos sinonimas. Žr. fizio...
Laisvoji prekyba Tiesioginių ir netiesioginių kliūčių nevaržoma tarptautinė prekyba. Tiesioginės prekybos kliūtys – muitai ir kvotos, netiesioginės – kokybės reikalavimai, licencijos.
Laisvosios prekybos zona Tai grupė šalių, pašalinusių tarpusavio prekybos kliūtis – pvz, importo muitus ir kvotas. Pasaulyje yra kelios laisvosios prekybos zonos, pvz.: MERCOSUR Pietų Amerikoje, NAFTA Šiaurės Amerikoje ir ELPA Europoje. Viena iš jų yra Europos Sąjunga. Tačiau tai ne vien laisvosios prekybos zona – ES grindž...
Licencija Leidimas verstis tam tikra veikla. Licencija išduodama, jei subjektas atitinka nustatytus reikalavimus. Valstybė licencijomis siekia užtikrinti prekių ir paslaugų kokybę, apsaugoti kitus rinkos dalyvius, taip pat gauti įplaukų į biudžetą, tačiau tokiu būdu sukuria įėjimo į rinką kliūtis ir mažina ko...
Licencinė kvota Į ES importuojamoms nustatytoms prekėms (dažniausiai – žemės ūkio) taikoma kvota, kurios kiekis padalijamas suteikiant licencijas. Licencinės kvotos – tai leidimas įvežti prekę į šalį. Muitinės poste nepateikusiam licencijos importuotojui įvežti prekę draudžiama. Licencines kvotas ES administruoja E...
Listinguojama bendrovė Atvirojo tipo akcinė bendrovė, kurios akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje ir kuri yra įtraukta į vieną iš biržos sudaromų prekybos sąrašų, einamąjį ar oficialųjį sąrašą.
Mainai Prekių, paslaugų keitimas į kitas prekes ar paslaugas, įskaitant pinigus. Mainai gali būti nepiniginiai, t. y. natūriniai mainai. Žr. natūriniai mainai.
Mainų priemonė Prekė, kurią individai įsigyja ne asmeniniam vartojimui ir ne gamybai, o tam, kad vėliau iškeistų į prekes ir paslaugas, kurias pageidauja vartoti arba naudoti gamyboje. Mainų priemonė istoriškai buvo (ir gali būti) tiek prekiniai pinigai (auksas, pipirai, cigaretės), tiek popieriniai pinigai – bank...
Marža Bendrąja prasme – pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas, dažnai išreiškiamas procentais. Ekonomine prasme – tarpininko pelno norma.
Maržinė prekyba Kliento vykdomos prekybos operacijos finansų rinkose, naudojant maržinę sąskaitą, atidarytą pas brokerį (margin account). Vertybinių popierių pirkimo operaciją su maržine sąskaita sudaro tai, kad klientas dalį sandorio apmoka savo piniginėmis lėšomis (įneša garantiją – margin), o likusiai sumai brok...
Mažmeninė kaina Kaina, už kurią prekė parduodama galutiniam vartotojui.
Mažmeninė prekyba Prekių pardavimas galutiniams vartotojams (dažniausiai fiziniams asmenims). Žr. didmeninė prekyba.
Mažmeninės prekybos apyvarta Mažmeninės prekybos apyvarta rodo, kaip pasikeitė šalies mažmeninių įmonių parduotų prekių vertė. Mažmeninė prekybos apyvarta rodo vartojimo tendencijas.
Monopolinė kaina Idealiomis konkurencijos sąlygomis esančią rinkos kainą viršijanti kaina, atsirandanti dėl įmonės monopolijos rinkoje. Taikydamas monopolinę kainą, monopolininkas gali gauti monopolinį pelną, tačiau ne bet kokia monopolininko taikoma kaina yra monopolinė kaina ir ne bet koks pelnas – monopolinis pel...
Monopsonija Rinka, kurioje yra tik vienas pirkėjas. Kitaip dar vadinama pirkėjo monopolija.
Muitų sąjunga Šalių susitarimas netaikyti muitų tarpusavio prekybai, bet taikyti bendrą išorės muitą prekybai su sąjungai nepriklausančiomis šalimis;
Nacionalinis statusas Narystės Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) principas, reikalaujantis, kad prekės, patekusios į PPO narės rinką, būtų traktuojamos taip pat palankiai ir lygiavertiškai, kaip ir vietos gamybos prekės ir paslaugos.
Natūralioji monopolija Padėtis, kai rinkoje dėl masto ekonomijos efektyviau veikia vienas kokios nors prekės gamintojas ar paslaugos teikėjas. Natūraliosios monopolijos atveju yra techninių ir teisinių galimybių atsirasti konkurencijai, tačiau tokios konkurencijos sąlygomis itin padidėtų gamybos sąnaudos ir tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos kaina.
