Rinkodara

Abejingumo kreivė Vartotojo pirmenybes rodanti diagrama, į kreivę sujungianti vartotojo pasirenkamus dviejų prekių derinius, teikiančius jam vienodą naudingumą.
Absoliučioji reklamos kaina Visa reklamos pranešimo skelbimo tam tikroje visuomenės informavimo priemonėje piniginė vertė.
Adresatų sąrašas Duomenų bazė, kurią sudaro esamų ar galimų klientų pavardės ir adresai, skirta tiesioginio pašto kampanijoms.
Agentūros apyvarta Reklamos agentūrai patikėti klientų pinigai, skirti reklamai. Agentūra perka žiniasklaidos ir kitas trečiųjų šalių paslaugas, taip pat atlieka kitus darbus, reikalingus kampanijoms įgyvendinti. Klientai atsiskaito pagal agentūros pateiktas sąskaitas. Tai vienas iš rodiklių reklamos agentūrų dydžiui ...
Agentūros komisinis mokestis Atlyginimas už agentūros paslaugas, apskaičiuotas kaip tam tikra dalis nuo atliktų darbų biudžeto.
Akių judesių analizė Metodas, leidžiantis stebėti žmogaus akių judesius, kai jis žiūri vaizdo arba televizijos reklamą. Akių judesių analizė skirta nustatyti, kurios reklamos dalys ar atkarpos traukia žiūrovo dėmesį ir (arba) kelia jo susidomėjimą.
Alfa aktyvumas Žmogaus smegenų aktyvumo būsena, tinkama žmogaus reakcijai į reklamą vertinti.
Alternatyvioji žiniasklaida Žr. žiniasklaida aplinkoje (angl. ambient media)
Alternatyvų rinkinys Keleto prekių ženklų gaminiai, kuriuos besirenkantis vartotojas vertina kaip galimas alternatyvas. Tai sudėtinė sprendimo priėmimo dalis.
Antraštė Svarbiausią vietą reklamos pranešime užimantys žodžiai, kurie perskaitomi ar pastebimi pirmiausia.
Antriniai skaitytojai Skaitytojų auditorija, kuri susidaro, kai prenumeratoriai ar pirkėjai perskaitytą laikraštį ar žurnalą perduoda kitiems skaitytojams, taip pat, kai laikraščiai ar žurnalai skaitomi biure, gydytojo laukiamajame ir pan.
Asmeninis pardavimas Tiesioginis pardavėjo ir vartotojo bendravimas, kai pardavėjas stengiasi įtikinti vartotoją pirkti tam tikros bendrovės produktą ar paslaugą.
Asmeninių pirmenybių skalė Vartotojo prekių (paslaugų) pasirinkimo eiliškumas. Asmeninių pirmenybių skalėje gėrybės išdėstomos pagal jų teikiamą naudą vartotojui. Žr. naudingumas.
Asmeninių rekomendacijų rinkodara Įmonių rinkodaros veiksmai, kuriais siekiama skatinti žmones skleisti informaciją apie prekių ženklus, gaminius ar paslaugas. Manoma, kad asmeninėmis rekomendacijomis žmonės pasitiki labiausiai.
Atrinktoji grupė Žmonių grupė (nuo 4 iki 15), surinkta diskutuoti tam tikra tema. Diskusiją veda vadovas. Diskutuojant gaunami kokybiniai duomenys (tokie kaip nuostatos ir įsitikinimai). Grupės nariai gali būti parinkti taip, kad atstovautų tikslinę grupę. Kartais tokia grupė dar vadinama ntk. fokus grupė....
Atsiskaitymas pagal rezultatus Atsiskaitymo už reklamos agentūrų paslaugas būdas, kai paslaugų kaina susiejama su pasiektais rezultatais. Rezultatais gali būti laikomi pardavimo, žinomumo, nuostatų pasikeitimo ir kt. rodikliai, juos klientas ir agentūra aptaria prieš pradėdami darbus.
Atsiskaitymo vieta Vieta, kur prekės perduodamos pirkėjo nuosavybėn ir už jas atsiskaitoma (paprastai vadinama kasa). Pardavimo vieta tapo svarbi rinkodaros specialistams, nes vartotojai dažnai sprendimą pirkti priima prieš pat atsiskaitydami.
Atstovai Televizijos, radijo stotys, taip pat reklamos agentūros, veikiančios tam tikroje teritorijoje pagal kito, dažniausiai tarptautinio, tinklo atstovavimo sutartį ir turinčios tam tikrų teisių bei įsipareigojimų.'
Atstovaujamoji reklama Reklama, kurios paskirtis – skleisti idėjas ir aiškinti socialinius visuomeninei svarbius klausimus taip, kad būtų atstovaujama reklamos užsakovo pozicijai ir interesams. Dar žr. socialinė reklama (angl. Social advertising) ir su aktualijomis susieta rinkodara (angl. Cause related marketing)....
Audiometras Prie televizoriaus montuojamas prietaisas, nustatantis, kada televizorius yra įjungtas ir koks kanalas tuo metu žiūrimas. Lietuvoje nenaudojamas. Žr. televizijos metrai (angl. people meter).
Auditorijos pasiekiamumas Rodiklis, nusakantis kokią auditorijos dalį įmanoma pasiekti naudojant vieną ar kitą žiniasklaidos priemonę.
Bandomasis klipas Vaizdo klipo gamybos etapas, kai eskiziniai, dažniausia piešti planai montuojami su preliminariu garso takeliu. Skirta peržiūroms, tyrimams, kūrybiniam sumanymui vertinti.
Bandomoji transliacija Bandomoji televizijos klipų transliacija, kuri atliekama transliuojant televizijos reklamą tam tikrose bandomosiose teritorijose.
Banguojamoji reklama Reklamos planavimo metodas, kai intensyvūs reklamos publikavimo periodai derinami su periodais be reklamos.
Bauda už nevykdymą Dažniausiai per įvairias akcijas pasiekiamas prekių tiekėjo ir prekybos tinklo sutarimas, kuriuo prekybos tinklas įsipareigoja priimti didesnį kiekį tiekėjo produktų, tačiau nustato baudas tiekėjui tuo atveju, jeigu produkto pardavimai nepateisina lūkesčių.
Bendradarbiavimas Eterio laiko pirkimo būdas, kai televizijos reklamos eterio laiką perka ne vienas o keletas reklamos užsakovų.
Bendrosios auditorijos įvertis (BAĮ) Bendrosios auditorijos reitingų, surinktų per tam tikrą laikotarpį, suma procentais. BAĮ apskaičiuojamas dauginant žiniasklaidos priemonės pasiekiamumą iš vidutinio parodymų skaičiaus.
Bendrosios auditorijos reitingas Vidutinis bendrosios auditorijos procentas, pasiektas reklama (kiek vidutiniškai bendros auditorijos žiūrėjo (klausėsi) konkretų kanalą, laidą, konkretų laiką).
Blokas Televizijos programai nepriklausanti medžiaga, kuri pateikiama transliuojant, t. y. reklaminiai klipai, reklamuojamos pramogos, visuomeninė veikla, anonsai ir pan.
Burke’o įsimenamumo testas Metodas, skirtas paruoštai spaudos reklamai prieš pradedant kampaniją patikrinti. Vartotojams duodami bandomieji žurnalai su reklama. Kitą dieną su jais aptariama žurnaluose matyta reklama, prašoma prisiminti reklamos turinį ir atsakyti į kitus reklamos užsakovus dominančius klausimus.
Burke’o testas Metodas, skirtas televizijos reklamai, ją pradėjus transliuoti, tirti. Dieną po transliacijų respondentai pildo Burke’o įsimenamumo testą.
Centralizuotoji organizacinė struktūra Tarptautinių reklamos projektų ir pardavimo skatinimo akcijų valdymo sistema, kai visi sprendimai priimami centrinėje bendrovės būstinėje.
DAGMAR Akronimas – reklamos tikslų nustatymas išmatuotiems reklamos rezultatams. Būdas nustatyti reklamos uždavinius ir tikslus, išplėtotas Russell’o Colley’aus.
Darbdavio įvaizdis Tai - organizacijos, kaip darbdavio reputacija ir identitetas. Darbdavio įvaizdis formuojamas atskirai nuo organizacijos teikiamų paslaugų ir gaminamos produkcijos rinkodaros. Darbdavio įvaizdis lemia darbuotojų lojalumą, naujų darbuotojų paieškos ir atrankos procesus, darbuotojų efektyvumą ir t.t.
Dažnis Auditorijos pasiekimas reklama kartais per tam tikrą laiko tarpą.
Decentralizuotoji organizacijos struktūra Tarptautinių reklamos projektų ir pardavimo skatinimo akcijų valdymo sistema, kai rinkodaros specialistai kiekvienoje šalyje yra įgalioti savarankiškai priimti sprendimus.
