T

Tabakinis tripsas Tai vienas svarbiausių daržovių kenkėjų. Pažeistų augalų lapai atrodo tarsi nusėti mažomis dėmelėmis ar įgauna sidabrinį atspalvį. Jei tripsai užpuola labai anksti ir jų populiacija yra gana gausi, kenksmingas poveikis augalų augimui gali būti didžiulis. Per metus gali išsivystyti kelios tripsų gene...
Taimšitas Dokumentas, nustatantis laivo pakrovimo trukmės laiką, surašytas laivo pakrovimo ar iškrovimo uoste, pasirašytas laivo kapitono ir frachtuotojo atstovo.
Tantjema Perdraudiko kompensacija draudikui, atskaitoma iš pelno, gauto vykdant draudiko rizikų perdavimo perdraudikui operacijas.
Tapatinimasis Procesas, kai pranešimo gavėjas tapatinasi su jam patraukliais reklamos herojais, nes jie atitinka jo esamas arba siekiamas vertybes, nuostatas ar elgesį.
Taryba Tarybomis vadinamos trys skirtingos Europos institucijos:
Tarifas Vežėjo paskelbti įkainiai, mokesčiai ir su jais susijusios taisyklės.
Tarifinė kvota Nustatytas prekės kiekis, kuris gali būti importuojamas į šalį per tam tikrą laikotarpį taikant mažesnius nei nustatyti arba nulinius muitus. Viršijus nustatytą kvotą, importuojamos prekės apmokestinamos didesniu muito tarifu. Tarifinės kvotos taikomos importuojant tam tikras prekes į Europos Sąjung...
Tarpbankinė rinka Tokia pinigų rinka, kai komerciniai bankai skolinasi vieni iš kitų. Palūkanų normos tarpbankinėje rinkoje vadinamos tarpbankinėmis palūkanomis ir dažnai vartojamos kaip atskaitos taškas nustatyti komercinių bankų rinkos dalyviams teikiamų paskolų palūkanas.
Tarpininkas Prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sandoryje dalyvaujantis trečiasis asmuo, veikiantis savo arba atstovaujamo pirkėjo ar pardavėjo vardu ir savo arba atstovaujamo asmens sąskaita.
Tarpininkų pataisa Perdraudimo sutarties punktas, pagal kurį perdraudėjas prisiima atsakomybę dėl nuostolių, kylančių dėl jo brokerio, tvarkiusio sutartį, nemokumo.
Tarpinio krovinio statusas Krovinio būsena, kai jis niekur nevyksta, tačiau yra tame pačiame orlaivyje, sustojusiame tarpinėje stotelėje ir kuris toliau bus pervežamas tuo pačiu maršrutu.
Tarpinio vertinimo strategija Pirkėjo pasirinkimo kelias, kai sprendimą lemia ne vienas, o keli kriterijai.
Tarpinis gaminys Iš dalies perdirbtas gaminys, kuris vėlesniame gamybos etape naudojamas kaip žaliava.
Tarpinis vartojimas Visų prekių ir paslaugų, vartojamų kaip gamybos proceso sąnaudos, vertė, išskyrus pagrindinį turtą. Tarpinį vartojimą žemės ūkyje sudaro sėklos, pašarai, augalų apsaugos priemonės, trąšos, farmaciniai produktai ir veterinarinės paslaugos, energija (elektra, kuras, tepalai ir kt.), įrengimų, įrankių ...
Tarptautinė reklama Tokio pat reklaminio pranešimo naudojimas keliose skirtingų šalių rinkose.
Tarptautinė rinkodara Vienodos rinkodaros strategijos naudojimas visose šalyse, kuriose veikia bendrovės padaliniai, naudojantys vienodą produktų ar paslaugų pardavimo būdą visame pasaulyje.
Tarptautinė žiniasklaida Žiniasklaidos priemonės, kurios veikia keliose šalyse ir kurios reklamos užsakovų gali būti naudojamos keleto šalių auditorijai pasiekti.
