N

Nacionalinė reklama Reklama, kurią bendovė naudoja visoje ar didesnėje šalies dalyje ir taiko didžiausiai vartotojų rinkai.
Nacionalinės pajamos Žr. bendrosios nacionalinės pajamos.
Nacionalinės sąskaitos Pagrindinių makroekonominių rodiklių rinkimo, sisteminimo ir pateikimo sistema, apimanti mokėjimų balansą, nacionalinių pajamų, fiskalines ir pinigų sąskaitas. Nacionalinės sąskaitos tvarkomos dvejybinio įrašo principu. ...
Nacionalinis reklamuotojas Bendrovė, kuri reklamuoja savo produktus ar paslaugas visoje šalyje ar didesnėje šalies dalyje.
Nacionalinis statusas Narystės Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) principas, reikalaujantis, kad prekės, patekusios į PPO narės rinką, būtų traktuojamos taip pat palankiai ir lygiavertiškai, kaip ir vietos gamybos prekės ir paslaugos.
Nacionalinių sąskaitų sistema Tartautiniu mastu suderintomis koncepcijomis, apibrėžtimis, klasifikacijomis ir apskaitos taisyklėmis grindžiama integrali makroekonomikos sąskaitų, balansų ir lentelių visuma, kurioje išsamiai atspindima teritorinio vieneto (regiono, šalies ar šalių grupės) ekonomikos būklė ir raida.
Nacionalizacija Prievartinis privačios nuosavybės perėmimas į valstybės rankas, dažnai neatlyginamas arba atlyginamas neadekvačiai.
Naktinė ventiliacijos sistema Sistema, naudojanti pasyviuosius metodus (žemės aušinimas, naktiniai šilumos nuostoliai, skersinė ventiliacija, garinamasis aušinimas) vidaus temperatūrai sumažinti ar šiluminiam komfortui pagerinti.
Naktinis sargas Mažos ir ribotos valdžios sinonimas, kai valstybei priskiriamos tik minimalios asmens ir jo turto apsaugos funkcijos. Priešingybė didžiajam broliui.
Namų ūkiams paslaugas teikiančių ne pelno institucijų sektorius Sektorius, apimantis paslaugas namų ūkiams teikiančius juridinius asmenis — privačius ne rinkos gamintojus, kurių veiklos ištekliai gaunami iš atsitiktinių pardavimų, savanoriškų namų ūkių įmokų pinigais ar natūra, valdžios sektoriaus mokėjimų ir pajamų iš turto.