I

IBAN formatas IBAN) – tarptautinis sąskaitos numerio standartas, kuriuo privalo vadovautis Europos Sąjungos šalių bankai.
Idealusis tipas, grynasis tipas, loginė konstrukcija Ekonomikos teorijoje analizuojant vartojama išgryninta teorinė konstrukcija (sąvoka, sąvokų sistema), išskirianti pagrindines ir logiškai neprieštaringas nagrinėjamo reiškinio savybes. Idealiojo tipo sąvoką įvedė vokiečių sociologas Maxas Weberis. Ekonomikos teorijoje verslininkas, vartotojas, gamin...
Idėjos testavimas Tyrimo metodas, leidžiantis nustatyti auditorijos reakciją į reklamą. Naudojama nustatyti, ar reklama tinka vienai ar kitai rinkai, taip pat naudojama atrenkant tinkamus kūrybinius sprendimus.
Idėjų ir tekstų autorius Asmuo, kurio darbas yra kurti reklamos skelbimų ir televizijos reklamų idėjas, taip pat rašyti reklamos tekstus.
Įėjimas į rinką Naujo rinkos dalyvio, t. y. prekės tiekėjo ar paslaugos teikėjo, kūrimosi procedūra.
Įėjimo į rinką kliūtys Sąlygos, dėl kurių naujam rinkos dalyviui sunku pradėti veiklą tam tikroje rinkoje, pvz., dideli reklamos įkainiai, prekybos centrų keliamos sąlygos.
Įgaliojimas Dokumentas, patvirtinantis sutikimą įvykdyti tam tikrą veiksmą ar veiksmus.
Įgaliojimas draudimo tarpininkui Kliento (draudėjo, apdraustojo ar nukentėjusiojo trečiojo asmens) pavedimas draudimo tarpininkui atstovauti kliento interesams santykiuose su draudimo bendrovėmis, sudarant, vykdant draudimo sutartis ir/ar administruojant draudžiamuosius įvykius.
Įgaubtoji mažėjanti funkcija Reakcijos į reklamą ar pardavimą funkcija, pagal kurią augančios reklamos poveikis pardavimo apimčiai įsivaizduojamas kaip laipsniškai mažėjantis.
Įkūnytoji energija Bendras visos energijos, suvartotos pastate ar konstrukcijoje naudojamoms medžiagoms ir produktams pagaminti, kiekis.
Ilgakojai uodai Tai augalų kenkėjai. Kenkia ilgakojų uodų lervos. Jos gyvena dirvoje arba didelėmis populiacijomis daugiamečiuose žolynuose.
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai Skolos vertybiniai popieriai, kurių pradinis terminas yra ilgesnis nei vieneri metai arba terminas nenurodytas.
Ilgalaikio turto apyvartumas Ilgalaikio turto apyvartumas parodo, kaip efektyviai yra panaudojamas įmonės ilgalaikis turtas, siekiant sukurti pajamas. Šis finansinis rodiklis lygina įmonės pardavimus bei ilgalaikį turtą. Kuo jis didesnis, tuo įmonė efektyviau išnaudoja savo ilgalaikį turtą.
Ilgalaikis bedarbis Bedarbis, ieškantis darbo vienus metus ar ilgiau.
Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas Finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.
Ilgalaikis finansinis turtas Finansinis turtas, naudojamas ilgiau kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.
Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas – tai fizinę formą turintis turtas, kuris naudojamas prekėms gaminti, paslaugoms teikti, valdymo tikslams arba nuomai bei ketinamas naudoti ilgiau nei vieną ataskaitinį laikotarpį.
Ilgalaikis turtas Turtas, kurio vertė į naująjį produktą perkeliama dalimis ir jis nesunaudojamas per vieną gamybos ciklą. Paprastai tai ilgiau kaip metus įmonės naudojamas turtas – pastatai, įrenginiai ir kt., kurie daugelį kartų naudojami gamybos ir aptarnavimo procesuose. Ilgalaikis turtas gali būti materialusis ir nematerialusis (pvz., prestižas).
Ilgasis laikotarpis 1) laikotarpis, per kurį gali pasikeisti gamybos veiksnių kaina ir kiekis;
Ilgoji pozicija 1) vertybinių popierių turėjimas nuosavybės teisėmis siekiant uždirbti kylant tų vertybinių popierių kainai;
Imigrantas Asmuo, atvykęs į šalį, ketindamas gyventi naujojoje gyvenamojoje vietoje nuolat, arba ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Tai gali būti ir užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi vienerius metus ir ilgiau.
Įmonė Gaminantis prekes ir (arba) teikiantis paslaugas organizacinis juridinis vienetas, užsiimantis viena ar daugiau ekonominės veiklos rūšių vienoje ar keliose vietose ir turintis sprendimų priėmimo teisę.