Tarptautiniai apskaitos standartai, TAS Tarptautinio apskaitos standartų komiteto parengtos ir paskelbtos ūkio subjektų turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų įvertinimo, pajamų ir sąnaudų pripažinimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklės, kuriomis remiantis rengiama finansinė atskaitomybė.
Tarptautinis mokėjimo pavedimas Tai lėšų užsienio valiuta pervedimas iš mokėtojo sąskaitos Lietuvoje į gavėjo sąskaitą, esančią kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje užsienio šalyje.
Tarptautinis valiutos fondas, TVF Po Bretono Vudo konferencijos 1947 m. įkurta tarptautinė organizacija, kurios pradinis tikslas buvo prižiūrėti, kaip šalys narės laikosi Bretono Vudo konferencijoje priimto susitarimo dėl aukso atžvilgiu fiksuoto valiutos kurso.
Tarpusavio skolinimas Dalijimosi ekonomikos atmaina, laikoma alternatyva bankams ar kreditų bendrovių paslaugoms. Internetinės tarpusavio skolinimo platformos suveda norinčius pasiskolinti ir galinčius bei norinčius suteikti paskolą ir už tai uždirbti palūkanų. Pačios platformos gyvena iš tarpininkavimo mokesčių....
Tarpvyriausybinė konferencija (TVK) Tai konferencija, į kurią ES valstybių narių vyriausybės renkasi drauge keisti ES sutarčių.
Tarpvyriausybinis T. y. "vyriausybių". Tai tradicinis tarptautinio bendradarbiavimo metodas, kuris skiriasi nuo Europos Sąjungoje dažniausiai naudojamo bendrijos metodo. Tebėra klausimų, susijusių su ES, pvz., saugumo ir gynybos klausimai, kurie sprendžiami tik tarpvyriausybiniu susitarimu (t. y. ES šalių vyriausybių...
Taršos intensyvumas Į aplinką patenkančių teršalų kiekis, tenkantis sunaudotų gamtos išteklių (energijos, medžiagų) vienetui.
Taupymas 1) atidėjimas gaunamų pajamų, kad šios būtų vartojamos ateityje;
Taupymo lakštas Tik fiziniams asmenims įsigyti skirta vyriausybės obligacija, kurios antrinė apyvarta draudžiama.
Taupymo paradoksas Johno M. Keyneso iškelta prielaida, kad paskatos, kuriomis siekiama padidinti taupymą, o ir taupymo padidėjimas tam tikromis sąlygomis gali sukelti vėlesnį taupymo mažėjimą. Pasak jo, tuomet, kai žmonės linkę daugiau taupyti, o ekonomika išgyvena smukimą, mažiau lėšų lieka vartoti. Kuo mažiau gyvent...
Tautologija [gr. tauto - tas pats, logos – žodis] Sąvokos, apibrėžties, teiginio ar jo dalies apibūdinimas ir apibrėžimas juo pačiu. Tautologinis teiginys yra teisingas tik todėl ir tik tiek, kiek teisingi sąvoką sudarantys žodžiai (apie tai sakoma sviestas sviestuotas).
Techninė analizė Šio metodo pagrindas yra istorinė akcijų kursų analizė, kuri suteikia galimybę nustatyti konkrečios akcijos arba visos akcijų rinkos ateities tendencijas. Naudodamiesi moderniausiomis kompiuterinėmis programomis, techniniai analitikai ieško būdų, kaip „išspausti maksimumą“ iš sistemos ir susižerti sau gražaus pelno.
Techninė kokybė Pastato ar konstrukcijos savybė, liudijanti, kad naudojamas jis gali atlikti reikiamas funkcijas numatytomis naudojimo sąlygomis.
Techniniai atidėjiniai (draudimo įmonės rezervai) Iš gautų draudimo įmokų sudaromi fondai, skirti priimtiems draudimo įsipareigojimams vykdyti,
Teisėta ir privaloma priimti mokėjimo priemonė Įstatymo pripažinta mokėjimo priemonė (pinigai). Teisėta mokėjimo priemonė gali būti vienintelė (sole legal tender) – tai šalies centrinio banko leidžiami pinigai, tačiau, jei įstatymai nenustato apribojimų, teisėtų mokėjimo priemonių gali būti ir daug. Lietuvoje šalių susitarimu galima atsiskaityti...