Natūriniai mainai Tiesioginiai mainai, nepiniginis keitimasis prekėmis ar paslaugomis.
Netobula konkurencija Padėtis rinkoje, kai vienas pardavėjas (arba pirkėjas) gali daryti įtaką rinkos kainai.
Nuotolinė prekyba Nuotolinė prekyba – tai tokia prekyba, kai vienos ES valstybės PVM mokėtojas parduoda prekes kitos ES valstybės narės asmenims, neregistruotiems PVM mokėtojais savo valstybėje, o tiekiamos prekės, tiekėjo ar jo užsakymu kito asmens atgabenamos į tą kitą ES valstybę narę.
Pajamų efektas Prekės paklausos pokytis, nulemtas realių vartotojo pajamų pokyčių, įvykusių dėl pasikeitusios prekės kainos.
Pakaitai Tarpusavyje susijusios prekės, kai vienos prekės kainos pakilimas skatina kitos prekės paklausos didėjimą, o kainos sumažėjimas – kitos prekės paklausos sumažėjimą.
Pakeitimo efektas Vienos prekės pakeitimas kita preke pasikeitus šių prekių kainų santykiui. Mažesnė prekės kaina, kitų prekių kainoms nepakitus, didina jos santykinį patrauklumą, skatindama atpigusia preke pakeisti kitas prekes.
Paklausa 1) kiekis prekių ir paslaugų, įsigytų už tam tikrą kainą. Paklausa gali būti individuali, rinkos ir visuminė. Individuali paklausa yra tam tikru metu asmens už tam tikrą kainą pageidaujamų įsigyti prekių ir paslaugų kiekis. Rinkos paklausa yra individualių paklausų suma. Visuminė paklausa yra išlaidų prekėms ir paslaugoms suma esant tam tikram kainų lygiui;
Paklausos dėsnis Dėsnis apie kainos įtaką prekės paklausai, teigiantis, kad didesnė kaina mažina prekių kiekį, kurį vartotojai ketina pirkti, ir atvirkščiai.
Paklausos elastingumas Paklausos reakcija į tam tikrų rinkos sąlygų pokyčius. Vertinamas paklausos elastingumas kainai, pajamoms ir kryžminis elastingumas. Žr. elastingumas.
Paklausos elastingumas kainai Paklausos reakcija į kainų pokytį. Paklausos elastingumas skaičiuojamas kaip paklausos pokyčio (procentais) ir kainos pokyčio (procentais) santykis.
Paklausos elastingumas pajamoms Paklausos reakcija į pajamų pokytį. Jei, pasikeitus pajamoms, paklausa kinta dalimi, didesne nei proporcinga, sakoma, kad paklausa yra elastinga pajamoms. Jei, pasikeitus pajamoms, paklausa pakinta mažiau nei proporcingai, paklausa neelastinga.
Paklausos kryžminis elastingumas Vienos prekės paklausos reakcija į kitos prekės kainos pokytį. Rodiklis apskaičiuojamas kaip vienos prekės paklausos pokyčio (procentais) ir kitos prekės kainos pokyčio (procentais) santykis. Paklausos kryžminis elastingumas padeda nustatyti, ar analizuojamos prekės yra viena kitos pakaitai....
Papildančiosios prekės Susijusios prekės ir paslaugos, kai vienos prekės kainos padidėjimas lemia kitos prekės paklausos sumažėjimą, o kainos sumažėjimas – paklausos augimą.
Pasaulio prekybos organizacija, PPO Tarptautinė organizacija, siekianti liberalizuoti pasaulio užsienio prekybą.
Pasirinkimo parduoti sandoris Už nustatytą užmokestį (premiją) įsigyjama teisė (galimybė, bet ne įsipareigojimas) parduoti ateityje tam tikrą prekių kiekį už tam tikrą kainą.
Pasirinkimo pirkti sandoris Už nustatytą užmokestį (premiją) įsigyjama teisė (galimybė, bet ne įsipareigojimas) pirkti ateityje tam tikrą prekės kiekį už tam tikrą kainą.
Pasiūla Už tam tikrą kainą parduoti skirtų prekių ir paslaugų apimtis.
Pasiūlos dėsnis Dėsnis apie kainos įtaką prekės pasiūlai, teigiantis, kad prekės pasiūla didėja, kai kyla prekės kaina, ir atvirkščiai.
Pasiūlos elastingumas Pasiūlos reakcija į kainų pokytį. Reakcijos stiprumas matuojamas kaip pasiūlos pokyčio (procentais) ir kainos pokyčio (procentais) santykis.
