C

CAMELS Bankų reitingavimo sistema, pagal kurią vertinamas kapitalo pakankamumas (capital adequacy), turto kokybė (assets quality), valdymas (management), pajamos (earnings), likvidumas (liquidity) ir jautrumas rizikai (sensitivity to market risks). Sistemos pavadinimas sudarytas iš vertinamų objektų angliš...
Cedentas Perdraudėjas (draudikas), visai arba iš dalies perduodantis draudimo riziką kitai perdraudimo sutarties šaliai – perdraudikui (cesionieriui), kuris prisiima įsipareigojimus atlyginti cedentui atitinkamą draudimo išmokos dalį.
Cemento pramonės darnumo iniciatyva Pasaulio lygio iniciatyva, jungianti 24 didžiausius cemento gamintojus, vykdančius veiklą daugiau kaip 100 šalių; ją vykdo Pasaulio darnaus vystymosi verslo taryba (maždaug 200 bendrovių jungianti pasaulinė asociacija, sprendžianti išskirtinai verslo ir darnaus vystymosi klausimus; jai vadovauja vyriausiasis vadybininkas).
Centas 1) šimtoji piniginio vieneto (dolerio, euro) dalis;
Centralizavimas Kokios nors funkcijos (pirkimo, pardavimo, veiklos kontrolės, sprendimų priėmimo ir pan.) ar lėšų (kapitalo) sutelkimas vienoje vietoje ar įmonėje. Žr. decentralizavimas.
Centralizuota energijos sistema Energijos (paprastai šilumos), pagamintos centralizuotai, paskirstymo sistema.
Centralizuotoji organizacinė struktūra Tarptautinių reklamos projektų ir pardavimo skatinimo akcijų valdymo sistema, kai visi sprendimai priimami centrinėje bendrovės būstinėje.
Centrinė kredito unija Kredito įstaiga, kuri verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš įregistruotų kredito unijų ir jų skolinimu ir kuri turi teisę teikti kitas įstatymo nustatytas finansines paslaugas kredito unijoms. Žr. kredito unija....
Centrinės rinkos sandoriai Vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo sandoriai, sudaryti per vertybinių popierių biržos prekybos sesiją pagal biržos prekybos taisykles.
Centrinis bankas Valstybės bankas, turintis valstybės suteiktą išimtinę teisę vykdyti pinigų politiką, leisti pinigus, prižiūrėti kredito įstaigas ir reguliuoti palūkanų normas. Centriniams bankams dažniausiai keliamas tikslas – palaikyti kainų stabilumą. Siekdami šio tikslo, centriniai bankai vykdo intervencijas į rinką: nustato privalomųjų atsargų normą, diskonto normą, atlieka paskutinio skolintojo funkciją, taip darydami įtaką palūkanų normai rinkoje ir netiesiogiai veikdami gamybą, užimtumą ir kainas.
Centrinis depozitoriumas Įmonė, tvarkanti vertybinių popierių ir jų apyvartos apskaitą ir teikianti su tuo susijusias paslaugas investuotojams, finansų maklerio įmonėms.
Centrinis planavimas Valstybės vykdomas ūkinės komercinės veiklos planavimas ūkiniams subjektams duodant gamybos, pirkimo ir pardavimo užduotis ir nustatant limitus.
Cenzas Visuotinis gyventojų surašymas.
Cesija Rizikų perdavimo perdraudimui procesas. Tai antrinis rizikos perdavimo procesas. Rizika, priimta tokio perdraudiko iš cedento, dažnai visai arba iš dalies perduodama kitam perdraudikui. Toks perdraudimo rizikos perdavimas vadinamas retrocesija. Perdraudimo bendrovė, atiduodanti riziką perdrausti tre...
Ceteris paribus [lot.] Kitoms sąlygoms esant toms pačioms. Ši prielaida itin dažnai taikoma ekonomikos teorijoje ir analizėje, nes tik abstrahuojantis nuo kintamų sąlygų galima atskleisti reiškinių dėsningumus.
CFR Prekės kaina ir frachtas. Pardavėjas padengia prekių pristatymo į uostą išlaidas, sutvarko eksporto formalumus.
CIF Prekės kaina, draudimas ir frachtas. Prekių gabenimo laivu iš vienos šalies į kitą kaina, į kurią įeina prekių, jų draudimo ir transportavimo kaina.
Ciklinis subalansavimas Modeliuojant gaunami tam tikrų rodiklių, tokių kaip BVP, valstybės išlaidų, biudžeto deficito, dydžiai, darant prielaidą, kad ekonomikos augimas yra „normalus“ arba „vidutinis“. Cikliškai subalansuotas biudžeto deficitas spartaus ekonomikos augimo laikotarpiu turėtų būti mažinamas. O nuosmukio metu ...
Ciklinis svyravimas Periodinė ekonominės veiklos aktyvumo kaita. Nuosmukis, pakilimas. Žr. verslo ciklas.
CIP Frachtas ir draudimas iki paskirties vietos. Pardavėjas apmoka prekių gabenimo iki nustatytos vietos ir draudimo išlaidas.
Cirkuliacija Judėjimas, vykstantis mainų forma.
Cirkuliacinis kreditas Kreditas, kurį gali suteikti bankai, išleisdami atsargomis nepadengtus pinigus. Cirkuliacinis kreditas skiriasi nuo kredito, kurį bankai suteikia iš savo turimų lėšų ar iš klientų perskolinti patikėtų ilgalaikių indėlių. Terminas itin dažnai vartojamas austrų ekonomikos teorijoje.
Civilinė atsakomybė Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas apibrėžia kaip turtinę prievolę, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Civiliniame kodekse taip pat nurodyta, kad įstatymų ar sutarties numatytais atvejais civilinė atsakomybė gali būti draudžiama sudarant civilinės atsakomybės draudimo sutartį.
Civilinės atsakomybės draudimas Turtinių asmens interesų, susijusių su jo atsakomybe už tretiesiems asmenims ar jų turtui padarytą žalą, draudimas. Draudiko mokamos draudimo išmokos dydis priklauso nuo nuostolių, kuriuos apdraustasis privalo atlyginti nukentėjusiam trečiajam asmeniui, dydžio, tačiau neturi viršyti sutartimi nustat...
CPT Frachtas, apmokėtas iki paskirties vietos. Pardavėjas apmoka visas krovinio transportavimo išlaidas, tačiau neprisiima jo dingimo ar sugadinimo rizikos, kai prekės perduodamos vežėjui.
CTR Internetinės reklamos parodymų skaičiaus ir paspaudimų ant jos skaičiaus santykis. Šis santykis parodo, kokia dalis vartotojų, kuriems buvo parodyta reklama, ant jos paspaudė. CTR yra vienas iš rodiklių, padedančių įvertinti reklamos efektyvumą.