Investavimas

„Sausio“ efektas Mėnuo, kuris pasižymi kainų augimu, nes investuotojai gruodį parduoda nepelningas akcijas, siekdami sukurti kuo didesnį neapmokestinamąjį pelną.
AAA Aukščiausią saugumo ir patikimumo lygį rodantis kredito reitingas .
Abipusė kryžminė kapitalo dalių nuosavybė Įstaigos turimos nuosavų lėšų priemonės arba finansų sektoriaus subjektų išleistos kitos kapitalo priemonės, kai tie subjektai taip pat turi tos įstaigos išleistų nuosavų lėšų priemonių.
Absoliučioji rizikos vertė Kolektyvinio investavimo subjekto rizikos vertė, ribojama tam tikru procentiniu grynųjų aktyvų vertės dydžiu.
Adaptyvieji lūkesčiai Rinkos procesų ar ekonominių rodiklių lūkesčiai, grindžiami tik praeities informacija (ekonominių rodiklių kitimu, prognozių pasitvirtinimu ir pan.).
Adaptyviųjų lūkesčių teorija Lūkesčių vertinimo teorija, grindžiama prielaida, kad rinkos dalyviai, numatydami rinkos procesus ir ekonominius rodiklius, remiasi tik praeities informacija (ekonominių rodiklių kitimu praeityje, praėjusio laikotarpio prognozių pasitvirtinimu ir pan.).
Administratorius Pinigų finansų įstaiga, kuri tvarko paskolas, dėl kurių buvo sudaryti pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriai, arba kitaip perleistas paskolas, t. y. renka iš skolininkų pagrindinę sumą ir palūkanas.
Agentas Tarpininkas, veikiantis atstovaujamojo vardu ir dėl jo interesų.
Akcija Būti akcijų savininku reiškia valdyti bendrovės kapitalo dalį. Akcinė bendrovė yra visų jos akcininkų nuosavybė. Akcinės bendrovės savininkais gali būti įvairios institucijos, organizacijos, įmonės ar privatūs asmenys.
Akcijos kainos ir pelno santykis, P/E Tai akcijos rinkos kaina, padalyta iš pelno, tenkančio vienai akcijai. Vienas populiariausių pasaulyje akcijų brangumo matavimo matų. Paprastai laikoma, kad akcijos pigios, jei šis rodiklis sudaro mažiau nei 10, brangios, kai jis daugiau nei 20.
Akcijų emisija Kai akcijos yra parduodamos arba perkamos biržoje, jas išleidusi bendrovė negauna nė cento. Akcinė bendrovė pritraukia lėšų tik parduodama naujas akcijas, t. y. išleisdama akcijų emisiją.
Akcijų kainų indeksas Akcijų kainų indeksas yra rodiklis, atspindintis visų arba kai kurių įmonių akcijų vidutinės kainos svyravimą per tam tikrą laikotarpį.
Akcijų paketas Vienam savininkui priklausanti bendrovės akcijų dalis.
Akcijų priedas Už išleidžiamas akcijas bendrovės gautų įplaukų suma, viršijanti akcijų nominaliąją vertę. Akcijų priedas yra akcininkų nuosavybės dalis.
Akcijų rinka Rinka, kurioje akcijos išleidžiamos ir jomis prekiaujama.
Akcijų skaidymas Akcinės bendrovės išleistų akcijų skaičiaus padidinimas sumažinant nominaliąją akcijos vertę.
Akcinė bendrovė Ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – įmonė, kurios kapitalas padalytas į dalis – akcijas.
Akcinės bendrovės obligacija, obligacijos sertifikatas Bendrovės išleistas skolos vertybinis popierius, garantuojamas bendru įmonės mokumu ir kreditingumu, t. y. gebėjimu laiku įvykdyti įsipareigojimus, paprastai neužtikrinamas specifiniu užstatu, tokiu kaip hipoteka.
Aktyviai valdomas biržoje prekiaujamas fondas Biržoje prekiaujamas fondas, kurio valdytojas turi teisę, atsižvelgdamas į šio fondo investavimo tikslus ir politiką, savo nuožiūra nustatyti jo investicijų portfelio sudėtį (priešingai nei biržoje prekiaujamas fondas, kuris siekia atkartoti indeksą ir jam tokia teisė nesuteikiama). Aktyviai valdomas biržoje prekiaujamas fondas dažniausiai siekia pranokti indeksą.
Alfa Investicinio fondo grąžos palyginimas su visos rinkos vidutine grąža.
Alfa / beta (klasifikavimo) paklaidos santykis Nustatant diskriminacinę galią taikomas patikimumo vertinimo metodas, kai darant prielaidą, jog reitingų sistemos rezultatai gali būti tik dviejų rūšių (t. y. įsipareigojimų įvykdymas arba neįvykdymas), nustatoma minimali paklaidos tikimybė. Ši tikimybė lygi įsipareigojimų neįvykdžiusių skolininkų, remiantis reitingų sistema pripažintų įvykdysiančiais įsipareigojimus, procentinės dalies bendrojoje įsipareigojimų neįvykdžiusių skolininkų struktūroje (alfa), padaugintos iš atitinkamos tikimybės, ir įsipareigojimus įvykdžiusių skolininkų, remiantis reitingų sistema pripažintų neįvykdysiančiais įsipareigojimų, procentinės dalies bendrojoje įsipareigojimus įvykdžiusių skolininkų struktūroje (beta), padaugintos iš atitinkamos tikimybės, sumai.
Alpha rodiklis Žr. Alfa.
Antrinė rinka Savininkų (ne emitentų) turimų vertybinių popierių pardavimas kitiems asmenims, įskaitant ir biržoje parduodamus vertybinius popierius.
Antrinė vertybinių popierių apyvarta Siūlymas įsigyti vertybinių popierių ir jų perleidimas pasibaigus pirminei vertybinių popierių apyvartai.
Apibrėžtų įmokų schema Kaupiamasis pensijų draudimas, kai apdraustasis moka sutarto pastovaus dydžio įmokas, tiksliai nežinodamas, kokio konkretaus dydžio suma bus uždirbta investuojant sumokėtas įmokas per visą draudimo laikotarpį ir kokio dydžio pensijos išmokas apdraustasis gaus.
Apibrėžtų išmokų schema Kaupiamasis pensijų draudimas, kai apdraustasis moka kintamo dydžio pensijų įmokas, kad suėjus pensiniam amžiui gautų sutarto pastovaus dydžio pensijos išmokas.
Apribotos rizikos fondai Tai investicinių fondų rūšis, skirta labiau patyrusiems investuotojams. Lėšas investuoja rizikingiau nei tradiciniai investiciniai fondai, jiems taikomi mažesni reguliavimo reikalavimai. Turėdami visišką veiksmų laisvę, fondai gali vykdyti įvairias operacijas, taip pat bandyti uždirbti iš vertybinių...
Apsikeitimo sandoris Vieno vertybinio popieriaus pardavimas ir panašaus pirkimas tuo pačiu metu, t. y. dviejų sandorių derinys. Apsikeitimo sandoriu siekiama pakeisti vertybinio popieriaus išpirkimo terminą, jo kokybines charakteristikas arba sumažinti mokėtinus mokesčius. Apsikeitimo sandoriu gali būti keičiama skolos ...
Ateities sandoris Ateities sandorio savininkas prisiima įsipareigojimą pirkti arba parduoti tam tikrą prekę už sutartą kainą tam tikru fiksuotu momentu ateityje.
Atkarpa Obligacijos palūkanos, paprastai išreikštos procentais. Atkarpos išmokamos periodiškai, dažnai – kas pusmetį. Pavadinimas kilęs nuo materialios (popierinės) obligacijos, turėjusios nukerpamas dalis, už kurias buvo išmokamos palūkanos. Nors šiandien obligacijos dažnai būna nematerialios, pavadinimas ...
Atpirkimo diena Diena, kurią pirkėjas pagal atpirkimo sandorį įsigytą turtą privalo parduoti pardavėjui.
Atpirkimo kaina Kaina, už kurią pirkėjas pagal atpirkimo sandorį privalo turtą parduoti atgal pardavėjui. Atpirkimo kaina lygi pirkimo kainai, pridėjus kainų skirtumą, kuris yra lygus palūkanoms už operacijos laikotarpiu suteiktas likvidžias lėšas.
Atpirkimo operacija Likvidumo didinimo grįžtamasis sandoris, sudaromas kaip atpirkimo sandoris.
Atpirkimo sandoris Vertybinių popierių ar biržos prekių pardavimo sandoris, kuriuo įsipareigojama parduotas prekes atpirkti numatytu laiku ir kaina. Vertybinius popierius arba biržos prekes parduodančiai įstaigai tai yra atpirkimo sandoris, o juos perkančiai įstaigai – grįžtamasis atpirkimo sandoris (reverse repurchas...
Atsiskaitymas Vertybinių popierių sandorio užbaigimas, kai klientas sumoka finansų maklerio įmonei už nupirktus vertybinius popierius ar pristato parduotus vertybinius popierius ir gauna iš maklerio atitinkamas lėšas.
Atsiskaitymo diena Diena, kurią atsiskaitoma pagal sandorį.
Atsiskaitymų rizika Tikimybė patirti nuostolių dėl to, kad atsiskaitymai nebus įvykdyti taip, kaip numatyta sutartyse.
Atsižvelgiant į infliaciją indeksuojamos vyriausybės obligacijos Skolos vertybiniai popieriai, kurių atkarpos mokėjimų dydžiai ir pagrindinė suma yra susieti su konkrečiu vartotojų kainų indeksu.
Atvirkštinė kintamųjų palūkanų priemonė Struktūrizuota obligacija, kurios turėtojui mokama palūkanų norma kinta atvirkščiai proporcingai tam tikrai bazinei palūkanų normai.
Atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas Kolektyvinio investavimo subjektas, kurio investiciniai vienetai ar akcijos išleidžiami ir išperkami investuotojo reikalavimu.
Aukcionas Viešas prekių ar paslaugų pardavimas pasiūliusiajam didžiausią kainą. Vykdant skolos vertybinių popierių – obligacijų – platinimo aukcionus, pasirenkamas aukciono dalyvis, pasiūlęs mažiausias palūkanas, t. y. mažiausią skolos kainą.
Auksinė akcija Akcija, suteikianti veto teisę valdant įmonę. Paprastai auksinę akciją pasilieka valstybė, privatizuodama valstybės įmones. Auksinė akcija taikoma tuomet, kai valstybė pageidauja parduoti turtą, tačiau ir toliau nori aktyviai ir su lemiamu balsu dalyvauti valdant įmonę. auksinė taisyklė (golden rule...
Aukštos kokybės pinigų rinkos priemonė Pinigų rinkos priemonė, kuriai kiekviena vertinusi pripažinta kredito reitingų agentūra suteikė vieną iš dviejų aukščiausių įmanomų trumpalaikių kredito reitingų arba, jei priemonė reitingo neturi, ji yra lygiavertės kokybės, kuri nustatoma valdymo įmonės vidaus reitingavimo procese. Jei pripažinta kredito reitingų agentūra savo aukščiausią trumpalaikį reitingą padalija į dvi kategorijas, šie du reitingai laikomi viena kategorija ir aukščiausiu įmanomu reitingu.
Ažio 1) komisiniai, mokami už valiutos keitimą;
Baltijos Alternatyvioji rinka First North First North yra alternatyvioji rinka, kurią administruoja Nasdaq verslo grupei priklausančios vertybinių popierių biržos.
Baltijos Fondų prekybos sąrašas Į Fondų prekybos sąrašą yra traukiami investicinių fondų bei investicinių bendrovių investiciniai vienetai ar akcijos, kurių prekybai Baltijos šalių biržose yra taikomi tie patys principai, kaip ir kitiems nuosavybės vertybiniams popieriams.
Baltijos Oficialusis prekybos sąrašas Į Baltijos šalių biržų Oficialųjį prekybos sąrašą yra įtraukiami į biržų Nasdaq Vilnius, Nasdaq Tallinn ir Nasdaq Riga Oficialiuose prekybos sąrašuose esančių bendrovių vertybiniai popieriai. Tam, kad bendrovė būtų įtraukta į Oficialųjį prekybos sąrašą, ji turi būti aktyviai vykdžiusi savo veiklą ma...
Baltijos Papildomasis prekybos sąrašas Į Papildomąjį prekybos sąrašą traukiamos bendrovių, kurioms nėra taikomi kiekybiniai reikalavimai (laisvų akcijų skaičiaus ir kapitalizacijos), vertybiniai popieriai.