Įmonės metinis pranešimas Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį papildanti ataskaita, kurioje pateikiami teisės aktų numatyti įmonės finansinių metų veiklos ir numatomos veiklos duomenys.
Įmonės pelno (nuostolių) ataskaita Finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos įmonės ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai – pelnas arba nuostoliai.
Įmonės vertės ir EBITDA santykis Įmonės vertės ir EBITDA santykis – tai santykinis rinkos rodiklis, naudojamas įmonių akcijų vertinimui. Jis parodo, kiek įmonės akcijos kainuoja lyginant su jos EBITDA, atsižvelgiant į įmonės skolas.
Įmonės vertės ir pardavimų santykis Įmonės vertės ir pardavimų santykis – tai rodiklis, naudojamas įmonių akcijų vertinimui. Jis parodo, kiek įmonės akcijos kainuoja lyginant su jos pardavimais.
Importas Prekių, paslaugų, darbo ir kapitalo įvežimas (pirkimas) iš užsienio šalies.
Importo kainų indeksas Santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas prekių ir paslaugų, kurias šalies rezidentai perka iš užsienio, bendrasis kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį.
Importo kvota Valstybės nustatomas prekės kiekis, kurį leidžiama įvežti iš užsienio šalies. Importo kvota yra tiesioginis laisvosios prekybos ribojimas, kuriuo siekiama apsaugoti vietos gamintojus.
Importo muitas Valstybės nustatomas mokestis įvežamoms prekėms. Importo muito paskirtis – pabranginti tam tikras prekes ir taip sumažinti jų įvežimą, norint apsaugoti vietos gamintojus, taip pat gauti pajamų į biudžetą.
Importo PVM Importo PVM – PVM suma, kuri teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuota arba turi būti apskaičiuota už importuojamas prekes, dėl kurių pagal LR muitinės kodeksą atsiranda importo skola muitinei.
Importuotojas Importuotojas – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris importuoja ir (ar) iš kitos valstybės įveža supakuotus gaminius į Lietuvos Respublikos teritoriją.
Imtis Statistiniuose tyrimuose analizuojama visumos dalis.
INCOTERMS Tarptautinių prekybos rūmų (International Chamber of Commerce, ICC) parengtos tarptautinės prekybos terminų aiškinimo taisyklės. Pirmą kartą jos paskelbtos 1936 m. Nuo tada Tarptautiniai prekybos rūmai jas nuolat atnaujina. Jose galima rasti tokius terminus kaip CIF, FOB.
Indeksas Pokyčiui matuoti vartojamas statistinis rodiklis, apskaičiuojamas kaip santykis tarp duomens reikšmės esamu metu, palyginti su praėjusiu arba baziniu laikotarpiu.
Indeksavimas Teisės aktais, tarpusavio susitarimais arba vienašališkai taikomos priemonės, skirtos sumažinti infliacijos įtaką pastovioms pajamoms arba kitoms pastovioms vertėms. Dažniausiai nustatoma taisyklė, kad, infliacijai viršijus numatytą dydį, pajamos (išmokos ir kt.) didinamos tam tikru koeficientu, pap...
Indekso bazinis laikotarpis Bazinis laikotarpis, kurio indeksas prilyginamas 100.
Indėlio sertifikatas Trumpos ir vidutinės trukmės palūkanas duodantis skolos vertybinis popierius, liudijantis apie banke laikomą terminuotąjį indėlį. Paprastai indėlio sertifikatus išleidžia komerciniai bankai.
Indėlis Lėšos, už palūkanas laikomos komerciniame banke. Sudaroma indėlio ar banko sąskaitos sutartis, kuria susitariama dėl lėšų laikymo sąlygų: termino, palūkanų ir kt. Gali būti individualizmas terminuotasis indėlis arba indėlis iki pareikalavimo.
Indėlis iki pareikalavimo Neterminuotasis indėlis, kurį visą arba jo dalį galima atsiimti bet kuriuo metu, nemokant baudos ir neprarandant palūkanų. Už indėlius iki pareikalavimo palūkanos paprastai nebūna mokamos arba jos būna itin mažos, skaičiuojamos nuo indėlio sąskaitos likučio. Pagal ekonomikos teoriją indėlis nėra skolinamas bankui, tad šias lėšas komercinis bankas turėtų ne perskolinti, o rezervuoti. Tačiau veikianti dalinių rezervų sistema reikalauja atidėti tik dalį tokių lėšų, tad dėl indėlių iki pareikalavimo perskolinimo pradeda veikti pinigų multiplikatorius.