Teisinių išlaidų draudimas Gana nauja draudimo rūšis. Teismo išlaidos – tai išlaidos, kurių draudėjas gali turėti teismo
Teismo leidimas įkeisti turtą Dokumentas, kuriuo suteikiamas leidimas klientui įkeisti jo turimą turtą bankui. Šio leidimo reikia, kai klientas nori įkeisti vienintelį ar pagrindinį gyvenamąjį namą (butą) ir kai šeimoje auga nepilnamečių vaikų. Teismas tokiu būdu užtikrina, kad nepilnamečiai vaikai neliktų be gyvenamosios vieto...
Telekomunikacijų paslaugos Telekomunikacijų paslaugos – paslaugos, susijusios su signalų, žodžių, vaizdo ir garso, duomenų arba kitokios informacijos perdavimu, siuntimu arba priėmimu laidinėmis, radijo, optinėmis arba kitokiomis elektromagnetinėmis sistemomis, įskaitant teisės naudotis šiomis perdavimo, siuntimo arba priėmim...
Televizijos metrai, TV metrai Auditorijos matavimo sistema, kuri leidžia tiksliai ir operatyviai fiksuoti televizijos žiūrėjimo įpročius. Prietaisas žiūrovo namuose fiksuoja, kokia programa kada žiūrėta, duomenys surenkami ir perduodami žiniasklaidos agentūroms ir kitiems tyrimų užsakovams. Lietuvoje TV metrų sistemą įdiegė „TNS...
Televizijos reklama lėktuve Reklama, rodoma oro linijų keleiviams, skrendantiems lėktuvu.
Televizijos tinklų jungimas Keleto kabelinės televizijos tinklų jungimas siekiant kartu parduoti ir transliuoti reklamą.
Tenderis Išlyga laivų draudimo polisuose, įpareigojanti draudėją nedelsiant pranešti draudikui apie visas laivo avarijas.
Teritorijų užstatymo tankumas Pastatų koncentracija (kiekis) tam tikroje geografinėje teritorijoje.
Terminuotasis indėlis Indėlis, kurį indėlininkas įsipareigoja laikyti banke sutartą laiką (paprastai ne mažiau kaip vieną mėnesį). Jei indėlininkas pažeidžia susitarimą, jis netenka teisės į palūkanas.
Tęstinumas Reklamos planavimo strategija, kai reklama publikuojama nelabai intensyviai bet ilgą laiką.
Tyčinis bankrotas Sąmoningai ir tikslingai siekiamas įmonės bankrotas. Tyčiniu bankrotu dažniausiai norima išvengti skolų mokėjimo. Už tyčinį bankrotą daugumoje šalių numatoma baudžiamoji atsakomybė.
Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas Paprasčiausias ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodas, kai turto įsigijimo vertė tolygiai paskirstoma per visą šio turto naudojimo laiką. Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuojama įsigijimo ir likvidacinės verčių skirtumą dalijant iš naudojimo trukmės (metais):
Tiesioginė antraštė Antraštė, tiesiogiai pranešanti norimą žinią ir skirta aiškiai apibrėžtai auditorijai. Tiesioginėse antraštėse dažnai nurodomas konkretus privalumas, pažadas arba kita priežastis vartotojui domėtis gaminiu ar paslauga.
Tiesioginė išmoka Parama pinigais, skirta pajamų lygiui palaikyti, Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka tiesiogiai teikiama žemės ūkio veiklos subjektams, atitinkantiems jos skyrimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Tiesioginė palydovinė transliacija (TPT) Televizijos signalo perdavimo sistema, kai signalas transliuojamas tam tikra kryptimi iš palydovo į specialias palydovines antenas, pritvirtintas namuose ar lauke.
