U

UCITS standartas ES direktyva (EEB/85/611). Ji su pakeitimais nustato tam tikrus saugumo ir veiklos organizavimo standartus, kurių turi laikytis investicinis fondas ir jo valdymo įmonė, norintys veikti ar platinti produktus visoje ES teritorijoje. Jeigu fondas atitinka UCITS standartą, tai reiškia, kad jo taisyklės ...
Ūkinė bendrija Neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – įmonė, įsteigta bendrosios jungtinės veiklos sutartimi, sujungiant kelių asmenų turtą. Ūkinės bendrijos gali būti dviejų rūšių – tikrosios (TŪB), kurių visi nariai solidariai atsako visu savo turtu, ir komanditinės (KŪB), kurių nariai komanditoriai a...
Ūkininkas Asmuo, kuris verčiasi žemės ar miškų ūkio veikla. Lietuvoje šią veiklą būtina įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka.
Ūkininko partneris Fizinis asmuo (ūkininko sutuoktinis, pilnametis šeimos narys ar kitas fizinis asmuo), kuris kartu su ūkininku verčiasi žemės ir miškų ūkio veikla pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.
Ūkio bendrosios produkcijos vertė Ūkio augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos vertė pridėjus pajamas už paslaugas, nuomą, gautas palūkanas, draudimo išmokas, pajamas iš miškininkystės, kaimo turizmo ir kt.
Ūkis 1) šalies ekonomika ar jos dalis (žemės ūkis, miškų ūkis);
ULD gavimo patvirtinimas (UCR) Aviacinio konteinerio/paletės perkėlimo kvitas, pasirašytas perkėlimą vykdančio ir priimančio vežėjo. Šis patvirtinimas skirtas atsiimti konteineriui/paletei ir konteinerio/paletės prastovų apskaitai.
Unikalus numeris Identifikacinis numeris, suteikiamas kiekvienam statiniui (namui, butui ar netgi garažui) ir žemės sklypui. Unikalius numerius suteikia ir administruoja VĮ Registrų centras.
Universaliosios visuotinės paslaugos Paslaugos, privalomos teikti visiems gyventojams. Tam tikras paslaugas teikiančios įmonės (telekomunikacijų, vandens tiekimo, pašto, geležinkelio) teisės aktų įpareigojamos teikti nustatytą savo paslaugų minimumą visiems gyventojams už vadinamąją prieinamą kainą, kuri dažniausiai yra mažesnė už rink...
Universalizmas Doktrina, teigianti, kad visuomenė yra savarankiškas, nuo individų nepriklausantis, atskirai nuo jų veikiantis ir turintis savo interesų subjektas. Ekonomikoje universalizmas pasireiškia valstybės, atstovaujančios visuomenės interesams, vaidmens sureikšminimu.