Indėlių draudimas Draudimas, kurio objektas – komerciniuose bankuose laikomi indėliai. Indėlių draudimas Lietuvoje yra privalomas, jį vykdo valstybės Indėlių draudimo fondas. Draudimo įmokas moka ne indėlių savininkai, o komerciniai bankai, perkeldami savo sąnaudas paskolų ėmėjams. Indėlių draudimas nėra tipiškas dra...
Indiferencijos kreivė Žr. abejingumo kreivė.
Individualaus vartojimo prekės ir paslaugos Namų ūkio įsigytos prekės ir paslaugos, naudojamos to namų ūkio narių poreikiams ir norams tenkinti.
Individuali veikla Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį:
Individualios įmonės steigimas Individualios įmonės steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo.
Individualios veiklos turtas Individualios veiklos turtas – turtas, kurį gyventojas naudoja tik savo individualiai veiklai, išskyrus individualią veiklą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, individualią sporto, atlikėjų veiklą.
Individualizmas Socialinių ir ekonominių reiškinių aiškinimo metodas, teigiantis, kad egzistuoja, mąsto, jaučia ir veikia tik individas. Pasak individualistų, visuomenė yra individų visuma, o ne savarankiškai veikiantis subjektas. Visuomenė veikia tik per individus. Tai priešinga kolektyvizmui doktrina, iškelianti ...
Indosamentas Įrašas skolos vertybinio popieriaus (čekio, vekselio) antroje pusėje arba pratąsoje apie šio popieriaus ir visų su juo susijusių teisių perdavimą kitam asmeniui.
Indosantas Asmuo, darantis indosamento įrašą vekselyje arba čekyje.
Indosatas Asmuo, gaunantis vekselį ar čekį ir jo suteikiamas teises pagal padarytą indosamentą.
Indukcija Samprotavimo būdas, pagrįstas empirinės stebėsenos apibendrinimu, kai, remiantis tam tikros imties tam tikro požymio pasikartojimu, daroma išvada apie požymio būdingumą tiriamai visumai. Indukcijai būdinga minties raida nuo atskirybės prie bendrybės. Indukcija, kaip mokslo metodas, pagrindžia hipote...
Industrializacija Platus masinės pramoninės gamybos diegimas visose srityse, taip pat ir žemės ūkyje.
Industrinė revoliucija XVIII a. pab.– XIX a. pradž. ekonomikos laikotarpis, kuriam būdingos itin didelės socialinės, ekonominės ir technologinės permainos, dėl kurių atsirado pramoninė (masinė) gamyba. Industrinė revoliucija prasidėjo Didžiojoje Britanijoje, vėliau išplito ir kitose šalyse.
Infliacija Tai visuotinis kainų lygio kilimas, sukeliantis šalies valiutos nuvertėjimą. Už tą pačią sumą pinigų galima nusipirkti vis mažesnį prekių kiekį. Infliacija matuojama vartotojų kainų indeksu ir išreiškiama procentais.
Infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą Infliacijos rodiklis, apskaičiuotas pagal vartotojų kainų indeksą, skaičiuojamą vadovaujantis Europos Sąjungos šalių suderinta metodika ir leidžiantį palyginti bendrojo kainų lygio didėjimą Europos Sąjungos šalyse.
Infliacijos lūkesčiai Infliacijos dydžio ar jos kitimo lūkesčiai.
Infliacijos mokestis Valstybės gaunamos pajamos iš atsargomis (auksu, užsienio valiuta) nepadengtų pinigų emisijos.
Infliacionizmas 1) įsitikinimas, kad papildomos pinigų emisijos kuriama infliacija yra naudinga;
Informacijos apdorojimo modelis Reklamos poveikio modelis, sukurtas Williams‘o McGuire‘o, kuris vartotoją suvokia kaip informacijos apdorotoją ir problemos sprendėją. Pagal šį modelį informacijos hierarchiją sudaro šie etapai: pranešimo pateikimo, dėmesio skyrimo, suvokimo, priėmimo, išlaikymo atmintyje ir po jo einančio elgesio....
Informacijos asimetrija Padėtis, kai sandorį sudarančios ar juo suinteresuotos šalys žino skirtingą informaciją. Informacijos asimetrijos praktiškai išvengti neįmanoma, ir nebūtina to siekti, nes sandoris dažnai būtent todėl ir įvyksta, kad šalys turi skirtingus ateities lūkesčius. Kita vertus, informacijos asimetrija gali...
Informacinė reklama Reklaminiai televizijos filmukai, kurie yra labai ilgi, trunkantys nuo kelių minučių iki valandos. Informacinė reklama kuriama tam, kad suteiktų vartotojams detalią informaciją apie produktą ar paslaugą.
