S

Sabotažas Tyčiniai piktavališki veiksmai (asmens, nesusijusio su draudimu, t. y. ne paties draudėjo, veiksmai), siekiant sutrukdyti įprastai įmonės veiklai, paslaugų tiekimui ir panašiai.
Salierų septoriozė Tai viena pagrindinių salierų liga, perduodama su užkrėsta sėkla. Dažniausiai ligos požymiai pasireiškia ant apatinių lapų ir lapkočių kaip nedidelės, netaisyklingos formos įvairaus atspalvio dėmės. Jos gali būti blyškios ar tamsaus atspalvio nei sveikų lapų audiniai. Pažeisti audiniai tamsėja, pasi...
Sąlyginė franšizė (išskaita) Apdrausto nuostolio dalis, kuri tenka draudėjui (apdraustajam), tik jei patirtas nuostolis neviršija draudimo sutartyje nustatyto franšizės dydžio. Jei nuostolis viršija sąlyginės franšizės dydį, draudimo bendrovė atlygina visą draudimo sutartimi apdraustą žalą, nemažinant išmokamos draudimo išmokos sąlyginės franšizės dydžiu.
Sąlyginis dirgiklis Dirgiklis, kuris asociatyviai susiejamas su nesąlyginiu dirgikliu ir kuris gali sukelti tokią pačią reakciją ar atsaką kaip ir nesąlyginis dirgiklis. Dar žr. klasikinė įtaka (angl. classical conditioning).
Salotų grybiniai puviniai Tai salotų, auginamų po priedangomis, liga. Įvairūs grybai, kurių skleročiai laikosi dirvoje, sukelia salotų šaknų kaklelio puvinį. Vėliau puvinys pereina ant pagrindinių lapų ir galutinai pažeidžia augalo šerdį.
Salotų mozaikos potyvirusas Tai salotų, auginamų po priedangomis, liga. Salotų mozaikos potyvirusas yra vienas svarbiausių salotų patogenų. Ligos simptomai labai priklauso nuo salotų tipo ir veislės, aplinkos sąlygų, kokiame augimo tarpsnyje pažeidžiami augalai. Sergančių augalų lapai būna mozaikiškai dėmėti arba ištisai pašvi...
Salotų netikroji miltligė Tai liga, kuri labiausiai pažeidžia salotas, auginamas šiltnamiuose. Plinta oru. Netikrąja miltlige salotos gali susirgti bet kuriuo augalų vystymosi tarpsniu. Iš pradžių lapų viršutinėje pusėje atsiranda neryškių, šviesiai žalių arba gelsvų, pailgų arba kampuotų dėmelių. Apatinėje lapo pusėje dėmės...
Samdomasis darbuotojas Asmuo, pagal sutartį su darbdaviu įsipareigojęs dirbti arba eiti tam tikras pareigas pagal darbovietėje nustatytą darbo tvarką ir gaunantis sulygtą darbo užmokestį.
Sąmokslas Slaptas susitarimas apgaulės tikslais. Draudimas nuo vagystės kartais neapima nuostolių, kylančių dėl sąmokslo su įmonės patikėtiniu – darbuotoju.
Sąnaudos Prekių gamybos, paslaugų teikimo metu sunaudotų ekonominių išteklių vertinė išraiška.
Sąnaudų efektyvumo indeksas Statistinis projekto įvertinimas siekiant nustatyti, ar projekto biudžetas buvo viršytas, ar ne.
Sąnaudų ir naudos analizė Išlaidų, investicijų efektyvumo vertinimo metodas, kuriuo siekiama rezultatus įvertinti kiekine išraiška ir palyginti su jiems pasiekti išeikvotais ištekliais. Tai populiarus viešųjų programų vertinimo metodas išsivysčiusiose šalyse.
Sąnaudų sukelta infliacija Kainų kilimas dėl gamybos išteklių, naftos, darbo, kainų kilimo.
Sandoris Žr. sutartis.
Sanglauda Šio termino tiesioginė reikšmė – „buvimas kartu“. Žargonybė „skatinti socialinę sanglaudą“ reiškia, jog ES, pvz., kovodama su skurdu, nedarbu ir diskriminacija, stengiasi užtikrinti, kad kiekvienas rastų savo vietą visuomenėje.
Sanglaudos fondas ES finansinės paramos fondas, numatytas Mastrichto sutartimi, įsteigtas 1994 m., skirtas ekonominiams šalių skirtumams sumažinti gerinant aplinkos kokybę ir plėtojant transporto infrastruktūrą valstybėse narėse, kuriose BVP vienam gyventojui yra mažesnis nei 90 procentų ES vidurkio.
Santaupos Pajamų dalis, viršijanti vartojimo išlaidas.
Santykinė kaina Vienos prekės kaina, išreikšta per kitas prekes ir apskaičiuojama kaip dviejų prekių kainų santykis arba analizuojamos prekės kainos ir visų prekių kainų svertinio vidurkio santykis.
Santykinio pranašumo dėsnis Žr. asociacijos dėsnis.
Santykinis pranašumas Vienos šalies įmonės galimybė pagaminti vienas prekes ar teikti paslaugas esant santykinai mažesnėms alternatyviosioms sąnaudoms nei kitos šalies įmonėje, esant galimybei ir vieną ir kitą prekę gaminti abiejose šalyse ir vienos šalies įmonei esant absoliučiai pranašesnei už kitos šalies įmonę. Santykinis pranašumas paaiškina specializacijos, darbo pasidalijimo ir laisvosios prekybos naudingumą.
Santykinis skurdas Rodiklis, apskaičiuojamas kaip tam tikra vidutinių pajamų dalis. Lietuvoje santykinė skurdo riba yra lygi 50 procentų vidutinių vartojimo išlaidų.
SAPARD programa Integracijos į ES programa žemės ūkio ir kaimo plėtrai.
Sarbaneso-Oxley aktas Teisės aktas, dėl kurio pirmajame XXI amžiaus dešimtmetyje kilo daugybė skandalų, susijusių su Amerikos korporacijomis. Šiuo aktu buvo sugriežtintos taisyklės dėl įmonių pateikiamų finansinių ataskaitų ir jis turėjo didelį poveikį daugelio organizacijų taikomai projektų vadybos metodologijai....
Sąskaita faktūra Apskaitos dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas ar paslaugų teikimas. Sąskaitą faktūrą vartotojui išrašo prekes pateikęs ar paslaugas suteikęs asmuo, reikalaudamas sumokėti sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą.
Sąskaitos kreditas, overdraftas Trumpalaikio kreditavimo būdas, suteikiantis įmonei teisę naudoti pinigų sumas, viršijančias banko sąskaitos likutį iki nustatytos maksimalios sąskaitos kredito sumos, padedantis subalansuoti įmonės pinigų srautus ir patenkinti einamųjų lėšų poreikį. Sąskaitos kredito suteikimo laikotarpiu įmonė bet...
Saulės energijos kolektorius Įtaisas saulės spinduliams rinkti ir versti juos į šiluminę energiją.
