Ž

Žaliasis stogas Pastato stogas, kurio dalį ar visą plotą dengia augalai, pasodinti į dirvožemį, po kuriuo yra vandeniui nepralaidi plėvelė.
Žalinga konkurencija Tarptautinė konkurencija mokesčių srityje, kai šalis nerezidentams taiko palankesnes apmokestinimo taisykles ir mokesčių lengvatas, itin mažus pajamų mokesčius arba apskritai atleidžia juos nuo tam tikrų mokesčių ir šalis nesikeičia su kitomis valstybėmis informacija apie nerezidentų sumokėtus mokes...
Žalingo sveikatai pastato sindromas Įvairiais simptomais pasireiškiantis negalavimas, kuriuo laikinai skundžiasi pastate esantys žmonės, tačiau kuris susilpnėja arba išnyksta jiems išėjus iš pastato.
Žalioji energija Energija, gaminama iš atsinaujinančių ir ekologiškų žaliavų,
Žalioji juosta Miestą juosianti žemės zona, kurioje statybos yra draudžiamos.
Žalioji kortelė Tarptautinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCA) draudimo liudijimas, suteikiantis draudimo apsaugą žaliosios kortelės sistemai priklausančiose valstybėse. Žaliąją kortelę išduoda transporto priemonės registracijos valstybės draudimo bendrovė, vykdantis TPVCAPD veiklą ir esantis nacionalinio draudikų biuro nariu.
Žalioji rinka Dėl informacijos asimetrijos atsirandančios neefektyvios rinkos, kurioms būdingas vartotojų ir investuotojų negebėjimas atskirti geros kokybės produktų nuo blogos kokybės produktų. Reguliavimo šalininkai, pateikdami Enrono pavyzdį, teigia, kad valstybinis reguliavimas gali padėti spręsti žaliųjų rin...
Žemė Vienas iš gamybos veiksnių, gamtos išteklius. Žemės kiekis yra ribotas, tačiau žmonės įvairiais būdais gali didinti jos derlingumą, t. y. našumą – tręšti žemę, kurti genetiškai modifikuotus produktus ir pan. Ribinėmis žemėmis vadinamos tokios žemės, kurias apsimokėtų dirbti ir naudoti tam tikroms gė...
Žemės mokestis Mokestis, kurį į valstybės ar savivaldybių biudžetus moka privačios žemės savininkai. Žemės mokestis apskaičiuojamas nuo žemės vertės, o jo tarifas dažniausiai siekia 1–3 procentus. Lietuvoje metinis žemės mokesčio tarifas – 1,5 procento žemės vertės. Žemės mokestis priskiriamas nekilnojamojo turto ...
Žemės našumas Žemės ūkio naudmenų dirvožemio gebėjimas išauginti augalų derlių.
Žemės renta 1) žemės savininko pajamos iš žemės nuomos;
Žemės ūkio bendrovė Žemės ūkio bendrovė yra fizinių asmenų pagal Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymą privatizuota buvusi žemės ūkio įmonė arba, sudarius steigimo sandorį, fizinių ir juridinių asmenų įsteigta įmonė.
Žemės ūkio ekonominės sąskaitos Europos Komisijos Statistikos tarnybos sukurta žemės ūkio veiklos ekonominės apskaitos sistema.
Žemės ūkio naudmenos Dirbamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos, naudojamos arba tinkamos naudoti žemės ūkio augalams auginti.
Žemės ūkio produktai Pagaminti, apdoroti ar perdirbti augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai bei natūraliai užaugę arba užauginti miško uogos, vaistažolės, grybai, skirti tiesioginiam vartojimui arba tolesniam apdorojimui ar perdirbimui gaminant maist...
Žemės ūkio produktų apdorojimas Žemės ūkio produktų paruošimas nekeičiant jų pirminės fizinės ar cheminės sudėties.
Žemės ūkio produktų gamyba Veikla, kurios metu yra sukuriami arba iš gamtos išgaunami žemės ūkio produktai.
Žemės ūkio produktų perdirbimas Žemės ūkio produktų paruošimas pakeičiant jų pirminę fizinę ar cheminę sudėtį.
Žemės ūkio valda Žemės ūkio veiklos ar alternatyviosios veiklos subjekto plėtojamos žemės ūkio veiklos ir (ar) alternatyviosios veiklos gamybos vienetų visuma, susijusi bendrais teisiniais, technologiniais ir ekonominiais santykiais.