Tiesioginė rinkodara Rinkodaros sistema, kuria įmonė tiesiogiai kreipiasi į vartotojus, siekdamos atsako ir (arba) veiksmo.
Tiesioginė užsienio investicija Investicija, kurios pagrindu susiformuoja ilgalaikiai ekonominiai finansiniai santykiai ir interesai tarp tiesioginio užsienio investuotojo ir tiesioginio investavimo įmonės.
Tiesioginės rinkodaros žiniasklaida Žiniasklaidos priemonės, naudojamos tiesioginės rinkodaros tikslams, pavyzdžiui, tiesioginis paštas, reklama telefonu, spauda ir transliuojamoji žiniasklaida (teleparduotuvės).
Tiesioginės užsienio investicijos, TUI Užsienio fizinių ir juridinių asmenų šalyje arba šalies fizinių ir juridinių asmenų užsienyje įsigyjamas ilgalaikis turtas, žemė, pastatai, įrenginiai ar veikiančios įmonės (jų akcijos). Jei šalyje sparčiai daugėja ar nuolat yra didelių tiesioginių užsienio investicijų, tai verslo aplinka, investici...
Tiesioginiai mokesčiai Mokesčiai, mokami gaunant pajamų ar turint turto. Gyventojų pajamų, įmonių pelno, turto mokesčiai yra tiesioginiai. Žr. netiesioginiai mokesčiai.
Tiesioginio atsako reklama Reklama, kuri yra vienintėlė vartotojo galimybė susipažinti su preke ar paslauga ir kuri suteikia galimybę įsigyti ją tik reaguojant į reklamą – siunčiant kuponą, skambinant nurodytu telefonu ar užsakant internetu, jei reklama skelbiama internete.
Tiesioginio káinų palyginimo metodas Kainų perskaičiavimo metodas, kai pakeičiamo produkto ir jį pakeisiančio produkto kainos lyginamos tiesiogiai, laikant, kad šių produktų kokybė yra vienoda.
Tiesioginis atpažinimas Statistinio stebėjimo vieneto atpažinimas pagal jo pavadinimą arba adresą, arba viešai prieinamą identifikavimo kodą.
Tiesioginis debetas Sąskaitų apmokėjimo būdas, kai paslaugų (telekomunikacijų ar kitų) vartotojas susitaria su banku, kad šis automatiškai apmokės pateiktą sąskaitą, pervesdamas reikalingą pinigų sumą iš vartotojo banko sąskaitos į paslaugos teikėjo sąskaitą.
Tiesioginis kanalas Rinkodaros būdas, leidžiantis gamintojui tiesiogiai bendrauti su galutiniu vartotoju.
Tiesioginis pardavimas Produktų ar paslaugų pristatymas, demonstravimas ir pardavimas klientams, bendraujant su jais tiesiogiai jų namuose, darbe ar kitoje pardavimui neskirtoje vietoje.
Tiesioginis paštas Tiesioginės rinkodaros būdas, kai tiksliniams adresatams, atrinktiems pagal amžių, pajamas, gyvenamąją vietą, profesiją, pirkimo įpročius ir kitus rodiklius, siunčiami prekių ar paslaugų pasiūlymai. Siunčiama įprastu arba elektroniniu paštu.
Tigrų ekonomika Sparčiai augančios ekonomikos sinonimas. Tigrais vadintos itin sparčiai augusios Azijos šalys – Singapūras, Pietų Korėja, Indonezija. Dėl spartaus BVP didėjimo 2003–2004 m. Baltijos tigro vardą pelnė Lietuva.
Tikroji mokesčio našta Mokesčio našta, dėl mokesčio perkėlimo galimybės tenkanti kitam asmeniui, o ne fiziškai sumokėjusiam (pervedusiam) mokestį asmeniui. Žr. mokesčio perkėlimas, mokesčių ...
Tikroji rinkos kaina Tikroji rinkos kaina – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimas.
Tikroji ūkinė bendrija Tikroji ūkinė bendrija yra įmonė, kurios visi dalyviai yra tikrieji nariai.