Saulės šiluminė energija Saulės energija, kurią absorbuoja šilumos perdavimo mediumas (paprastai skysto pavidalo) ir kuri naudojama tiekti karštą vandenį valymo ir šildymo tikslais.
Saulės šviesos laidumo sistema Sistema, kontroliuojanti į pastatą patenkančios šilumos ir šviesos kiekį, su kurios pagalba naudotojai gali reguliuoti iš saulės gaunamos šilumos kiekį.
Savanoriškasis draudimas Draudimas, vykdomas savanorišku draudėjo ir draudimo bendrovės susitarimu, patvirtintu draudimo sutartimi, kurios nei draudėjas, nei draudikas neprivalo sudaryti.
Savarankiškai dirbantys asmenys Savarankiškai dirbantys asmenys – tai:
Savarankiškai dirbantis asmuo Turintis verslą asmuo, kuris dirba vienas arba su partneriu (-iais) ir neturi nuolatinių samdomųjų darbuotojų.
Savidrauda Rizikos finansavimo sistema, kuria ūkio subjektas gali apsidrausti, kaupdamas lėšas nuostoliams kompensuoti, užuot įsigijęs draudimo polisą draudimo įmonėje.
Savikaina Prekės pagaminimo ar paslaugos suteikimo sąnaudos.
Savireguliacija Reklamos verslo dalyvių (reklamuotojų, reklamos gamintojų ir žiniasklaidos kanalų) susitarimas laikytis tam tikrų etikos normų, siekis, kad reklama paisytų įstatymų, būtų teisinga, sąžininga, parengta, paisant atsakomybės prieš visuomenę ir vartotojus, ir gerbianti sąžiningos konkurencijos principus...
Savitarpio draudimo kompanija Kompanija, vykdanti savitarpio draudimą. Ne gyvybės draudimo atveju kompanija gali
Savivaldybės įmonė Savivaldybės įmonė yra iš savivaldybės turto įsteigta arba įstatymų nustatyta tvarka savivaldybei perduota įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso savivaldybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.
Savižudybės išlyga Gyvybės draudimo sutarties išlyga, suteikianti draudikams teisę atsisakyti sureguliuoti pretenziją dėl apdraustojo mirties, jei šis pats pakėlė prieš save ranką po draudimo įsigaliojimo momento nustatyto laikotarpio metu (paprastai per pirmus dvejus–trejus metus po draudimo sutarties pasirašymo)....
Savos akcijos Įmonės nuosavybės priemonės, kurias yra įsigijusi pati įmonė ar kiti jos konsoliduotos grupės nariai.
Sąžininga konkurencija Rinkos dalyvių konkurencija, grindžiama visišku informacijos atskleidimu, konkurencijos pranašumų pripažinimu nesudarant kartelio susitarimų, vadovaujantis vienodomis žaidimo taisyklėmis ir kitomis konkurencijos etikos normomis.
Schumpeteris, Josephas Aloisas 1883–1950 m. Austrų kilmės austrų mokyklos ekonomistas, Harvardo universiteto profesorius, plėtojęs verslo ciklų teoriją ir žinomas kaip kuriančiojo griovimo koncepcijos autorius. Jo nuomone, nuolat naujoves diegiantis verslininkas kuria valstybės gerovę. J. Schumpeteris prognozavo, kad rinkos ekonomikos sėkmė sukurs dideles biurokratizuotas korporacijas, kurias vėliau perims valstybė, todėl įsigalės socializmas.
Sėjaus dėsnis Jeano Baptiste’o Say (1767–1832) išdėstyta prielaida, kad gėrybių kūrimo procese gamybos veiksnių kaina yra lygi pagamintos produkcijos vertei, tad visa paklausa yra lygi visai pasiūlai, t. y. esant rinkos kainoms prekių pertekliaus nėra. Sėjaus dėsnis dažnai klaidingai interpretuojamas teigiant, ka...
Sėjomaina Įvairių augalų auginimo tame pačiame sklype seka, siekiant išlaikyti ar padidinti dirvožemio derlingumą bei sumažinti augalų kenkėjus.
Sėkmės mokestis Kintamas investicijų valdymo išlaidų dydis, priklausantis nuo valdomo investicinių priemonių portfelio vertės prieaugio.
Sektoriniai indeksai Sektoriniai indeksai sukurti naudojantis ICB (Industry Classification Benchmark) klasifikavimo standartu, kurį administruoja FTSE grupė.
Sektorius Tam tikra ekonominės veiklos sritis, segmentas.
Selekcija Selekcija atrenka geriausiais savybių deriniais pasižyminčius organizmus, juos natūraliai kryžmina; organizmams dauginantis šios savybės persiduoda palikuonims. Selekcija įmanoma tik kryžminant pakankamai giminingus organizmus.
Semestras ES šalys bendradarbiauja ekonominės politikos srityje pagal „Europos semestro“ procedūrą. Ji taip vadinasi todėl, kad užtrunka apie šešis mėnesius. Ši procedūra atliekama pirmoje kiekvienų metų pusėje, ir buvo pirmą kartą pradėta naudoti 2011 m. Po pirminių debatų apie tai, kokia yra ekonomikos būkl...
Senjoražas Pinigų emisiją vykdančio banko uždarbis iš pinigų emisijos.
Serbentinė erkutė Tai uoginių sodo augalų liga. Kenkia juodiesiems, rečiau kitiems serbentams. Erkės gyvena pumpuruose ir siurbia jų sultis. Pažeidimo simptomai matomi pavasarį. Erkių pažeisti pumpurai išsipučia, tampa rutuliški ir neišsprogę nudžiūsta. Viename pumpure gali būti 2–3 tūkstančiai erkučių. Kai kenkėjų y...
Serbentinė kandis Tai uoginių sodo augalų kenkėjas. Plačiai paplitę kenkėjai tiek individualiuose, tiek didesniuose serbentynuose. Vikšrai išgraužia baltųjų, raudonųjų, juodųjų serbentų pumpurų vidų. Pumpurai nudžiūsta. Jų šonuose matyti maža skylutė – kandies vikšro išlindimo anga. Kenkėjai vikšrai žiemoja po žievės...
Serbentinis lapinis gumbauodis Tai uoginių sodo augalų kenkėjas. Kenkia serbentams, mažiau agrastams. Paplitęs visuose didesniuose, jaunuose, gerai tręšiamuose ir prižiūrimuose serbentynuose. Kenkėjai žiemoja kokonuose dirvoje po krūmais, suaugėliai pradeda skraidyti žydint serbentams. Suaugę uodeliai – apie 1,5 mm, gelsvai rudos...
Serbentinis lapsukis Tai uodinių sodo augalų kenkėjas. Lapsukių vikšrai apgraužia sprogstančius pumpurus, lapus bei vaisius, vėliau lapus susuka į voratinklį.
