Statistika

Administraciniai duomenys Duomenys valstybės ir žinybiniuose registruose, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ir Lietuvos banko informacinėse sistemose, duomenų bazėse bei dokumentuose, skirti valdymui ir (arba) priežiūrai arba viešajam administravimui.
Agregavimas Rodiklių sujungimas, apibendrinimas, stambinimas.
Agreguota pasiūla Žr. visuminė pasiūla.
Agreguotų reikšmių lentelė Statistinė lentelė, kurios kiekviena reikšmė yra respondentų pateiktų statistinių duomenų suma, vidurkis ar kitaip apibendrintas dydis.
Aktuarinis skaičiavimas Statistikos ir tikimybių metodų taikymas tam tikrų įvykių tikimybei prognozuoti ir būsimoms draudimo išmokoms įvertinti.
Alga ir atlyginimas Darbuotojui už darbą mokamas atlygis pinigais, prekėmis, paslaugomis ir (ar) lengvatomis, įskaitant darbuotojui privalomus mokėti pajamų mokesčius, socialinio draudimo įmokas ir kt.
Apibendrinimo klaida Loginė mąstymo klaida, kai tam tikro subjekto ar jų grupės ypatybės (savybės, elgesio normos) priskiriamos visumai ir dėl to padaroma klaidingų apibendrinimų ir išvadų.
Apyvartos indeksas Santykinis apyvartos pasikeitimo per tam tikrą laiką rodiklis.
Barelis Tūrio matas, lygus 159 litrams. Vartojamas naftos ir kitų išteklių gavybos apimtims matuoti.
Bazinis laikotarpis Laikotarpis, su kurio duomenimis lyginami kitų laikotarpių duomenys. Kainų statistikoje skiriami svorių, kainų, indekso baziniai laikotarpiai.