Žemės ūkio veikla Veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą ir apdorojimą, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimą, maisto produktų gamybą ir šių produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą. Žemės ūkio veikla nelaikoma maisto produktų gamyba iš ne savo pagamintų ir apdorotų žemės ū...
Žemės ūkio veiklos subjektas Asmuo, įregistruotas įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir užsiimantis žemės ūkio veikla.
Žemės ūkis Ūkio šaka, apimanti žemės ūkio veiklą.
Žemesniojo lygmens gėrybės Vartojimo prekės ir paslaugos. Tai yra gėrybės, kurios visiškai suvartojamos ir nebedalyvauja tolesniame gamybos procese. Karlas Mengeris jas vadino pirmojo lygmens gėrybėmis (goods of the first order). Žr. aukštesniojo lygm...
Žemo pralaidumo stiklas Stiklas, kurio paviršinis sluoksnis sumažina stiklo sugeriamos šilumos kiekį ir didžiąją šilumos dalį atspindi atgal į pastato vidų.
Žemuoginė erkė Tai braškių liga. Baltai žalsvos, ovalios, 0,2–0,25 mm ilgio suaugusios erkės bei jų lervos minta jaunų braškių lapų ar kitų augalo dalių sultimis. Pažeisti braškių kerelių lapai ar visas kerelis pagelsta, raukšlėjasi, skursta ar visai nudžiūsta. Tokie pažeisti kereliai tampa neatsparūs šalčiams žie...
Žiedinė dėmėtligė Tai svarbi lapinių ir žiedinių kopūstų liga, paplitusi Šiaurės vakarų Europos dalyje. Pagrindinis infekcijos šaltinis yra infekuotų augalų liekanos, subrendę augalai, žieminiai rapsai. Infekcijai plisti reikalinga 16–20ºC temperatūra ir drėgmė ant lapų.
Žiedinių kopūstų mozaikos virusas Tai liga, kuria dažniausiai serga žiediniai kopūstai. Tačiau ja gali užsikrėsti ir kitos bastutinių šeimos daržovės, piktžolės. Sergančių augalų lapų gyslos pašviesėja, lėčiau auga, todėl lapalakštis išsigarbanoja, o kraštai užsiraito. Smarkiau ligos apnikti žiediniai kopūstai nesudaro žiedynų, o gū...
Žiemkentinės (želmeninės) muselės Tai augalų kenkėjai. Lervos įsigraužia į augalą. Jos gali pažeisti tiek žieminius miežius, tiek anksti sėtus vasarinius miežius. Vidurinis ūglio lapelis pagelsta ir nudžiūsta, tačiau atokesni lapeliai išlieka žali. Lerva juda nuo to paties augalo vieno ūglio prie kito per dirvą prie šalia augančių a...
Žyminis mokestis Valstybinis (ar vietinis) mokestis už valstybės institucijos atliktą veiksmą, išduotą juridinę galią turintį dokumentą ar už prekės pagaminimą ir įvežimą. Žyminis mokestis gali būti imamas už licencijų, leidimų išdavimą, įmonės registravimą, kelių policijos veiksmus, pažymas ir daugelį kitų paslaugų...
Žinia / reklamos pranešimas Pagrindinis reklamos pranešimas perduodamas tikslinei auditorijai, taip pat esminė informacija, kurią siuntėjas perduoda informacijos gavėjui.
Žiniasklaida aplinkoje Nauji, netradiciniai reklamos pranešimo pateikimo būdai, dar vadinami netradicine arba alternatyviąja žiniasklaida. Reklamos pranešimas pateikiamas neįprastose vietose arba (ir) neįprasta forma. Žiniasklaida aplinkoje gali būti efektyviai naudojama su tradicine žiniasklaida arba kaip atskira kampani...
Žiniasklaidos planavimas Sprendimai, susiję su reklamos pranešimo perteikimu galimiems produkto ar paslaugos pirkėjams ir (ar) vartotojams.
Žiniasklaidos strategija Nustatytų žiniasklaidos tikslų siekimo veiksmų planas, kuris rodo, kokios žiniasklaidos priemonės bus naudojamos tikslinei auditorijai informuoti, kaip bus paskirstomas šioms priemonėms skirtas biudžetas ir kaip bus planuojama reklama.