Infrastruktūra Ekonominės veiklos sritys, kurios padeda vykti kitiems gamybos procesams. Ryšių infrastruktūrai priskiriama: keliai, ryšiai, transportas; socialinei infrastruktūrai: švietimas, sveikatos apsauga; finansų infrastruktūrai: bankų ir kitų finansų įstaigų sektorius.
Inkaso Atsiskaitymo tvarka, kai bankas imasi tarpininkauti prekių pardavėjui šiam siekiant gauti iš pirkėjo apmokėjimą už prekes.
Insekticidai Tai augalų apsaugos priemonės, skirtos kovai su vabzdžiais.
Institucinė ekonomika, institucionalizmas JAV kilusi istorizmo atmaina, įrodinėjanti valstybinio reguliavimo reikšmę keičiant žmonių elgesį bei įpročius ir tobulinant visuomenę. Institucionalizmas siejamas su Thorsteino Vebleno, Johno Commonso ir Wesley’o Mitchello vardais.
Institucinis biudžetas Valstybės ir savivaldybių funkcijų finansavimo būdas, kai lėšos iš biudžetų ir fondų skiriamos institucijoms pagal jų pateiktas numatomų išlaidų sąmatas, o ne pagal vykdomas programas ar numatomus pasiekti tikslus. Žr. programinis ...
Institucinis investuotojas Įmonė, kurios pagrindinė veikla susijusi su nuosavų ar kitų asmenų patikėtų lėšų investavimu į vertybinius popierius. Pensijų fondai, investicinės, draudimo bendrovės.
Institucinis sektorius Sektorius, apimantis panašaus gamintojo tipo, pagrindinės veiklos ir paskirties institucinius vienetus.
Institucinis vienetas Ūkio subjektas, kuris vykdydamas ekonominę veiklą gali savarankiškai priimti sprendimus.
Integracija Dviejų ar daugiau skirtingų elementų, lygių ar sistemų sujungimas į vieną veikiančią visumą.
Integracija Pirkėjo prekės ar paslaugos rinkimosi būdas, kai skirtinga informacija (produkto žinomumas, įsitikinimas, emocinis krūvis) yra sujungiama taip, kad būtų galima įvertinti dvi ar daugiau alternatyvų.
Integruotosios rinkodaros komunikacijos Vadybos modelis, kai siekiama, kad visos rinkodaros komunikacijos formos – reklama, pardavimo skatinimas, viešieji ryšiai, tiesioginė rinkodara kryptingai veiktų kartu, o ne atskirai.
Intelektinė nuosavybė Nematerialus kūrybinio darbo produktas, susijęs su gamyba, išradimas, prekės ženklas, gamybos procesas, autoriaus teisės į literatūros, muzikos, fotografijos, audiovizualinius kūrinius.
Interesų grupės Bendrų interesų ir poreikių turintys asmenys, paprastai besiverčiantys panašia ekonomine veikla. Interesų grupės gali būti labai didelės, vartotojų. Siauros interesų grupės pavyzdys yra susijusių įmonių grupė ar asociacija.
Internalizacija Neigiamų reiškinio padarinių kompensavimas šį reiškinį sukėlusio dalyvio pastangomis ir / ar lėšomis.
Internalizacija Procesas, kai patikimas šaltinis veikia pranešimo gavėją. Internalizacija vyksta, kai gavėjas skatinamas susidaryti objektyvią teisingą nuomonę vienu ar kitu klausimu. Be to, gavėjas susidaro patikimo kalbėtojo nuomonę, būdamas įsitikinęs, kad šio šaltinio pateikiama informacija atspindi tikrąją jo ...
Interpoliacija Prognozavimo metodas, kai kintamojo rodiklio reikšmė apytiksliai nustatoma remiantis žinomomis reikšmėmis. Ja siekiama daugelio statistinių ar loginių duomenų pagrindu rasti ir paaiškinti nežinomas tarpines funkcijos reikšmes ar reiškinio charakteristikas.
Intervencija Bet koks valstybės įsikišimas į rinkos procesus.
Intervencinė kaina Žemės ūkio ir maisto produktų intervencinio pirkimo kaina.
Intervencinis pirkimas Vyriausybės įgaliotos institucijos vykdomas Lietuvos Respublikos asmenų pagamintų perteklinių žemės ūkio ir maisto produktų pirkimas, saugojimas ir pardavimas.
Intervencionizmas Doktrina, propaguojanti valstybinį rinkos reguliavimą. Intervencionizmu taip pat vadinama ekonominė santvarka, kurioje rinka yra valstybės reguliuojama ir suvaržyta.
Invalidumo išmoka Pilna arba dalinė išmoka, išmokama pagal asmeninį nelaimingo atsitikimo, ligos ar nuolatinį sveikatos draudimą, atsižvelgiant į laikotarpį, kurio metu draudėjas negali vykdyti savo profesinės veiklos.