Baltijos Reguliuojama rinka Baltijos Reguliuojama rinka yra pirminė Nasdaq Baltic vertybinių popierių biržų rinka, reguliuojama pagal ES direktyvas ir prižiūrima vietinių vertybinių popierių rinkų priežiūros institucijų (FSA). Įtraukimo į vertybinių popierių rinką reikalavimuose remiamasi Europos standartais, ES direktyvomis i...
Baltijos skolos vertybinių popierių prekybos sąrašas Į Baltijos šalių biržų Skolos vertybinių popierių sąrašą yra traukiami šie vertybiniai popieriai: Lietuvos ir Latvijos Vyriausybių skolos vertybiniai popieriai, Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, savivaldos organų, hipotekos išleisti skolos vertybiniai popieriai su skirtingais išpirkimo terminais.
Baltijos šalių akcijų lyginamasis indeksas Pagrindinis Baltijos šalių akcijų rinkos indeksas. Jis skaičiuojamas įtraukiant Baltijos šalių biržų prekybos sąrašuose esančias bendroves. Indeksą sudaro likvidžiausių ir didžiausios kapitalizacijos bendrovių akcijos, suklasifikuotos pagal ekonominės veiklos sektorius. Šis indeksas parodo bendrą vertybinių popierių rinkos tendenciją ir pristatomas kaip ekonomiškai efektyvus indeksas, pagal kurį investuotojai gali sudaryti vertybinių popierių portfelį.
Baltijos šalių akcijų prekybinis indeksas Baltijos šalių akcijų prekybinį indeksą sudaro 10 pačių likvidžiausių Baltijos šalių biržų prekybos sąrašuose esančių bendrovių akcijos. Ribotas bendrovių skaičius indekse garantuoja aktyvią prekybą šių bendrovių akcijomis, todėl indeksas yra tinkamas išvestinėms finansinėms priemonėms.
Banko sąskaita Sąskaita, skirta saugiai laikyti savo lėšas bei atlikti įvairias finansines operacijas. Banko sąskaita atidaroma neapibrėžtam terminui nacionaline ar bet kuria užsienio valiuta.
Barelis Tūrio matas, lygus 159 litrams. Vartojamas naftos ir kitų išteklių gavybos apimtims matuoti.
Bazinės eurų palūkanos Europos centrinio banko nustatoma 1 savaitės termino palūkanų norma, nuo kurios priklauso visų kitų terminų palūkanų normos eurais ir litais.
Bendra mokėjimų eurais erdvė (SEPA) Tai iniciatyva naudoti vienodas mokėjimo priemones atsiskaitymams eurais Europos Sąjungoje.
Bendro kapitalo pakankamumo koeficientas Įstaigos nuosavos lėšos, išreikštos bendros rizikos pozicijos sumos procentine dalimi.
Bendroji investicijų grąža Pensijų fondo ar kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama tik į prekybos išlaidas.
Bendroji neteisingų sprendimų rizika Rizika, kai tikimybės, kad sandorio šalis neįvykdys įsipareigojimų, ir bendrų rinkos rizikos veiksnių tarpusavio koreliacija yra teigiama.
Bendroji rinkos rizika Nuostolių rizika, atsirandanti dėl bendrojo rinkos kainų lygio svyravimo.
Bendrovė Žr. akcinė bendrovė.
Beta koeficientas Profesionalūs investuotojai valdo didelius investicijų portfelius, todėl nuolat bando įvertinti rinkos riziką. Akcijos rinkos riziką nusako beta koeficientas. Jis gali būti apibrėžiamas kaip akcijos kurso jautrumas bendroms akcijų rinkos tendencijoms.
Birža Valiutos, vertybinių popierių, prekių pirkimo ir pardavimo vieta.
Biržinė bendrovė Atvirojo tipo akcinė bendrovė, kurios akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje ir kuri yra įtraukta į vieną iš biržos sudaromų prekybos sąrašų, einamąjį ar oficialųjį sąrašą.
Biržoje prekiaujamas fondas Kolektyvinio investavimo subjektas, kurio bent vienos klasės investiciniais vienetais ar akcijomis prekiaujama bent vienoje reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje, turinčioje bent vieną rinkos formuotoją, kuris imasi veiksmų, siekdamas užtikrinti, kad šio kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų biržos vertė labai nesiskirtų nuo jo grynųjų aktyvų vertės ir, jei taikoma, nuo orientacinės grynųjų aktyvų vertės.
Biržoje prekiaujami fondai, ETF Vis populiaresnė investavimo forma, ypač JAV, yra fondai, kuriais prekiaujama biržoje. Tai yra akcijos, kurios reprezentuoja aktyvų krepšelius, paprastai tai būna kurios nors pramonės šakos ar valstybės akcijos.
Biržos prekė Produktas, kuriuo prekiaujama arba kuriuo galima prekiauti antrinėje rinkoje (pvz., žemės ūkio produktai, metalai, naudingosios iškasenos, taurieji metalai).
Biržos prekių kainos rizika Tikimybė, kad bankas, besiverčiantis prekyba biržos prekių rinkoje, gali patirti nuostolių dėl šių prekių atvirųjų pozicijų kainų pokyčių.
Bitkoinas Decentralizuota, virtuali valiuta.
Bretton Woods susitarimas 1944 m. liepos 1–22 d. Breton Vude (JAV) vykusioje konferencijoje sudarytas susitarimas dėl fiksuoto kurso tarp pagrindinių pasaulio valiutų ir aukso nustatymo. Doleris buvo susietas su auksu santykiu 35 doleriai už aukso unciją. Po Bretton Woods susitarimo buvo įsteigtas Tarptautinis valiutos fonda...
Brokeris Nepriklausomas asmuo, kurio verslas yra suvesti kartu tam tikrų paslaugų arba prekių pirkėjus ir pardavėjus, ir kurio atlygis paprastai yra skaičiuojamas komisinių forma.
Buhalterinė akcijos vertė Paprastosios akcijos vertė, apskaičiuota remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis. Rodiklis apskaičiuojamas akcininkų nuosavybę dalijant iš paprastųjų akcijų skaičiaus (privilegijuotųjų akcijų skaičius ir joms tenkanti nuosavybės dalis neįtraukiama).
Bulių rinka Vertybinių popierių kainos kilimas rinkoje.
Bulius Prekiautojas vertybiniais popieriais, kuris tikisi, kad vertybinio popieriaus rinkos kaina kils.
Burbulas Spekuliacinių lūkesčių sukeltas tam tikros kategorijos prekių kainų kilimas, pasibaigiantis staigiu ir dideliu kainų kritimu. Burbulas yra pats save maitinantis procesas, kai rinkos dalyvių kainų kilimo lūkesčius sustiprina tų lūkesčių paskatintas paklausos (ir kainų) didėjimas. Sunku nustatyti, kad...
Centas 1) šimtoji piniginio vieneto (dolerio, euro) dalis;
Centrinė kredito unija Kredito įstaiga, kuri verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš įregistruotų kredito unijų ir jų skolinimu ir kuri turi teisę teikti kitas įstatymo nustatytas finansines paslaugas kredito unijoms. Žr. kredito unija....
Centrinės rinkos sandoriai Vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo sandoriai, sudaryti per vertybinių popierių biržos prekybos sesiją pagal biržos prekybos taisykles.
Centrinis depozitoriumas Įmonė, tvarkanti vertybinių popierių ir jų apyvartos apskaitą ir teikianti su tuo susijusias paslaugas investuotojams, finansų maklerio įmonėms.
Čikagos mokykla Pinigų vertės teoriją sukūrusi ir išplėtojusi Čikagos universiteto ekonomistų grupė, ginanti konkurenciją ir kritikuojanti valstybės intervencijas į rinką. Čikagos mokyklos pradžia sietina su 1920 m., Franko H. Knighto ir Jacobo Vinerio darbais, tačiau žymiausiais Čikagos mokyklos atstovais tapo Mil...
Dabartinė rinkos vertė Su sandorio šalimi sudarytų užskaitos grupės sandorių portfelio grynoji rinkos vertė. Apskaičiuojant dabartinę rinkos vertę naudojamos ir teigiamos, ir neigiamos vertės.
Dabartinis valiutos kursas Valiutos kursas, kuriuo valiuta gali būti keičiama dviejų dienų laikotarpiu.
Dalyvavimas valdant kapitalą Tiesioginis ar netiesioginis valdymas 20% ar daugiau įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalių, taip pat kitokia reali galimybė tiek būnant įmonės dalyviu, tiek turint kitų su kapitalu susijusių teisių daryti įtaką sprendimams dėl įmonės veiklos.
Daugiašalė prekybos sistema Finansų maklerio įmonės arba rinkos operatoriaus administruojama daugiašalė sistema, kurioje pagal neleidžiančias veikti savo nuožiūra taisykles suderinami trečiųjų asmenų ketinimai pirkti ir parduoti finansines priemones, lemiantys sandorių dėl finansinių priemonių sudarymą.
Decentralizavimas 1) procesas, kurio metu sprendimo teisė perduodama savarankiškiems subjektams;
Demonetizacija 1) aukso ir sidabro monetų išėmimas iš apyvartos;
Denominacija Šalies piniginio vieneto sustambinimas siekiant sureguliuoti pinigų apyvartą.
Depozitavimas Savo nuosavybės patikėjimas kitam asmeniui.
Depozitoriumo pakvitavimas Vertybinis popierius, patvirtinantis jo turėtojo teisę iš šio popieriaus emitento gauti pajamų, kurių dydis priklauso nuo emitento gaunamų pajamų iš turimų kito emitento akcijų, ir pakeisti išduotą pakvitavimą į kito emitento akcijas.
Didelės vertės žetonai Žinomų kompanijų išleisti vertybiniai popieriai, dažnai didelės kapitalizacijos. Investicija į šiuos popierius laikoma likvidžia ir patikima.
Didžioji depresija 1929–1933 m. pasaulinė ekonomikos krizė. Didžiosios depresijos pavyzdys iki šių dienų naudojamas valstybės intervencijų į pinigų rinką padariniams iliustruoti.
Dileris Žr. agentas, brokeris, makleris.
Diskontas 1) skolos vertybinių popierių pirkimas su nuolaida prieš skolos padengimo terminą. Nuolaidos dydis priklauso nuo laiko, likusio iki vertybinio popieriaus išpirkimo, skolininko gebėjimo įvykdyti įsipareigojimą, išmokėtų palūkanų ir pan.;
Diskonto langas Centrinio banko komerciniams bankams teikiamos paskolos.
Diskonto norma 1) nuolaidos, su kuria perkami skolos vertybiniai popieriai, dydis, išreikštas procentais;
Diskontuotoji vertė Dabartinė tam tikro turto vertė ateityje. Tai yra suma šiandien, dėl laiko pirmenybės atitinkanti tam tikros sumos dydį ateityje. Žr. laiko pirmenybės teorija.
Diskretiška pinigų politika Pinigų politika, vykdoma vadovaujantis centrinio banko nustatytomis taisyklėmis. Kai kurių šalių centriniuose bankuose šios taisyklės nėra skaidrios, paisoma grupių interesų. Žr. valdomas valiutos kurso svyravimas ...
Diversifikavimas Riziką mažinanti išteklių paskirstymo strategija; pajamų gavimas iš skirtingų šaltinių. Diversifikavimas taikomas versle, kai imamasi skirtingų veiklos rūšių siekiant sumažinti pajamų netekimo riziką. Finansų srityje diversifikavimo reikalavimai taikomi instituciniams investuotojams nurodant jiems i...
Dividendai Dauguma bendrovių dalį savo metinio pelno skiria akcininkams. Ši pelno dalis ir vadinama dividendais. Dividendų dydis yra skirtingas, jis priklauso nuo kiekvienos bendrovės padėties.
Domino efektas Didžiųjų pasaulio biržų dalyviai diktuoja sąlygas visoms kitoms pasaulio biržoms. Tokijo ir Honkongo biržų įvykiai daro tiesioginę įtaką prekybai Londono biržoje, kuri atidaroma būtent tuo metu, kai Honkongo birža uždaroma. Šių biržų prekybos nuotaikos perduodamos Niujorko akcijų biržai, kuri atidaroma likus vos kelioms valandoms iki Londono biržos uždarymo. Didelė Niujorko birža savo ruožtu daro įtaką kitos dienos Tokijo, Londono, Frankfurto ir kitų Europos biržų prekybai.