Pirmumo kvota Importuojant nustatytas prekes į ES taikoma kvotavimo sistema, kai prekes be muitų gali įvežti visi importuotojai, be išankstinio leidimo importavę prekes kvotos galiojimo laikotarpiu, jeigu kvota dar neišnaudota ir pageidaujamas kiekis neviršija likusios kvotos apimties.
Pradinė įmoka, pradinis įnašas Prekės kainos dalis, kurią būtina sumokėti iš karto prekę įsigyjant finansinės nuomos būdu ar imant paskolą.
Prekybos agentas Asmuo, už atlygį nuolat tarpininkaujantis atstovaujamam asmeniui, sudarantis sutartis savo arba atstovaujamojo vardu, jo sąskaita ir dėl jo interesų.
Prekiniai pinigai Pinigai, turintys dvejopą panaudojimą – kaip mainų priemonės ir kaip įprastos prekės. Pirmieji rinkoje pradėti naudoti pinigai buvo prekiniai. Druska Pietų Afrikoje, cukrus Karibų salose, bebro kailiukai Kanadoje. Vėliau pasaulyje paplito prekiniai pinigai – auksas ir sidabras. Popieriniai pinigai i...
Prekių atsargos Prekių atsargų rodiklis rodo gamintojų, mažmenininkų ir didmenininkų laikomų atsargų vertės pokytį. Verslo atsargų didėjimas gali reikšti, kad lėtėja vartojimas ir ekonomikos augimas.
Realizavimas 1) pasirinkimo sandorio (opciono) savininko veiksmas, po kurio kita sandorio šalis privalo įvykdyti sandorio sąlygas;
Restrikcija Pinigų kiekio, gamybos, eksporto ribojimas, kuriuo valstybė siekia tam tikrų tikslų, palūkanų normų kilimo, infliacijos mažėjimo, rinkos apsaugos ir pan.
Rinkos kaina Kaina, kuria buvo sudarytas savanoriškas sandoris. Valiutos rinkos kaina dar vadinama valiutos kursu. Rinkos kaina visuomet yra praeities, momentinė ir individuali. Reguliuojamos kainos negali būti laikomos rinkos kainomis.
Subalansuota rinka Padėtis, kai parduodamų prekių (įskaitant vertybinius popierius) kiekis esant tam tikrai kainai sutampa su perkamų prekių kiekiu.
Susitraukimas Gamybos, prekybos, pinigų masės ar ko nors kito plėtros lėtėjimas ar net mažėjimas. Dar vadinamas kontrakcija.
Sutikimas mokėti Didžiausia suma, kurią individas sutinka mokėti už tam tikras prekes ir paslaugas.
Tarifinė kvota Nustatytas prekės kiekis, kuris gali būti importuojamas į šalį per tam tikrą laikotarpį taikant mažesnius nei nustatyti arba nulinius muitus. Viršijus nustatytą kvotą, importuojamos prekės apmokestinamos didesniu muito tarifu. Tarifinės kvotos taikomos importuojant tam tikras prekes į Europos Sąjung...
Tobula konkurencija Padėtis, kai rinkoje veikia daug pirkėjų ir pardavėjų, kai įėjimas į rinką yra laisvas, o rinkos dalyviai turi visą informaciją apie kainas ir gaminių savybes. Tobula konkurencija yra loginė konstrukcija, o ne reali rinkos padėtis. Žr. konk...
Užsienio prekyba Šalies įmonių prekyba su kitų šalių įmonėmis. Užsienio prekyba gali būti prekių įsigijimas (importas) arba prekių pardavimas (eksportas). Žr. eksportas, importas.
Užsienio prekybos deficitas Padėtis, kai importas viršija eksportą per tam tikrą laikotarpį, metus.
Vartojimo prekės Prekės, skirtos žmonių kasdienio gyvenimo poreikiams tenkinti. Skiriamos ilgalaikio vartojimo (skalbimo mašina, automobilis) ir trumpalaikio vartojimo (maistas) prekės. Žr. kapitalinės gėrybės.
Vartotojas Asmuo, perkantis prekių ir paslaugų, kad visiškai jas suvartotų.
Vartotojo krepšelis Vartotojų kainų indeksui skaičiuoti sudarytas vartojimo prekių ir paslaugų sąrašas. Paprastai vartotojo krepšelį sudaro apie 500 vartojimo prekių ir paslaugų pavadinimų.
Varžytinės Prekių pardavimas tam, kuris pasiūlo didžiausią kainą. Lietuvoje varžytinių terminas vartojamas, kai parduodamas bankrutavusio, nemokaus subjekto turtas. Sakoma: parduodama iš varžytinių. Žr. aukcionas.