Tikslinė auditorija Žmonių grupė, kuriems skirta reklama. Tikslinė auditorija apibrėžiama pagal demografinius ir psichografinius požymius.
Tikslinės auditorijos reitingas Vidutinis bendros auditorijos procentas, pasiektas reklama (kiek vidutiniškai bendros auditorios žiūrėjo (klausėsi) konkretų kanalą, laidą konkretų laiką).
Tikslinis mokestis Valstybei mokamas mokestis už suteiktą paslaugą ar išduotą dokumentą, atitinkantis tos paslaugos suteikimo kainą. Dar vadinamas funkciniu mokesčiu. Rinkliavos. Žr. rinkliava ,
Tikslinis pasiekimas Labai siauros tikslinės auditorijos pasiekimas naudojant tik tam tikras televizijos programas, pvz., laidas žvejams, medžiotojams, automobilistams ar pan.
Tikslo ir priemonių metodas Rinkodaros biudžeto nustatymo būdas, kai įvertinami trys dalykai: (1) nustatomi tikslai, (2) nustatomos strategijos ir priemonės tikslams pasiekti, (3) apskaičiuojamos išlaidos, reikalingos nustatytai strategijai įgyvendinti.
Tikslų įvertinimo metodas Reklamos biudžeto nustatymo metodas, kai reklamos biudžetas nustatomas įvertinus veiksmų, reikalingų iškeltiems tikslams pasiekti, kainą.
Tinklo diagrama Projekto darbų paketų grafinis atvaizdavimas, išdėstant darbus nuo pradžios iki pabaigos ir parodant, kaip užduotys priklauso viena nuo kitos.
Tyrimas natūralioje aplinkoje Vartotojo reakcijos į reklamą testas, atliekamas ne laboratorijoje, o natūralioje aplinkoje.
Tyrimas po publikavimo Reklamos efektyvumo tyrimas po kampanijos publikavimo.
Tobula konkurencija Padėtis, kai rinkoje veikia daug pirkėjų ir pardavėjų, kai įėjimas į rinką yra laisvas, o rinkos dalyviai turi visą informaciją apie kainas ir gaminių savybes. Tobula konkurencija yra loginė konstrukcija, o ne reali rinkos padėtis. Žr. konk...
Tobulas žinojimas Visa išsami informacija, žinoma visiems rinkos dalyviams. Tobulas žinojimas yra teorinė prielaida, vartojama loginėms konstrukcijoms analizuoti, apibrėžiant tobulą konkurenciją.
Tontinos Specialios rūšies gyvybės draudimas su bendru draudimo fondu. Pagal šią sistemą, visą sukauptą sumą gauna draudimo fondo paskutinis gyvas dalyvis. (Buvo pavadinta italo Lorenco Tonti (Lorenzo Tonti), kuris XVII a. Prancūzijoje organizavo pirmą valstybinę loteriją, vardu. Loterijos taisyklėse buvo numatyta, kad visą sukauptą sumą gaus seniausias išlikęs
Transfertas Pinigų pervedimas iš vienos draudimo įstaigos į kitą, vardinių vertybinių popierių pervedimas iš vieno savininko kitam.
Transliuojamoji žiniasklaida Žiniasklaida, kuri naudoja radijo bangas programoms transliuoti, pvz., radijas ir televizija.
Transportas Keleivių ar prekių vežimo oru, keliais ar geležinkeliu paslauga.
Transportavimo pajamos Transportavimo pajamos – pajamos, gautos iš krovinių gabenimo geležinkelių, kelių, vandens, oro transportu naudojant nuosavus arba nuomojamus automobilius, laivus, orlaivius, riedmenis, kroviniams transportuoti skirtas talpas (konteinerius, cisternas ir kt.) ir iš krovinių transportavimo vamzdynais.
Transportavimo sąnaudos Prekių vežimo kaina.