Dovanotas kapitalas Nevyriausybinei organizacijai padovanota didelė pinigų suma ar kitas turtas (vertybiniai popieriai ar nekilnojamasis turtas), kurį nevyriausybinė organizacija privalo investuoti ar kitaip išsaugoti, savo reikmėms naudodama tik patį materialųjį turtą ar lėšų investicijų pajamas (pvz., palūkanas, divi...
Dow Jones indeksas Bendrovės Dow Jones and Co, užsiimančios finansinės ir verslo informacijos skelbimu, kuriami vertybinių popierių indeksai, iš kurių žinomiausi Dow Jones Industrial Average bei Dow Jones STOXX. Bendrovė, be kita ko, leidžia dienraštį Wall Street Journal – verslo informacijos lyderį.
Due diligence [angl.] Išsamus įmonės veiklos teisinis ir finansinis patikrinimas, kurį paprastai vykdo investuotojai (ar jų įgalioti atstovai) prieš įsigydami įmonės akcijų ar vykdydami susijungimus. Šis patikrinimas atliekamas siekiant įsitikinti įmonės pateiktų duomenų teisingumu ir tiksliau nustatyti įmonės akcijų ver...
Efektyviosios rinkos konkurencijos teorija Teorija, teigianti, kad konkurencija yra tokia stipri, o informacija finansų rinkose yra lengvai prieinama ir sklinda taip greitai, kad situacijos, kai turtas pervertinamas arba nepakankamai įvertinamas, greitai išnyksta, taigi investuotojai ir analitikai gali įvertinti ilgalaikę vidutinių rinkos dydžių perspektyvą.
Efektyvusis valiutos kursas, EVK Vienos valiutos kaina, išreikšta kitos šalies valiuta, įvertinant prekių kainų skirtumus lyginamose šalyse. Dar vadinamas realiuoju valiutos kursu.
Einamasis finansavimas Valstybinio socialinio draudimo finansavimo būdas, kai išmokos apdraustiesiems valstybiniu socialiniu draudimu mokamos iš surenkamų einamųjų įmokų. Šiuo principu organizuoto socialinio draudimo gaunamos lėšos nėra kaupiamos ir investuojamos, tad sistema priklauso nuo demografinės padėties ir nuo tam...
Einamasis prekybos sąrašas Vilniaus vertybinių popierių biržoje sudaromas prekybos sąrašas, kuriam yra taikomi mažesni įtraukimo į sąrašą reikalavimai nei oficialiajam sąrašui.
Elgsena rinkoje Individo ar įmonės veikla konkrečioje rinkos situacijoje, kai pasirenkama kainų, prekybos, investicijų, veiklos organizavimo ir kt. strategija.
Emisija Vertybinių popierių, suteikiančių jų savininkams vienodas turtines ir neturtines teises, išleidimas.
Emitento kontroliuojami vertybiniai popieriai Vertybiniai popieriai, kurie sukuriami, bet neišplatinami rinkoje, lieka emitento balanse ir vėliau gali būti panaudojami kaip tinkamas užstatas Europos centrinio banko operacijoms.
Eonia indeksas Eonia (vienos nakties skolinimo eurais palūkanų normų rodiklis) yra galiojanti vienos nakties bazinė palūkanų norma eurais. Ji apskaičiuojama kaip Europos tarpbankinėje rinkoje per dieną sudarytų vienos nakties skolinimo eurais be užstato sandorių palūkanų normų svertinis vidurkis. Šį rodiklį skaičiuoja Europos bankų federacija, padedama Europos Centrinio Banko.
Esminis įvykis Su emitento veikla susijęs ir jam žinomas ar privalomas žinoti įvykis, galintis turėti didelės įtakos jo išleistų vertybinių popierių rinkos kainai. Pagal Lietuvos teisės aktus esminiu įvykiu gali būti laikomi emitento organų priimti ir siūlomi priimti sprendimai, visuotinio akcininkų susirinkimo ša...
Euras Europos Sąjungos piniginis vienetas.
Euroobligacijos Užsienio arba emitento šalies valiuta išleidžiamos obligacijos, platinamos ne toje šalyje, kurios valiuta jos yra denominuotos. Prancūzijoje platinamos doleriais denominuotos euroobligacijos. Euroobligacijų valiuta gali skirtis priklausomai nuo investuotojo. Jos taip pat gali būti ne vardinės, o par...
Europos regioninės plėtros fondas Didžiausias ES struktūrinis fondas, siekiantis pakelti ekonomikos lygį ir pagerinti socialinę integraciją investuodamas į projektus, skatinančius ekonomikos raidą, ir plėtodamas investicijas į pramonę atsilikusiose teritorijose.
Fiksuoto pajamingumo instrumentai Priemonės, kurios užtikrina pastovią (fiksuotą) grąžą.
Fiksuotojo valiutos kurso sistema Pinigų sistema, kurioje nacionalinės valiutos kursas yra griežtai susietas su auksu, užsienio valiuta ar valiutų krepšeliu, o leidžiamos nacionalinės valiutos svyravimo bazinės valiutos atžvilgiu ribos paprastai būna ne didesnės kaip ± 1 procentas. Valiutų valdyba yra fiksuotojo kurso sistemos atmai...
Finansinė investicija Piniginiai ištekliai, kurie kaupiami terminuotųjų indėlių sąskaitose ar paskolinami arba už kuriuos įsigyjami bet kokios rūšies vertybiniai popieriai siekiant iš investavimo objekto gauti pelno (pajamų).
Finansinė sąskaita Mokėjimų balanso dalis, kurioje apskaitomi kapitalo ir finansinių lėšų pervedimai, t. y. investicijų srautai. Tai ilgalaikių skolos ir nuosavybės vertybinių popierių, pinigų rinkos skolos vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių įsigijimas ir pardavimas, gautos ir suteiktos paskolos.
Finansinis tarpininkavimas Vienos arba kelių finansų įstaigų vardu ir naudai vykdoma veikla priimant indėlius ir kitas grąžintinas lėšas, skolinant, priimant įmokas už kitų asmenų suteiktas paslaugas ir teikiant kitas finansines paslaugas.
Finansinių priemonių portfelio valdymas Klientų portfelių, į kurių sudėtį įeina viena ar daugiau finansinių priemonių, valdymas savo nuožiūra pagal individualų kiekvieno kliento pavedimą.
Finansinių priemonių portfelis Investuotojo turimų finansinių priemonių rinkinys.
Finansų maklerio įmonė Įmonė, besiverčianti vertybinių popierių prekybos ir kitomis investicijų paslaugomis. Lietuvoje tokia įmonė turi gauti licenciją.
Finansų makleris Biržos prekiautojas, perkantis ir parduodantis vertybinius popierius savo sąskaita arba kliento vardu. Lietuvoje finansų makleris privalo turėti Vertybinių popierių komisijos išduotą licenciją.
Finansų tarpininkas Finansų tarpininko misija biržoje yra pirkti ir parduoti akcijas savo klientų pavedimu. Jis taip pat atlieka patarėjo konsultanto vaidmenį prekiaujant akcijomis.
Fondų birža Vertybinių popierių birža. Žr. birža.
Fondų fondas Investicinis fondas, kuris visą arba didžiąją dalį savo turto investuoja į kitus investicinius fondus. Toks fondas gali geriau paskirstyti investicijas, nes kiekvienas fondas, į kurį investuota, irgi plačiai paskirsto investicijas. Tokio fondo valdymas dažniausiai kainuoja pigiau nei įprasto investi...
Fundamentinė akcijų analizė Atidžiai analizuojant įmonės finansinius duomenis, jos vaidmenį rinkoje ir vadovybės kompetenciją, galima susidaryti vaizdą, koks bus tos įmonės pelningumas ateityje. Įmonės pelno prognozės yra siejamos su dabartine jos akcijų verte biržoje. Analitikai, atsižvelgdami į abu minėtus veiksnius, nustato, ar įmonės akcijos yra per brangiai įvertintos, ar nepakankamai. Darant tokio pobūdžio akcijų analizę, yra remiamasi tam tikrais rodikliais ir vertinimo metodais:
Grąžos indeksas Norint atspindėti tikrąją indekso vertę, skaičiuojant grąžos indeksą, įvertinami dividendai, t. y. pirmą dieną „be teisės“ gauti dividendus (Ex-day) indekso skaičiavimo formulės vardiklyje dividendai atimami iš praeitos dienos kainos. Dividendai įvertinami proporcingai indekso sudėtyje esančių akcijų skaičiui.
Grąžos norma Žr. pajamingumas.
Grynoji investicijų grąža Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondo ar kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į prekybos ir valdymo išlaidas.
Grynoji vertė 1) investicijos įsigijimo (sukūrimo, vertės padidinimo) vertė, sumažinta amortizacijos verte ir šios investicijos rizikai amortizuoti sudarytais specialiaisiais atidėjiniais;
Hausse „Hausse“ yra prancūzų kalbos žodis, reiškiantis „kilimą”. Terminas reiškia, kad akcijų kurso indeksas kilo daugiau nei dviem procentais. Žr. Baisse
Hipotekinė obligacija Nekilnojamuoju turtu užtikrintas skolos vertybinis popierius.
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai Skolos vertybiniai popieriai, kurių pradinis terminas yra ilgesnis nei vieneri metai arba terminas nenurodytas.
Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas Finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.
Ilgalaikis finansinis turtas Finansinis turtas, naudojamas ilgiau kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.
Ilgoji pozicija 1) vertybinių popierių turėjimas nuosavybės teisėmis siekiant uždirbti kylant tų vertybinių popierių kainai;
Indėlio sertifikatas Trumpos ir vidutinės trukmės palūkanas duodantis skolos vertybinis popierius, liudijantis apie banke laikomą terminuotąjį indėlį. Paprastai indėlio sertifikatus išleidžia komerciniai bankai.
Indėlis Lėšos, už palūkanas laikomos komerciniame banke. Sudaroma indėlio ar banko sąskaitos sutartis, kuria susitariama dėl lėšų laikymo sąlygų: termino, palūkanų ir kt. Gali būti individualizmas terminuotasis indėlis arba indėlis iki pareikalavimo.
Indėlis iki pareikalavimo Neterminuotasis indėlis, kurį visą arba jo dalį galima atsiimti bet kuriuo metu, nemokant baudos ir neprarandant palūkanų. Už indėlius iki pareikalavimo palūkanos paprastai nebūna mokamos arba jos būna itin mažos, skaičiuojamos nuo indėlio sąskaitos likučio. Pagal ekonomikos teoriją indėlis nėra skolinamas bankui, tad šias lėšas komercinis bankas turėtų ne perskolinti, o rezervuoti. Tačiau veikianti dalinių rezervų sistema reikalauja atidėti tik dalį tokių lėšų, tad dėl indėlių iki pareikalavimo perskolinimo pradeda veikti pinigų multiplikatorius.
Indėlių draudimas Draudimas, kurio objektas – komerciniuose bankuose laikomi indėliai. Indėlių draudimas Lietuvoje yra privalomas, jį vykdo valstybės Indėlių draudimo fondas. Draudimo įmokas moka ne indėlių savininkai, o komerciniai bankai, perkeldami savo sąnaudas paskolų ėmėjams. Indėlių draudimas nėra tipiškas dra...
Institucinis investuotojas Įmonė, kurios pagrindinė veikla susijusi su nuosavų ar kitų asmenų patikėtų lėšų investavimu į vertybinius popierius. Pensijų fondai, investicinės, draudimo bendrovės.
Investavimas Investuotojo veiksmai, kuriais jis įgyja nuosavybės teisę arba kreditoriaus reikalavimo teisę į investavimo objektą arba teisę šį objektą valdyti ir naudoti.
Investavimo objektas Ūkio subjekto nuosavas kapitalas, visų rūšių vertybiniai popieriai, ilgalaikis materialusis turtas ir ilgalaikis nematerialusis turtas.
Investavimo rekomendacija Finansų maklerio įmonės arba kliento iniciatyva klientui teikiama asmeninio pobūdžio rekomendacija dėl vieno ar kelių sandorių, susijusių su finansinėmis priemonėmis.
Investicija 1) makroekonomikoje – ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas;
Investicijų aplinka Įmonės veiklos sąlygos šalyje, apimančios mokesčius, infrastruktūrą, darbuotojų kvalifikaciją, makroekonominį ir valiutos stabilumą ir kt.
Investicijų rizika Tikimybė, kad tikėtina investicinių priemonių portfelio grąža nebus gauta.
