Bendrovių valdymas

Akcijų skaidymas Akcinės bendrovės išleistų akcijų skaičiaus padidinimas sumažinant nominaliąją akcijos vertę.
Akcinės bendrovės obligacija, obligacijos sertifikatas Bendrovės išleistas skolos vertybinis popierius, garantuojamas bendru įmonės mokumu ir kreditingumu, t. y. gebėjimu laiku įvykdyti įsipareigojimus, paprastai neužtikrinamas specifiniu užstatu, tokiu kaip hipoteka.
Akcininkas Įmonės akcijų įsigijęs fizinis ir juridinis asmuo, turintis visas akcijų suteikiamas teises.
Akcininkų nuosavybė Akcininkams tenkanti įmonės turto vertė. Akcininkų nuosavybė apskaičiuojama kaip įmonės turto ir įsipareigojimų skirtumas arba kaip akcinio kapitalo ir įmonės rezervų suma.
Akcininkų susirinkimas Aukščiausiasis bendrovės valdymo organas, vykdantis svarbiausias bendrovės valdymo funkcijas. Akcininkų susirinkimas renka vadovaujamuosius organus, keičia bendrovės įstatus, tvirtina finansinę atskaitomybę, priima sprendimus, kuriems reikia akcininkų pritarimo (balsavimo). Įprastai kviečiamas eilin...
Akcinis kapitalas Akcininkų nuosavybės dalis, suformuota išleidžiant akcijas. Akcinis kapitalas įprastai skaičiuojamas kaip apmokėtų akcijų nominaliųjų verčių suma. Lietuvoje dažniau vartojamas įstatinio kapitalo terminas.
Akcionavimas Įmonės, kuri nėra akcinė bendrovė, pertvarkymas į akcinę bendrovę. Dažniausiai akcionuojamos valstybės įmonės, ypač prieš jas privatizuojant.
Apmokėtasis kapitalas Įstatinio kapitalo dalis, už kurią jau yra sumokėta. Apmokėtasis kapitalas nuo įstatinio kapitalo skiriasi tuo, kad pasirašytoms akcijoms taikomos įvairios dalinio apmokėjimo formos. Žr. įstatinis kapitalas.
Asocijuota įmonė Įmonė, kuriai kita įmonė daro reikšmingą įtaką, tačiau kuri nėra nei pastarosios įmonės dukterinė įmonė, nei pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį veikianti įmonė, nei bendrojo pavaldumo įmonė. Žr. susiję asmenys....
Atidėjiniai, atidėjimai Piniginės lėšos, sukauptos ir skirtos dėl skirtingų rizikų susidarantiems nuostoliams kompensuoti ar padengti. Mokesčių apskaitoje atidėjiniais dažnai leidžiama mažinti apmokestinamąsias pajamas. Atidėjiniai gali būti bendrieji ir specialieji.