Žiniasklaidos tikslai Reklamos užsakovo iškelti tikslai, susiję su paruoštos reklaminės medžiagos efektyviu skleidimu tikslinėms grupėms.
Žinių ekonomika Ekonominė veikla, kai didžioji pridėtinės vertės dalis sukuriama taikant žinias, naujoves ir mokslo tyrimus.
Žinių problema Žr. išskaidytas žinojimas.
Žinomumas Rodiklis, nusakantis, kiek yra žinoma įmonė, prekės ženklas ar produktas. Paprastai žinomumo rodiklis yra vienas iš svarbiausių rodiklių, nustatant komunikacijos kampanijos tikslus.
Žirniai Augalų rūšis, auginama įvairioms paskirtims, kaip: valgomieji (žalieji) žirneliai, naudojami žmonių maistui, nuimami žali, konservuojami arba užšaldomi; grūdams – nukuliami subrendę, konservuojami arba naudojami sausi žmonių maistui ar gyvūnų pašarui; pašariniai – visas augalas naudojamas gyvūnų paš...
Žirniniai amarai Tai stambūs, blyškiai žalios, rečiau gelsvai rožinės spalvos žirnių kenkėjai. Žirniniai amarai pradžioje maitinasi žiemojimo vietoje ant daugiamečių ankštinių augalų. Amarai gyvena didelėmis kolonijomis ant lapų, ūglių viršūnėlių ir žiedų. Apnikti amarų žiedai sunyksta, prastai mezga arba ankščių už...
Žirniniai grūdinukai Tai žirnių kenkėjai. Išsiritusios lervos įsigraužia į ankštis ir grūdus, kuriuose ir vystosi. Viename grūde vystosi viena lerva. Žiemoja suaugėliai sėklos viduje, augalų liekanose lauke arba šiukšlėse. Pažeistų grūdų labai sumažėja daigumas. Tokie grūdai nei sėklai, nei maistui nebetinka....
Žirniniai vaisėdžiai Tai žirnių kenkėjai. Žiemoja ariamajame dirvos sluoksnyje. Išsiritę vikšrai įsigraužia į ankščių vidų ir graužia augančius grūdus. Vienas vikšras per vystymosi laiką sunaikina 2–3 grūdus. Žirninių vaisėdžių pažeidimams jautresni vėluojantys pražysti augalai. Kenkėjas gausiau gali išplisti atsėliuotu...
Žirnių askochitozė Tai žirnių liga, kurios sukėlėjai plinta per užkrėstą sėklą bei augalines liekanas dirvoje ir yra išplitę beveik visuose žemynuose, kur auginami žirniai. Ligai būdingi požymiai yra rusvos, ovalios, įdubusios dėmės, kurių kraštas yra aiškiai atribotas nuo sveikųjų audinių. Dėmės formuojasi ant augalų...
Žirnių bakterinė dėmėtligė Tai žirnių liga, kai ant lapų, stiebų ir ankščių susiformuoja įvairaus dydžio, apvalios, kiek šviesesniais lyg riebaliniais pakraščiais, rudos dėmės. Smarkiai pažeistų augalų sėklos smulkios, susiraukšlėjusios su gelsvomis dėmėmis. Liga plinta su sėkla ir su augalų liekanomis dirvoje. Žirnių bakteri...
Žirnių diegavirtė Tai žirnių liga, sukelianti vandeningą, minkštą puvinį, kurio pažeistos šaknys silpnai išsivysto arba visai nesusidaro dar bedygstant žirniams. Daigai sukniumba. Ypač liga išplinta sėjant prastos dygimo energijos sėklą labai anksti pavasarį, kada dar dirva sėjos gylyje yra šalta ir drėgna....
Žirnių fuzariozinis vytulys Tai žirnių liga, kurios būdingi požymiai yra apvytę garbanoti lapai ir papilkėję prielapiai. Vytimas plinta nuo apatinių lapų į augalo viršūnę. Šaknys atrodo sveikos ir tik išilginiame pjūvyje pastebimi pakitimai nuo oranžinio iki raudono atspalvių, kurie pereina iš šaknų į stiebą. Vytulys smarkiau ...
Žirnių juodasis šaknų puvinys Tai žirnių liga, apimanti visas augalo šaknis. Šaknys paruduoja, raukšlėjasi ir pradeda pūti. Liga sulėtina augalų vystymąsi. Sergantys augalai būna plonais stiebais, pageltusiais lapais, ne visai išsivystę.