Invalidumo lygio lentelė Lentelė, pažyminti įvairias negalias (pvz., akies arba piršto netekimą) ir procentus, kuriuos šios patirtos negalios sudaro nuo visiško invalidumo.
Inventorizacija Turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir jų faktiškai rastų likučių palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis.
Investavimas Investuotojo veiksmai, kuriais jis įgyja nuosavybės teisę arba kreditoriaus reikalavimo teisę į investavimo objektą arba teisę šį objektą valdyti ir naudoti.
Investavimo kryptis Investicinis fondas, kurį valdo valdymo įmonė, arba vertybinių popierių portfelis, kurį formuoja ir valdo draudikas. Investavimo kryptį sudaro finansinės priemonės, nurodytos atitinkamos investavimo krypties strategijoje.
Investavimo objektas Ūkio subjekto nuosavas kapitalas, visų rūšių vertybiniai popieriai, ilgalaikis materialusis turtas ir ilgalaikis nematerialusis turtas.
Investavimo planas Tai draudėjo nurodytas sumokėtų draudimo įmokų procentinis paskirstymas tarp draudiko pasiūlytų ir draudėjo pasirinktų Investavimo krypčių.
Investavimo rekomendacija Finansų maklerio įmonės arba kliento iniciatyva klientui teikiama asmeninio pobūdžio rekomendacija dėl vieno ar kelių sandorių, susijusių su finansinėmis priemonėmis.
Investicija 1) makroekonomikoje – ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas;
Investicijų aplinka Įmonės veiklos sąlygos šalyje, apimančios mokesčius, infrastruktūrą, darbuotojų kvalifikaciją, makroekonominį ir valiutos stabilumą ir kt.
Investicijų pelningumas Investicijų pelningumo rodiklis padeda spręsti apie įmonės pritrauktų lėšų panaudojimo naudingumą (savininkų ir kreditorių lėšos).
Investicijų rizika Tikimybė, kad tikėtina investicinių priemonių portfelio grąža nebus gauta.
Investicijų saugotojas Teisinis subjektas, kuris įsipareigoja saugoti ir administruoti kitų vardu įregistruotus vertybinius popierius ir kitą finansinį turtą.
Investicinė bendrovė Akcinė bendrovė, kurios akcijos išleidžiamos ir išperkamos įstatymų nustatyta tvarka.
Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė Investicinė bendrovė, kurios akcininkai turi teisę bet kada pareikalauti išpirkti savo akcijas, o jos kapitalo dydis kinta priklausomai nuo akcijų išleidimo ir išpirkimo.
Investicinės sąnaudos Žemės, pastatų, statybos ir įrangos, kurie bus naudojami prekėms gaminti arba paslaugoms teikti, sąnaudos.
Investicinio fondo akcijos Investicinio fondo grynojo turto nuosavybės dalys, kurias investuotojai gauna už savo investicijas į kapitalą.
Investicinio fondo vienetas Investicinio fondo turto dalis. Asmuo, įsigydamas investicinio fondo vienetų, įgyja dalį fondo turto, tačiau taip pat prisiima ir riziką. Jei investiciniam fondui sekasi gerai ir jo vertė auga, investicinio fondo vienetai brangsta ir savininko turtas auga, jei fondo vertė krinta – atitinkamai krinta...
Investicinis auksas Investicinis auksas, tai:
Investicinis bankas Bendrovės, išleidžiančios naujus vertybinius popierius, ir investuotojų tarpininkas.
Investicinis draudimas Draudimo (paprastai – gyvybės draudimo) rūšis, kai draudimo bendrovė investuoja besidraudžiančiojo įmokas siekdama padidinti jų vertę. Draudžiantis investiciniu (gyvybės) draudimu galima sukaupti daugiau lėšų, tačiau yra rizika ir patirti nuostolių.
Investicinis fondas Įmonė, kuri kaupia fizinių ir juridinių asmenų pinigines lėšas viešai platindama savo akcijas ir kurios pagrindinė veikla yra sukauptų lėšų investavimas į vertybinius popierius.
Investicinis portfelis Tai investuotojui priklausančių vertybinių popierių ir kito investicinio turto visuma.
Investicinis vienetas Sąlyginė investavimo krypties vertės dalis, kurios kaina kinta priklausomai nuo skirtingų vertybinių popierių, priklausančių konkrečiai investavimo krypčiai, kainų.
Investuoto kapitalo grąža Investuoto kapitalo grąža yra rodiklis, kuris rodo, kokią grąžą atneša į įmonę investuotas turtas.
Įsigijimo kaina Mokėtina kaina ir papildomos išlaidos, atėmus papildomas įsigijimo kainos nuolaidas.
Įsigijimo savikaina Kaina, įskaitant visas sandorio sąnaudas.