Serbentinis stiklasparnis Tai uoginių sodo augalų kenkėjas. Balti, turintys rusvą galvą stiklasparnio vikšrai iš vidaus graužia juodųjų, rečiau kitų serbentų ir agrastų ūglių šerdį. Pavasarį pažeistos šakutės nustoja augusios, lapai nuvysta ir nudžiūsta. Šis kenkėjas vystosi dvejus metus. Žiemoja įvairaus amžiaus vikšrai paž...
Serbentinis ūglinis gumbauodis Tai uoginių sodo augalų kenkėjas. Pažeidžia vienamečius ir dvimečius serbentų ūglius prie žemės paviršiaus. Daugiau žalos padaro dauginimo plotuose, tačiau gali pažeisti derančius serbentynus. Ypač daug žalos kenkėjai padaro, kai būna mechaniškai pažeisti serbentų ūgliai. Per metus gali išsivystyti ...
Serbentų deguliai Tai uoginių sodo augalų liga. Serga serbentai ir agrastai. Deguliai aptinkami ant lapų, vaiskočių, vaisių, jaunų ūglių. Ant lapų vasarą pasirodo smulkios, kampuotos arba apvalios dėmelės. Vėliau jos pasidaro juodos, blizgančiu paviršiumi. Smarkiai pažeisti lapai ruduoja, džiūsta, susisuka ir pirma l...
Serbentų pilkasis puvinys Tai uoginių sodo augalų liga. Labiau plinta ir daugiau žalos padaro lietingą vasarą. Pilkasis puvinys dažniausiai pažeidžia aviečių ir serbentų uogas. Augalai puviniu gali užsikrėsti žydėjimo metu, vėliau suserga pernokusios, mechaniškai sužalotos uogos. Ant jų atsiranda minkštų, rudų su puriu pilku...
Serbentų šviesmargė Tai uoginių sodo augalų liga. Serga serbentai ir agrastai. Šviesmargė aptinkama ant lapų, kartais ant uogų ir nesumedėjusių ūglių. Pažeistose vietose atsiranda iš pradžių rudos, vėliau nešvariai baltos ar pilkšvos dėmelės, nuo sveikų audinių atsiribojusios tamsiai ruda juostele. Smarkiau pažeisti la...
Serbentų tamsioji miltligė Tai uoginių sodo augalų liga. Serga serbentai ir agrastai. Serbentų jauni ūgliai, lapai, uogos apsitraukia pilkšvu, retu, miltuotu apnašu. Sendama grybiena sutankėja, paruduoja. Sergantys lapai susisuka ir nukrinta, ūgliai deformuojasi ir žiemą nušąla. Uogos lėtai noksta, netinka maistui, suplyšinėj...
Serbentų veimutrūdė Tai uoginių sodo augalų liga, kuri stipriausiai pažeidžia juoduosius serbentus, tačiau kartais aptinkama ant agrastų bei kitų rūšių serbentų. Pažeidžia tik lapus. Apie vidurvasarį viršutinėje lapo pusėje susiformuoja geltonos, nelygiai išsidėsčiusios dėmės. Apatinėje lapo pusėje formuojasi smulkios,...
Serbentų viksvinės rūdys Tai uoginių sodo augalų liga, kuri pažeidžia lapus, užuomazgas, žiedus, vaiskočius ir net jaunus žalius serbentų ūglius, vėliau – uogų užuomazgas. Masiškiausiai uogakrūmiai apsikrečia žydėdami. Ant užsikrėtusių augalo dalių atsiranda rausvai rudos ar geltonai oranžinės dėmės. Vėliau jos iškyla ir vi...
Sergamumas Ataskaitiniais metais užregistruotų naujų susirgimų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų.
Serijinė gamyba Prekių gaminimas nedideliais kiekiais (serijomis). Serijinė gamyba skirta tenkinti skirtingus vartotojų poreikius, ypač ten, kur vartotojų poreikiai sparčiai keičiasi (baldų gamyba, drabužių siuvimas).
Sertifikuotas ekologinės gamybos plotas Sertifikavimo įstaigos patvirtintas žemės ūkio naudmenų plotas, kuriame laikomasi ekologinio žemės ūkio reikalavimų.
Servitutas Teisė į svetimą nekilnojamąjį turtą, leidžianti naudotis tuo turtu, arba šio turto savininko teisių apribojimas siekiant, kad šis turtas būtų tinkamai naudojamas.
Sezoniniai svyravimai Ekonominių rodiklių svyravimai, kuriuos sukelia sezoniniai pokyčiai. Sezoniniai svyravimai itin būdingi žemės ūkio produkcijos gamybai.
Sezoninis energijos naudojimo efektyvumo koeficientas Oro kondicionieriaus per įprastinio jo naudojimo aušinimui metus išskirtas vėsos kiekis (išreikštas kilovatais) padalintas iš visos suvartotos elektros energijos per tą patį laikotarpį.
Sezoninis verslas Ekonominė veikla, galinti vykti tik tam tikru metų laiku.
Siekiamo atsipirkimo būdas Reklamos biudžeto nustatymo būdas, kai siekiama, kad išlaidos atsipirktų tam tikra apimtimi.
Siekiamos nuostatos Rodikliai, nusakantys tikslinės auditorijos nusistatymą dėl produkto ar paslaugos. Tai produkto ar paslaugos žinomumas, pirmenybės jam teikimas, įvaizdis, įsitikinimai, ketinimai įsigyti ir kt. Šie rodikliai yra naudojami nustatant reklamos kampanijos tikslus prieš ją pradedant: nustatoma, kokias nu...
Sijoti miltai Tai mažiausią peleningumą turintys ruginiai miltai.
Sindikatas Investicinių bankų, draudikų ar kitų įmonių grupė, sukurta įgyvendinti didelės apimties projektą (paskolos, garantijos ir kt.). Bankų sindikatas gali garantuoti ir platinti naują vertybinių popierių emisiją arba anksčiau išleistų akcijų paketą.
Sindikuotoji paskola Itin didelė paskola, kurią gavėjui suteikia keli skolintojai (arba jų sindikatas). Paprastai iš pradžių paskolą suteikia vienas skolintojas, vėliau ją padalija kitiems bankams. Žr. sindikatas.
Sinergija Padėtis, kai paskirų vienetų bendros veiklos rezultatas yra didesnis už šių vienetų nepriklausomos veiklos rezultatų sumą.
Singuliarizmas 1) požiūris, teigiantis, kad vienas interpretuojamas objektas gali turėti tik vieną tinkamą interpretaciją;
Sisteminė analizė Visuma metodų, skirtų tirti, konstruoti, modeliuoti ypač sudėtingus objektus.
Sitonai Tai žirnių kenkėjai, kurių lervos minta šaknų gumbelių audiniais. Tai plačianosiai vabaliukai, dažniausiai su šviesiais - tamsiais išilginiais dryžiais. Pavojingiausi sitonai daigų pirmiesiems lapeliams ir augimo kūgeliui. Suaugėliai, intensyviai maitindamiesi, lapų pakraščiuose padaro U formos tais...