Žirnių kekerinis puvinys Tai žirnių liga, kai ant lapų atsiranda šviesiai rusvų įvairaus dydžio gyslomis apribotų dėmių, ant ankščių užkrėstose vietose – pavandenijusių dėmių, kurios susilieja ir gali apimti visą ankštį ar bent didelę jos dalį. Baigdamos pūti ankštys susitraukia ir deformuojasi. Kekerinis puvinys smarkiai i...
Žirnių miltligė Tai žirnių liga, kuri pažeidžia lapus, rečiau stiebus, ankštis. Sergančios augalo dalies paviršiuje susidaro balta voratinkliška grybiena. Dažniausiai miltligė pažeidžia vėlyvos sėjos žirnius. Retkarčiais ši liga gali būti labai žalinga, ypač vyraujant permainingiems orams, kai dieną būna karšta, o ...
Žirnių netikroji miltligė Tai žirnių liga, kai ant sergančių žirnių lapų iš pradžių atsiranda gelsvų neryškiai atsiskiriančių nuo sveikų augalo audinių dėmių, kurios gali susilieti ir apimti visą lapą, taip pat prielapius. Neilgai trukus dėmių vietose lapalakštis paruduoja ir nudžiūsta. Žirniai gali sirgti bet kuriame tarpsn...
Žirnių rūdys Tai žirnių liga, gausiau išplintanti šiltu su rasotomis naktimis oru. Žirnių rūdys greitai ir smarkiai išplinta, kur yra karpažolių. Atskirais metais rūdys gali būti labai žalingos.
Žirnių sklerotinis puvinys Tai žirnių liga, kai ant žirnių ankščių ar stiebų susidaro balta, į vatą panaši grybiena. Sklerotinis puvinys dažnai pradeda vystytis ant prilipusių prie stiebo ar ankščių apmirusių žiedų, vėliau persimeta į aplinkinius audinius, kuriuos suardo. Grybas greitai plinta nuo vieno augalo ant kito, supūd...
Žirnių šaknų puvinys Tai žirnių liga, kai pažeistos šaknys, šaknies kaklelis ir stiebo pamatas paruduoja arba pajuoduoja. Ligoti daigai išlinksta, gali žūti. Pažeistų augalų šaknys pūva, jie atsilieka ūgiu, smarkiai pažeisti gali ir žūti.
Žmogiškieji ištekliai 1) plačiąja prasme – šalies gyventojai, darbo ištekliai;
Žmogus ekonomistas [lot.] homo economicus Toks žmogus, kuris siekia tik materialios gerovės, o ne kokių nors kitų žmogiškų tikslų. Žmogaus ekonomisto doktriną XIX a. sukūrė klasikinės ekonomikos teorijos atstovai. Vėliau pripažinta, kad žmogaus poelgius gali skatinti ir kitokie motyvai, dvasiniai.
Žolblakės Tai po priedangomis auginamų bulvinių šeimos daržovių kenkėjai. Pavasarį blakės gali migruoti į šiltnamius nuo šalia šiltnamių augančių augalų ir apkrėsti pomidorus ir baklažanus. Stipriai pažeistų augalų krenta pumpurai ir užuomazgos, vaisiai deformuojasi.
Žolinė pievablakė Tai braškių kenkėjas. Suaugėliai ir lervos siurbia augalų sultis, pažeisti lapai, žiedpumpuriai ir vaisiai susiraukšlėja, deformuojasi. Pažeistos uogos dažnai įgauna nemalonų kvapą.
Žolinės blakės Tai daržovių kenkėjai, dažniausiai darantys žalą morkoms, pupelėms, agurkams, kopūstams ir kt. Pažeistų augalų lapai susiraukšlėja. Labiau pažeistas audinys išdžiūsta, lapuose atsiranda skylių.
Žurnalų grupė Žurnalai, priklausantys vienam leidėjui ar valdomi vieno tinklo, siūlantys reklamuotojams galimybę pirkti reklamos plotus iš karto keliuose žurnaluose ir taikanti kiekio nuolaidas.
Žuvininkystės statiniai Žuvininkystės statiniai – tvenkiniai bei jiems aptarnauti skirti statiniai ir įrenginiai, skirti žuvims veisti ir auginti.
Žvaigždės Greitai augantys verslai; produktai, užimantys didelę rinkos dalį.