Demografija Požymiai, pagal kuriuos skiriasi ir gali būti grupuojama tikslinė auditorija (amžius, išsilavinimas, profesija ir kt.). Dar žr. psichografija.
Demografiniai kriterijai Gyventojų skirstymas pagal tam tikrus pamatuojamus kriterijus: amžių, lytį, pajamas, išsilavinimą, užsiėmimą, gyvenamąją vietą ir kt.
Demografinis rinkos skaidymas Rinkos skaidymo metodas, pagrįstas vartotojų demografiniais kriterijais.
Derinamoji reklama Reklama, kuri vietinėms rinkoms ruošiama naudojant užsakovo turimą tarptautinės reklamos medžiagą, kuri priderinama pagal vietos poreikį. Tokiais atvejais leidžiama pakeisti tekstus, kartais ir vaizdo medžiagą.
Diferencijuotoji rinkodara Rinkodaros būdas, kai įmonė skirtingoms rinkos dalims taiko skirtingas rinkodaros strategijas.
DINV modelis Pirkėjo apsisprendimo pirkti stadijos: dėmesio atkreipimas (D), intereso sukėlimas (I), noro sužadinimas (N), veiksmas (V).
Duomenų bazė Asmenų ar įmonių sąrašas, naudojamas tiesioginės reklamos tikslams. Tai gali būti esami arba potencialūs gaminio ar paslaugos vartotojai. Lietuvoje duomenų tvarkymas ir saugojimas, taip pat naudojimas tiesioginės reklamos tikslams yra reglamentuotas įstatymais.
Dvišalis bendravimas Tiesioginis dviejų asmenų ar grupių bendravimas, pavyzdžiui, pardavėjo ir kliento.
Efektyvus pasiekiamumas Efektyviu dažniu pasiekta auditorijos dalis. Skaičiuojama procentais nuo bendros žiniasklaidos kanalo pasiektos auditorijos.
Efektyvusis dažnis Pamatytų ar išgirstų reklamos pranešimų kiekis, kuris, manoma, kad įtikins adresatą atlikti reklamos užsakovo norimą veiksmą. Žymima „1+“, „3+“, 6+“ ir pan. Skaitoma „Vienas (trys, …) ir daugiau kartų“.
Efektyvusis pasiekimas Auditorijos dalis procentais pasiekta užsibrėžtu efektyviuoju dažniu.
Efektų hierarchijos modelis Pagal šį modelį reklama veikia tada, kai vartotojas pereina nuoseklų procesą – nuo sužinojimo apie produktą (paslaugą) iki galutinio veiksmo (sprendimo) priėmimo. Procesą sudaro žinomumas, susidomėjimas, įvertinimas, pirkimas (išbandymas) ir pasirinkimas.
Ekologinė rinkodara Produkto rinkodara ir pardavimo skatinimo metodai, vykdomi pabrėžiant aplinkos saugumą.
Ekspertiškumas Informacijos teikėjo patikimumas konkrečioje srityje ar temoje, pripažįstamas remiantis jo žiniomis ir patirtimi.
Elektroninis verslas, e. verslas Verslas, organizuojamas elektroniniais tinklais, paprastai internetu.
Emocinis patrauklumas Reklamos pranešimas, teigiamai veikiantis vartotojo jausmus ir emocijas.
Emocinis sprendimas Sprendimas, kurį lemia bendras įspūdis arba emocinis įvairių alternatyvų vertinimo apibendrinimas.
Esminė pardavimo idėja Reklamos kampanijos temos ar pranešimo pagrindas, esmė.
Etikos kodeksas Nuostatų rinkinys, skirtas reklamos veiklos standartams, kurių savanoriškai įsipareigoja laikytis reklamos verslo dalyviai apibrėžti.
Euristika Problemų sprendimo metodika, kai sprendimas gaunamas bandymų ir klaidų keliu. Tai gali būti ne pats optimaliausias, tačiau greitas ir mažiau sąnaudų reikalaujantis sprendimo būdas. Vartotojų naudojamas renkantis prekes ar paslaugas.
Finansinis auditas Vienas reklamos agentūros vertinimo etapų, kai klientas agentūrą vertina pagal tai, kaip ji tvarko projektų finansų reikalus. Galimybė klientui analizuoti agentūros finansų dokumentus ir duomenis aptariama pasirašant kliento ir agentūros sutartį.
Flesch‘o formulė Atsiskaitymas už reklamos agentūros paslaugas, kai nustatoma visų darbų (dažniausia atliktinų per metus) kaina ir už juos atsiskaitoma vienodomis dalimis per tam tikrą laiko periodą (dažniausiai kas mėnesį), nepriklausomai nuo per tą periodą atliktų darbų kiekio.
Funkcinė nauda Apčiuopiamas, vartotojo tiesiogiai patiriamas naudojimosi gaminiu arba paslauga rezultatas.
Galimybių metodas Reklamos biudžeto nustatymo metodas, kai reklamos biudžetas nustatomas vertinant įmonės galimybes, t. y. reklamai skiriami pinigai, likę suplanavus kitas biudžeto eilutes.
Garsinis pranešimas Viešose vietose ir telefonu perduodami pranešimai, skirti gaminiams pristatyti, reklamuoti, vartotojams informuoti.
Geografinis planavimas Žiniasklaidos planavimo strategija, kai konkrečioms zonoms ar regionams skiriamas didesnis reklamos kiekis, nes šiose zonose ar regionuose yra didesnė galimybė parduoti.
Geografinis rinkos skaidymas Rinkos skirstymas pagal skirtingus geografinius vienetus.
Gretinamoji reklama Reklamos klipai, kurie transliuojant įterpiami į retransliuojamą kitos televizijos stoties programą.
Grietinėlės nugriebimas Prekės ir paslaugos kainos nustatymo strategija, kai nauja prekė įkainojama didžiausia kaina, kurią pasirengę mokėti vartotojai. Kai vieno segmento vartotojų poreikis patenkinamas, kaina mažinama orientuojantis į kitą segmentą.
Grįžtamasis ryšys Pranešimo gavėjo atsako dalis, perduodama atgal siuntėjui. Grįžtamasis ryšys gali būti pateikiamas įvairiomis formomis ir suteikia siuntėjui galimybę stebėti, kaip iškoduojamas ir suprantamas siunčiamas pranešimas.
Grupės sprendimo priėmimas Procesas, kai grupė organizacijos asmenų turi įtakos priimant arba priima sprendimą pirkti prekes ar paslaugas.
Grupių struktūra Reklamos agentūros darbo organizavimas, kai skirtingų skyrių specialistai – kūrybos, žiniasklaidos, projektų valdymo ir kitų, skirsomi grupėmis dirbti su tam tikrais konkrečiais projektais.
Hierarchinis sprendimo priėmimo būdas Sprendimo priėmimo būdas, kai apie tai, kurią prekę ar paslaugą pasirinkti, vartotojas sprendžia pagal kriterijus, išdėstytus pagal svarbą. Kiekviena alternatyva vertinama pradedant nuo svarbiausio kriterijaus.
Horizontalusis bendradarbiavimo susitarimas Reklamos organizavimo forma, kai gaminio ar paslaugos reklama rūpinasi kelios įmonės ar organizacijos, teikiančios gaminį ar paslaugą į rinką.
Idėjos testavimas Tyrimo metodas, leidžiantis nustatyti auditorijos reakciją į reklamą. Naudojama nustatyti, ar reklama tinka vienai ar kitai rinkai, taip pat naudojama atrenkant tinkamus kūrybinius sprendimus.
Idėjų ir tekstų autorius Asmuo, kurio darbas yra kurti reklamos skelbimų ir televizijos reklamų idėjas, taip pat rašyti reklamos tekstus.
Įėjimo į rinką kliūtys Sąlygos, dėl kurių naujam rinkos dalyviui sunku pradėti veiklą tam tikroje rinkoje, pvz., dideli reklamos įkainiai, prekybos centrų keliamos sąlygos.
Įgaubtoji mažėjanti funkcija Reakcijos į reklamą ar pardavimą funkcija, pagal kurią augančios reklamos poveikis pardavimo apimčiai įsivaizduojamas kaip laipsniškai mažėjantis.
Indiferencijos kreivė Žr. abejingumo kreivė.
Informacijos apdorojimo modelis Reklamos poveikio modelis, sukurtas Williams‘o McGuire‘o, kuris vartotoją suvokia kaip informacijos apdorotoją ir problemos sprendėją. Pagal šį modelį informacijos hierarchiją sudaro šie etapai: pranešimo pateikimo, dėmesio skyrimo, suvokimo, priėmimo, išlaikymo atmintyje ir po jo einančio elgesio....
Informacinė reklama Reklaminiai televizijos filmukai, kurie yra labai ilgi, trunkantys nuo kelių minučių iki valandos. Informacinė reklama kuriama tam, kad suteiktų vartotojams detalią informaciją apie produktą ar paslaugą.