Skaidrumas Šis žodis dažnai vartojamas atviram ES institucijų veikimo būdui apibūdinti. ES institucijos yra įsipareigojusios būti dar atviresnės. Jos stengiasi sudaryti geresnes galimybes gauti informaciją ir parengti aiškesnius bei lengviau suprantamus dokumentus, kad būtų tobulinamas teisės aktų projektų ren...
Skambučių centras Įmonės skyrius arba išorinis partneris, kuris atsakingas už didelį gaunamų arba atliekamų telefono skambučių srautą. Naudojama tiesioginio pardavimo, techninio aptarnavimo, tyrimų tikslams, taip pat teikiant informacines paslaugas telefonu. Skambučių centrai naudoja specialią įrangą, padedančią skam...
Skatinamasis kuponas Priemonė, kuri įteikiama vartotojui kaip paskata dar kartą pirkti vieną ar kitą prekę.
Skatinamoji reklama Reklama, raginanti vartotoją nedelsiant atlikti kokį nors veiksmą.
Skydamariai Tai smulkūs ir vidutiniai vabzdžiai, aptinkami dažniausiai ant sumedėjusių augalų gumbelių arba skydelių pavidalu. Pasaulyje yra apie 3000, Vidurio Europoje – apie 90 rūšių. Daugelis skydamarių yra pavojingi vaismedžių, uogakrūmių ir dekoratyvinių augalų kenkėjai. Lietuvoje skydamarių fauna neištirt...
Skyrių sistema Reklamos agentūros darbo organizavimo būdas, kai darbuotojai dirba skyriuose pagal atliekamus darbus: kūrybos, projektų valdymo (klientų), žiniasklaidos, tyrimų, gamybos ir kt.
Skolinimas 1) pinigų sumos ar turto perdavimas skolininkui pagal paskolos ar kreditavimo sutartį;
Skolintų vertybinių popierių pardavimas Asmeniui nepriklausančių vertybinių popierių pardavimo sandoris, sudaromas tikintis, kad vertybinio popieriaus kaina mažės. Kai skolinti vertybiniai popieriai parduodami, jie pirmiausia pasiskolinami, vėliau – parduodami, ir, kai kaina krinta – nusiperkami pigiau ir grąžinami kreditoriui kartu su pa...
Skolos ir EBITDA santykis Skolos santykis su EBITDA parodo įmonės finansinį svertą bei su juo susijusį rizikingumo lygį. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo didesnis įmonės skolos lygis, ir tuo aukštesnė jos rizika.
Skolos ir turto santykis Skolos ir turto santykis parodo, kokia suma įmonės ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų, susijusių su palūkanų mokėjimais, tenka vienam įmonės turto eurui. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo aukštesnė tikėtina rizika kreditoriams.
Skolos restruktūrizavimas Gautų paskolų sąlygų pakeitimas įskaitant palūkanų sumažinimą, paskolos termino pratęsimą, mokėjimo atidėjimą ir pagrindinės skolos sumos sumažinimą (dažnai – restruktūrizuojant valstybės skolą).
Skolos tiekėjams Prekybos skolos arba įsipareigojimai sumokėti už gautas prekes ar suteiktas paslaugas, už kurias buvo išrašytos sąskaitos ar buvo tiesiogiai susitarta su tiekėju.
Skolos vertybinis popierius Vertybinis popierius, kuriuo patvirtinama jo turėtojo teisė nustatytais terminais gauti iš tokį vertybinį popierių išleidusio asmens nominaliąją vertybinio popieriaus vertę atitinkančią sumą, palūkanas ar kitą grąžos ekvivalentą.
Skolos-nuosavybės koeficientas Skolos-nuosavybės koeficientas parodo, kiek vienam nuosavo kapitalo eurui tenka skolų.
Skubaus padengimo koeficientas Priemonė įmonės mokumui išmatuoti. Tai santykis tarp grynojo turimo turto įmonės balanse ir turimų įsipareigojimų.
Skurdo lygis Gyventojų, esančių žemiau skurdo ribos, dalis. Jų pajamos (vartojimo išlaidos) yra mažesnės už tam tikru metodu apskaičiuotą skurdo ribą.
Skurdo riba Tam tikras valstybės nustatytas pajamų dydis, kurio negaunantys asmenys laikomi skurstančiaisiais, t. y. negalinčiais patenkinti oraus egzistavimo poreikių.
Skurdo rizikos gylis Procentais išreiškiamas skirtumas tarp skurdo rizikos ribos ir asmenų, gyvenančių žemiau skurdo ribos, disponuojamųjų pajamų medianos.
Skurdo rizikos lygis Asmenų, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos mažesnės už skurdo rizikos ribą, dalis.
Skurdo rizikos riba Sąlyginis pajamų dydis, už kurį mažesnes disponuojamąsias pajamas gaunantys namų ūkiai priskiriami prie skurstančiųjų.
Skurdo spąstai 1) padėtis, kai asmuo gyvena iš mažų socialinių pašalpų, bet neieško darbo, nes potencialus darbo užmokestis labai mažas (ypač atskaičius mokesčius ir įmokas);
Slepiamieji metodai Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodai, kai nerodomos skelbiamos statistinės lentelės reikšmės (pirminis reikšmių slėpimas) arba reikšmės, pagal kurias būtų galima atskleisti nerodomas statistinės lentelės reikšmes (papildomas reikšmių slėpimas).
Slyvinė gumbadarė erkė Tai kaulavaisinių sodo augalų kenkėjas. Mikroskopinės, kirmėliškos erkutės gyvena slyvų lapų audiniuose ir siurbia jų sultis. Pažeistų lapų apatinėje, rečiau viršutinėje pusėje susidaro smulkūs rausvi ar balsvi gumbeliai. Smarkiai apnikti lapai deformuojasi, išsigaubia.
Slyviniai pjūkleliai Tai vieni žalingiausių slyvų kenkėjų. Juodojo slyvinio pjūklelio lervos gelsvos ar žalsvos, su ruda galva, o geltonojo slyvinio pjūklelio – geltonos, rusva galva. Suaugę vabzdžiai, juodi blizgantys ar rudai geltoni, panašūs į muses. Baigiant žydėti slyvoms, ritasi lervos. Pjūklelių lervos įsigraužia...
Slyvinis vaisėdis Tai slyvų ir kitų kaulavaisinių sodo augalų kenkėjas, kuris pažeidžia vaisių minkštimą. Rausvi su tamsiai ruda galva vikšrai išėda vaisių minkštimą. Pažeisti vaisiai nebeauga, pasidaro violetinio atspalvio ir nukrinta. Slyviniai vaisėdžiai būna gausūs ir žalingi kasmet. Kenkėjai ypač daug žalos pada...
Slyvų sidabraligė Tai kaulavaisinių sodo augalų liga. Labai paplitusi ant slyvų, trešnių, abrikosų, persikų, bet labai sparčiai plinta ir ant vyšnių, sukeldama lapų sidabraligę ir medienos baltąjį puvinį. Sergančių augalų lapai darosi balzgani, lyg pienuoti arba pasidabruoti. Jie būna pasiraitę ir mažesni už sveikus ...