Transportavimo tarifų koregavimo pranešimas (CCA) Tai dokumentas, naudojamas pranešimams apie pervežimo mokesčių ir /ar kitų mokesčių ir/ar mokėjimo būdų pasikeitimus.
Transporto planavimas mažiausiomis sąnaudomis Būdas priimti racionalius sprendimus dėl investicijų į transporto ir kitus miesto infrastruktūros projektus ir išnagrinėti ne tik atskiro projekto bendras sąnaudas ir bendrą naudą, bet ir visų alternatyvų ar jų derinio bendras sąnaudas ir naudą juos vertinant vienodomis sąlygomis.
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCA) privalomasis draudimas Ne gyvybės privalomojo draudimo rūšis, kuria apdraudžiama transporto priemonės savininko ar kito teisėto valdytojo civilinė atsakomybė prieš trečiuosius asmenis už žalą, padarytą jų sveikatai, gyvybei, turtui, bei neturtinę žalą, naudojantis apdraustąja transporto priemone.
Tranzitas Prekių, skirtų parduoti į kitas užsienio šalis, įvežimas į šalį ir transportavimas.
Tranzitinis krovinys Į tam tikrą vietą atvykęs krovinys, kuris toliau išvyksta kitu orlaiviu.
Trečiasis pasaulis Ekonomiškai atsilikusios šalys, nepriklausančios nei išsivysčiusioms kapitalistinėms (JAV, ES, Kanada, Japonija ir kt.), nei socialistinėms šalims (buvęs sovietų blokas, Kuba). Tai Afrikos, Azijos, Pietų ir Vidurio Amerikos šalys.
Trečiasis sektorius Nevyriausybinės organizacijos. Žr. nevyriausybinė organizacija.
Trečioji šalis 1. Asmuo, kuris nėra kokios nors sutarties (pvz., draudimo sutarties) šalis.
Trečiųjų šalių pretenzijų pasidalijimo susitarimas Susitarimas tarp civilinės atsakomybės draudikų, nustatantis, kad tuo atveju, jei jų draudimo polisų turėtojai dalyvaus įvykyje, kuris duos pagrindą trečiųjų šalių pretenzijoms, bet kokie šių pretenzijų sureguliavimai bus padalinti tarp draudikų lygiomis dalimis, neatsižvelgiant į tai, kieno
Tretinė (transporto) pakuotė Tretinė (transporto) pakuotė – tai pakuotė, kuri palengvina pirminėje ir (ar) antrinėje pakuotėje supakuotų gaminių gabenimą, tvarkymą ir gabenimo metu apsaugo nuo pažeidimo. Tretinei pakuotei nepriklauso kelių, geležinkelių, laivų ir lėktuvų konteineriai.
Trigubas suvaržymas Žr. "Geležinis trikampis".
Trikampė prekyba Trikampe prekyba vadinami tokie prekių tiekimo sandoriai, kai juose dalyvauja trijų valstybių narių PVM mokėtojai, o iš vienos valstybės narės išgabenamos prekės įsigyjamos kitos valstybės narės PVM mokėtojo ir nugabentos į trečią valstybę narę iš karto patiekiamos tos trečios valstybės narės PVM mo...
Tripsai Tai kviečių kenkėjai, kurie pažeidžia stiebus bei besiformuojančius grūdus. Tai labai smulkūs, iki 2 mm ilgio, siauros verpstės formos vabzdeliai. Tripsų plitimui palankūs saulėti, nevėjuoti, šilti orai. Tripsų gausumą skatina ir geros jų žiemojimo sąlygos – neartos ražienos, ant lauko augalinės lie...
Trišalė taryba Lietuvos Vyriausybės, darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų bendradarbiavimo forma, kai apsikeičiama nuomonėmis ir ieškoma visus tenkinančių sprendimų, dėl minimalios algos, darbo laiko keitimo. Trišalė taryba galėtų būti veiksminga interesų derinimo priemonė, tačiau joje neturi galimybių išreikšt...
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai Skolos vertybiniai popieriai, kurių pradinis terminas yra 1 metai arba trumpiau, ir pagal kreditoriaus reikalavimą grąžinami skolos vertybiniai popieriai.