Įsigilinimo tikimybės modelis Įsigilinimo tikimybės modelis nusako, kaip formuojamos ir keičiamos nuostatos. Šio modelio esmė yra informacijos gavėjo įsigilinimas, kuris gali būti paviršutiniškas arba gilus. Pagal tai skiriami du įtikinėjimo būdai: pagrindinis įtikinėjimo metodas ir šalutinis įtikinėjimo metodas.
Įsigytas pasirinkimo sandoris Sandoris, pagal kurį už tam tikrą mokestį įsigyjama teisė, bet ne įsipareigojimas ateityje pirkti arba parduoti prekes, valiutą arba kitą finansinį turtą sandoryje sutarta kaina.
ISIN kodas Unikalus tarptautinis vertybinių popierių identifikacijos numeris. ISIN kodas suteikiamas išleistai ir išplatintai vertybinių popierių emisijai, kai atidaroma vertybinių popierių sąskaita depozitoriume. Žr. vertybinių popier...
Įsipareigojimai investuotojui Indėlių ir (ar) įsipareigojimų investuotojams draudėjo, teikiančio investuotojui investicines paslaugas, įsipareigojimai grąžinti investuotojui priklausančius pinigus ir (arba) grąžinti investuotojui priklausančius vertybinius popierius.
Įsipareigojimas Skola ar kitokia prievolė, atsirandanti dėl atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, už kuriuos ūkio subjektas privalės ateityje atsiskaityti turtu. Įsipareigojimai apskaitomi įmonės balanse, mokėtinos sumos, gautos paskolos.
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis - tai rodiklis, kuris parodo, kiek įmonė turi finansinių bei nefinansinių įsipareigojimų lyginant su įmonės nuosavu kapitalu.
Įsipareigojimų nevykdymas Nesugebėjimas įvykdyti skolinių įsipareigojimų. Terminas dažnai vartojamas kalbant apie padėtį, kai valstybė atsisako išpirkti savo išleistus vertybinius popierius, t. y. skelbia defoltą.
Įsiskolinimo koeficientas Įmonės veiklos vertinimo rodiklis, apskaičiuojamas kaip įmonės įsipareigojimų (gautų paskolų) ir nuosavo kapitalo santykis. Įsiskolinimo koeficientas rodo, kokius šaltinius – nuosavus ar skolintus – įmonė naudoja savo veikloje, ir leidžia prognozuoti rizikas, su kuriomis ji gali susidurti....
Įsiskverbimo kaina Prekės ar paslaugos kaina, kurią nustato naujas rinkos dalyvis, norėdamas užkariauti tam tikrą rinkos dalį. Paprastai ši kaina būna mažesnė už iki šiol rinkoje buvusių analogiškų produktų kainas. Tokia rinkodaros strategija dažnai taikoma rinkose, kuriose paklausa yra elastinga kainos atžvilgiu, o v...
ISO Tarptautinė standartizacijos organizacija, įkurta 1947 m.
Įstatai Svarbiausias juridinio asmens veiklą reglamentuojantis dokumentas, kuriame turi būti nurodytas pavadinimas, teisinė forma, buveinė, veiklos tikslai, dalyvių susirinkimo ir visų valdymo organų kompetencija, akcininkų susirinkimų šaukimo, vadovų skyrimo tvarka, dokumentų keitimo tvarka ir kitos veikla...
Įstatymo tvarka Teisės viršenybė ir vienodas taikymas visų individų atžvilgiu, visų lygybė prieš įstatymą. Terminas atsirado anglosaksiškoje bendrojoje (papročių) teisėje ir reiškė papročių (visų kurtos teisės) galią net ir suvereno atžvilgiu. Terminas vėliau imtas vartoti kalbant apie įstatymų leidžiamosios valdži...
Įstatinis kapitalas Pasirašytų akcinės bendrovės akcijų nominaliųjų verčių suma.
Istorizmas Ekonomikos mokslo metodas, ekonomikos reiškinius aiškinantis tiktai patirtimi ir atmetantis loginį apriorinį ekonomikos aiškinimą.
Išankstinis sandoris Sutartis dėl prekės ar vertybinio popieriaus galimo arba būtino pirkimo arba pardavimo tam tikru laiku ir tam tikra kaina ateityje. Sutartyje nurodoma prekės ar vertybinio popieriaus būsimo pirkimo / pardavimo data, vieta, kiekis ir kaina. Išankstinis sandoris yra nebiržinis.
Išduoti statybos leidimai Šis rodiklis rodo išduotų naujų statybos leidimų skaičiaus pokytį per mėnesį.