Integracija Pirkėjo prekės ar paslaugos rinkimosi būdas, kai skirtinga informacija (produkto žinomumas, įsitikinimas, emocinis krūvis) yra sujungiama taip, kad būtų galima įvertinti dvi ar daugiau alternatyvų.
Integruotosios rinkodaros komunikacijos Vadybos modelis, kai siekiama, kad visos rinkodaros komunikacijos formos – reklama, pardavimo skatinimas, viešieji ryšiai, tiesioginė rinkodara kryptingai veiktų kartu, o ne atskirai.
Internalizacija Procesas, kai patikimas šaltinis veikia pranešimo gavėją. Internalizacija vyksta, kai gavėjas skatinamas susidaryti objektyvią teisingą nuomonę vienu ar kitu klausimu. Be to, gavėjas susidaro patikimo kalbėtojo nuomonę, būdamas įsitikinęs, kad šio šaltinio pateikiama informacija atspindi tikrąją jo ...
Įsigilinimo tikimybės modelis Įsigilinimo tikimybės modelis nusako, kaip formuojamos ir keičiamos nuostatos. Šio modelio esmė yra informacijos gavėjo įsigilinimas, kuris gali būti paviršutiniškas arba gilus. Pagal tai skiriami du įtikinėjimo būdai: pagrindinis įtikinėjimo metodas ir šalutinis įtikinėjimo metodas.
Įsiskverbimo kaina Prekės ar paslaugos kaina, kurią nustato naujas rinkos dalyvis, norėdamas užkariauti tam tikrą rinkos dalį. Paprastai ši kaina būna mažesnė už iki šiol rinkoje buvusių analogiškų produktų kainas. Tokia rinkodaros strategija dažnai taikoma rinkose, kuriose paklausa yra elastinga kainos atžvilgiu, o v...
Iškodavimas Procesas, kai reklamos pranešimo gavėjas supranta pranešimą. Įmantrūs kūrybiniai sprendimai padidina tikimybę, kad dalis auditorijos neiškoduos arba neteisingai iškoduos jiems skirtą pranešimą.
Išorės veiksnių analizė Reklamos planavimo etapas, kai orientuojamasi į tokius veiksnius kaip organizacijos klientų savybės, rinkos dalys, pozicijos nustatymo strategijos, konkurentai ir rinkodaros aplinka.
Išorinė paieška Paieška, kai vartotojai ieško ir gauna informaciją iš išorės šaltinių, pvz., reklamos, kitų žmonių arba viešųjų šaltinių.
Išorinės auditorijos Už įmonės ar organizacijos ribų esantys arba ne taip glaudžiai su ja susiję asmenys ar grupės, pvz., plačioji visuomenė.
Išskirtinė teisė Taktika, naudojama viešuosiuose ryšiuose, kai teisė pranešti naujieną suteikiama vienai žiniasklaidos priemonei.
Išskirtinumas Įmonė ar prekės ženklas, turintis vieną ar keletą ryškių požymių, kurie išskiria jį iš kitų įmonių ar prekės ženklų.
Įtikinėjimo grandinė Komunikacijos veiksmų planavimo būdas, kai tolesni komunikacijos kampanijos žingsniai derinami su gauta auditorijos reakcija, atsaku į ankstesnius kampanijos veiksmus.
Įvaizdinė pardavimo skatinimo kampanija Pardavimo skatinimo kampanija, kurioje integruoti ir prekės ženklo įvaizdžio elementai. Tokia kampanija ne tik skatina pardavimą bet ir padeda pozicionuoti prekės ženklą.
Įvaizdžio reklama Siekis sukurti tinkamą įmonės ar produkto vaizdą vartotojų galvose. Reklamuojamas objektas siejamas su tam tikru gyvenimo būdu, vertybėmis.
Įvykių rinkodara Rinkodaros veiksmai, kai gaminiai, paslaugos, aktualijos ar įmonės vardas reklamuojami specialiai tam sukuriant ar pagal poreikius pakeičiant renginį, šventę, ar kitokį įvykį (sporto, muzikos renginiai parodos ir kt.)
Kabelinė televizija Televizija, kurios programos transliuojamos ne radijo bangomis, o kabeliu.
Kaina tūkstančiui Reklamos kaina tūkstančiui žmonių pasiekti.
Kainos kampanija Pardavimo skatinimo būdas, siūlant mažesnę kainą.
Kainų elastingumas Rinkos jautrumas kainų pokyčiams.
Kintanti kaina Kainodaros būdas, kai reklamos kaina priklauso nuo skelbimo dažnumo ar iš anksto perkamo reklamos ploto dydžio.
Klaidinanti reklama Reklama, kurioje pateikiama neteisinga informaciją apie prekes ir paslaugas.
Klasifikuotieji skelbimai Reklama laikraščiuose ir žurnaluose, kuri dažniausiai yra tik tekstinė ir yra suskirstyta pagal temas, susijusias su reklamuojama preke ar paslauga. Darbo pasiūlymai, nekilnojamojo turto, automobilių pardavimas ar pirkimas – pagrindinės šios reklamos formos.
Klasikinė įtaka Mokymosi procesas, kai reakciją sukeliantis sąlyginis dirgiklis yra siejamas su neutraliu dirgikliu, nekeliančiu jokios konkrečios reakcijos. Neutraliu dirgikliu veikiant kelis kartus, jis sukelia tokią pačią reakciją, kaip ir sąlyginis dirgiklis.
Kodavimas Minčių, idėjų ar informacijos pateikimas simboline forma. Reklamoje – tai kūrybos procesas, kai reklamos pranešimas paverčiamas kūrybiniu sprendimu.
Kombinuotoji kaina Speciali kaina ar nuolaida, siūloma reklamuojantis dviejuose ar daugiau periodinių leidinių. Kombinuotąją kainą dažnai siūlo leidėjai, kurie toje pačioje rinkoje leidžia ir rytinį, ir vakarinį laikraščio tiražą.
Komisinio atlygio sistema Atlyginimo už agentūros paslaugas sistema, kai paslaugų kaina skaičiuojama kaip tam tikra dalis nuo atliktų darbų biudžeto, taip pat dalis nuo suplanuoto ir kliento vardu nupirkto žiniasklaidos laiko (ploto).
Komisinis mokestis Užmokesčio reklamos agentūroms forma, kai klientas ir agentūra susitaria dėl tam tikro dydžio komisinio mokesčio, kuris skaičiuojamas nuo agentūros kontroliuojamo reklamos užsakovo biudžeto.
Kompensacinio apsisprendimo taisyklė Alternatyvas įvertinančio apsisprendimo taisyklė, kai vartotojai renkasi prekę ar paslaugą ir svarsto atsižvelgdami į pagrindines jos savybes ir jų svarbą.
Kompiuterinis modeliavimas Modeliavimas, naudojamas siekiant nustatyti, kaip reklamos investicijos turės įtakos pardavimui didėti. Skaičiuojama remiantis surinktais kiekybiniais duomenimis.
Kompleksinis vertinimo modelis Modelis, pagal kurį žmogaus požiūris į objektą ir jo vertinimas yra įsitikinimų dėl to objekto raiška.
Komunikacijos tikslai Tikslai, kurių siekia organizacija realizuodama komunikacijos kampaniją ir kurie pasiekiami komunikacijos priemonėmis: žinomumo didinimas, įvaizdžio, požiūrio pokyčiai, pirmenybės teikimo ar ketinimo įsigyti prekę ar paslaugą pokyčiai ir kt.
Komunikacijos trikdžiai Šalutiniai komunikacijos proceso veiksniai, iškreipiantys arba trukdantys perduoti žinią.
Komunikatorius Subjektas, kuris siunčia pranešimą gavėjui. Jis gali daryti įtaką žinios suvokimui, pasirinkdamas komunikacijos kanalus, keisdamas komunikavimo toną ar kontekstą.
Konkurencijos taryba Valstybės institucija, prižiūrinti, kaip laikomasi konkurencijos ir reklamos įstatymų: nagrinėjanti gaunamus ūkio subjektų skundus.
Konkurencinis kainų nustatymas Kainodaros strategija, kai kainos nustatomos atsižvelgiant į konkurentų kainas.
Konkurencinis pariteto metodas Reklamos ir pardavimo skatinimo biudžeto nustatymo metodas, kai siekiama, kad biudžeto dalis procentais nuo pardavimo būtų tokia pati kaip ir konkurentų.
Kontrargumentas Mintis arba atsakas, kuris prieštarauja arba yra visiškai priešingas anksčiau pateiktai minčiai.
Kontribucija Skirtumas tarp pajamų, gautų pardavus produktą ar prekės ženklą, ir kintančių sąnaudų.
Kontroliuojamo platinimo pagrindas Nemokamų leidinių dalijimas asmenims, kurie, leidėjo nuomone, yra svarbūs ir atsako už sprendimų pirkti priėmimą arba yra iš anksto atrinkti jį vienaip ar kitaip įvertinti.