Trumpalaikis turtas Atsargų, gautinų sumų, grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų bei įvairaus trumpalaikio turto suma. Trumpalaikis reiškia, kad šis turtas gali būti paverstas pinigais per trumpą laiką, pavyzdžiui, trumpiau nei per 12 mėnesių.
Trumpalaikis vertybinių popierių pasiskolinimas Vertybinių popierių pasiskolinimas iš maklerio įmonės ir jų pardavimas tikintis, kad vėliau bus galima juos supirkti už mažesnę kainą ir tuo būdu grąžinti juos paskolinusiai maklerio įmonei.
Trumpasis laikotarpis 1) laiko tarpas, per kurį gamybos veiksnių kiekis ir kaina nekinta; 2) trumpesnis nei vienerių metų laikotarpis.
Trumpoji pozicija 1) pasiskolinti pardavimui ir konkrečią dieną dar negrąžinti išankstiniai sandoriai; 2) visos akcijos, kurias asmuo pardavė pasiskolinęs, bet dar nenupirko kitų, kad sutartu laiku grąžintų skolą; 3) įsipareigojimai užsienio valiuta, tam tikra dalimi viršijantys ta pačia valiuta denominuotą turtą....
Tūkstančio kaina Skaičius, nusakantis kiek kainuoja reklamos pranešimu pasiekti 1000 tikslinės auditorijos narių. Leidžia palyginti skirtingas žiniasklaidos rūšis.
Tuopinis – morkinis amaras Tai kenkėjas, kuris vasarą migruoja į pasėlius, kur žemėje apninka augalų - šeimininkų (pvz., kmynų) šaknis. Šaknys deformuojasi, augalai vysta, gelsta ir nyksta. Jei užsikrėtimas didelis, augalai žūsta.
Turimi neperleidžiamieji vertybiniai popieriai Turimi vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir kitą nuosavybę, kurie nėra perleidžiamieji ir kuriais negalima prekiauti antrinėse rinkose.
Turinio viršenybės prieš formą principas Mokesčių teisiniuose santykiuose teikiama sandorio, veiksmo, veiklos turinio viršenybė prieš formaliąją išraišką. Vadovaujantis teisės aktais, mokesčių administratoriui leidžiama perskaičiuoti mokesčius, jei nustatoma, kad sandoris buvo sudarytas siekiant mokestinės naudos, t. y. sumažinti mokėtinus...
Turizmo paslaugos Turizmo paslaugos – tai turistų kelionės organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo, vežimo, informavimo, pramogų ir kitų poreikių tenkinimo paslaugos. Galima išskirti šias turizmo paslaugų rūšis:
Turtas 1) ekonominė gėrybė, vertybė, priklausanti asmeniui (fiziniam ar juridiniam). Turtas gali būti materialusis (pastatai), nematerialusis (prestižas), finansinis (vertybiniai popieriai, indėliai), ilgalaikis (įrenginiai) ir trumpalaikis (kanceliarinės prekės);
Turtinės akcininkų teisės Akcininkai turi šias turtines teises:
Turto apyvartumas Turto apyvartumas parodo, kaip efektyviai pajamų sukūrimui panaudojamas įmonės turtas, t. y. kiek vienam turto eurui tenka pardavimų. Šis rodiklis lygina įmonės pajamas ir jos turtą, ir kuo jis yra aukštesnis, tuo įmonė efektyviau išnaudoja savo turtą.
Turto areštas Turto areštas – mokesčių mokėtojo nuosavybės teisės į turtą arba atskirų šios teisės sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi, disponavimo – priverstinis laikinas apribojimas siekiant užtikrinti mokestinės prievolės įvykdymą.
Turto draudimas Asmens turtinių interesų draudimas, kai draudimo išmokos dydis priklauso nuo tam asmeniui padarytų ar jo patirtų nuostolių, asmens patirtų kitų išlaidų dydžio, tačiau neviršijantis draudimo sumos.