Išgyvenimo iki tam tikro termino draudimas Gyvybės draudimas, nustatantis tam tikrą metų skaičių ir suteikiantis teisę į išmoką tik tuo atveju, jei apsidraudęs asmuo išgyvens iki nustatyto termino pabaigos. Priklausomai nuo sutarties sąlygų, sumokėtos draudimo premijos gali būti išmokėtos arba neišmokėtos, jei mirtis ištiks anksčiau nustatyt...
Iškodavimas Procesas, kai reklamos pranešimo gavėjas supranta pranešimą. Įmantrūs kūrybiniai sprendimai padidina tikimybę, kad dalis auditorijos neiškoduos arba neteisingai iškoduos jiems skirtą pranešimą.
Išlaidos aplinkos apsaugai Tai įmonių investicijos, skirtos tiesioginiam aplinkos užterštumui mažinti, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei saugoti; aplinkos apsaugos ir stebėsenos sistemų einamosios išlaidos.
Išlaidų koeficientas Fondo turto dalis, kurią fondo valdytojas gali kiekvienais metais paimti operacinėms išlaidoms padengti.
Išlaikytinio pensija Pensija, mokama pensijų plano nario išlaikytiniams po jo mirties. Pensijos plane gali būti numatytas punktas, kad pensijų plano nario atsisakymo savo pensijos dalies atveju po jo mirties pensija būtų mokama jo išlaikytiniams.
Išlaikytinių koeficientas Skaičius, gaunamas pensininkų skaičių padalijus iš darbingo amžiaus gyventojų dalies.
Išmanusis miestas Miestas, suprojektuotas, pastatytas ir tvarkomas tokiu būdu, kad suvartotų mažiau energijos negu kiti palyginamo dydžio „įprastiniai“ miestai, kuriame su jo gatvėse įdiegtų sistemų pagalba gyventojai aktyviai skatinami efektyviai vartoti energiją arba palaikomas toks jų elgesys.
Išmanusis pastatas Pastatas, kuriame trijų pagrindinių sudedamųjų dalių – žmonių, produktų, procesų – ir jų sąveikos pagrindu sukuriama naši ir ekonomiškai efektyvi aplinka.
Išorės paslaugų pirkimas Specializacijos būdas, kai įmonė tam tikrą funkciją ar jos dalį perduoda vykdyti nesusijusiam paslaugos teikėjui. Išorės paslaugų pirkimu siekiama sumažinti kainą ir gauti geresnę paslaugos kokybę. Paprastai įmonės atsisako šių funkcijų: valymo, apsaugos, darbuotojų maitinimo ir netgi apskaitos. Dar...
Išorės veiksnių analizė Reklamos planavimo etapas, kai orientuojamasi į tokius veiksnius kaip organizacijos klientų savybės, rinkos dalys, pozicijos nustatymo strategijos, konkurentai ir rinkodaros aplinka.
Išorinė paieška Paieška, kai vartotojai ieško ir gauna informaciją iš išorės šaltinių, pvz., reklamos, kitų žmonių arba viešųjų šaltinių.
Išorinės auditorijos Už įmonės ar organizacijos ribų esantys arba ne taip glaudžiai su ja susiję asmenys ar grupės, pvz., plačioji visuomenė.
Išorinis poveikis Dėl kokio nors veiksmo ar proceso atsirandanti su šiuo veiksmu ar procesu nesusijusių dalyvių nauda arba nuostolis. Išorinis poveikis gali būti neigiamas (negative externality), pvz., automobilių tarša, arba teigiamas (positive externality), pvz., sutvarkyta privati valda, džiuginanti praeivius.
Išperkamoji nuoma Žr. lizingas.
Išperkamoji suma Suma, draudimo kompanijos išmokama draudėjui, nutraukusiam ilgalaikę draudimo sutartį (pvz., gyvybės arba nuolatinę sveikatos draudimo sutartį) dar nepasibaigus draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui. Išpirkimo sumos dydis yra nustatomas pagal specialias draudiko sudarytas lenteles ir priklauso n...
Išsami finansinė-ekonominė analizė Kai įmonė parduodama visa ar tik jos dalis, jai reikia parengti išsamią ataskaitą potencialiems pirkėjams apie savo finansinę būklę. Ši ataskaita vadinama įmonės išsamia finansine-ekonomine analize pardavėjui.
Išskaidytas žinojimas Faktai, duomenys ir visa kita tam tikru laiko momentu ir tam tikroje vietoje rinkos dalyviams žinoma informacija. Skirtingai nuo tobulo žinojimo, išskaidytas žinojimas būdingas realiam pasauliui, kai kiekvienas rinkos dalyvis turi tam tikros informacijos ir ja vadovaudamasis daro sprendimus. Žinojim...
Išskirtinė teisė Taktika, naudojama viešuosiuose ryšiuose, kai teisė pranešti naujieną suteikiama vienai žiniasklaidos priemonei.