Kryžminė reklama Reklama skirtingose žiniasklaidos priemonėse, kurias siūlo viena bendrovė arba kelių žiniasklaidos paslaugų teikėjų susivienijimas.
Kryžminės prekės kuponas Kuponas, gaunamas kartu su įsigyta preke ir kurį galima panaudoti kitai prekei palankesnėmis sąlygomis pirkti. Kita prekė, dažniausia vienas produktas, priklauso tai pačiai bendrovei, nors tai gali būti ir sutarimas su kitu gamintoju.
Kryžminis leidėjų sandoris Sutartis, kai keli leidėjai siūlo savo žurnalus reklamos davėjui kaip vieną žiniasklaidos paketą.
Kryžminis pardavimas Vykstant tiesioginiam pardavimui naudojamas pardavimo būdas, kai tam pačiam pirkėjui parduodamas papildomas gaminys ar paslauga.
Kultūra Reikšmių, vertybių, normų ir papročių visuma, bendra vienos visuomenės nariams.
Kūrybinis įgyvendinimas Pagrindinės reklamos idėjos perteikimas kūrybinėmis priemonėmis.
Kūrybiškumas Žmonių gebėjimas kurti naujas idėjas ir unikalius sprendimus. Reklamos versle vartojama kūrybinėms agentūroms apibūdinti.
Kūrybiškumas reklamoje Gebėjimas kurti naujas, unikalias ir atitinkančias užduotį idėjas, kurios padeda įmonėms ar organizacijoms reklamos priemonėmis efektyviai siekti užsibrėžtų tikslų.
Kūrybos santrauka Vidinis reklamos agentūros dokumentas, kuriuo kliento užduotis ir kita svarbi informacija pateikiama kūrybos skyriui.
Kūrybos strategija Reklamos pranešimo kūrimo gairės, kurios nusako, ką reklamos žinia turi perteikti, kokiai auditorijai ir kokiu tonu. Tai padeda idėjų ir tekstų autoriams kurti reklamą. Kiekviena reklama turi derėti su kūrybos strategija. Kūrybos dokumentas vadinamas kūrybos santrauka.
Kūrybos taktika Nustatymas, kaip kūrybiškai pateikti reklamos pranešimą, kad tikslinė auditoriją ją tinkamai suprastų.
Laboratorinis testas Testas, kuris atliekamas kontroliuojamoje aplinkoje, norint sužinoti pirkėjų reakciją į reklamą.
Laminavimas Tai spaudinių apsaugos būdas, kai popieriaus lapas iš abiejų pusių aptraukiamas skaidria plėvele.
Lankas Tai spaudos produkcijos matavimo vienetas.
Lankstinukas Viename popieriaus lape išspausdintas ir vieną ar kelis kartus sulankstytas, bet nesusegtas leidinys.
Lauko reklama Reklamos forma, kai pranešimas tikslinę auditoriją pasiekia ne namuose. Tai lauko reklamos skydai, reklama autobusų stotelėse, užrašai ore ir kiti.
Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija (KOMAA) Lietuvos reklamos agentūrų įkurta nevyriausybinė organizacija, vienijanti reklamos agentūras, siekiančias vystyti reklamos rinką, kelti reklamos pramonės prestižą ir drauge priimti visai reklamos rinkai svarbius sprendimus.
Lietuvos reklamos biuras Nevyriausybinė organizacija įsteigta reklamuotojų, reklamos agentūrų ir žiniasklaidos, kuri siekia pati didinti reklamos verslo visuomeninę atsakomybę. Reklamas vertina ir išvadas teikia Lietuvos reklamos biuro arbitražo komisija. Daugiau žr. savitvarka.
Lyginamoji reklama Reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamuotojo konkurentas, jo prekės ar paslaugos ir lyginami vienas arba keli jų prekės ar paslaugos požymiai ar savybės.
Lyginamoji reklama Reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos.
Lojalumas prekės ženklui Vartotojo teikiama pirmenybė tam tikro prekės ženklo prekei, lemianti daugkartinį šios prekės rinkimąsi.
Mainų sutarimas Televizijos programų įsigyjimo būdas, kai programa vietiniam televizijos kanalui suteikiama nemokamai arba itin žema kaina su sąlyga, kad bus transliuojama iš anksto televizijos programos rengėjų parduota reklama. Likusį reklamos laiką vietinės televizijos stotys gali parduoti vietiniams reklamos už...
Maketas Spaudos reklamos sudėtinių dalių (pavadinimų, antraščių, paantraščių, iliustracijų, tekstų, prekės ženklų ir kitų grafinių elementų) išdėstymas.
Makroaplinka Nekontroliuojami veiksniai, sudarantys išorinę rinkodaros aplinką, t. y. demografiniai, ekonominiai, technologiniai, gamtos, sociokultūriniai ir valstybės reguliavimo veiksniai.
Makroekoniminiai veiksniai Veiksniai, lemiantys visos šalies ekonomiką, t. y. bendrojo vidaus produkto pokyčiai, palūkanų dydis, infliacija, ekonomikos nuosmukis ir užimtumo lygis.
Marketingas Žr. rinkodara.
Masto ekonomija Gamybos sąnaudų mažinimas vienam vienetui didinant gamybos ar pardavimo pajėgumus. Reklamos versle masto ekonomijos siekiama perkant eterio laiką ar reklamos plotą: santykinės išlaidos reklamos matavimo vienetui mažėja didinant bendrą užsakomos žiniasklaidos kiekį.
Miesto zona Rodiklis, naudojamas laikraščio tiražo dydžiui nusakyti ir rodantis laikraščio paplitimą mieste, kuriame jis leidžiamas, įskaitant priemiesčius, kuriuos pagal bendras su miestu charakteristikas, galima laikyti tos pačios teritorijos dalimi.
Mikroekonomikos tendencijos Ekonominių veiksnių, pvz., vartotojų pajamų, santaupų, skolų ir išlaidų, kitimo dėsningumai ar raida.
Milijono egzempliorių ploto kaina Reklamos ploto laikraštyje kainos milijonui kopijų apskaičiavimas, gaunamas ploto įkainį padalijus iš tiražo. Naudojama palyginti skirtingo tiražo leidinių reklamos kainą.
Mnemonika Esminės užuominos, pvz., simboliai, rimai ir asociacijos, padedančios mokytis ir įsiminti.
Motyvacijos tyrimas Kokybinis tyrimas, stengiantis pasiekti vartotojo pasąmonę ir išsiaiškinti giluminę produkto pirkimo motyvaciją.
Motyvas Vartotojo aktyvumą skatinantis ir jo veiklos kryptį lemiantis veiksnys.
Nacionalinė reklama Reklama, kurią bendovė naudoja visoje ar didesnėje šalies dalyje ir taiko didžiausiai vartotojų rinkai.
Nacionalinis reklamuotojas Bendrovė, kuri reklamuoja savo produktus ar paslaugas visoje šalyje ar didesnėje šalies dalyje.
Ne kainų konkureñcija Konkurencijos būdas, kai konkuruojama ne prekės ar paslaugos kaina, o komunikuojant kitas išskirtines savybes.
Neasmeniniai kanalai Komunikacijos kanalai, kuriais žinia auditorijai perduodama neužmezgus tiesioginio asmeninio santykio su informacijos gavėju. Visuomenės informavimo priemonės laikomos neasmeniniais kanalais.
Nekompensuojamųjų kriterijų taisyklė Vartotojo sprendimo priėmimo būdas, kai visi kriterijai, pagal kuriuos priimamas sprendimas dėl vienos ar kitos alternatyvos, turi atitikti tam tikrus nustatytus ar nusistatytus kriterijus, t. y. negalima trūkumų pagal vienus kriterijus kompensuoti privalumais pagal kitus kriterijus.
Netiesioginė antraštė Antraštė, kurioje neužsimenama apie produktą ar paslaugą arba neatskleidžiama reklamos pranešimo esmė.
Netiesioginis platinimo kanalas Rinkodaros kanalas, kai tarpininkai, tokie kaip didmenininkai ir smulkieji prekiautojai, dalyvauja parduodant produktą ar paslaugą vartotojui.
Netradicinė žiniasklaida Žr. žiniasklaida aplinkoje (angl. ambient media)
Neurolingvistinis programavimas Taisyklių ir metodų rinkinys, kuriuo, kaip teigiama, galima veikti žmogaus elgesį. Daugelis teiginių moksliškai dar neįrodyti.
Numatomas pardavimo dalies metodas Pardavimo dalies rinkodaros biudžeto nustatymo metodo atmaina, kai rinkodaros biudžetas nustatomas kaip dalis nuo planuojamo (ne nuo esamo) tam tikro produkto pardavimo.
Nuolaida Pardavimo skatinimo strategija, kai vartotojas gauna nuolaidą.
Nuostata dėl reklamos Teigiama arba neigiama emocinė reklamos pranešimo gavėjo nuostata dėl reklamos.
