Vadyba

Asociacija Ne pelno įmonės juridinė organizavimo forma. Tai yra savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Paprastai asociaci...
Bendrasis pelningumas Įmonės veiklos efektyvumo vertinimo rodiklis, apskaičiuojamas kaip bendrojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.
Bendrasis valdymas Bendrovės valdymo sistema, apimanti bendrovės santykius su visais išorės ir vidaus partneriais: akcininkais, valdytojais, darbuotojais, klientais. Sistema apima atsakomybės padalijimą, kuriuo siekiama užtikrinti tikslų suderinamumą, tinkamą apskaitą ir atskaitomybę, akcininkų interesų apsaugą, rizik...
Bendrieji atidėjiniai, bendrieji atidėjimai Piniginės lėšos, sukauptos ir skirtos galimiems įmonės (dažniausiai – finansų įstaigos) veiklos nuostoliams, susijusiems su rinkos, šalies ar kt. rizika, sumažinti ar visiškai padengti.
Bendrija Tokia teisinė įmonės organizavimo forma, kai jos narius sieja partnerystės pagrindai. Bendrija yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo. Žr. ūkinė bendrija.
Bendroji įmonė Kelių nepriklausomų asmenų (juridinių arba fizinių) įsteigta įmonė. Terminas dažnai vartojamas, kai savininkai yra skirtingų jurisdikcijų.
Biudžetas Pajamų ir išlaidų sąmata. Sąvoka labai dažnai vartojama kalbant apie valstybės pajamas ir išlaidas. Lietuvoje sudaromi ir tvirtinami centrinės valdžios, savivaldybių, valstybinio socialinio draudimo fondo ir kt. biudžetai.
Biudžeto deficitas Biudžeto išlaidų perviršis, palyginti su įplaukomis. Valstybės biudžeto deficitas finansuojamas skolinantis iš komercinių bankų, išleidžiant vertybinius popierius, parduodant valstybės turtą, kai kuriais atvejais – centrinio banko kreditais. Nefinansuojamas biudžeto deficitas sukuria valstybės įsisk...
Biudžeto perteklius Biudžeto įplaukų perviršis, palyginti su išlaidomis. Biudžeto perteklius sukuria prielaidas mažinti mokesčių tarifus arba finansuoti daug lėšų reikalaujančias funkcijų išvalstybinimo reformas, valstybinio socialinio draudimo privatizavimą (einamojo finansavimo sistemą pakeičiant kaupiamąja)....
Bloga paskola Paskola, kurios gavėjas laiku ir tinkamai nevykdo savo įsipareigojimų grąžinti gautą paskolą. Siekdami sumažinti nuostolius, bankai formuoja blogų paskolų atidėjinius.