Investicijų saugotojas Teisinis subjektas, kuris įsipareigoja saugoti ir administruoti kitų vardu įregistruotus vertybinius popierius ir kitą finansinį turtą.
Investicinė bendrovė Akcinė bendrovė, kurios akcijos išleidžiamos ir išperkamos įstatymų nustatyta tvarka.
Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė Investicinė bendrovė, kurios akcininkai turi teisę bet kada pareikalauti išpirkti savo akcijas, o jos kapitalo dydis kinta priklausomai nuo akcijų išleidimo ir išpirkimo.
Investicinio fondo akcijos Investicinio fondo grynojo turto nuosavybės dalys, kurias investuotojai gauna už savo investicijas į kapitalą.
Investicinio fondo vienetas Investicinio fondo turto dalis. Asmuo, įsigydamas investicinio fondo vienetų, įgyja dalį fondo turto, tačiau taip pat prisiima ir riziką. Jei investiciniam fondui sekasi gerai ir jo vertė auga, investicinio fondo vienetai brangsta ir savininko turtas auga, jei fondo vertė krinta – atitinkamai krinta...
Investicinis bankas Bendrovės, išleidžiančios naujus vertybinius popierius, ir investuotojų tarpininkas.
Investicinis draudimas Draudimo (paprastai – gyvybės draudimo) rūšis, kai draudimo bendrovė investuoja besidraudžiančiojo įmokas siekdama padidinti jų vertę. Draudžiantis investiciniu (gyvybės) draudimu galima sukaupti daugiau lėšų, tačiau yra rizika ir patirti nuostolių.
Investicinis fondas Įmonė, kuri kaupia fizinių ir juridinių asmenų pinigines lėšas viešai platindama savo akcijas ir kurios pagrindinė veikla yra sukauptų lėšų investavimas į vertybinius popierius.
Investicinis portfelis Tai investuotojui priklausančių vertybinių popierių ir kito investicinio turto visuma.
Įsigytas pasirinkimo sandoris Sandoris, pagal kurį už tam tikrą mokestį įsigyjama teisė, bet ne įsipareigojimas ateityje pirkti arba parduoti prekes, valiutą arba kitą finansinį turtą sandoryje sutarta kaina.
ISIN kodas Unikalus tarptautinis vertybinių popierių identifikacijos numeris. ISIN kodas suteikiamas išleistai ir išplatintai vertybinių popierių emisijai, kai atidaroma vertybinių popierių sąskaita depozitoriume. Žr. vertybinių popier...
Įsipareigojimai investuotojui Indėlių ir (ar) įsipareigojimų investuotojams draudėjo, teikiančio investuotojui investicines paslaugas, įsipareigojimai grąžinti investuotojui priklausančius pinigus ir (arba) grąžinti investuotojui priklausančius vertybinius popierius.
Įsipareigojimų nevykdymas Nesugebėjimas įvykdyti skolinių įsipareigojimų. Terminas dažnai vartojamas kalbant apie padėtį, kai valstybė atsisako išpirkti savo išleistus vertybinius popierius, t. y. skelbia defoltą.
Išankstinis sandoris Sutartis dėl prekės ar vertybinio popieriaus galimo arba būtino pirkimo arba pardavimo tam tikru laiku ir tam tikra kaina ateityje. Sutartyje nurodoma prekės ar vertybinio popieriaus būsimo pirkimo / pardavimo data, vieta, kiekis ir kaina. Išankstinis sandoris yra nebiržinis.
Išlaidų koeficientas Fondo turto dalis, kurią fondo valdytojas gali kiekvienais metais paimti operacinėms išlaidoms padengti.
Išsami finansinė-ekonominė analizė Kai įmonė parduodama visa ar tik jos dalis, jai reikia parengti išsamią ataskaitą potencialiems pirkėjams apie savo finansinę būklę. Ši ataskaita vadinama įmonės išsamia finansine-ekonomine analize pardavėjui.
Išvestiniai vertybiniai popieriai Vertybiniai popieriai, kurių vertė ir kitos savybės priklauso nuo pagrindinio (bazinio) vertybinio popieriaus (obligacijos, akcijos), valiutos ar prekės savybių ir vertės. Išvestin...
Įtraukimas į biržos sąrašus Bendrovės akcijų įtraukimas į akcijų, kuriomis oficialiai prekiaujama biržoje, sąrašą.
Iždo obligacija Valstybės leidžiamas fiksuotųjų palūkanų ilgalaikis skolos vertybinis popierius. Iždo obligacijomis siekiama finansuoti ilgalaikius biudžeto deficitus. Iždo obligacija būna ilgesnės kaip vienerių metų trukmės. Lietuvoje leidžiamos obligacijos su atkarpomis (coupon note, coupon bond).
Iždo vekselis Valstybės leidžiamas trumpalaikis (mažesnės kaip metų trukmės) skolos vertybinis popierius. Leisdama iždo vekselius valstybė siekia gauti lėšų trumpalaikiams pinigų srautams subalansuoti ir trumpalaikiam biudžeto deficitui padengti. Iždo vekselis paprastai išleidžiamas palūkanų normos dydžiu diskontuota suma, o išperkamas už nominaliąją kainą.
Juodasis ketvirtadienis 1929 m. spalio 24 d., ketvirtadienis, Didžiosios depresijos JAV pradžia, kai Niujorko biržoje smarkiai krito akcijų kainos.
Juodasis pirmadienis 1987 m. spalio 19 d., kai Dow Jones Industrial Average krito 22,6%. Tai didžiausias akcijų kainų kritimas visoje finansų istorijoje.
Kainos indeksas Kainos indekse dividendai nėra įvertinami (nėra atimami).
Kainų burbulas Žr. burbulas.
Kapitalas 1) ekonomine prasme – pinigais įvertinta visų ketinamų įsigyti (ar įsigytų) kapitalinių gėrybių visuma; finansiniai ištekliai, investuojami į prekių ir paslaugų gamybą;
Kapitalizavimas Įmonės skolos kreditoriams konvertavimas į tos įmonės (emitento) akcijas, dar vadinamas skolos kapitalizavimu.
Kapitalo akcijos Nebiržinių akcinių bendrovių išleistos akcijos, kurios suteikia turėtojams bendraturčio statusą ir teisę į paskirstomojo pelno dalį arba į grynojo turto dalį bendrovės likvidavimo atveju.
Kapitalo bėgimas Masinis, dažnai paniškas finansinių lėšų ar investicijų perkėlimo į kitas šalis procesas, kurį sukelia nepatenkinamos investavimo sąlygos ar numatomi investicijoms nepalankūs sprendimai, stambaus ekonominio subjekto žlugimas, dideli mokesčiai ar turto konfiskavimo grėsmė. Vykstant šiam procesui, sie...
Kapitalo investicija Investicija ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei didinti.
Kapitalo išvežimas Lėšų investavimas užsienyje įsigyjant vertybinių popierių, investuojant į nekilnojamąjį turtą ar steigiant įmones. Kapitalas išvežamas, kai investicijos šalyje yra arba nepakankamai pelningos, arba nepakankamai saugios.
Kapitalo įvežimas Lėšų įplaukimas į šalį, kai užsienio subjektai įsigyja vietos emitentų išleistų vertybinių popierių ar kuria įmonę šalyje. Kapitalas įvežamas į šalį, kai investicijų atsipirkimas ir saugumas yra palyginti didesnis negu kitose šalyse, kitaip tariant, kai šalis patraukli investuotojams.
Kapitalo kontrolė Valstybės priemonės, kuriomis siekiama apriboti užsienio asmenų investicijas į šalyje esantį turtą arba šalies gyventojų ir įmonių investicijas į užsienio turtą, įskaitant valiutą. Kartais kapitalo kontrolės priemonėmis (privalomu užsienio valiutos pardavimu centriniam bankui nepalankiu kursu) tiesi...
Kapitalo plėtimas Investicijos į ilgalaikį turtą ir atitinkamas darbo sąnaudų didinimas siekiant plėsti gamybos apimtis. Dėl kapitalo plėtimo, skirtingai nuo kapitalo gilinimo, kapitalo ir darbo santykis nesikeičia.
Kapitalo prieaugio (pelno) mokestis Mokestis, taikomas padidėjusiai vertybinių popierių ar kito turto vertei. Kapitalo prieaugio mokestis apskaičiuojamas kaip vertybinio popieriaus pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas.
Kapitalo prieaugis (pelnas) Turto vertės padidėjimas per tam tikrą laikotarpį. Tai skirtumas tarp esamos turto rinkos kainos ir buvusios rinkos kainos (arba akcijų nominaliosios vertės).
Kapitalo rinka Rinka, kurioje prekiaujama vertybiniais popieriais. Kapitalo rinkoje investuotojai perka vertybinius popierius, o įmonės už parduodamus vertybinius popierius gauna lėšų (kapitalo).
Karštieji pinigai Lėšos, investuotos į trumpo laikotarpio vertybinius popierius, kuriuos, esant tam tikroms aplinkybėms (pasikeitus palūkanų normai), stengiamasi kuo greičiau perkelti į kitą šalį ir investuoti pelningiau.
Kaupiamųjų pensijų sistema Aprūpinimo senatvės pensijomis būdas, kai apsidraudusiųjų pensijos įmokos yra kaupiamos asmeninėse sąskaitose ir sukauptos lėšos investuojamos. Suėjus pensiniam amžiui, sukaupta ir iš investicijų uždirbta suma yra išmokama visa iš karto, dalimis arba už šią sumą įsigyjamas anuitetas ir pensija gauna...
Kintamoji palūkanų norma Palūkanų norma, išreikšta formule, kurioje bent vienas iš dėmenų yra kintamasis dydis.
Kintamosios palūkanos Palūkanų normų tipas, kai paskolos galiojimo metu jų dydis kinta atsižvelgiant į vidutines palūkanas rinkoje. Kintamąją palūkanų normą sudaro palūkanų marža plius VILIBOR (kuris atspindi vidutines paskolų litais palūkanas) arba EURIBOR (kuris atspindi vidutines paskolų eurais palūkanas)....
Klaidingas investavimas Nuostolingas investavimas, lemiantis investuoto kapitalo praradimą. Tam tikros investavimo klaidos rinkoje neišvengiamos, tačiau klaidingų investicijų mastas labai padidėja dėl vykdomos kreditų emisijos. Verslininkai investuoja šias lėšas tikėdamiesi, kad rinkoje yra padidėjusį pinigų kiekį atitinka...
Kolektyvinio investavimo subjektas Investicinis fondas ar investicinė bendrovė, kurių tikslas – viešai siūlant investicinius vienetus ar akcijas kaupti asmenų lėšas ir padalijant riziką jas kolektyviai investuoti į turtą laikantis nustatytų investavimo reikalavimų.
Kolektyvinio investavimo subjekto dalyvis Investicinio fondo bendraturtis ar investicinės bendrovės akcininkas.
Kolektyvinio investavimo subjekto prospektas Dokumentas, kuriame investuotojams ir visuomenei pateikiama informacija apie siūlomus kolektyvinio investavimo subjekto perleidžiamuosius vertybinius popierius.
Kolektyvinio investavimo subjekto subfondas Sudėtinio kolektyvinio investavimo subjekto turto dalis, tvarkoma atskirai nuo kito jo turto.
Kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė Įmonė, kurios pagrindinė veikla yra investicinių fondų ar investicinių bendrovių valdymas.
Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai Investicinio fondo investiciniai vienetai ir investicinės bendrovės akcijos, patvirtinantys jų turėtojo teisę į kolektyvinio investavimo subjekto turto dalį ir teisę bet kada pareikalauti juos išpirkti.
Komisinis atlygis Užmokestis finansų makleriui ar agentui už tarpininkavimą perkant ar parduodant vertybinius popierius ar kitą turtą. Dažnai vadinamas tiesiog komisiniais.
Koncesija Privačiam subjektui suteikiama teisė vykdyti ūkinę komercinę veiklą perduodant jam viešųjų paslaugų teikimą ar kitų valstybės ar savivaldybių funkcijų atlikimą.
Kontrolinis akcijų paketas 50 ir daugiau procentų bendrovės akcijų dalis.
Konvergencijos (suartėjimo) kriterijai Kriterijai, nustatyti Mastrichto sutartimi (1993), kuriuos turi atitikti ES šalis narė, kad galėtų prisijungti prie Europos ekonominės ir pinigų sąjungos ir tapti euro zonos nare.