Slyvų šratligė Tai kaulavaisinių sodo augalų liga. Serga slyvos, vyšnios, trešnės, abrikosai, persikai. Labiausiai nukenčia slyvos, kiti kaulavaisiniai – mažiau. Pažeidžia lapus, ūglius, pumpurus, vaisius. Ant lapų atsiranda šviesiai rudos, iki 5 mm skersmens, tarpusavyje galinčios susilieti dėmės. Jas riboja raud...
Smegenų pusrutulio asimetrija Prielaida, kad žmogaus smegenys sudarytos iš dviejų skirtingų pusių, kitaip – pusrutulių, kurių kiekvienas kontroliuoja skirtingas funkcijas. Dešinysis – vaizdinės informacijos perdirbimą, o kairysis – žodinės informacijos perdirbimą.
Smulkiosios monetos Mažos nominaliosios vertės monetos. Smulkiosios monetos skirtos palengvinti nedidelių sandorių vykdymą, todėl paprastai šiomis monetomis neleidžiama atsiskaityti didelėmis sumomis.
Smulkusis ir vidutinis verslas, SVV Įmonė, kurios darbuotojų skaičius, apyvarta ar kiti rodikliai neviršija nustatyto dydžio. Labai dažnai SVV suteikiamos mokesčių ar kitokios veiklos lengvatos.
Socialinė atskirtis Kai kurių narių išstūmimas iš visuomenės, nes jų gyvenimo būdas neatitinka priimtų nuostatų arba jie neturi minimalaus pragyvenimo lygio ar išsilavinimo (benamiai, narkomanai, skurdžiai ir pan.).
Socialinė įmonė Socialinė įmonė – šį statusą įgijusi Lietuvos Respublikoje įsteigta įmonė ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigta įmonė ar jos filialas, kai tenkinamos visos šios sąlygos:
Socialinė reklama Reklama skirta visuomenei šviesti, nuostatoms keisti, žmonėms skatinti imtis naudingos veiklos, pvz., taupyti energiją, rūšiuoti atliekas. Dažniausiai socialinės reklamos užsakovai yra nevyriausybinės organizacijos ar valstybės institucijos.
Socialinės sąnaudos Reiškinio, proceso išorės ir vidaus (privačios) sąnaudos.
Socialiniai partneriai Kiti nei verslo partneriai ir klientai.
Socialinio draudimo rūšys Socialinio draudimo rūšys yra šios:
Socialinis draudimas Žr. valstybinis socialinis draudimas.
Socialinis teisingumas Valdžios požiūris į gerovės paskirstymą visuomenėje. Valdžia daro prielaidą, kad rinkos nulemtas gerovės pasiskirstymas yra "neteisingas", tad ji turi šią neteisybę pašalinti teisingiau perskirstydama rinkos sukurtą gerovę.
Socialinis tinklas Subjektų (žmonių ar organizacijų) grupė, kuri susijusi vienu ar keliais ryšiais: finansinių, draugystės, verslo ir kt. Socialinių tinklų kūrimas laikomas rinkodaros instrumentu.
Socializmas Visuomenės sistema, kai gamybos priemonės priklauso valstybei arba patiems darbininkams (per kooperatyvus, unijas).
Solidarumo fondas Profesinio pensijų fondo rezervas, į kurį suplaukia papildomi mokesčiai (pvz., pasitraukus vienam fondo nariui), todėl kitų fondo narių pensijos gali padidėti.
Specialieji atidėjiniai Turto ir nebalansinių pretenzijų vertės sumažėjimo dydis, atitinkantis nuostolius, tikėtinus dėl tam tikros veiklos vykdymo, avansavimo, paskolų ar garantijų teikimo.
Specialioji išmoka Papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka, skiriama už paskerstą ar į trečiąsias šalis eksportuotą 9 ir daugiau mėnesių amžiaus bulių.
Specialioji skolinimosi teisė (SDR) Rezervinės lėšos, naudojamos kaip apskaitos vienetas ir apibrėžtos Tarptautinio valiutos fondo.
Specifiniai gamybos ištekliai Itin siaurai pritaikomi (panaudojami) gamybos ištekliai.
Specifiniai mokesčiai Mokesčiai, išreikšti absoliučia suma.
Spekuliacija Prekių įsigijimas turint tikslą perparduoti ir uždirbti iš spėjamo kainų skirtumo. Spekuliacija nuo arbitražo skiriasi tuo, kad arbitražo atveju kainų skirtumas yra matomas. Žr. arbitražas.
Spekuliacinė kaina Prekės ar turto kaina, sumokama tikintis, kad ateityje ji dar kils. Žr. burbulas.
Spekuliantas Prekių įsigyjantis (parduodantis) asmuo, kuris tikisi jas perparduoti (įsigyti) už didesnę (mažesnę) kainą.
Spontaninė tvarka Nereguliuojamos rinkos veikimas, kai paklausą ir pasiūlą koordinuoja kainos. Spontaninė tvarka – rinkos dalyvių savarankiško elgesio rinkoje rezultatas, todėl ji nėra nei automatinė, nei mechaninė, nei egzistuojanti pati sau, atsietai nuo rinkos veikėjų. Spontaninė tvarka yra priešinga planinei ekon...
Sporto veikla Sporto veikla – sportininko (gyventojo, kuris atlieka tam tikrą fizinę ar protinę veiklą, grindžiamą tam tikromis taisyklėmis ir organizuojamą tam tikra specialiai šiai veiklai nustatyta forma) rengimosi varžyboms ir dalyvavimo varžybose veikla.
Spragšiai Tai bulvių kenkėjai, galintys kenkti įvairiais jų vystymosi tarpsniais – nuo bulvių pasodinimo iki derliaus nuėmimo, kuomet išryškėja kenkėjų pažeisti gumbai. Spragšių lervos įsigraužia į bulvių gumbus ir tuo mažina jų prekinę vertę. Kenkėjų pažeistuose bulvių gumbuose matosi 1-3 mm skersmens apvali...
Sprogimas Įprasta gaisro draudimo sutartis, apimanti žalą, padarytą gaisro, kilusio dėl sprogimo arba dėl namų (nepramoninio tipo) garo katilų sprogimo. Tokia sutartis neapima kitų nuostolių dėl sprogimo, nepriklausomai nuo to, ar sprogimas kilo dėl gaisro, ar ne. Kita žala, padaryta sprogimo, gali būti paden...
Stagfliacija Padėtis rinkoje, kai vienu metu esti ekonomikos stagnacija, didelis nedarbas ir nuolatinė infliacija.
Stagnacija Padėtis rinkoje, kai tam tikrą laiką ekonomika neauga arba jos augimas labai nežymus.
Standard & Poor’s, S&P Viena iš trijų svarbiausių pasaulio kredito reitingų agentūrų, skelbianti vertybinių popierių kainų indeksus (S&P indeksus).