Oro reklama Lauko reklamos rūšis, kai reklamos pranešimai demonstruojami danguje, pvz., ant lėktuvų tempiamų plakatų, kaip užrašai danguje ar ant oro balionų. Dar žr. žiniasklaida aplinkoje (angl. ambient media).
Pagrindinė idėja Unikali kūrybiška reklamos mintis, kuri patraukia vartotojų dėmesį, iššaukia atsaką, keičia nusistatymą ir produktą ar paslaugą aiškiai išskiria iš konkurentų.
Pagrindinis įtikinimo metodas Vienas iš dviejų įtikinimo būdų pagal įsigilinimo tikimybės modelį. Pagrindinis įtikinimo metodas taikomas tada, kai pranešimo gavėjas gilinasi į reikalą - yra aktyvus, dalyvauja bendravimo procese ir geba bei turi motyvacijos jį išklausyti ir suprasti.
Pakuotė su nemokamu priedu Speciali pakuotė, kurią pirkdamas vartotojas gauna didesnį produkto kiekį arba daugiau prekių už įprastą kainą.
Papildomos paslaugos Bendrovės, teikiančios kitoms bendrovėms specializuotas rinkodaros paslaugas: pakuočių dizainas, pardavimo rėmimas, žiniasklaidos priemonių užsakymas, rinkos tyrimai, reklaminės medžiagos gamyba.
Pardavimo akcija - žaidimas Loterijos ir konkursai, organizuojami vykstant pardavimo skatinimo akcijas, kai vartotojams siūloma ką nors atspėti ir laimėti daiktinius arba piniginius prizus.
Pardavimo dalies metodas Rinkodaros biudžeto nustatymo metodas, kai reklamos ir (ar) pardavimo skatinimo investicijos nustatomos kaip dalis nuo esamo tam tikro produkto pardavimo.
Pardavimo rėmimas Pardavimo didinimas, rengiant konkursus, produkto demonstravimus, kainos mažinimo akcijas, žaidimus, dalijant pavyzdžius, dedant produktus prie kasų, išskiriant produktus lentynose, pateikiant specialius pasiūlymus ir pan.
Pardavimo skatinimo akcija Pardavimo skatinimo veiksmai skirti tik pardavimui didinti. Šiuo atveju reklamos kampanija nesiekiama apie produktą pateikti jokios papildomos informacijos.
Parengiamieji planavimo darbai Informacijos rinkimas ir (ar) rinkos pokyčių, tendencijų analizė, kuri yra naudojama kaip pagalbinė medžiaga pradedant kurti reklamą.
Pasiekta auditorija Reklama ar žiniasklaidos kanalu pasiektos auditorijos kiekis, padalintas iš visos esamos auditorijos, reiškiamas procentais.
Pasirinktos vietos antkainis Nustatytas mokestis, mokamas už laikraštyje pasirinktą reklamos vietą ir (ar) norimą laikraščio puslapį.
Patikimumas Tam tikros srities išmanymas, įgūdžių, patirties turėjimas, gebėjimas objektyviai vertinti bei pateikti informaciją ar konsultuoti tam tikru klausimu. Svarbu, apibūdinant komunikacijos partnerį, konsultantą.
Patyrimo laukas Pranešimo siuntėjų ir gavėjų potyriai, suvokimas, požiūris ir vertybės, perduodant tam tikrą informaciją.
Pažintinė reakcija Mintis, kuri kyla pranešimo gavėjui skaitant, matant ar girdint informaciją.
Pažintinis apdorojimas Procesas, kai individas paverčia išorinę informaciją reikšmėmis ar mąstymo modeliais ir naudoja šias reikšmes vertindamas elgesį ar pasirinkdamas, kaip elgtis.
Pažintinis disonansas Psichologinės įtampos ar popirkiminės abejonės būsena, kurią vartotojas gali išgyventi įsigijęs prekę ar paslaugą. Bandydamas sumažinti įtampą, vartotojas dažnai ieško jo sprendimą paremiančios informacijos.
Perpirktų laidų kartojimas Pakartotinės televizijos programų transliacijos, kurias vietinės televizijos stotys įsigyja iš nacionalinių televizijos stočių.
Pirkimų grupė Komitetas ar grupė organizacijos asmenų, kurie yra atsakingi už produktų ir paslaugų vertinimą ir sprendimo pirkti priėmimą.
Pirminio poreikio skatinimas Reklama, skiriama tam tikro produkto ar produktų kategorijos poreikiui sukelti.
Pirminis tiražas Žurnalo ar laikraščio tiražas platinamas tikriesiems prenumeratoriams, neskaitant antrinių skaitytojų, kurie tą patį leidinį gaus ir perskaitys vėliau.
Pirmumo efektas Teorija, teigianti, kad pirmoji išgirsta informacija yra geriausiai įsimenama.
Poreikio atsiradimas Vartotojo apsisprendimo pirma stadija, kai vartotojas suvokia, kad jam reikia tam tikros prekės ar paslaugos, ir motyvuotai siekia tą poreikį patenkinti.
Poreikių piramidė A. Maslow‘o poreikių teorija teigia, kad žmogaus poreikius pagal jų svarbumą galima sudėlioti į piramidę. Svarbiausia žmogui yra patenkinti fiziologinius poreikius (valgymas, miegojimas ir t. t.), po to jam reikia jaustis saugiam, mylimam, suvokti, kas jis yra, būti gerbiamam ir galiausiai turėti ga...
Pozicionavimas Produktų ar paslaugų suvokimo valdymas taip, kad vartotojai juos suvoktų kaip išskirtinius, turinčius tik jiems būdingų savybių.
Pozicionavimo strategija Strategija, naudojama produktams, paslaugoms ar prekių ženklams išskirti iš kitų (pozicionuoti).
Pranešimas spaudai Įmonių rengiamas ir pateikiamas pranešimas žiniasklaidai, ruošiamas ir platinamas tikintis sudominti žurnalistus įmonės naujienomis ir norint jas publikuoti.
Prekės ženklo išvystymo indeksas Indeksas, rodantis prekės ženklo pardavimo konkrečioje teritorijoje santykį (procentais nuo viso pardavimo) su žmonių, gyvenančių toje teritorijoje skaičiumi (procentais nuo visų šalies gyventojų).
Prekės ženklo plėtra Žinomo produkto pavadinimo suteikimas naujam tos pačios kategorijos produktui.
Prekės ženklo plėtros strategija Egzistuojančio prekės ženklo vardo suteikimas naujam produktui.
Prekės ženklo vadybininkas Asmuo, atsakingas už tam tikro prekės ženklo rinkodaros kampanijų planavimą, vykdymą ir priežiūrą. Kartais dar vadinamas produkto vadybininku.
Priedas Pasiūlymas gauti prekes nemokamai arba pirkti žemesne, nei įprasta kaina. Tai vykdoma tam, kad būtų skatinamas pirkimas.
Priklausomybės efektas Didelių korporacijų gebėjimas rinkodaros ir reklamos priemonėmis sukurti dirbtinę jų gaminamų ir parduodamų produktų paklausą (t. y. kurios nebūtų be šių priemonių). Terminą pradėjo vartoti gerovės ekonomikos šalininkas Johnas Kennethas Galbraightas.
Pritaikymas Reklamos ar kito rinkodaros sumanymo pritaikymas naudoti esant kitoms aplinkybėms, pvz., kitose šalyse.
Problemos nustatymas Kūrybinis tyrimo metodas, kai vartotojas supažindinamas su produktu ar paslauga ir prašomas išvardyti problemas, galinčias sukelti sunkumų, vartojant šį produktą.
Produktų kategorijos išvystymo indeksas Indeksas, apskaičiuojamas pagal tam tikros produktų kategorijos pardavimo konkrečioje teritorijoje santykį (procentais nuo viso pardavimo) su žmonių, gyvenančių toje teritorijoje skaičiumi (procentais nuo visų šalies gyventojų).
Produktų kategorijos plėtra Strategija, kai egzistuojantis prekės vardas suteikiamas naujai produktų kategorijai.
Produktų kategorijos valdymas Rinkodaros strategija, kai visa produktų kategorija valdoma kaip vienas strateginis verslo vienetas (tradiciškai produktai valdomi atskirai arba grupuojami pagal prekių ženklus). Taip organizuojant darbą manoma, kad rinkodaros vadybininkas, rūpindamasis visa produktų kategorija, gali geriau suprasti...
Produktų priežiūra lentynose Siekimas skatinti pardavimą tinkamai išdėstant produktus parduotuvių lentynose, taip pat naudojant įvairias pardavimo skatinimo priemones dėmesiui į produktus atkreipti, įvairių pabandymų, akcijų organizavimas, reklaminės medžiagos pateikimas ir priežiūra.
