Teisė

„Briuselis nusprendė...“ Žiniasklaidoje žodis „Briuselis“ dažnai vartojamas turint omenyje ES institucijas, kurių dauguma yra Briuselyje. ES teisės aktų projektus siūlo Europos Komisija, o juos svarsto, keičia ir galiausiai sprendžia, ar priimti, ES Taryba (visų valstybių narių vyriausybių ministrai) ir Europos Parlamentas ...
„Eurobarometras“ Tai 1973 m. įkurta Komisijos tarnyba, tirianti ir analizuojanti viešosios nuomonės tendencijas visose valstybėse narėse bei šalyse kandidatėse. Žinodama plačiosios visuomenės požiūrį Europos Komisija gali geriau rengti teisės aktų pasiūlymus, priimti sprendimus ir vertinti savo darbą. „Eurobarometra...
Acquis communautaire Europos Bendrijos teisė ir jos taikymo praktika. Ji apima pirminę Bendrijos teisę (t. y. Bendrijos steigimo sutartis) ir antrinę Bendrijos teisę (Bendrijos institucijų teisės aktus: reglamentus, direktyvas, įvairius sprendimus), taip pat taisykles, rezoliucijas, pozicijas, nuomones, teismų praktiką, bendruosius teisės principus, Bendrijos teisės kūrimo būdus, tikslų ir praktikos visumą nepriklausomai nuo to, ar ją rašytiniai teisės aktai įtvirtina ar ne.
Agentas Tarpininkas, veikiantis atstovaujamojo vardu ir dėl jo interesų.
Akcininkų susirinkimas Aukščiausiasis bendrovės valdymo organas, vykdantis svarbiausias bendrovės valdymo funkcijas. Akcininkų susirinkimas renka vadovaujamuosius organus, keičia bendrovės įstatus, tvirtina finansinę atskaitomybę, priima sprendimus, kuriems reikia akcininkų pritarimo (balsavimo). Įprastai kviečiamas eilin...
Akcionavimas Įmonės, kuri nėra akcinė bendrovė, pertvarkymas į akcinę bendrovę. Dažniausiai akcionuojamos valstybės įmonės, ypač prieš jas privatizuojant.
Amsterdamo sutartis Susitarimas dėl Europos Sąjungos sutarties, Europos Bendrijų steigimo sutarčių ir kai kurių kitų su jomis susijusių aktų pataisų. Pasirašyta 1997 m. spalio 2 d. Amsterdame, įsigaliojo 1999 m. gegužės 1 d.
Antstolis Asmuo, valstybės įgaliotas pareigūnas, aprašantis aplinkybes, daiktus ar turtą skolai padengti, saugantis ir administruojantis šį turtą, teikiantis teisines konsultacijas, varžytinėse realizuojantis įkeistą turtą, tarpininkaujantis vykdant turtines prievoles.
Arbitražas 1) uždarbis iš kainų skirtumo, kai prekė vienoje rinkoje nuperkama pigiau ir kitoje parduodama brangiau; Žr. spekuliacija.
Asociacijos (Europos) sutartis Glaudžiausia Bendrijos sutartis su trečiosiomis šalimis, siekiančiomis įstoti į Europos Sąjungą. Kitaip dar vadinama Europos sutartimi. Lietuva ir Europos Sąjunga šią sutartį pasirašė 1995 m. birželio 12 d.