Standartinis nuokrypis Statistinis rizikos rodiklis, parodantis, kaip stipriai svyruoja vieneto vertės pokyčiai palyginus su jų vidutiniu pokyčiu. Kuo mažesnis standartinis nuokrypis, tuo mažiau svyruoja fondo vertė, todėl mažesnė ir fondo rizika.
Startuolis Tai aukštos pridėtinės vertės sektoriuose veikiančios įmonės, turinčios itin didelį augimo potencialą ir galinčios sėkmingai veikti didėjant verslo masteliams. Dėl nepakankamų pajamų, aukštų operacinių ar mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kaštų, dažniausiai šios jaunos įmonės ilguoju laiko...
Statyba iš plūktos žemės Sienų statymo technika, kai žemės, vandens ir paprastai nedidelio cemento kiekio mišinys sutrombuojamas klojinyje.
Statyba iš žemės Statybos metodas naudojant nedegtą, neapdorotą, natūralią žemę.
Statybinė medžiaga Statybų sektoriuje naudojama medžiaga pastatams ir konstrukcijoms statyti, pvz., plienas, mediena, užpildai, tinkas, betonas ir plastiko produktai, taip pat apdirbamosios pramonės gaminiai.
Statybos atliekos Statybos procese tiesiogiai ar atsitiktinai susidariusios nepageidaujamos medžiagos.
Statybos darbai Su konstrukcija ar konstrukcijos dalimi susijęs darbas, įskaitant surinkimą, statybą, išplėtimą ar konstrukcijos pakeitimus, perplanavimą, perstatymą, pritaikymą, atnaujinimą, remontą, renovavimą, atidavimą eksploatuoti, išmontavimą ar eksploatavimo sustabdymą.
Statybos ir montavimo darbų visų rizikų draudimas Draudimas pagal numatytus sutartyje statybos darbus, dengiantis (su tam tikromis išimtimis) turto žalą statybų vietoje ir apimantis trečiųjų šalių atsakomybę.
Statybos procesas Procesas, kurio metu popieriuje ar kompiuteryje suprojektuoti statybos darbų projektai įgyvendinami tam tikroje teritorijoje.
Statybos sąnaudų kainų indeksas Santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas naujos statybos objektų sąnaudų elementų (medžiagų, mechanizmų darbo, darbo užmokesčio ir kitų) bendrasis kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį.
Statistika Duomenų apie ekonominius, demografinius, socialinius procesus, visuomenės ir aplinkos pokyčius rinkimo, tvarkymo ir statistinės informacijos skelbimo sistema. Pagal analizuojamus duomenis statistika gali būti gyventojų skaičiaus, regioninė, socialinė, finansinė, verslo ir kt. Jei statistikos duomeni...
Statistikos institucija Nacionalinė statistikos institucija (NSI), kita statistikos įstaiga, atsakinga už Europos statistikos rengimą ir sklaidą nacionaliniu lygiu, ir Eurostatas – Bendrijų lygiu.
Statistikos taryba Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patariamoji institucija, nagrinėjanti svarbiausius statistikos organizavimo ir plėtros klausimus.
Statistinė informacija Informacija, parengta apdorojus ir (arba) apibendrinus statistinius duomenis.
Statistiniai duomenys Iš respondentų, administracinių duomenų valdytojų ir kitų šaltinių gauti statistinio stebėjimo duomenys statistinei informacijai rengti.
Statistiniai tyrimai Statistikos duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, analizė, statistinės informacijos rengimas ir teikimas.
Statistinio atskleidžiamumo kontrolė Visuma priemonių, kuriomis siekiama kiek galima sumažinti statistinės informacijos atskleidimo riziką.
Statistinio rodiklio kokybės reikalavimai Teisės aktų nustatyti statistinio rodiklio reikalavimai: reikalingumas (rodiklio atitiktis vartotojų poreikiams), patikimumas ir tikslumas (rodiklio atitiktis tikrovei), savalaikiškumas (rodiklio paskelbimas atspindimai tikrovei reikšmingai nepakitus), skelbimo punktualumas (rodiklio paskelbimas nus...
Statistinio stebėjimo vienetas Tiriamosios visumos vienetas (namų ūkis, fizinis asmuo, juridinis asmuo, juridinio asmens padalinys ir pan.), turintis statistinio tyrimo, kito statistikos darbo metu tiriamus požymius.
Statistinis formuliaras Bet kurios formos dokumento blankas, naudojamas statistiniams duomenims įrašyti ir teikti.
Statistinis registras Statistiniams tyrimams, kitiems statistikos darbams atlikti naudojamas tam tikrus požymius turinčių statistinio stebėjimo vienetų sąrašas, tvarkomas elektroniniu būdu ir nuolat atnaujinamas valstybės ir (arba) žinybinių registrų, institucijų ar įstaigų duomenų bazių ir (arba) informacinių sistemų ir...
Statistinis rodiklis Masinio reiškinio savybės ar ypatybės charakteristika konkrečiomis vietos ir laiko sąlygomis, išreikšta skaičiumi.
Statistinis tyrimas Statistinių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, analizė ir statistinės informacijos rengimas bei sklaida pagal statistikos metodologiją.
Statistinių duomenų apdorojimas Visi, keli ar bet kuris iš šių veiksmų: pirminių statistinių duomenų redagavimas, klasifikavimas, agregavimas ir jų bazių sudarymas.
Statistinių duomenų konfidencialumas Duomenų tvarkymo, užtikrinant jų naudojimą tik statistikos reikmėms taip, kad nebūtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai atpažinti teisės aktų saugomų konkretaus respondento duomenų ir veiklos rezultatų, principas.
Statistinių duomenų naudojimas tik oficialiosios statistikos tikslams Statistinių duomenų naudojimas išimtinai statistinei informacijai rengti, statistinių duomenų ir statistinės informacijos kokybei užtikrinti, statistiniams registrams tvarkyti.
Statistinių duomenų redagavimas Statistinių duomenų klaidų paieška, nustatymas ir jų taisymas.
Steigėjai Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui Žanas Monė (Jean Monnet), Roberas Šumanas (Robert Schuman) ir kiti svajojo tvirtos taikos ir draugystės saitais suvienyti Europos tautas. Per 50 metų jų svajonės išsipildė – sukurta ES. Todėl jie yra vadinami Europos Sąjungos steigėjais.
Stiebo vėžys Tai viena pagrindinių pomidorų ligų šiltnamiuose. Visa antžeminė augalo dalis gali būti pažeidžiama. Būdingi ligos požymiai pastebimi žemutinėje stiebo dalyje prie žemės. Pradžioje atsiranda mažos rudos įdubusios dėmelės su charakteringais šiai ligai juodais taškeliais. Dėmės pamažu plečiasi ir gali...
Stiklo draudimas Namų ūkyje ar komercinėje veikloje naudojamo stiklo draudimas nuo sudužimo.
Strasbūras Prancūzijos miestas netoli Vokietijos sienos. Čia kas mėnesį vyksta vienos savaitės Europos Parlamento plenarinės sesijos. Mieste įsikūrusios ir ne ES institucijos: Europos Žmogaus Teisių Teismas ir Europos Taryba. Žodis „Strasbūras“ žiniasklaidoje dažnai vartojamas turint omenyje vieną iš šių insti...
