U

UCITS standartas ES direktyva (EEB/85/611). Ji su pakeitimais nustato tam tikrus saugumo ir veiklos organizavimo standartus, kurių turi laikytis investicinis fondas ir jo valdymo įmonė, norintys veikti ar platinti produktus visoje ES teritorijoje. Jeigu fondas atitinka UCITS standartą, tai reiškia, kad jo taisyklės ...
Ūkinė bendrija Neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – įmonė, įsteigta bendrosios jungtinės veiklos sutartimi, sujungiant kelių asmenų turtą. Ūkinės bendrijos gali būti dviejų rūšių – tikrosios (TŪB), kurių visi nariai solidariai atsako visu savo turtu, ir komanditinės (KŪB), kurių nariai komanditoriai a...
Ūkininkas Asmuo, kuris verčiasi žemės ar miškų ūkio veikla. Lietuvoje šią veiklą būtina įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka.
Ūkininko partneris Fizinis asmuo (ūkininko sutuoktinis, pilnametis šeimos narys ar kitas fizinis asmuo), kuris kartu su ūkininku verčiasi žemės ir miškų ūkio veikla pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.
Ūkio bendrosios produkcijos vertė Ūkio augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos vertė pridėjus pajamas už paslaugas, nuomą, gautas palūkanas, draudimo išmokas, pajamas iš miškininkystės, kaimo turizmo ir kt.
Ūkis 1) šalies ekonomika ar jos dalis (žemės ūkis, miškų ūkis);
ULD gavimo patvirtinimas (UCR) Aviacinio konteinerio/paletės perkėlimo kvitas, pasirašytas perkėlimą vykdančio ir priimančio vežėjo. Šis patvirtinimas skirtas atsiimti konteineriui/paletei ir konteinerio/paletės prastovų apskaitai.
Unikalus numeris Identifikacinis numeris, suteikiamas kiekvienam statiniui (namui, butui ar netgi garažui) ir žemės sklypui. Unikalius numerius suteikia ir administruoja VĮ Registrų centras.
Universaliosios visuotinės paslaugos Paslaugos, privalomos teikti visiems gyventojams. Tam tikras paslaugas teikiančios įmonės (telekomunikacijų, vandens tiekimo, pašto, geležinkelio) teisės aktų įpareigojamos teikti nustatytą savo paslaugų minimumą visiems gyventojams už vadinamąją prieinamą kainą, kuri dažniausiai yra mažesnė už rink...
Universalizmas Doktrina, teigianti, kad visuomenė yra savarankiškas, nuo individų nepriklausantis, atskirai nuo jų veikiantis ir turintis savo interesų subjektas. Ekonomikoje universalizmas pasireiškia valstybės, atstovaujančios visuomenės interesams, vaidmens sureikšminimu.
Uogų odiškasis puvinys Tai braškių liga. 7. Sukėlėjas gyvena dirvoje ir gali pažeisti daugelio sodo augalų šaknis, kamienus, vaisius. Mūsų klimato sąlygomis šis grybas daugiau išplinta karštą ir drėgną vasarą. Jeigu uogų nokimo metu būna aukšta temperatūra, bet trūksta drėgmės, ant uogų atsiradusios gelsvos, vėliau bronzi...
Urbanistinė dykra Žemės plotai, kuriuose galima statyba, tačiau kurių dirvožemis yra užterštas ar labai pakitęs dėl anksčiau stovėjusių pastatų ar vykdytos veiklos.
Urbanistinis kaimas Urbanistinė forma, pasižyminti vidutiniu užstatymo tankiu (siekiant maksimaliai išnaudoti erdvę), mišriafunkciniu zonavimu (gyvenamieji namai statomi greta parduotuvių, aptarnavimo įstaigų bei įmonių, kad būtų sumažintas kelionės ilgis), gerai išvystyta viešojo transporto infrastruktūra (siekiant sumažinti automobilių naudojimo poreikį) ir ypatingas dėmesys pėsčiųjų zonų bei viešųjų erdvių integravimui siekiant mieste sukurti „kaimo pojūtį“ (tokiu būdu gerinant gyvenimo kokybę).
Utilitarizmas Socialinės filosofijos (etikos) mokykla, teigianti, kad visos priemonės, įskaitant valstybę, yra vertingos tiek, kiek padeda pasiekti pageidaujamus tikslus. Pasak utilitaristų, teisingas toks veiksmas arba tokia taisyklė, kurie leidžia maksimizuoti visuminę naudą, t. y. kuo didesnę naudą kuo didesni...
Utopija Neįmanomas įgyvendinti planas, skirtas sukurti idealią, tačiau nerealią tikrovę. Utopijos pavyzdys yra teorinis komunizmas ir socializmas.
Uzufruktas Teisė naudoti svetimą daiktą ir gauti iš to pajamų. Tam tikrą laiką, kuris negali būti ilgesnis už žmogaus gyvenimo trukmę.
Užburtas ratas Neigiamo padarinio atsiradimo priežastį stiprinanti įvykių (reiškinių) grandinė. Dideli mokesčiai skatina jų vengti, o kai mokesčių vengiama, į biudžetą gaunama mažiau įplaukų; kai nepakanka įplaukų į biudžetą, didinami mokesčiai, o didinami mokesčiai skatina jų vengti ir t. t. Užburto rato pavyzdys...