Psichografija Vartotojų gyvenimo būdo analizė ir aprašymas, siekiant kuo geriau juos pažinti ir sugrupuoti. Siekdamos nustatyti įvairius tikslinės auditorijos vertybių, požiūrio, įsitikinimų skirtumus rinkos tyrimų bendrovės atlieka psichografinius tyrimus. Derinant šiuos duomenis su demografiniais (amžius, išsil...
Puslapis be paraščių Reklamos forma žurnaluose, kai spausdinama iki pat puslapio krašto, nepaliekant baltos paraštės.
Reklama Gaminio ar jo gamintojo tam tikrų savybių viešinimas siekiant paskatinti vartotoją įsigyti gaminį. Reklama siekiama trijų svarbiausių tikslų:
Reklama parduotuvėje Parduotuvėse naudojamos reklamos ir pardavimo skatinimo priemonės, pvz., prekybos vietų stendai, reklama ant vežimėlių, kuponų dėtuvės ir reklaminiai plakatai.
Reklaminės dovanėlės Nemokamai dalijami gaminiai, pvz.: kalendoriai, marškinėliai, rašikliai, raktų pakabukai ir kt., kurių paskirtis – priminti arba skatinti prisiminti įmonę ar prekės ženklą. Ant jų paprastai atspaudžiamas įmonės ar prekės ženklo pavadinimas, ar telefono numeris.
Reklamos agentūra Įmonė, kuri kuria, gamina ir publikuoja reklamos pranešimus ir gali teikti kitas su rinkodara susijusias paslaugas.
Reklamos agentūros vertinimas Procesas, kai klientas vertina reklamos agentūros darbą pagal nustatytus finansų ir kokybės rodiklius.
Reklamos įdėklas Iš anksto atspausdinta reklaminė medžiaga, kuri nėra laikraščio dalis. Laikraštis naudojamas tik tokiai medžiagai platinti.
Reklamos įsiminimo įvertinimas Tyrimo metodas, kurį naudoja įvairios rinkotyros bendrovės, tikrindamos televizijos reklamos efektyvumą. Kitos dienos įsiminimo įvertinimas rodo, kiek procentų tiriamųjų žiūrovų po dienos ar vėliau gali atsiminti tam tikrą matytą reklamą.
Reklamos išlaidų kompensacija Prekių gamintojo ir prekes reklamuojančio prekybininko susitarimas dėl dalies prekybininko patirtų reklamos išlaidų kompensacijos.
Reklamos kampanija Visapusis reklamos veiksmų planas, kurį sudaro susiję reklamos pranešimai viename ar keliuose žiniasklaidos kanaluose nuosekliai perduodantys vieną reklamos pranešimą.
Reklamos nešiklis Bet kokia priemonė, galinti skleisti reklaminę žinutę, įskaitant leidinius, verslo dovanas, lauko reklamos skydus ir kita. Priemonės, kurios neįprastai naudojamos reklamai perteikti, vadinamos netradicine žiniasklaida.
Reklamos poveikio periodas Periodas, kuris trunka nuo paskutinės matytos produkto reklamos ir faktinio produkto pirkimo.
Reklamos pranešimo idėja Reklamos pranešimo mintis, kuria siekiama atkreipti vartotojų dėmesį, paveikti jų emocijas ar formuoti nuostatas, susijusias su produktu, paslauga ar aktualija.
Reklamos projektų vadybininkas Asmuo, kuris planuoja, koordinuoja ir įgyvendina reklamos kampanijas, sudaro ir kontroliuoja reklamos biudžetą.
Reklamos projektų vadovas Darbuotojo, atsakingo už projektus ir nuolatinį darbą su klientais, pareigos reklamos agentūroje. Gali būti skirstoma pagal atsakomybę: projektų direktorius, projektų vadovas, projektų administratorius.
Reklamos reguliavimas Tam tikroje teritorijoje veikiantys įstatymai ir taisyklės, kuriais nustatoma, kaip prekės ir paslaugos gali būti reklamuojamos. Reklamai gali būti nustatomi įvairūs vietos, laiko, turinio apribojimai.
Reklamos rinkinio tyrimas Tyrimų metodas, kai grupė respondentų vertina reklamos atspaudų rinkinį, kuris sudarytas iš bandomosios ir kontrolinės (netiriamos) reklamos.
Reklamos sąnaudos Reklamos sąnaudomis pripažįstamos vieneto sąnaudos, skirtos informacijai, susijusiai su vieneto veikla ir skatinančiai įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, bet kokia forma ir bet kuriomis priemonėmis skleisti esamiems ar potencialiems pirkėjams, išskyrus kontroliuojamuosius vienetus, kontroliuoja...
Reklamos stebėjimo paslaugos Reklamos stebėjimo paslaugas teikiančios įmonės fiksuoja visas tradiciniais žiniasklaidos kanalais publikuotas reklamas ir pateikia klientams duomenis apie jų kiekį, kainą, taip pat pačių reklamų iškarpas ar įrašus.
Reklamos tekstas Reklamoje esantis tekstas.
Renginio rėmimas Reklamos forma, kai reklamos užsakovas susieja įmonę ar prekės ženklą su tam tikru renginiu – koncertu, sporto renginiu ar kitais.
Ribinė analizė Skirtingų galimų sprendimų išlaidų ir pajamų įvertinimo būdas, stebint, kaip kinta išlaidos ir pajamos, kai nežymiai pakeičiamos kiekvienos alternatyvos pradinės sąlygos.
Rinkodara Pardavimo strategijos organizavimas ir vykdymas.
Rinkodaros kanalai Grupė nesusijusių įmonių, kurios dalyvauja prekių ar paslaugų teikimo vartotojams procese.
Rinkodaros komunikacija Priemonių visuma, skirta vartotojams apie prekes ar paslaugas informuoti, veikti jų nuostatoms, prekių ženklų įvaizdiui kurti. Apima reklamą, viešuosius ryšius, pardavimo skatinimo akcijas, tiesioginį pardavimą, produktų pakuotes, reklamą pardavimo vietose ir daugelį kitų komunikacijos formų....
Rinkodaros planas Rinkodaros strategija ir veiksmų planas, skirti įmonės, produktų kategorijos ar prekės ženklo rinkodaros tikslams pasiekti.
Rinkodaros programa Prekės ar paslaugos rinkodaros elementų (prekė, kaina, paskirstymas, pardavimų skatinimas), derinimas tarpusavyje, siekiant kuo daugiau parduoti. Dar žr. rinkodara (angl. Marketing).
Rinkodaros tikslai Organizacijos rinkodaros programos tikslai, tokie, kaip pardavimas, rinkos dalis ar pelningumas.
Rinkos galimybės Sritys, kuriose įmonė įžvelgia verslo galimybių, t. y. kuriose vyksta palankūs pokyčiai, didėja paklausa, yra nepatenkintų vartotojų poreikių ar troškimų.
Rinkos segmentas Pagal tam tikrą bendrą požymį ar poreikį išskiriama grupė žmonių, šeimų, įmonių ar organizacijų, kurios veikia kitais atžvilgiais vienalytėje rinkoje.
Rinkos skaidymas Rinkos skirstymas į atskiras dalis, turinčias bendrų poreikių, ir panašiai reaguojančias į rinkodaros veiksmus.
Ryšių su vartotojais palaikymo sistema Strategija, kai naudojantis informacinėmis technologijomis, surandami, įgyjami ir išlaikomi įmonės klientai. Ryšių su vartotojais palaikymo sistema padeda juos grupuoti, suprasti poreikius ir palaikyti ryšius. Sistema leidžia pasiūlyti klientams labiausiai tinkančius produktus ir paslaugas, kokybišk...
Sąlyginis dirgiklis Dirgiklis, kuris asociatyviai susiejamas su nesąlyginiu dirgikliu ir kuris gali sukelti tokią pačią reakciją ar atsaką kaip ir nesąlyginis dirgiklis. Dar žr. klasikinė įtaka (angl. classical conditioning).
Savireguliacija Reklamos verslo dalyvių (reklamuotojų, reklamos gamintojų ir žiniasklaidos kanalų) susitarimas laikytis tam tikrų etikos normų, siekis, kad reklama paisytų įstatymų, būtų teisinga, sąžininga, parengta, paisant atsakomybės prieš visuomenę ir vartotojus, ir gerbianti sąžiningos konkurencijos principus...
Siekiamo atsipirkimo būdas Reklamos biudžeto nustatymo būdas, kai siekiama, kad išlaidos atsipirktų tam tikra apimtimi.
Siekiamos nuostatos Rodikliai, nusakantys tikslinės auditorijos nusistatymą dėl produkto ar paslaugos. Tai produkto ar paslaugos žinomumas, pirmenybės jam teikimas, įvaizdis, įsitikinimai, ketinimai įsigyti ir kt. Šie rodikliai yra naudojami nustatant reklamos kampanijos tikslus prieš ją pradedant: nustatoma, kokias nu...