Konvertavimas Pakeitimas, mainai. Valiutos konvertavimas yra vienos valiutos keitimas į kitą. Vertybinio popieriaus konvertavimas yra jo keitimas į kita valiuta denominuotą ar kitą vertybinį popierių.
Konvertuojamasis vertybinis popierius Obligacija ar akcija, kurią jos turėtojas gali iškeisti į kitus tos pačios bendrovės išleistus vertybinius popierius.
Konvertuojamoji obligacija Šis konvertuojamasis skolos vertybinis popierius turi ir obligacijos, ir akcijos savybių. Konvertuojamosios obligacijos savininkas yra paskolinęs emitentui, t.y. įmonei, pinigų sumą. Konvertuojamajai obligacijai visada nustatomas konkretus terminas, pavyzdžiui, 10-ies metų, ir šio termino metu obligacijos savininkas gauna palūkanas. Pati įdomiausia konvertuojamosios obligacijos savybė yra ta, kad savininkas gali ją konvertuoti į įmonės akcijas pagal iš anksto sutartą keitimo kursą.
Korekcija Trumpalaikis akcijos, obligacijos ar investicinio fondo vertės kritimas. Apie korekciją paprastai kalbama tada, kai vertybinių popierių vertė krinta po nepagrįsto augimo – taip jų kainos tampa labiau pagrįstos, koreguojasi (įvyksta korekcija).
Korespondentas Finansų maklerio įmonė, bankas ar kita finansų įstaiga, atliekanti tarpininkavimo paslaugas tokioje rinkoje, kurioje kiti neturi teisės ar galimybių dalyvauti.
Kotiravimas Prekės ar vertybinio popieriaus biržos kainos nustatymas.
Kredito įstaiga Įmonė ar įstaiga arba šalyje veikiantis užsienio valstybės įmonės padalinys, kuris verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš gyventojų ir įmonių ir piniginių paskolų teikimu. Šiai veiklai paprastai reikia gauti licenciją.
Kredito reitingas Gebėjimo įvykdyti skolinius įsipareigojimus įvertinimas.
Kredito rizika Rizika, atsirandanti dėl skolos vertybinio popieriaus emitento negebėjimo laiku ir visa apimtimi įvykdyti savo įsipareigojimų arba dėl kitos sandorio šalies negebėjimo laiku ir visa apimtimi įvykdyti sandorio nurodytų įsipareigojimų, taip pat rizika, atsirandanti dėl atsiskaitymų tvarkos sutrikimų.
Kredito unija Kooperatiniais principais besivadovaujanti kredito įstaiga, besiverčianti savo narių lėšų telkimu ir savitarpio paskolų teikimu. Kredito unijos narius turi vienyti bendras požymis, darbo vieta, profesija, gyvenamoji vieta ir pan.
Krepšelis Prekių, paslaugų, valiutų rinkinys, grupė. Tai gali būti vartotojo krepšelis, kai sudaromas tipiškas vartotojo perkamų prekių ir paslaugų sąrašas. Valiutų krepšelis apima tam tikrus skirtingų valiutų kiekius.
Laisvos lėšos Lėšos, skirtomis sandorių sudarymui, kuriomis disponuoja rinkos dalyvis.
Laisvosios akcijos Bendrovės akcijos, kurias galima įsigyti akcijų biržoje.
Lyginamasis indeksas Statistinis rodiklis, kuris susideda iš vieno arba kelių visuotinai pripažintų ir plačiai naudojamų nepriklausomų asmenų sudarytų finansinių priemonių indeksų, atspindinčių tam tikrų rinkų ar jų dalių pokyčius. Lyginamasis indeksas apibrėžiamas kaip pasirinktas rodiklis, su kurio kintančia reikšme lyginama fondo investicijų portfelio investicijų grąža. Tinkamai parinktas lyginamasis indeksas padeda teisingai įvertinti fondų rezultatus ir valdymo efektyvumą, nes jis atspindi fondo investavimo strategiją.
Listinguojama bendrovė Atvirojo tipo akcinė bendrovė, kurios akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje ir kuri yra įtraukta į vieną iš biržos sudaromų prekybos sąrašų, einamąjį ar oficialųjį sąrašą.
Lokys Prekiautojas vertybiniais popieriais, kuris tikisi, kad vertybinio popieriaus rinkos kaina kris.
Lokių rinka Padėtis rinkoje, kai akcijų kainos krinta.
Lotas Daugelyje pasaulio biržų pirkimo arba pardavimo pavedime nurodomas tam tikras standartinis akcijų skaičius – lotas.
LR Vyriausybės iždo vekselis Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinis popierius, kurio nominalioji galiojimo trukmė neviršija 1 metų.
LR Vyriausybės obligacija Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinis popierius, kurio nominalioji galiojimo trukmė viršija 1 metus.
LR Vyriausybės taupymo lakštas Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinis popierius, platinamas mažmeniniu būdu.
Makleris Asmuo arba įmonė, prekiaujantys vertybiniais popieriais. Makleris – bendrinis pavadinimas, apibūdinantis tiek savo, tiek kliento sąskaita prekiaujantį asmenį. Lietuvoje dažnai vartojamas terminas „finansų makleris“. Žr. brokeris,
Manipuliavimas Prekyba vertybiniais popieriais, kai siekiama sukurti netikrą, klaidinantį aktyvios prekybos įspūdį norint padaryti įtaką vertybinių popierių rinkos kainai ir paskatinti kitus pirkti arba parduoti vertybinius popierius.
Maržinė prekyba Kliento vykdomos prekybos operacijos finansų rinkose, naudojant maržinę sąskaitą, atidarytą pas brokerį (margin account). Vertybinių popierių pirkimo operaciją su maržine sąskaita sudaro tai, kad klientas dalį sandorio apmoka savo piniginėmis lėšomis (įneša garantiją – margin), o likusiai sumai brok...
Mastrichto kriterijai Šiais penkiais kriterijais nustatoma, ar ES šalis yra pasirengusi įsivesti eurą. Tai:
Mastrichto sutartis Europos Sąjungos sutartis, kurią 1992 m. vasario 7 d. pasirašė dvylika Europos valstybių. Ši sutartis, be įvairių ekonominių ir politinių naujovių, Europos Bendriją pavadino Europos Sąjunga ir padėjo pagrindus bendrajai Europos valiutai įvesti. Mastrichto sutartis nustatė konvergencijos (suartėjimo)...
Minios finansavimas Minios, arba sutelktinis, finansavimas yra alternatyvus verslo ar bet kokio kito projekto finansavimo būdas, kai kiti finansavimo šaltiniai, kaip asmeninis kapitalas, bankų paskolos ar privataus ir rizikos kapitalo fondai, netinka.
Moody’s Viena iš trijų svarbiausių pasaulyje kredito reitingų agentūrų.
Nebiržinės akcijos Nuosavybės vertybiniai popieriai, neįtraukti į biržos prekybos sąrašus.
Nebiržinis sandoris Tiesiogiai dviejų šalių ne biržoje sudarytas sandoris.
Neišplatintas pakeitimas vertybiniais popieriais Atvejis, kai sudarant pakeitimo vertybiniais popieriais sandorį išleistus vertybinius popierius atperka šį sandorį inicijavusi institucija.
Nekilnojamojo turto fondai, NTF Tai įmonė, kuri valdo nekilnojamojo turto portfelį, siekdama uždirbti pelną akcininkams.
Nelyginis lotas Vertybinių popierių sandoris, kai vertybinių popierių skaičius yra mažesnis (arba nedalus be liekanos) už standartinį vertybinių popierių paketą (round lot), kurį paprastai sudaro 100 vnt.
Nelistinguojami vertybiniai popieriai Vertybiniai popieriai, neįtraukti į biržos prekybos sąrašus.
Neprofesionalusis investuotojas Investuotojas, kuris nepriskiriamas prie profesionaliųjų investuotojų.
Netiesioginė investicija Investicija, kai investuojant įsigyta kapitalo dalis nesuteikia investuotojui galimybės daryti įtaką ūkio subjektui.
Niujorko akcijų birža, NYSE Didžiausia pasaulio birža, jai tenka 80 procentų JAV akcijų apyvartos. Šioje biržoje, esant milžiniškai akcijų pasiūlai, vyksta labai intensyvi prekyba. Pagrindinis biržos indeksas – „Dow Jones “.
Nominalioji vertė Vertybiniame popieriuje nurodyta vertė. Nominalioji vertė suteikiama vertybiniam popieriui, kai jis pirmą sykį išleidžiamas. Pagal nominaliąją akcijų vertę skaičiuojamas balsų skaičius akcinėje bendrovėje. Nominalioji vertė skiriasi nuo vertybinio popieriaus rinkos kainos, kuri gali būti ir didesnė,...
Nuosavybės sutelktinis finansavimas Sutelktinio finansavimo forma, skirta didelėms investicijoms pritraukti, yra vadinamasis nuosavybės sutelktinis finansavimas. Naudodamiesi šiuo būdu, investuotojai gali įsigyti veiklą pradedančios ar jau paaugusios įmonės vertybinių popierių (akcijų, obligacijų), o bendrovė tokiu būdu pritraukia inv...
Nuosavybės vertybiniai popieriai Vertybiniai popieriai, prie kurių priskiriama:
Nuosavybės vertybinių popierių kainos rizika Tikimybė, kad bankas patirs nuostolių dėl turimų nuosavybės vertybinių popierių kainos svyravimo.
Nuosavos akcijos Bendrovės akcijos, kurias įsigijo jas išleidusi bendrovė. Jos gali būti laikomos bendrovės nuosavybe neribotą laiką, parduodamos ar išimamos iš apyvartos sumažinant įstatinį kapitalą.
Nuoseklus valiutos kurso pariteto keitimas Nacionalinės valiutos kurso režimas, kai fiksuotasis valiutos kursas periodiškai ar atsižvelgiant į tam tikrų rodiklių pokyčius keičiamas pagal iš anksto nustatytą taisyklę, formulę ar absoliutų dydį.
Nuoseklus valiutos kurso svyravimo ribų keitimas Nacionalinės valiutos kurso sistema, labai artima nuoseklaus valiutos kurso pariteto keitimui , tačiau leidžianti didesnes kaip ± 1 procento valiutos kurso svyravimo ribas, kurios periodiškai keičiamos paga...
Obligacija Skolos vertybinis popierius, patvirtinantis jo turėtojo teisę gauti iš obligaciją išleidusio asmens nustatytais terminais nominaliąją obligacijos vertę, metines palūkanas ar kitokį ekvivalentą arba kitas turtines teises. Tai – pastoviųjų arba kintamųjų palūkanų vertybinis popierius. Pagrindiniai obligacijos parametrai yra nominalioji vertė (nominalas), išpirkimo kaina (arba jos nustatymo taisyklė, jei ji skiriasi nuo nominalo), apmokėjimo data, atkarpos procentas ir palūkanų mokėjimo terminai.
Obligacija su atkarpa Obligacija, kurios palūkanos nurodomos pridedamose atkarpose. Materialių obligacijų atkarpos nukerpamos suėjus terminui ir pateikiamos sumokėti palūkanas.
Obligacijų fondas Tai fondas, kuris investuoja į skolos vertybinius popierius. Šie fondai prekiauja įmonių, būsto kreditavimo institucijų ir valstybės skolomis.
Obligacijų rinka Rinka, kurioje išleidžiami ilgesnio termino skolos vertybiniai popieriai ir jais prekiaujama.
Oficialus pasiūlymas Įmonės savininkų viešas pasiūlymas nupirkti akcijas iš kitų atvirosios bendrovės akcininkų tam tikrą laiką galiojančiomis nurodytomis sąlygomis. Akcininkams pasiūloma parduoti savo akcijas už pasiūlytą kainą, kuri dažnai būna didesnė už artimiausioje praeityje buvusią rinkos kainą. Tam tikrais teisė...
Padengimas Centrinio banko turimų užsienio valiutos ir aukso atsargų santykis su jo išleistų pinigų kiekiu. Esant valiutų valdybos sistemai, padengimo reikalavimas įtvirtinamas teisės aktų ir turi būti ne mažesnis kaip 100 procentų.
Padengimo fondas Įmonės lėšos, skiriamos skolos vertybinių popierių palūkanoms sumokėti ar periodiškai vertybiniams popieriams išpirkti.
Padengtos obligacijos Finansų bendrovės išleisti arba jos visiškai garantuoti skolos vertybiniai popieriai.
Pajamingos akcijos Paprastosios akcijos, už kurias ilgą laiką mokami dideli dividendai.