Uždaras platinimas Vertybinių popierių emisijos išplatinimas tiesiogiai investuotojams. Uždarai išplatintais vertybiniais popieriais vertybinių popierių biržoje neprekiaujama.
Uždarymo kaina Paskutinio sandorio, sudaryto centrinėje rinkoje per prekybos sesiją, kaina. Jei centrinėje rinkoje dėl vertybinio popieriaus nebuvo sudarytas nė vienas sandoris, uždarymo kaina laikoma kaina, kuri buvo nustatyta pradedant prekybos sesiją. Jei pradedant prekybos sesiją vertybinio popieriaus kaina nu...
Uždaroji akcinė bendrovė Akcinė bendrovė, kurios akcijos nekotiruojamos biržoje. Uždarosioms akcinėms bendrovėms paprastai būna nustatoma ir papildomų kriterijų: mažesnis nei akcinės bendrovės akcininkų skaičius, mažesnis būtinasis įstatinis kapitalas.
Uždarojo tipo investicinis fondas Investicinis fondas, kurio investiciniai vienetai gali būti išperkami pasibaigus jo taisyklėse numatytam veiklos laikotarpiui arba kitu iš anksto nustatytu laiku.
Užduoties santrauka Dokumentas, kuriuo siekiama patvirtinti, kad klientas ir reklamos agentūra teisingai suprato (1) reklamos kampanijos tikslus, (2) tikslinę auditoriją, (3) naudojamas auditorijos pasiekimo strategijas, (4) kampanijos laiko rėmus, (5) skirtą biudžetą.
Užimti gyventojai Asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar natūra arba turintys pajamų ar pelno.
Užimtumas Dirbančių darbingo amžiaus žmonių skaičiaus santykis, palyginti su visa darbo jėga. Visiškas užimtumas būna tada, kai visi norintys įsidarbinti asmenys gali rasti darbo. Sezoninis užimtumas yra laikinas užimtumas sezoniškumą patiriančiose srityse. Priešingos reikšmės terminas – nedarbas....
Užimtumo lygis Rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės užimtų gyventojų ir to paties amžiaus visų gyventojų santykiu.
Užsakymų priėmimas Pardavimo dalis, kai priimamas kliento užsakymas. Šiuo atveju pardavėjo uždavinys yra priimti užsakymą, nes vartotojas jau yra apsisprendęs pirkti.
Užsienio apmokestinamasis asmuo Užsienio apmokestinamasis asmuo – bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą vykdantis:
Užsienio investicija Užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos, užsienio fizinio ir (ar) juridinio asmens investicija Lietuvos Respublikoje.
Užsienio komandiruotės dienpinigiai Užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos apskaičiuojamos už faktiškai išbūtą užsienyje laiką (įskaitant išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną ir grįžimo į ją dieną), o kai darbuotojo nuolatinė darbo vieta yra užsienio valstybėje, – išvykimo iš užsienio valstybės ir parvykimo į ją dienas, nevirši...
Užsienio kontroliuojama įmonė Tai šalies įmonė, kurią kontroliuoja užsienio institucinis vienetas (fizinis ar juridinis asmuo).
Užsienio kreditoriai Užsienio valstybės, tarptautinės finansinės institucijos, užsienio komerciniai bankai ir kiti nerezidentai, suteikę paskolų pagal paskolų sutartis arba kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus.
Užsienio obligacija Vietos rinkoje ir vietos valiuta užsienio subjekto išleista obligacija. Žr. euroobligacija.
Užsienio paskola Piniginės lėšos, materialinės vertybės arba paslaugos, gautos iš užsienio kreditorių pagal paskolos sutartis, finansinės nuomos sutartis arba kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus.
Užsienio prekyba Šalies įmonių prekyba su kitų šalių įmonėmis. Užsienio prekyba gali būti prekių įsigijimas (importas) arba prekių pardavimas (eksportas). Žr. eksportas, importas.
Užsienio prekybos deficitas Padėtis, kai importas viršija eksportą per tam tikrą laikotarpį, metus.
Užsienio rinkoje išleidžiamas vyriausybės vertybinis popierius Valstybės vardu užsienio rinkoje vyriausybės išleidžiamas vertybinis popierius, kuriuo patvirtinama jo turėtojo teisė numatytais terminais gauti jo nominalią vertę atitinkančią sumą, palūkanas ar kitą ekvivalentą, registruojamas Lietuvos Respublikos ar užsienio depozitoriume.
Užsienio skola Valdžios sektoriui priskirtų subjektų, turinčių teisę skolintis, prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti užsienio kreditoriams lėšas, pasiskolintas išplatinus Vyriausybės vertybinius popierius, pasirašius paskolų sutartis, finansinės nuomos sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos ...
Užsienio valiuta Kitos šalies valiuta.
Užstatas Prievolės užtikrinimo priemonė, numatoma sandoryje. Užstatas gali būti nekilnojamasis turtas, gautinos sumos, prekės, vertybiniai popieriai ir pan. Dar vadinamas įkaitu.
Užteršta žemė Žemė, kuri gali būti naudojama statyboms, tačiau kuri dėl ankstesnės veiklos yra užteršta kenksmingosiomis ar nuodingosiomis medžiagomis, kurios turi būti pašalintos, kad būtų galima saugiai pradėti naujas statybas.