Skambučių centras Įmonės skyrius arba išorinis partneris, kuris atsakingas už didelį gaunamų arba atliekamų telefono skambučių srautą. Naudojama tiesioginio pardavimo, techninio aptarnavimo, tyrimų tikslams, taip pat teikiant informacines paslaugas telefonu. Skambučių centrai naudoja specialią įrangą, padedančią skam...
Skatinamasis kuponas Priemonė, kuri įteikiama vartotojui kaip paskata dar kartą pirkti vieną ar kitą prekę.
Skatinamoji reklama Reklama, raginanti vartotoją nedelsiant atlikti kokį nors veiksmą.
Skyrių sistema Reklamos agentūros darbo organizavimo būdas, kai darbuotojai dirba skyriuose pagal atliekamus darbus: kūrybos, projektų valdymo (klientų), žiniasklaidos, tyrimų, gamybos ir kt.
Smegenų pusrutulio asimetrija Prielaida, kad žmogaus smegenys sudarytos iš dviejų skirtingų pusių, kitaip – pusrutulių, kurių kiekvienas kontroliuoja skirtingas funkcijas. Dešinysis – vaizdinės informacijos perdirbimą, o kairysis – žodinės informacijos perdirbimą.
Socialinė reklama Reklama skirta visuomenei šviesti, nuostatoms keisti, žmonėms skatinti imtis naudingos veiklos, pvz., taupyti energiją, rūšiuoti atliekas. Dažniausiai socialinės reklamos užsakovai yra nevyriausybinės organizacijos ar valstybės institucijos.
Socialinis tinklas Subjektų (žmonių ar organizacijų) grupė, kuri susijusi vienu ar keliais ryšiais: finansinių, draugystės, verslo ir kt. Socialinių tinklų kūrimas laikomas rinkodaros instrumentu.
Su aktualijomis susieta rinkodara Rinkodara, kai prekių ar paslaugų pardavimas siejamas su pinigų rinkimu labdarai, socialiniam ar kitam aktualiam projektui finansuoti. Tai efektyvus rinkodaros būdas, kuriuo ne tik pasiekiami pardavimo rezultatai, bet ir formuojamas pozityvus įmonės įvaizdis. Labdaros organizacijoms bendri su verslo...
Sukeltoji paklausa Padėtis, kai tam tikro produkto ar paslaugos paklausą lemia kitų prekių ir (ar) paslaugų paklausa. Pvz., aliuminio skardinių paklausa susijusi su gaiviųjų gėrimų ir alaus suvartojimo padidėjimu.
Sulankstomas lapas Didesnio formato žurnalo puslapis ar viršelis, kuris yra sulankstomas, kad būtų tokio pat formato kaip ir žurnalas. Jis naudojamas žurnalo maketo plotui didinti ir yra parduodamas už papildomą, didesnę kainą.
Sumanymo tikrinimas Keleto skirtingų kūrybinių sumanymų tikrinimas prieš ruošiant reklamą, kai tikslinės auditorijos prašoma įvertinti idėją, pasakyti įspūdžius, komentarus.
Sutartinis skirstymas Reklamos ir pardavimo skatinimo akcijų biudžeto sudarymo metodas, kurio pagrindas – bendrovės vadovų sutarimas.
Sutelktoji rinkodara Rinkodaros strategija, kai bendrovė sutelkia dėmesį ir rinkodaros išteklius į vieną konkrečią rinkos dalį.
Suvokimo planas Grafiškai pavaizduotas vartotojų suvokiamų prekės ženklų ar produktų planas.
Svybių grupės sprendimo taisyklė Alternatyvų vertinimo taisyklė, kai vartotojai nustato žemiausią kiekvienos svarbios produkto savybės veikimo ribą ir renkasi tik tas alternatyvas, kurių visa savybių grupė siekia ar viršija šią ribą.
Šalutinis įtikinimo metodas Vienas iš dviejų įtikinimo būdų pagal įsigilinimo tikimybės modelį. Šalutinis įtikinimo metodas taikomas tada, kai vartotojas neturi gebėjimo ar motyvacijos informacijai apdoroti, ir tikėtina, kad jis nepradės detalaus kognityvinio apdorojimo.
Šlovės efektas Tendencija įvertinti vieną reiškinio (daikto, stimulo) savybę ar aspektą, klaidingai vertinant kitas savybes.')
Tapatinimasis Procesas, kai pranešimo gavėjas tapatinasi su jam patraukliais reklamos herojais, nes jie atitinka jo esamas arba siekiamas vertybes, nuostatas ar elgesį.
Tarpinio vertinimo strategija Pirkėjo pasirinkimo kelias, kai sprendimą lemia ne vienas, o keli kriterijai.
Tarptautinė reklama Tokio pat reklaminio pranešimo naudojimas keliose skirtingų šalių rinkose.
Tarptautinė rinkodara Vienodos rinkodaros strategijos naudojimas visose šalyse, kuriose veikia bendrovės padaliniai, naudojantys vienodą produktų ar paslaugų pardavimo būdą visame pasaulyje.
Tarptautinė žiniasklaida Žiniasklaidos priemonės, kurios veikia keliose šalyse ir kurios reklamos užsakovų gali būti naudojamos keleto šalių auditorijai pasiekti.
Televizijos metrai, TV metrai Auditorijos matavimo sistema, kuri leidžia tiksliai ir operatyviai fiksuoti televizijos žiūrėjimo įpročius. Prietaisas žiūrovo namuose fiksuoja, kokia programa kada žiūrėta, duomenys surenkami ir perduodami žiniasklaidos agentūroms ir kitiems tyrimų užsakovams. Lietuvoje TV metrų sistemą įdiegė „TNS...
Televizijos reklama lėktuve Reklama, rodoma oro linijų keleiviams, skrendantiems lėktuvu.
Televizijos tinklų jungimas Keleto kabelinės televizijos tinklų jungimas siekiant kartu parduoti ir transliuoti reklamą.
Tęstinumas Reklamos planavimo strategija, kai reklama publikuojama nelabai intensyviai bet ilgą laiką.
Tiesioginė antraštė Antraštė, tiesiogiai pranešanti norimą žinią ir skirta aiškiai apibrėžtai auditorijai. Tiesioginėse antraštėse dažnai nurodomas konkretus privalumas, pažadas arba kita priežastis vartotojui domėtis gaminiu ar paslauga.
Tiesioginė palydovinė transliacija (TPT) Televizijos signalo perdavimo sistema, kai signalas transliuojamas tam tikra kryptimi iš palydovo į specialias palydovines antenas, pritvirtintas namuose ar lauke.
Tiesioginė rinkodara Rinkodaros sistema, kuria įmonė tiesiogiai kreipiasi į vartotojus, siekdamos atsako ir (arba) veiksmo.
Tiesioginės rinkodaros žiniasklaida Žiniasklaidos priemonės, naudojamos tiesioginės rinkodaros tikslams, pavyzdžiui, tiesioginis paštas, reklama telefonu, spauda ir transliuojamoji žiniasklaida (teleparduotuvės).
Tiesioginio atsako reklama Reklama, kuri yra vienintėlė vartotojo galimybė susipažinti su preke ar paslauga ir kuri suteikia galimybę įsigyti ją tik reaguojant į reklamą – siunčiant kuponą, skambinant nurodytu telefonu ar užsakant internetu, jei reklama skelbiama internete.
Tiesioginis kanalas Rinkodaros būdas, leidžiantis gamintojui tiesiogiai bendrauti su galutiniu vartotoju.
Tiesioginis pardavimas Produktų ar paslaugų pristatymas, demonstravimas ir pardavimas klientams, bendraujant su jais tiesiogiai jų namuose, darbe ar kitoje pardavimui neskirtoje vietoje.
Tiesioginis paštas Tiesioginės rinkodaros būdas, kai tiksliniams adresatams, atrinktiems pagal amžių, pajamas, gyvenamąją vietą, profesiją, pirkimo įpročius ir kitus rodiklius, siunčiami prekių ar paslaugų pasiūlymai. Siunčiama įprastu arba elektroniniu paštu.
Tikslinė auditorija Žmonių grupė, kuriems skirta reklama. Tikslinė auditorija apibrėžiama pagal demografinius ir psichografinius požymius.
Tikslinės auditorijos reitingas Vidutinis bendros auditorijos procentas, pasiektas reklama (kiek vidutiniškai bendros auditorios žiūrėjo (klausėsi) konkretų kanalą, laidą konkretų laiką).
Tikslinis pasiekimas Labai siauros tikslinės auditorijos pasiekimas naudojant tik tam tikras televizijos programas, pvz., laidas žvejams, medžiotojams, automobilistams ar pan.
Tikslo ir priemonių metodas Rinkodaros biudžeto nustatymo būdas, kai įvertinami trys dalykai: (1) nustatomi tikslai, (2) nustatomos strategijos ir priemonės tikslams pasiekti, (3) apskaičiuojamos išlaidos, reikalingos nustatytai strategijai įgyvendinti.