Išskirtinumas Įmonė ar prekės ženklas, turintis vieną ar keletą ryškių požymių, kurie išskiria jį iš kitų įmonių ar prekės ženklų.
Išstūmimo poveikis Siaurąja prasme tai yra valstybės institucijų skolinimosi sukeltas paskolų trūkumas ir / ar palūkanų normų kilimas, dėl ko privatusis sektorius neįstengia finansuoti savo investicinių projektų arba šie projektai tampa nepelningi, todėl nevykdomi. Valstybės imamas paskolas kreditoriai vertina kaip saugesnes, valstybė gali mokėti ir daug didesnę nei rinkos palūkanų normą, tad ji veikia kaip nelygiavertis privačiojo sektoriaus konkurentas.
Ištekliai Gėrybės, kurios gali būti vartojamos ar naudojamos gamyboje. Dauguma išteklių yra ekonominiai, t. y. fiziškai riboti.
Išteklių regeneracija Naudingų medžiagų ar energijos išgavimas iš kietų atliekų.
Išvardintų rizikų draudimas Draudimo sutarčių rūšis, kai draudimo objektas draudžiamas nuo konkrečiai draudimo sutartyje išvardintų rizikų, ir draudimo išmoka mokama tik tais atvejais, kai žala kyla dėl draudimo sutartyje išvardintų draudžiamųjų įvykių.
Išvestinė finansinė priemonė Išvestinė finansinė priemonė – finansinis instrumentas (būsimasis sandoris, išankstinis sandoris ar kitas), kurio vertė arba kaina susijusi su prekių, kuriomis šis instrumentas grindžiamas, verte arba kaina, taip pat finansinis instrumentas (būsimasis sandoris, išankstinis sandoris ar kitas), kurio ...
Išvestiniai vertybiniai popieriai Vertybiniai popieriai, kurių vertė ir kitos savybės priklauso nuo pagrindinio (bazinio) vertybinio popieriaus (obligacijos, akcijos), valiutos ar prekės savybių ir vertės. Išvestin...
Įtikinėjimo grandinė Komunikacijos veiksmų planavimo būdas, kai tolesni komunikacijos kampanijos žingsniai derinami su gauta auditorijos reakcija, atsaku į ankstesnius kampanijos veiksmus.
Įtraukimas į biržos sąrašus Bendrovės akcijų įtraukimas į akcijų, kuriomis oficialiai prekiaujama biržoje, sąrašą.
Įvairovės ekonomija Vidutinės produkcijos vieneto savikainos mažėjimas, atsirandantis dėl gaminamų prekių įvairovės.
Įvaizdinė pardavimo skatinimo kampanija Pardavimo skatinimo kampanija, kurioje integruoti ir prekės ženklo įvaizdžio elementai. Tokia kampanija ne tik skatina pardavimą bet ir padeda pozicionuoti prekės ženklą.
Įvaizdžio reklama Siekis sukurti tinkamą įmonės ar produkto vaizdą vartotojų galvose. Reklamuojamas objektas siejamas su tam tikru gyvenimo būdu, vertybėmis.
Įvykių rinkodara Rinkodaros veiksmai, kai gaminiai, paslaugos, aktualijos ar įmonės vardas reklamuojami specialiai tam sukuriant ar pagal poreikius pakeičiant renginį, šventę, ar kitokį įvykį (sporto, muzikos renginiai parodos ir kt.)
Izoliacinis betono klojinys Pastato sistema iš sublokuotų tuščiavidurių izoliacinių dalių, panašių į dideles lego kaladėles.
Izoliacinis sluoksnis Žemo šiluminio pralaidumo elementas - oro tarpas ar vakuuminė tuštuma konstrukcijos viduje, skirta šiluminės energijos srautui tarp susiliečiančių medžiagų sumažinti arba visiškai užkirsti jam kelią.
Iždas Valstybės sąskaitų visuma.
Iždo obligacija Valstybės leidžiamas fiksuotųjų palūkanų ilgalaikis skolos vertybinis popierius. Iždo obligacijomis siekiama finansuoti ilgalaikius biudžeto deficitus. Iždo obligacija būna ilgesnės kaip vienerių metų trukmės. Lietuvoje leidžiamos obligacijos su atkarpomis (coupon note, coupon bond).
Iždo vekselis Valstybės leidžiamas trumpalaikis (mažesnės kaip metų trukmės) skolos vertybinis popierius. Leisdama iždo vekselius valstybė siekia gauti lėšų trumpalaikiams pinigų srautams subalansuoti ir trumpalaikiam biudžeto deficitui padengti. Iždo vekselis paprastai išleidžiamas palūkanų normos dydžiu diskontuota suma, o išperkamas už nominaliąją kainą.