Struktūriniai fondai Europos Sąjungos finansiniai ištekliai, kuriais siekiama sumažinti regionų išsivystymo skirtumus ir skatinti menkiau išsivysčiusių regionų plėtrą.
Struktūriniai skolos vertybiniai popieriai Skolos vertybinių popierių (arba jų krepšelio) ir išvestinių finansinių priemonių (arba jų krepšelio) derinys, kai išvestinės finansinės priemonės neatskiriamos nuo skolos vertybinių popierių ir pradinė investuota pagrindinė suma yra didelė, palyginti su numatoma grąža už įterptąsias išvestines finansines priemones.
Studijų draudimas Gyvybės draudimo produktas, kai periodiškai mokant draudimo įmokas sukaupiama iš anksto sutarta suma vaiko mokslams.
Su aktualijomis susieta rinkodara Rinkodara, kai prekių ar paslaugų pardavimas siejamas su pinigų rinkimu labdarai, socialiniam ar kitam aktualiam projektui finansuoti. Tai efektyvus rinkodaros būdas, kuriuo ne tik pasiekiami pardavimo rezultatai, bet ir formuojamas pozityvus įmonės įvaizdis. Labdaros organizacijoms bendri su verslo...
Suartėjimo kriterijai Žr. konvergencijos (suartėjimo) kriterijai.
Subalansuota rinka Padėtis, kai parduodamų prekių (įskaitant vertybinius popierius) kiekis esant tam tikrai kainai sutampa su perkamų prekių kiekiu.
Subalansuotas biudžetas Padėtis, kai valstybės biudžetų ir fondų gaunamos pajamos yra lygios jų išlaidoms. Kai biudžetas subalansuotas, valstybei pakanka vidaus išteklių (mokesčiais surenkamų lėšų) savo vykdomoms funkcijoms finansuoti ir nereikia skolintis. Subalansuotas biudžetas suteikia garantiją, kad valstybei, norint ...
Subindeksas Tiriamų reiškinių visumos dalies indeksas.
Subjektyvi rizika Asmens išreiškiamas netikrumas dėl kažkokio įvykio.
Subjektyviosios vertės teorija Teorija, teigianti, kad vertė yra subjektyvi, priklausanti tik nuo individo vertinimo ir objektyviai neišmatuojama. Ši teorija atsirado kaip atsakas į objektyviosios (darbo) vertės teoriją, pastarajai nesugebėjus neprieštaringai paaiškinti tam tikrų ekonomikos reiškinių, vertės paradokso. Žr. vertės...
Subordinuotoji paskola Paskola, atitinkanti šias sąlygas: a) suteikta ne trumpesniam kaip vienerių metų laikotarpiui; b) paskolos davėjas paskolos sutartyje įsipareigoja nereikalauti iš paskolos gavėjo grąžinti paskolos prieš sutartyje nustatytą jos grąžinimo terminą; c) paskolos grąžinimas nėra užtikrintas jokiomis priev...
Subrogacija Draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimas draudikui (LR CK 6.1015 straipsnis). Jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Subrogacijos negalima tapatinti su regresu, numatytu draudimo teisiniuose santykiuose, nes tuo atveju kalbama apie galimą
Subsidiarumas 1. Subsidiarumo principas reiškia, kad ES sprendimai turi būti priimami kuo artimesniu piliečiams lygmeniu. Kitaip tariant, Sąjunga nesiima priemonių (išskyrus tas sritis, už kurias tik ji atsakinga), jei jos nebūtų veiksmingesnės už nacionalinio, regionų arba vietos lygmens priemones.
Subsidija Tiesioginė valstybės finansinė parama ar mokesčių nuolaidos tam tikrai šakai ar įmonei siekiant sumažinti prekės kainą vartotojui, pagerinti įmonės veiklos rodiklius ar padėti prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių. Subsidijos perskirsto gerovę, pažeidžia laisvąją konkurenciją ir mažina paskatas ...
Suderintas vartotojų kainų indeksas Vartotojų kainų indeksas, apskaičiuojamas pagal Europos Sąjungos mastu suderintą metodologiją.
Suderintas vartotojų kainų indeksas pagal pastovius mokesčius Suderintas vartotojų kainų indeksas, apskaičiuojamas ataskaitiniu laikotarpiu išlaikant kainų bazinio laikotarpio mokesčių lygį.
Sudėtinės makroelementinės trąšos Tai dažniausiai augalams naudojamos trąšos, kai vienoje molekulėje yra mažiausiai dvi maisto medžiagos. Pvz.: kalio salietra.
Suinteresuotoji šalis Bet kuris asmuo arba organizacija, suinteresuoti ES teisės aktais ir politikos formavimu arba kuriems ES teisės aktai ir politikos formavimas daro poveikį, yra proceso suinteresuotoji šalis. Prieš siūlydama naujus teisės aktus ar naujas politikos iniciatyvas, Europos Komisija stengiasi pasikonsultuo...
Sujungimas Vienas iš bendrovių jungimo būdų, kai dvi ar daugiau bendrovių susivienija į naują bendrovę, perimančią visas reorganizuotų bendrovių teises ir pareigas. Žr. prijungimas.
Sukeltoji paklausa Padėtis, kai tam tikro produkto ar paslaugos paklausą lemia kitų prekių ir (ar) paslaugų paklausa. Pvz., aliuminio skardinių paklausa susijusi su gaiviųjų gėrimų ir alaus suvartojimo padidėjimu.
Sulankstomas lapas Didesnio formato žurnalo puslapis ar viršelis, kuris yra sulankstomas, kad būtų tokio pat formato kaip ir žurnalas. Jis naudojamas žurnalo maketo plotui didinti ir yra parduodamas už papildomą, didesnę kainą.
Sulyginimo fondas Fondas, kurį gali sukurti draudikai, siekdami šiek tiek išlyginti pretenzijų dažnumą per tam tikrą laikotarpį (pvz., kelerius metus), kadangi kai kurių apdraustų pavojų dažnumas (pvz., krušos padaryta žala) yra nereguliarus.
Sumanymo tikrinimas Keleto skirtingų kūrybinių sumanymų tikrinimas prieš ruošiant reklamą, kai tikslinės auditorijos prašoma įvertinti idėją, pasakyti įspūdžius, komentarus.
Suminis gimstamumo rodiklis Vidutinis gyvų gimusių kūdikių skaičius, kuriuos moteris pagimdytų per visą reproduktyvų savo gyvenimo laikotarpį (15—49 metų amžiaus), jeigu ji sulauktų 50 metų amžiaus ir kiekvienoje amžiaus grupėje išliktų atitinkamų metų gimstamumo rodiklis (gimusiųjų skaičius 1000 moterų)....