Tikslų įvertinimo metodas Reklamos biudžeto nustatymo metodas, kai reklamos biudžetas nustatomas įvertinus veiksmų, reikalingų iškeltiems tikslams pasiekti, kainą.
Tyrimas natūralioje aplinkoje Vartotojo reakcijos į reklamą testas, atliekamas ne laboratorijoje, o natūralioje aplinkoje.
Tyrimas po publikavimo Reklamos efektyvumo tyrimas po kampanijos publikavimo.
Transliuojamoji žiniasklaida Žiniasklaida, kuri naudoja radijo bangas programoms transliuoti, pvz., radijas ir televizija.
Tūkstančio kaina Skaičius, nusakantis kiek kainuoja reklamos pranešimu pasiekti 1000 tikslinės auditorijos narių. Leidžia palyginti skirtingas žiniasklaidos rūšis.
Užduoties santrauka Dokumentas, kuriuo siekiama patvirtinti, kad klientas ir reklamos agentūra teisingai suprato (1) reklamos kampanijos tikslus, (2) tikslinę auditoriją, (3) naudojamas auditorijos pasiekimo strategijas, (4) kampanijos laiko rėmus, (5) skirtą biudžetą.
Užsakymų priėmimas Pardavimo dalis, kai priimamas kliento užsakymas. Šiuo atveju pardavėjo uždavinys yra priimti užsakymą, nes vartotojas jau yra apsisprendęs pirkti.
Vaizdo perkėlimas Radijo reklamos kūrimo būdas, kai pasakojimas perkeliamas iš televizijos į radijo klipą.
Vartotojo elgesys Žmogaus veikimo būdas, siekiant patenkinti poreikius ir troškimus įsigyjant prekę ar paslaugą. Apima veiklą ieškant prekių ar paslaugų, renkantis, vartojant, vertinant, dalijantis patirtimi.
Vartotojo paveikslas Vartotojo ar vartotojų grupės apibūdinimas pagal demografinius ir psichografinius požymius.
Vartotojo perteklius Nauda, kurią gauna vartotojas, pasiryžęs už pageidaujamą prekę ar paslaugą mokėti daugiau, nei ji kainuoja rinkoje. Tai yra skirtumas tarp kainos, kurią vartotojas sutiktų mokėti už pageidaujamą prekę, ir realiai sumokėtos rinkos kainos.
Vartotojo socializacija Procesas, kai asmuo įgyja įgūdžių, reikalingų vartotojui veikti rinkoje.
Vartotojų skirstymas pagal elgseną Auditorijos skirstymas pagal tam tikro esamo arba siekiamo produkto ar paslaugos vartojimo, pasirinkimo, pirkimo įpročius ir (arba) lojalumą produktui ar paslaugai.
Vartotojų skirstymas pagal lūkesčius Auditorijos skirstymas pagal lūkesčius, t. y. pagal tai, ko tikisi vartotojas iš produkto ar paslaugos.
Vartotojų sukurtas turinys Įvairūs, dažniausia internete, publikuojami dalykai, kuriuos sukuria arba veikia galutiniai vartotojai, o ne profesionalūs kūrėjai – transliuotojai, prodiuserių bendrovės, rašytojai.
Vartotojui skirta pardavimo skatinimo kampanija Pardavimo skatinimo būdas, kai skatinami pirkti galutiniai vartotojai. Naudojami nuolaidų kuponai, loterijos, bandomieji produktai, nuolaidos ir pan.
Veikėjo patrauklumas Pranešimo siuntėjo savybės, kurios daro pranešimą patrauklų gavėjui. Reklama gali traukti dėl veikėjo panašumo, atpažįstamumo, populiarumo, tapatumo (kai pranešimo gavėjas tapatina save su veikėju).
Vėluojančio poveikio efektas Reiškinys, kai reklamos įtaka pardavimo apimčiai juntama tik praėjus tam tikram laikui.
Verslo reklama verslui Reklama, kai viena įmonė prekes ar paslaugas siūlo kitai įmonei, o ne galutiniam vartotojui.
Vertinimo kriterijai Produkto ar paslaugos rodikliai arba duomenys naudojamos skirtingoms alternatyvoms lyginti.
Vidinė auditorija Organizacijos viduje esantys arba glaudžiai su ja susiję asmenys arba asmenų grupės.
Vidinė paieška Procesas, kai pirkėjas priima sprendimą remdamasis ankstesne patirtimi ir turimomis žiniomis.
Vidinė rinka Rinka (šalis, regionas ar miestas), kur yra įmonės būstinė.
Vidutinis dažnis Skaičius, rodantis, kiek kartų per tam tikrą laiką (dažniausiai kampaniją) kuria nors viena žiniasklaidos priemone reklama pasiekia adresatą.
Vidutinis ketvirčio valandos reitingas Vidutinis ketvirčio valandos radijo klausytojų (televizijos žiūrovų) kiekis procentais nuo visų tos stoties klausytojų (žiūrovų) kiekio.
Vieno reitingo kaina Žiniasklaidos pirkėjų naudojamas rodiklis, skirtas skirtingoms transliuojamų programų reklamos kainoms palyginti. Rodo, kiek kainuoja pasiekti vieną procentą programos auditorijos. Skaičiuojama konkrečios programos reklamos kainą dalinant iš programą žiūrinčių žmonių dalies procentais....
Vieno užsakymo kaina Reklamos investicijų dalis, tekusi vienam užsakymui gauti. Naudoja įmonės, kurios užsiima tiesiogine rinkodara.
Vieno žingsnio metodas Tiesioginės rinkodaros strategija, kai reklamos pranešimu siekiama iš karto gauti užsakymą, pvz., televizijos programa, kuri skatina iš karto užsisakyti siūlomą prekę.
Vienpusiškas pranešimas Komunikavimo būdas, kai pristatoma tik teigiama produkto ar paslaugos savybė, nutylint nepatrauklias savybes.
Vietinė reklama Reklama, sukurta apibrėžtoje teritorijoje, kurioje vykdoma aktyvi veikla.
Vietinės reklamos strategija Reklamos strategija, kai reklama yra kuriama konkrečiai teritorijai ar rinkai, o ne adaptuojama naudojant tarptautinius sumanymus ir paruoštą medžiagą.
Virusinė rinkodara Reklamos internete organizavimas panašiu į asmeninių rekomendacijų (word of mouth) būdu. „Virusine“ rinkodara toks komunikavimas vadinamas dėl didžiulės sklaidos, pasiekiamos per trumpą laiką. Žiniai paskleisti naudojamas elektroninis paštas, interneto puslapiai, asmeniniai internetiniai dienoraščia...
Visapusio aptarnavimo agentūra Reklamos agentūra, siūlanti klientams visą rinkodaros ir informavimo paslaugų spektrą: reklamos pranešimų planavimą, kūrimą, gamybą ir pateikimą ir kitų formų pardavimo skatinimą.
Visuomenės informavimo priemonės, žiniasklaida Neasmeniniai bendravimo kanalai, kurie vienu metu gali perduoti informaciją daugeliui žmonių. Pirminė šių kanalų paskirtis yra perduoti informaciją.
Žinia / reklamos pranešimas Pagrindinis reklamos pranešimas perduodamas tikslinei auditorijai, taip pat esminė informacija, kurią siuntėjas perduoda informacijos gavėjui.
Žiniasklaida aplinkoje Nauji, netradiciniai reklamos pranešimo pateikimo būdai, dar vadinami netradicine arba alternatyviąja žiniasklaida. Reklamos pranešimas pateikiamas neįprastose vietose arba (ir) neįprasta forma. Žiniasklaida aplinkoje gali būti efektyviai naudojama su tradicine žiniasklaida arba kaip atskira kampani...
Žiniasklaidos planavimas Sprendimai, susiję su reklamos pranešimo perteikimu galimiems produkto ar paslaugos pirkėjams ir (ar) vartotojams.
Žiniasklaidos strategija Nustatytų žiniasklaidos tikslų siekimo veiksmų planas, kuris rodo, kokios žiniasklaidos priemonės bus naudojamos tikslinei auditorijai informuoti, kaip bus paskirstomas šioms priemonėms skirtas biudžetas ir kaip bus planuojama reklama.
Žiniasklaidos tikslai Reklamos užsakovo iškelti tikslai, susiję su paruoštos reklaminės medžiagos efektyviu skleidimu tikslinėms grupėms.
Žinomumas Rodiklis, nusakantis, kiek yra žinoma įmonė, prekės ženklas ar produktas. Paprastai žinomumo rodiklis yra vienas iš svarbiausių rodiklių, nustatant komunikacijos kampanijos tikslus.
Žurnalų grupė Žurnalai, priklausantys vienam leidėjui ar valdomi vieno tinklo, siūlantys reklamuotojams galimybę pirkti reklamos plotus iš karto keliuose žurnaluose ir taikanti kiekio nuolaidas.