C

CAMELS Bankų reitingavimo sistema, pagal kurią vertinamas kapitalo pakankamumas (capital adequacy), turto kokybė (assets quality), valdymas (management), pajamos (earnings), likvidumas (liquidity) ir jautrumas rizikai (sensitivity to market risks). Sistemos pavadinimas sudarytas iš vertinamų objektų angliš...
Cedentas Perdraudėjas (draudikas), visai arba iš dalies perduodantis draudimo riziką kitai perdraudimo sutarties šaliai – perdraudikui (cesionieriui), kuris prisiima įsipareigojimus atlyginti cedentui atitinkamą draudimo išmokos dalį.
Cemento pramonės darnumo iniciatyva Pasaulio lygio iniciatyva, jungianti 24 didžiausius cemento gamintojus, vykdančius veiklą daugiau kaip 100 šalių; ją vykdo Pasaulio darnaus vystymosi verslo taryba (maždaug 200 bendrovių jungianti pasaulinė asociacija, sprendžianti išskirtinai verslo ir darnaus vystymosi klausimus; jai vadovauja vyriausiasis vadybininkas).
Centas 1) šimtoji piniginio vieneto (dolerio, euro) dalis;
Centralizavimas Kokios nors funkcijos (pirkimo, pardavimo, veiklos kontrolės, sprendimų priėmimo ir pan.) ar lėšų (kapitalo) sutelkimas vienoje vietoje ar įmonėje. Žr. decentralizavimas.
Centralizuota energijos sistema Energijos (paprastai šilumos), pagamintos centralizuotai, paskirstymo sistema.
Centralizuotoji organizacinė struktūra Tarptautinių reklamos projektų ir pardavimo skatinimo akcijų valdymo sistema, kai visi sprendimai priimami centrinėje bendrovės būstinėje.
Centrinė kredito unija Kredito įstaiga, kuri verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš įregistruotų kredito unijų ir jų skolinimu ir kuri turi teisę teikti kitas įstatymo nustatytas finansines paslaugas kredito unijoms. Žr. kredito unija....
Centrinės rinkos sandoriai Vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo sandoriai, sudaryti per vertybinių popierių biržos prekybos sesiją pagal biržos prekybos taisykles.
Centrinis bankas Valstybės bankas, turintis valstybės suteiktą išimtinę teisę vykdyti pinigų politiką, leisti pinigus, prižiūrėti kredito įstaigas ir reguliuoti palūkanų normas. Centriniams bankams dažniausiai keliamas tikslas – palaikyti kainų stabilumą. Siekdami šio tikslo, centriniai bankai vykdo intervencijas į rinką: nustato privalomųjų atsargų normą, diskonto normą, atlieka paskutinio skolintojo funkciją, taip darydami įtaką palūkanų normai rinkoje ir netiesiogiai veikdami gamybą, užimtumą ir kainas.