Pajamingumas Metinė pinigų suma, kurią investuotojas gauna iš savo investicijų į obligacijas palūkanų forma. Pajamingumas kartu su kapitalo prieaugiu sudaro bendrą investicijos grąžą.
Pajamos Įmonės ar asmens gaunamos lėšos kaip atlygis už darbą, pastangas ar kaip investicijų grąža. Pajamos gali būti gaunamos pinigais arba natūra.
Pajamos iš finansinio turto Pajamos, gaunamos iš turimo finansinio turto.
Palūkanos Pinigų suma, mokama už suteiktą paskolą, padėtą indėlį, įsigytus skolos vertybinius popierius, perduotą naudoti turtą ar kitą skolinį reikalavimą, t. y. sutartyje nustatytas procentas, skaičiuojamas nuo padėto indėlio, suteiktos paskolos dydžio, skolos vertybinių popierių nominaliosios vertės arba perduoto naudotis turto ar kito skolinio reikalavimo vertės.
Palūkanų marža Skirtumas tarp galutinės klientui siūlomos palūkanų normos ir VILIBOR (EURIBOR), kurį bankas gauna kaip atlygį už darbą ir prisiimamą riziką, kad paskola nebus grąžinta.
Paprastosios akcijos Akcijos, kurios suteikia investuotojui balso teisę ir galimybę gauti dividendus. Tai populiariausia akcijų rūšis.
Pasinaudojimas viešai neatskleista informacija Tiesioginis ar netiesioginis pasinaudojimas turima tikslia informacija apie bendrovės planuojamus ar įvykusius esminius įvykius, susijusius su emitentais ar vertybiniais popieriais, galinčiais padaryti įtaką bendrovės vertybinių popierių kainai.
Pasirašymo agentas Emitentas ar pagal vertybinių popierių platinimo sutartį su emitentu ir jo vardu veikiantis viešosios apyvartos tarpininkas, platinantis išleidžiamus vertybinius popierius ir realizuojantis pasirašymo teises.
Pasirašymo teisės Dokumentas, liudijantis bendrovės akcininkams suteikiamą teisę pirmiau už kitus įsigyti naujosios emisijos akcijų proporcingai jų turimam akcijų skaičiui. Šiomis teisėmis akcininkai gali pasinaudoti per nustatytą laiką. Kadangi papildomos akcijos akcininkams paprastai siūlomos už mažesnę nei rinkos ...
Pasirašytasis kapitalas Akcinis kapitalas, dėl kurio emitentas yra gavęs akcijas įsigyjančių asmenų pasižadėjimą apmokėti.
Pasirinkimo parduoti sandoris Už nustatytą užmokestį (premiją) įsigyjama teisė (galimybė, bet ne įsipareigojimas) parduoti ateityje tam tikrą prekių kiekį už tam tikrą kainą.
Pasirinkimo pirkti sandoris Už nustatytą užmokestį (premiją) įsigyjama teisė (galimybė, bet ne įsipareigojimas) pirkti ateityje tam tikrą prekės kiekį už tam tikrą kainą.
Pasirinkimo sandoris (opcionas) Už nustatytą užmokestį (premiją) įsigyjama teisė (galimybė, bet ne įsipareigojimas) pirkti ar parduoti nustatytą prekės (ar vertybinių popierių) kiekį už nurodytą kainą per tam tikrą laiką. Jei per nustatytą laiką šia teise nepasinaudojama, sumokėta premija negrąžinama.
Pasyvus investavimas Pasyvus investavimas – tai strategija, kai investuojama į visą rinką, turto klasę atspindintį indeksą, investicijų rezultatą pasyviai patikint visos rinkos pokyčiams, o ne aktyviai valdant investicijas – atrenkant atskiras akcijas, obligacijas ar žaliavas. Dažniausiai tam naudojami biržoje prekiauja...
Pašalinimas iš biržos sąrašų Bendrovių akcijų išbraukimas iš biržos sąrašų. Akcijos pašalinamos bendrovei nutraukus veiklą, bankrutavus, pažeidus biržos įtraukimo į sąrašus taisykles arba tapus kvazibendrove ar nekorporuota įmone (dažnai dėl susijungimo ar įsigijimo).
Patikos fondas Juridinis vienetas, jam priklauso įvardytų asmenų naudai (naudos gavėjams) perduotas tam tikras asmens, įmonės ar jų grupės (donorų) turtas. Patikos fondą valdo patikėtinis – įmonė arba fizinis asmuo.
Pelningumas Įmonės veiklos efektyvumo, vertybinių popierių ar jų portfelio pajamingumo vertinimas lyginant uždirbtą pelną ar pajamas (dividendus, palūkanas) su tam tikru pasirinktu dydžiu – apyvarta, kapitalu, akcijos nominaliąja verte ir pan. Pelningumas gali būti vertinamas skaičiuojant grynąjį pelningumą, turto grąžą ar pajamingumą.
Pensijų fondas Įmonė, kuri pensijų sutarčių pagrindu kaupia pinigines lėšas į pensijų fonde pensijų programų dalyviams atidarytas pensijų sąskaitas, investuoja šias lėšas į investicijų portfelį ir nustatytomis sąlygomis dalyviams moka pensijų išmokas. Pensijų fondą paprastai valdo licencijuota pensijų fondo valdym...
Pensijų fondas (II pakopos) Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo fondas, kurio turtas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso dalyviams, kaupiantiems pensiją fonde. Fondą valdo valdymo įmonė.
Pensijų fondo dalyvis Asmuo, privalomai draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos daliai gauti, pasirinkęs pensijų valdytoją ir vieną iš jo siūlomų fondų. Dalyvis turi būti sudaręs pensijų kaupimo sutartį ir jo vardu turi būti atidaryta asmeninė pensijų kaupimo sąskaita....
Pensijų fondo valdymo įmonė Vertybinių popierių komisijos išduotą licenciją verstis pensijų kaupimo veikla turinti įmonė.
Pensijų sąskaita Pagal pensijų kaupimo sutartį atidaryta asmeninė pensijų fondo dalyvio sąskaita, į kurią dalyvio vardu įrašomi jam tenkantys pensijų fondo turto apskaitos vienetai – pensijų fondo dalyviui priklausančios pensijų turto vertės sąlyginis matas.
Perkamoji galia Pinigų savybė nurodyti prekių ir paslaugų kiekį, kurį galima įsigyti už tam tikrą pinigų sumą. Kuo didesnė piniginio vieneto perkamoji galia, tuo daugiau gėrybių už jį galima įsigyti. Perkamoji galia taikoma skirtingiems piniginiams vienetams palyginti arba palyginti to paties piniginio vieneto stip...
Perkamosios galios paritetas Metodas, kuriuo naudojantis apskaičiuojamas skirtingų valiutų tarpusavio kursas ir, pašalinus kainų skirtumus, palyginamas šalių gyvenimo lygis. Perkamosios galios paritetai rodo, kiek konkrečios šalies valiutos vienetų reikia, kad būtų galima įsigyti tą patį prekių ir paslaugų rinkinį, kurį galima ...
Perkamosios galios pariteto teorija Teorija, nagrinėjanti valiutos kursų ir prekių kainų santykį. Teorija teigia, kad valiutos kursas šalyse įgyja pusiausvyrą, kai perkamoji valiutų galia tuo kursu yra vienoda. Teorija remiasi vienos kainos principu, pagal kurį homogeninių prekių kainos šalyse linkusios išsilyginti. Jei atsiranda kokių nors kainos nukrypimų nuo pusiausvyros, įvyksta kurso prisitaikymas, kad pusiausvyra būtų atkurta.
Perkamosios galios standartas Dirbtinis valiutos vienetas, pašalinantis šalyse esamus kainų skirtumus ir taikomas ES šalių ekonominiams rodikliams palyginti. Ekonominiai rodikliai, išreikšti perkamosios galios standartu, apskaičiuojami dalijant vertinamą rodiklį nacionaline valiuta iš atitinkamo perkamosios galios pariteto. Vien...
Perleidžiamieji vertybiniai popieriai Šie kapitalo rinkoje galintys cirkuliuoti vertybiniai popieriai:
Pinigų rinkos fondas Fondas ar investicinė bendrovė, didelėmis apimtimis investuojanti į nedidelio pajamingumo mažos rizikos pinigų rinkos priemones, tokias kaip vyriausybės vertybiniai popieriai, indėlių sertifikatai ir komerciniai vekseliai, ir siekianti iš to uždirbti pajamų akcininkams. Paprastai akcininkai pavieniui negalėtų įsigyti tokių vertybinių popierių tiesiogiai, nes jie dideliais kiekiais parduodami instituciniams investuotojams.
Pinigų santykis Pinigų paklausos ir pinigų pasiūlos santykis, lemiantis pinigų perkamąją galią, jų santykį su kitomis prekėmis. Kiekvienas pinigų paklausos ir pasiūlos pokytis keičia pinigų santykį ir daro įtaką jų perkamajai galiai, tad ir konkrečių prekių ir paslaugų kainoms.
Pinigų ženklai Monetos ir banknotai, kurių nominalioji (nurodytoji) vertė yra didesnė už medžiagos, iš kurios jie pagaminti (popieriaus ar metalo), vertę. Visi šiuolaikiniai pinigai yra pinigų ženklai. Terminas token money taip pat reiškia smulkius pinigus.
Piramidė Finansinė schema, pagal kurią investuotojas (indėlininkas) gauna itin didelę savo investicijų grąžą, mokamą iš naujų investuotojų sumokėtų įnašų. Finansinė piramidė gali būti atvira, kai investuotojas gauna grąžą tik tada, jei atveda naujų investuotojų, ir slapta, kai investuotojas nežino, kad grąža...
Pirminė rinka Emitento arba vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininko pasiūlymas įsigyti vertybinių popierių jų išleidimo metu. Išleistais vertybiniais popieriais vėliau prekiaujama ...
Pirminė vertybinių popierių apyvarta Siūlymas įsigyti vertybinių popierių ir jų perleidimas išleidimo metu.
Platinimo mokestis Mokestis, kurį investuotojas sumoka pirkdamas fondą.
Plyno lauko investicija Naujo ūkinio komercinio vieneto sukūrimas, pastatymas ir paleidimas veikti tokioje teritorijoje, kurioje iki tol nebuvo vykdoma jokia veikla ir nebuvo sukurta jos infrastruktūra.
Portfelio apyvartumo rodiklis Rodiklis, kuriuo apibūdinamas prekybos investicinėmis priemonėmis, sudarančiomis pensijų fondo ar kolektyvinio investavimo subjekto portfelį, aktyvumas.
Portfelis Subjekto turimas vertybinių popierių rinkinys.
Pozicija 1) turto ir įsipareigojimų turėjimas ir / ar galimybių įvykdyti įsipareigojimus suderinimas. Pozicija gali būti ilgoji arba trumpoji. Įsigijus vertybinių popierių arba kitokio turto, pvz. valiutos, esama ilgojoje pozicijoje. Pardavus turtą arba prisiėmus įsipareigojimų, esama trumpojoje pozicijoje. Pvz., sakoma, kad bankas turi ilgąją JAV dolerių poziciją, jei jo turtas šia valiuta yra didesnis už įsipareigojimus šia valiuta.
Pradinis viešas akcijų platinimas Bendrovės akcijų pradinio pardavimo arba platinimo visuomenei proceso pradžia.
Prekybos sesija Vertybinių popierių biržos nustatytas laikas, kai biržos nariai gali pateikti pavedimus pirkti ar parduoti ir kai nustatoma vertybinių popierių kaina ir sudaromi sandoriai.
Prekybos taisyklės Biržos vidaus dokumentas, reglamentuojantis:
Premija 1) suma, gaunama pardavus obligacijas ar privilegijuotąsias akcijas, viršijanti jų nominaliąją vertę;
Premijinės obligacijos Tai labai specifinės obligacijos. Kitaip negu kitos, jos yra orientuotos į smulkiuosius investuotojus. Premijinė obligacija yra obligacijos ir loterijos bilieto sintezė.
Premijinių akcijų emisijos Išleidžiamos akcininkams nemokant už naujas akcijas, atitinkamai pagal jų turimų akcijų dalį. Šios emisijos, dėl kurių nepasikeičia bendrovės įsipareigojimai akcininkams ir akcininkų turima bendrovės turto dalis, nėra finansinis sandoris.