Sumų draudimas Draudimo sutarčių rūšis, kuriomis draudikas įsipareigoja įvykus draudžiamajam įvykiui išmokėti draudimo išmoką, lygią draudimo sumai ar jos daliai, t. y. draudimo išmoka nepriklauso nuo patirto nuostolio dydžio, o yra apibrėžiama iš anksto nustatyta pinigų suma. Sumų draudimo sutartys gali būti gyvybės draudimo sutartys ir sveikatos draudimo sutartys.
Sunkiųjų konstrukcijų statyba Statyba, kurioje plačiai naudojamos sunkiosios medžiagos pagrindinėms pastato nešančioms konstrukcijoms pastatyti.
Surašymo apylinkė Atsižvelgiant į gyventojų skaičių ir plotą nustatyta vientisa šalies teritorija, priskirta vienam surašinėtojui gyventojų apklausai atlikti.
Surašinėtojas Surašymo darbuotojas, atliekantis gyventojų apklausą jam priskirtoje surašymo apylinkėje.
Susidūrimas Smarkus dviejų objektų susidūrimas. Jūriniame laivo korpuso atsakomybės draudime yra išskiriami susidūrimai su laivais ir kontaktai su nejudančiais objektais, tokiais kaip pirsai, prieplaukos ir pritvirtinti plūdurai. Susidūrimai su pastaraisiais nėra apdraudžiami pagal draudimo sutarties susidūrimo...
Susiję asmenys Įmonė ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie yra įmonės akcininkai, jos valdymo organų nariai arba akcininkų ir valdymo organų narių šeimos nariai bei artimi giminaičiai, tų pačių akcininkų tiesiogiai ir netiesiogiai valdomos įmonės. Susiję asmenys paprastai apibrėžiami įstatymų, o jų tarpusa...
Susijusi įmonė Įmonė, kurioje kita įmonė turi tam tikrą (dažniausiai įvardijamą įstatymų) dalį akcijų arba kuri valdo kitos įmonės akcijų dalį.
Susitraukimas Gamybos, prekybos, pinigų masės ar ko nors kito plėtros lėtėjimas ar net mažėjimas. Dar vadinamas kontrakcija.
Suslėgtos žemės blokeliai Mechaniškai suslėgta blokelio formos žemė, paprastai sutvirtinama rišamąja medžiaga (pvz., cementu); pasižymi dideliu atsparumu suspaudimui ir geromis atsparumo atmosferos poveikiui savybėmis.
Sutarties sąlygos Terminai ir sąlygos, nurodyti važtaraštyje arba suteikti siuntėjo, pagal kuriuos vykdomas krovinio siuntimas.
Sutartinis skirstymas Reklamos ir pardavimo skatinimo akcijų biudžeto sudarymo metodas, kurio pagrindas – bendrovės vadovų sutarimas.
Sutartis Savanoriškas dviejų asmenų susitarimas dėl tam tikro veiksmo (mainų) atlikimo.
Sutelktinis finansavimas Sutelktinis, arba minios, finansavimas yra alternatyvus verslo ar bet kokio kito projekto finansavimo būdas, kai kiti finansavimo šaltiniai, kaip asmeninis kapitalas, bankų paskolos ar privataus ir rizikos kapitalo fondai, netinka.
Sutelktoji rinkodara Rinkodaros strategija, kai bendrovė sutelkia dėmesį ir rinkodaros išteklius į vieną konkrečią rinkos dalį.
Sutikimas mokėti Didžiausia suma, kurią individas sutinka mokėti už tam tikras prekes ir paslaugas.
Suvokimo planas Grafiškai pavaizduotas vartotojų suvokiamų prekės ženklų ar produktų planas.
Sveikatos draudimas Turtinių interesų, susijusių su fizinio asmens sveikata, draudimas, kai dėl draudiminių įvykių, susijusių su asmens sveikata, mokama draudimo išmoka, lygi draudimo sumai ar jos daliai arba dėl draudiminio įvykio patirtiems nuostoliams. Sveikatos draudimas apima draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ir ...
Sveikatos pažymėjimas Veterinaro pasirašytas dokumentas, liudijantis, kad siunčiamo gyvūno sveikata yra geros būklės.
Sveikatos priežiūros išlaidos Rezidentinių vienetų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų galutinio vartojimo išlaidų ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų įstaigų (įstaigų, kurių pagrindinė veikla yra sveikatos priežiūra) bendrojo kapitalo formavimo išlaidų suma.
Svybių grupės sprendimo taisyklė Alternatyvų vertinimo taisyklė, kai vartotojai nustato žemiausią kiekvienos svarbios produkto savybės veikimo ribą ir renkasi tik tas alternatyvas, kurių visa savybių grupė siekia ar viršija šią ribą.
Svogūninė kandis Tai kenkėjas, kurio vikšrai maitinasi ant porų, svogūnų ir laiškinių česnakų. Kiekvienais metais gali išsivystyti 2–3 generacijos. Savo vystymosi pabaigoje vikšrai minuoja lapus, bet vėliau migruoja prie augalo lapų skrotelės ir gali sunaikinti jaunus lapus ar jų užuomazgas. Pažeistas augalas praded...
Svogūninė musė Tai svogūnų kenkėjas, kurio pirmasis pažeidimo požymis – svogūnų vytimas. Jų lapai pagelsta ir suglemba. Lervos dažniausiai pažeidžia jaunus augalus, kuriuos gali ir visiškai sunaikinti. Svogūnų sėjinukai dažniausiai pažeidžiami per ropelės dugnelį ar šoną. Daug žalos lervos padaro ir besimaitindamo...
Svogūninis stiebinis nematodas Tai svogūnų kenkėjas, kai pažeidžiamos dygstančias sėklos. Jeigu nematodai į augalą įsiskverbia vėlesniuose augimo tarpsniuose, pažeistų augalų lapai būna deformuoti, o stiebai suskyla.
Svogūninis vakarinis paslėptastraublis Tai kenkėjas, kuris daugiausia žalos padaro žiemojantiems sėkliniams svogūnams ir anksti pasodintiems sėjinukams. Vabalai pasirodo balandžio pradžioje ir maitinasi ant lapų. Lerva maitinasi lapo audiniais. Per metus išsivysto tik viena kenkėjų generacija.
Svogūnų juodligė Tai liga, kurios pirmi simptomai yra pastebimi jau sėklaskilčių tarpsnyje kaip juodos, pastorėjusios vietos, kurios, toliau vystantis lapams, plyšta ir atsidaro, parodydamos tamsią sporų masę. Augalai gali žūti per 3–4 savaites. Išlikę augalai atrodo trumpi, deformuotais lapais. Deformaciją sukelia ...
Svorių bazinis laikotarpis Bazinis laikotarpis, kurio duomenimis remiantis skaičiuojami indekso svoriai.
SWIFT SWIFT – tarptautinė organizacija, teikianti finansinių pranešimų perdavimo paslaugas.
SWIFT kodas Kodas, pagal kurį banką atpažįsta kiti bankai. Naudojamas tarptautiniams pinigų pervedimams.
SWOT analizė Žr. privalumų, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė.