D

Dabartinė rinkos vertė Su sandorio šalimi sudarytų užskaitos grupės sandorių portfelio grynoji rinkos vertė. Apskaičiuojant dabartinę rinkos vertę naudojamos ir teigiamos, ir neigiamos vertės.
Dabartinis valiutos kursas Valiutos kursas, kuriuo valiuta gali būti keičiama dviejų dienų laikotarpiu.
DAF Krovinys pasienyje. Pardavėjas prekes pristato į nurodytą pasienio punktą ir padengia visas su tuo susijusias išlaidas.
DAGMAR Akronimas – reklamos tikslų nustatymas išmatuotiems reklamos rezultatams. Būdas nustatyti reklamos uždavinius ir tikslus, išplėtotas Russell’o Colley’aus.
Daiginės muselės Tai svogūnų kenkėjai, kurių lervos pažeidžia dygstančias sėklas ir daigus, ypač pavasarį, kai dirvožemis yra vėsus ir drėgnas. Šie kenkėjai paprastai pasireiškia tose dirvose, kur daug neperpuvusių organinių medžiagų. Musės mėgsta neseniai įdirbtus laukus. Vėlesnių generacijų daiginės muselės gali p...
Dalinės pusiausvyros analizė Konkrečios rinkos ūkio srities analizė, atsiribojanti nuo procesų, vykstančių kitose ūkio srityse manant, kad jie neturi didelės įtakos analizuojamai sričiai. Žr. bendrosios pusiausvyros analizė.
Dalinių rezervų sistema Sistema, kai komerciniai bankai privalo sudaryti dalines atsargas savo įsipareigojimų indėlininkams vykdymo rizikai užtikrinti.
Dalyvavimas pelne Darbuotojų motyvavimo schema, kai darbuotojams išmokama įmonės uždirbto pelno dalis.
Dalyvavimas valdant kapitalą Tiesioginis ar netiesioginis valdymas 20% ar daugiau įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalių, taip pat kitokia reali galimybė tiek būnant įmonės dalyviu, tiek turint kitų su kapitalu susijusių teisių daryti įtaką sprendimams dėl įmonės veiklos.
Dalyvavimo darbo jėgoje lygis Darbo jėgos ir darbingo amžiaus (pastarąjį nustato valstybė) gyventojų santykis.