Prestižas Suma, kuria pirkėjo už įmonės akcijas sumokėta kaina viršija įsigytos įmonės grynojo turto vertę. Iš investicijos į prestižą pirkėjas tikisi gauti ekonominės naudos ateityje. Prestižas yra neigiamas tada, kai kaina, kurią sumokėjo pirkėjas, mažesnė už įsigytos kitos įmonės grynojo turto vertę....
Privačiai išplatinti vertybiniai popieriai Skolos vertybiniai popieriai, kuriuos emitentas parduoda nedideliam investuotojų skaičiui.
Privati investicija Privataus juridinio ar fizinio asmens investicija.
Privilegijuotosios akcijos Akcijos, kurių savininkas turi teisę gauti nustatyto dydžio įmonės pajamų dalį (dividendus) dar iki išmokant paprastųjų akcijų dividendus. Šios akcijos savininkas kreditorių eilėje turi pirmumo teisę prieš paprastųjų akcijų savininkus. Privilegijuotosios akcijos paprastai nesuteikia balsavimo teisių.
Privilegijuotosios akcijos su kaupiamuoju dividendu Akcijos, kurių neišmokėti dividendai kaupiami ir sukaupti turi būti išmokami savininkams prieš sumokant dividendus už paprastąsias akcijas.
Profesionalusis investuotojas Profesionalusis klientas ar kolektyvinio investavimo subjekto, kurio steigimo dokumentuose numatyta mažiausia investuojama suma yra 50.000 arba daugiau eurų, dalyvis.
Prospektas Dokumentas, kuriame pateikiama išsami informacija apie naujos vertybinių popierių emisijos išleidimą. Prospekte pateikiama išplėstinė emitento finansinė ataskaita, veiklos planai ir kitokia investuotojams svarbi informacija, padedanti priimti sprendimą investuoti.
Realioji grąža Investicijų pelningumas, apskaičiuojamas įvertinus bendrą kainų pokytį (infliaciją).
Reinvestavimas 1) įmonės uždirbto pelno, nepaskirstytų lėšų panaudojimas įmonės veiklai plėtoti;
Reinvesticijos Iš investicijų gauto pelno (pajamų) investicijos tame ūkio subjekte, kuriame šis pelnas (pajamos) buvo gautas.
Rezervinė (atsargų) valiuta Valiuta, kurios atsargomis šalies centrinis bankas garantuoja nacionalinės valiutos stabilumą. Norint, kad centrinis bankas pirmu pareikalavimu galėtų iškeisti nacionalinę valiutą į atsargų valiutą, jis privalo laikyti šimtaprocentines atsargų valiutos atsargas, kurių dalis turi būti likvidžios form...
Ribinis nurodymas Nurodymas pirkti ar parduoti valiutą už nustatytą kainą arba geresnę kainą. Ribinis nurodymas būna dviejų tipų – Day ir GTS (Good Till Cancel).
Riboto akcijų skaičiaus indeksas Riboto akcijų skaičiaus indeksą sudarančių akcijų svoriui nustatyta didžiausia leistina riba (ribos nustatytos remiantis Direktyvos 2001/108/EB dėl KIPVPS 22 straipsniu).
Rinkos kaina Kaina, kuria buvo sudarytas savanoriškas sandoris. Valiutos rinkos kaina dar vadinama valiutos kursu. Rinkos kaina visuomet yra praeities, momentinė ir individuali. Reguliuojamos kainos negali būti laikomos rinkos kainomis.
Rinkos kapitalizacija Įmonės bendra vertė atitinkama valiuta. Ji paskaičiuojama padauginus bendrą akcijų skaičių iš vienos akcijos kainos.
Rinkos rizika Rizika, kylanti dėl kainų pokyčių rinkoje: vertybinių popierių kainų, palūkanų normos ar valiutos kurso pokyčių. Žr. rizika.
Rizika 1. Ekonominė kategorija, įvykis, kuris gali įvykti, bet gali ir neįvykti. Įvykus tokiam įvykiui galimi trys ekonominiai rezultatai:
Rizikos draudimas Finansinės rizikos valdymo būdas, kai įsigyjamas arba parduodamas išvestinis vertybinis popierius (pasirinkimo ar būsimasis sandoris) norint sumažinti ar panaikinti visą ar dalį rizikos dėl kito turimo vertybinio popieriaus ar sudaromo sandorio. Vienos arba kelių išvestinių finansinių priemonių pari...
Rizikos mėgėjas Investuotojas, iš dviejų vienodos grąžos investicijų pasirenkantis didesnės rizikos investicijas. Žr. rizikos vengėjas.
Rizikos vengėjas Investuotojas, iš dviejų vienodos grąžos investicijų pasirenkantis mažesnės rizikos investicijas. Žr. rizikos mėgėjas.
Sąnaudų ir naudos analizė Išlaidų, investicijų efektyvumo vertinimo metodas, kuriuo siekiama rezultatus įvertinti kiekine išraiška ir palyginti su jiems pasiekti išeikvotais ištekliais. Tai populiarus viešųjų programų vertinimo metodas išsivysčiusiose šalyse.
Santaupos Pajamų dalis, viršijanti vartojimo išlaidas.
Sėkmės mokestis Kintamas investicijų valdymo išlaidų dydis, priklausantis nuo valdomo investicinių priemonių portfelio vertės prieaugio.
Sektoriniai indeksai Sektoriniai indeksai sukurti naudojantis ICB (Industry Classification Benchmark) klasifikavimo standartu, kurį administruoja FTSE grupė.
Sindikatas Investicinių bankų, draudikų ar kitų įmonių grupė, sukurta įgyvendinti didelės apimties projektą (paskolos, garantijos ir kt.). Bankų sindikatas gali garantuoti ir platinti naują vertybinių popierių emisiją arba anksčiau išleistų akcijų paketą.
Skolintų vertybinių popierių pardavimas Asmeniui nepriklausančių vertybinių popierių pardavimo sandoris, sudaromas tikintis, kad vertybinio popieriaus kaina mažės. Kai skolinti vertybiniai popieriai parduodami, jie pirmiausia pasiskolinami, vėliau – parduodami, ir, kai kaina krinta – nusiperkami pigiau ir grąžinami kreditoriui kartu su pa...
Skolos vertybinis popierius Vertybinis popierius, kuriuo patvirtinama jo turėtojo teisė nustatytais terminais gauti iš tokį vertybinį popierių išleidusio asmens nominaliąją vertybinio popieriaus vertę atitinkančią sumą, palūkanas ar kitą grąžos ekvivalentą.
Skubaus padengimo koeficientas Priemonė įmonės mokumui išmatuoti. Tai santykis tarp grynojo turimo turto įmonės balanse ir turimų įsipareigojimų.
Smulkiosios monetos Mažos nominaliosios vertės monetos. Smulkiosios monetos skirtos palengvinti nedidelių sandorių vykdymą, todėl paprastai šiomis monetomis neleidžiama atsiskaityti didelėmis sumomis.
Spekuliacinė kaina Prekės ar turto kaina, sumokama tikintis, kad ateityje ji dar kils. Žr. burbulas.
Spekuliantas Prekių įsigyjantis (parduodantis) asmuo, kuris tikisi jas perparduoti (įsigyti) už didesnę (mažesnę) kainą.
Standard & Poor’s, S&P Viena iš trijų svarbiausių pasaulio kredito reitingų agentūrų, skelbianti vertybinių popierių kainų indeksus (S&P indeksus).
Standartinis nuokrypis Statistinis rizikos rodiklis, parodantis, kaip stipriai svyruoja vieneto vertės pokyčiai palyginus su jų vidutiniu pokyčiu. Kuo mažesnis standartinis nuokrypis, tuo mažiau svyruoja fondo vertė, todėl mažesnė ir fondo rizika.
Startuolis Tai aukštos pridėtinės vertės sektoriuose veikiančios įmonės, turinčios itin didelį augimo potencialą ir galinčios sėkmingai veikti didėjant verslo masteliams. Dėl nepakankamų pajamų, aukštų operacinių ar mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kaštų, dažniausiai šios jaunos įmonės ilguoju laiko...
Struktūriniai skolos vertybiniai popieriai Skolos vertybinių popierių (arba jų krepšelio) ir išvestinių finansinių priemonių (arba jų krepšelio) derinys, kai išvestinės finansinės priemonės neatskiriamos nuo skolos vertybinių popierių ir pradinė investuota pagrindinė suma yra didelė, palyginti su numatoma grąža už įterptąsias išvestines finansines priemones.
Subalansuota rinka Padėtis, kai parduodamų prekių (įskaitant vertybinius popierius) kiekis esant tam tikrai kainai sutampa su perkamų prekių kiekiu.
Sutelktinis finansavimas Sutelktinis, arba minios, finansavimas yra alternatyvus verslo ar bet kokio kito projekto finansavimo būdas, kai kiti finansavimo šaltiniai, kaip asmeninis kapitalas, bankų paskolos ar privataus ir rizikos kapitalo fondai, netinka.
Šalutinė veikla Nereguliari ekonominė įmonės veikla, iš kurios gaunamos pajamos sudaro nedidelę įmonės pajamų dalį. Laisvų gamybos įmonės lėšų investavimas į vertybinius popierius.
Šarpo rodiklis Parodo papildomos investavimo grąžos dydį, tenkantį vienam rizikos (standartinio nuokrypio) vienetui. Teigiamas šarpo rodiklis rodo fondo sugebėjimą generuoti didesnę grąžą nei siūlo nerizikingos investicijos. Kai šarpo rodiklis yra aukščiau vieneto – fondo valdytojui pavyko sugeneruoti už prisiimtą...
Tarpusavio skolinimas Dalijimosi ekonomikos atmaina, laikoma alternatyva bankams ar kreditų bendrovių paslaugoms. Internetinės tarpusavio skolinimo platformos suveda norinčius pasiskolinti ir galinčius bei norinčius suteikti paskolą ir už tai uždirbti palūkanų. Pačios platformos gyvena iš tarpininkavimo mokesčių....
Taupymo lakštas Tik fiziniams asmenims įsigyti skirta vyriausybės obligacija, kurios antrinė apyvarta draudžiama.
Techninė analizė Šio metodo pagrindas yra istorinė akcijų kursų analizė, kuri suteikia galimybę nustatyti konkrečios akcijos arba visos akcijų rinkos ateities tendencijas. Naudodamiesi moderniausiomis kompiuterinėmis programomis, techniniai analitikai ieško būdų, kaip „išspausti maksimumą“ iš sistemos ir susižerti sau gražaus pelno.
Teisėta ir privaloma priimti mokėjimo priemonė Įstatymo pripažinta mokėjimo priemonė (pinigai). Teisėta mokėjimo priemonė gali būti vienintelė (sole legal tender) – tai šalies centrinio banko leidžiami pinigai, tačiau, jei įstatymai nenustato apribojimų, teisėtų mokėjimo priemonių gali būti ir daug. Lietuvoje šalių susitarimu galima atsiskaityti...
Terminuotasis indėlis Indėlis, kurį indėlininkas įsipareigoja laikyti banke sutartą laiką (paprastai ne mažiau kaip vieną mėnesį). Jei indėlininkas pažeidžia susitarimą, jis netenka teisės į palūkanas.
Tiesioginės užsienio investicijos, TUI Užsienio fizinių ir juridinių asmenų šalyje arba šalies fizinių ir juridinių asmenų užsienyje įsigyjamas ilgalaikis turtas, žemė, pastatai, įrenginiai ar veikiančios įmonės (jų akcijos). Jei šalyje sparčiai daugėja ar nuolat yra didelių tiesioginių užsienio investicijų, tai verslo aplinka, investici...
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai Skolos vertybiniai popieriai, kurių pradinis terminas yra 1 metai arba trumpiau, ir pagal kreditoriaus reikalavimą grąžinami skolos vertybiniai popieriai.
Trumpalaikis vertybinių popierių pasiskolinimas Vertybinių popierių pasiskolinimas iš maklerio įmonės ir jų pardavimas tikintis, kad vėliau bus galima juos supirkti už mažesnę kainą ir tuo būdu grąžinti juos paskolinusiai maklerio įmonei.
Trumpoji pozicija 1) pasiskolinti pardavimui ir konkrečią dieną dar negrąžinti išankstiniai sandoriai; 2) visos akcijos, kurias asmuo pardavė pasiskolinęs, bet dar nenupirko kitų, kad sutartu laiku grąžintų skolą; 3) įsipareigojimai užsienio valiuta, tam tikra dalimi viršijantys ta pačia valiuta denominuotą turtą....