Turto grąža Įmonės turto naudojimo efektyvumo rodiklis, apskaičiuojamas kaip grynojo pelno ir viso turto santykis, rodantis, kiek grynojo pelno tenka vienam turto piniginiam vienetui. Kuo didesnė turto grąža, tuo efektyviau naudojamas turtas. Svarbu žinoti, kad įvairių sektorių rodiklis dėl skirtingų technologi...
Turto įsigijimo kaina Turto įsigijimo kaina – išlaidos, patirtos įsigyjant turtą, įskaitant sumokėtus komisinius atlyginimus bei mokesčius (rinkliavas), išskyrus Pridėtinės vertės mokestį, susijusius su šio turto įsigijimu.
Turto mokestis Mokestis, taikomas turimam turtui, apskaičiuojamas nuo turto vertės. Žemės mokestis, nekilnojamojo turto mokestis, paveldimojo ir dovanojamojo turto mokestis yra turto mokesčiai.
Turto pardavimo kaina Turto pardavimo arba kitokio perleidimo nuosavybėn kaina – visos pajamos, uždirbtos pardavus arba kitaip perleidus nuosavybėn turtą, atėmus sumokėtus mokesčius (rinkliavas), išskyrus Pridėtinės vertės mokestį, susijusius su šio turto pardavimu arba kitokiu perleidimu nuosavybėn.
Turto pelningumas Turto pelningumo rodiklis - tai turto panaudojimo efektyvumo matas. Išreikštas eurais rodo, kiek vienam turto eurui tenka grynojo pelno, t. y. parodo, kokia turto dalis grįžta grynojo pelno forma.
Turto rinkos vertė Turto vertė, nustatoma nekilnojamojo turto vertintojų ir nurodoma turto vertinimo ataskaitoje. Ši vertė nurodo realią turto rinkos kainą, jei reikėtų turtą parduoti rinkos sąlygomis.
Turto vertės padidėjimo pajamos Turto vertės padidėjimo pajamos yra uždirbtos pajamos, kurias sudaro turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir įsigijimo kainų skirtumas.
Turto vertinimo ataskaita Nepriklausomų turto vertintojų pateikiamas dokumentas, kuriame nurodomi visi pagrindiniai vertinamo turto duomenys: rinkos vertė, likvidacinė vertė, turto išorės bei vidaus apdailos aprašymas, trumpas vietovės, kurioje yra turtas, aprašymas. Dažniausiai ataskaita pateikiama su nuotraukomis, iliustru...
Turto vertintojas Turto vertintojas – turtą vertinanti įmonė, tvarkanti Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.
Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai Skolos priemonės, užtikrintos tam skirtu finansiniu turtu (ilgalaikiu arba atnaujinamuoju), kuris ribotą laikotarpį paverčiamas pinigais.
Tuščiažiedis tripsas Tai javų kenkėjas, 1,4-1,7 mm ilgio. Spalva – tamsiai ruda, antenos rusvai gelsvos, sparnai skaidrūs. Lervos oranžinės. Lervos maitinasi ant žiedų ir grūdų užuomazgų. Varpos išauga švarplėtos, pažeisti grūdai – raukšlėti, menkaverčiai.
Tvarusis vystymasis Nenutrūkstamas, ilgalaikis ekonominio augimo procesas, nepažeidžiantis ateities kartų galimybių tenkinti savo poreikius.
Tvenkinys nuo poplūdžio Suprojektuota vandens sulaikymo priemonė, naudojama valdyti liūčių vandenų nuotėkį siekiant užkirsti kelią poplūdžiui ir erozijai bei gerinti vandens kokybę šalia esančioje upėje, upelyje, ežere ar įlankoje.
Tvirtesnis bendradarbiavimas Tai susitarimas, pagal kurį ES šalių grupė gali bendradarbiauti tam tikroje srityje, net jeigu kitos ES valstybės tuo metu negali ar nenori prie jų prisidėti. Tačiau kitos valstybės panorėjusios gali prie jų prisidėti vėliau.