Turimi neperleidžiamieji vertybiniai popieriai Turimi vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir kitą nuosavybę, kurie nėra perleidžiamieji ir kuriais negalima prekiauti antrinėse rinkose.
Turto vertinimo ataskaita Nepriklausomų turto vertintojų pateikiamas dokumentas, kuriame nurodomi visi pagrindiniai vertinamo turto duomenys: rinkos vertė, likvidacinė vertė, turto išorės bei vidaus apdailos aprašymas, trumpas vietovės, kurioje yra turtas, aprašymas. Dažniausiai ataskaita pateikiama su nuotraukomis, iliustru...
Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai Skolos priemonės, užtikrintos tam skirtu finansiniu turtu (ilgalaikiu arba atnaujinamuoju), kuris ribotą laikotarpį paverčiamas pinigais.
UCITS standartas ES direktyva (EEB/85/611). Ji su pakeitimais nustato tam tikrus saugumo ir veiklos organizavimo standartus, kurių turi laikytis investicinis fondas ir jo valdymo įmonė, norintys veikti ar platinti produktus visoje ES teritorijoje. Jeigu fondas atitinka UCITS standartą, tai reiškia, kad jo taisyklės ...
Uždaras platinimas Vertybinių popierių emisijos išplatinimas tiesiogiai investuotojams. Uždarai išplatintais vertybiniais popieriais vertybinių popierių biržoje neprekiaujama.
Uždarymo kaina Paskutinio sandorio, sudaryto centrinėje rinkoje per prekybos sesiją, kaina. Jei centrinėje rinkoje dėl vertybinio popieriaus nebuvo sudarytas nė vienas sandoris, uždarymo kaina laikoma kaina, kuri buvo nustatyta pradedant prekybos sesiją. Jei pradedant prekybos sesiją vertybinio popieriaus kaina nu...
Uždarojo tipo investicinis fondas Investicinis fondas, kurio investiciniai vienetai gali būti išperkami pasibaigus jo taisyklėse numatytam veiklos laikotarpiui arba kitu iš anksto nustatytu laiku.
Užsienio investicija Užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos, užsienio fizinio ir (ar) juridinio asmens investicija Lietuvos Respublikoje.
Užsienio obligacija Vietos rinkoje ir vietos valiuta užsienio subjekto išleista obligacija. Žr. euroobligacija.
Užsienio rinkoje išleidžiamas vyriausybės vertybinis popierius Valstybės vardu užsienio rinkoje vyriausybės išleidžiamas vertybinis popierius, kuriuo patvirtinama jo turėtojo teisė numatytais terminais gauti jo nominalią vertę atitinkančią sumą, palūkanas ar kitą ekvivalentą, registruojamas Lietuvos Respublikos ar užsienio depozitoriume.
Užsienio valiuta Kitos šalies valiuta.
Valdymo įmonės akcijų paketas Tiesiogiai ar netiesiogiai valdoma valdymo įmonės įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių dalis, sudaranti ne mažiau kaip 1/10 įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių arba leidžianti daryti esminį poveikį valdymo įmonės valdymui.
Valdomas valiutos kurso svyravimas Kintamojo nacionalinės valiutos kurso režimas, kai centrinis bankas vykdo valiutos kurso koregavimo intervencijas į rinką, tačiau nepraneša nacionalinės valiutos kurso kitimo ribų, siekiamo valiutos kurso ir jo koregavimo orientyrų.
Valiuta Šalies piniginis vienetas. Valiuta yra tiesiog kitas pinigų pavadinimas.
Valiutos kursas Dviejų valiutų santykis, valiutos kaina, vienos valiutos išreiškimas kita valiuta. Žr. fiksuotojo valiutos kurso sistema.
Valiutos kurso kilimas Vienos valiutos vertės padidėjimas kitos valiutos atžvilgiu. Kai valiutos kursas kyla, už šios valiutos vienetą galima gauti daugiau kitos valiutos nei ankstesniu laikotarpiu.
Valiutos kurso kritimas Vienos valiutos vertės sumažėjimas kitos valiutos atžvilgiu. Kai valiutos kursas krinta, už jos vienetą galima gauti mažiau kitos užsienio valiutos nei ankstesniu laikotarpiu.
Valiutos kurso režimas Nacionalinės valiutos kurso nustatymo tvarka. Valiutos kurso režimai gali būti fiksuotojo valiutos kurso, kintamojo (slankiojo) valiutos kurso ir įvairios jų kombinacijos.
Valiutos mokykla Ekonominės minties srovė, susiformavusi Davido Ricardo teiginių pagrindu XIX a. Anglijoje. Ši mokykla propagavo vadinamąją valiutos doktriną, pagal kurią visi centrinio banko išleidžiamų pinigų pakeitimai turi griežtai priklausyti nuo šalies turimų tauriųjų metalų (aukso) atsargų. Valiutos mokykla p...
Valiutos rizika Perkant akcijas viena ar kita užsienio valiuta, dėl jos kursų svyravimų galima uždirbti arba pralošti. Ši rizika neturi nieko bendra su akcijų kurso svyravimais.
Valiutų kurso mechanizmas II, VKM II Euro zonos šalių ir euro neįsivedusių ES šalių narių valiutų kurso politika, skirta pasirengti įvesti bendrąją valiutą. Pagrindinis šios politikos reikalavimas – laikytis nacionalinės valiutos ir euro svyravimo kurso ribų, kurios turi būti ne didesnės kaip ±15 procentų nuo centrinio pariteto....
Valiutų kurso mechanizmas, VKM Nuo 1979 m. iki euro įvedimo (1999) taikyta ES šalių narių valiutų kurso reguliavimo sistema, skirta pasirengti įvesti bendrąją valiutą. VKM leido prie mechanizmo prisijungusios šalies valiutai svyruoti su ekiu (European Currency Unit, ECU) nustatyto centrinio kurso atžvilgiu neviršijant 2,25 procen...
Valiutų kurso rizika Rizika, kad bus patirta nuostolių dėl tam tikros valiutos kurso pokyčio. Tarptautinėje prekyboje svarbi rizika, kai nuvertėjus valiutai, kuria mokama už pagamintas prekes ar suteiktas paslaugas, reali gauta suma bus mažesnė, o pakilus kursui – teks brangiau mokėti už žaliavas.
Valiutų valdyba Fiksuotojo valiutos kurso sistema, kai nacionalinė valiuta yra fiksuotu kursu susieta su tvirta užsienio valiuta ir šiuo kursu keičiama į atsargų valiutą pirmu reikalavimu. Šiam įsipareigojimui užtikrinti nacionalinė valiuta (pinigai apyvartoje) yra šimtu procentų padengta užsienio valiutos atsargom...
Valstybės investicijos Valstybės ir valdymo institucijų vykdomas ilgalaikio turto įsigijimas ar sukūrimas.
Valstybinis sektorius Valstybei priklausančių ir jos valdomų vienetų veikla, apimanti valstybės nuosavybę, valstybės vartojimą, valstybės investicijas. Žr. valstybės vartojimas.
Varantas Išvestinis vertybinis popierius (pasirinkimo sandoris), suteikiantis jo turėtojui teisę pirkti paprastųjų akcijų arba obligacijų už nustatytą kainą varanto galiojimo laikotarpiu.
Varžytinės Prekių pardavimas tam, kuris pasiūlo didžiausią kainą. Lietuvoje varžytinių terminas vartojamas, kai parduodamas bankrutavusio, nemokaus subjekto turtas. Sakoma: parduodama iš varžytinių. Žr. aukcionas.
Vekselis Vertybinis popierius, kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam. Vekselis gali būti įsakomasis (bill of exchange) arba paprastasis (promissory note). Įsakomojo vekselio davė...
Vertės investicija Investavimo strategija investicijoms pasirenkant akcijas, kurių kaina rinkoje mažesnė, nei turėtų būti, ją apskaičiavus pagal įmonės finansinius rodiklius. Vertės investuotojai tikisi, kad ilgainiui rinkos kaina kils, rodydama įmonės finansinę padėtį.
Vertybiniai popieriai Nuosavybę, skolą, teisę ar įsipareigojimą patvirtinantys dokumentai: akcijos, obligacijos, vekseliai ir kt.
Vertybinis popierius su nuolaida Vertybinis popierius, už kurį negaunamos palūkanų atkarpos išmokos ir kurio grąža gaunama padidėjus kapitalo vertei, nes šis turtas išleidžiamas į apyvartą arba perkamas su nuolaida.
Vertybinių popierių atpirkimo sandoris Sandoris, pagal kurį už pinigus arba kitą mokėjimo priemonę suteikiami vertybiniai popieriai, pvz., skolos vertybiniai popieriai arba akcijos, įsipareigojant nustatyta kaina atpirkti tokius pat ar panašius vertybinius popierius.
Vertybinių popierių birža Prekybos vertybiniais popieriais vieta.
Vertybinių popierių emisija Vertybinių popierių, suteikiančių jų savininkams vienodas turtines ir neturtines teises, išleidimas.
Vertybinių popierių emitentas Asmuo, ketinantis leisti ar leidžiantis savo vertybinius popierius.
Vertybinių popierių išankstinis sandoris Biržoje oficialiai neregistruotas sandoris, pagal kurį sandorio sudarymo dieną susitariama pirkti ar parduoti sutartą palūkanų normos priemonę (paprastai obligaciją ar skolinį įsipareigojimą) ateityje už nustatytą kainą.
Vertybinių popierių komisija Vertybinių popierių rinkos dalyvių – akcinių bendrovių, finansų maklerių įmonių, biržos – priežiūros ir reguliavimo institucija. Pastaruoju metu ryškėja tendencija jungti visas finansų įstaigų ir kapitalo rinkos priežiūros institucijas į vieną.
Vertybinių popierių rinka Vieta, kurioje vyksta organizuota prekyba vertybiniais popieriais.
Vertybinių popierių sąskaita 1) Centriniame vertybinių popierių depozitoriume atidaryta bendrovės išleistų ir išplatintų vertybinių popierių (akcijų ar obligacijų) sąskaita, kuriai suteiktas ISIN kodas. Tai – pirmojo vertybinių popierių apskaitos lygio sąskaita;
Vertybinių popierių saugotojas Juridinis asmuo (dažniausiai bankas), kuris saugo ir tvarko klientų vertybinius popierius ir teikia įvairias kitas paslaugas, kliringo, atsiskaitymų, užsienio valiutos operacijų, pinigų valdymo.
Vertybinių popierių turėtojas Vertybinius popierius įsigijęs ekonominės nuosavybės subjektas.
Vertybinių popierių viešas siūlymas Bet kuria forma ir bet kuriomis priemonėmis atliekamas kreipimasis į asmenis siūlant vertybinius popierius ir pateikiant informacijos apie tokio siūlymo sąlygas ir siūlomus vertybinius popierius tiek, kad ja remdamasis investuotojas galėtų priimti sprendimą įsigyti ar pasirašyti siūlomus vertybinius popierius.
Viešas platinimas Viešas siūlymas pirkti vertybinių popierių ir su juo susijusios platinimo ir pardavimo procedūros. Viešas platinimas Lietuvoje vykdomas ir tada, kai akcijas ketinama išplatinti daugiau nei šimtui asmenų. Vykdant viešą platinimą, reikalaujama išsamiau atskleisti informaciją. Žr.
Viešosios apyvartos tarpininkas Finansų maklerio įmonės ir komerciniai bankai, turintys teisę teikti investavimo paslaugas.
VILIBOR Vilniaus tarpbankinė palūkanų norma. Tai yra palūkanų normų, už kurias Lietuvos bankai yra pasiryžę skolinti vieni kitiems, vidurkis.
VILSE Indeksas, rodantis visų akcijų, listinguojamų Vilniaus vertybinių popierių biržoje, kainų tendencijas. Žr. indeksas .
Vyriausybės obligacija Ilgalaikis skolos vertybinis popierius, kurį išleidžia vyriausybė.
Vyriausybės vertybiniai popieriai, VVP Valstybės vardu vyriausybės išleidžiami skoliniai įsipareigojimai. VVP išleidžiami siekiant finansuoti biudžeto deficitą. Lietuvoje leidžiami VVP yra trumpalaikiai, vadinamieji iždo vekseliai, ir ilgalaikiai, vadinamosios obligacijos ir euroobligacijos, platinamos užsienio rinkose.
Visų akcijų indeksai OMX Vilnius. Indeksas atspindi Lietuvos akcijų rinkos situaciją ir jos pokyčius.