D

Dabartinė rinkos vertė Su sandorio šalimi sudarytų užskaitos grupės sandorių portfelio grynoji rinkos vertė. Apskaičiuojant dabartinę rinkos vertę naudojamos ir teigiamos, ir neigiamos vertės.
Dabartinis valiutos kursas Valiutos kursas, kuriuo valiuta gali būti keičiama dviejų dienų laikotarpiu.
DAF Krovinys pasienyje. Pardavėjas prekes pristato į nurodytą pasienio punktą ir padengia visas su tuo susijusias išlaidas.
DAGMAR Akronimas – reklamos tikslų nustatymas išmatuotiems reklamos rezultatams. Būdas nustatyti reklamos uždavinius ir tikslus, išplėtotas Russell’o Colley’aus.
Daiginės muselės Tai svogūnų kenkėjai, kurių lervos pažeidžia dygstančias sėklas ir daigus, ypač pavasarį, kai dirvožemis yra vėsus ir drėgnas. Šie kenkėjai paprastai pasireiškia tose dirvose, kur daug neperpuvusių organinių medžiagų. Musės mėgsta neseniai įdirbtus laukus. Vėlesnių generacijų daiginės muselės gali p...
Dalinės pusiausvyros analizė Konkrečios rinkos ūkio srities analizė, atsiribojanti nuo procesų, vykstančių kitose ūkio srityse manant, kad jie neturi didelės įtakos analizuojamai sričiai. Žr. bendrosios pusiausvyros analizė.
Dalinių rezervų sistema Sistema, kai komerciniai bankai privalo sudaryti dalines atsargas savo įsipareigojimų indėlininkams vykdymo rizikai užtikrinti.
Dalyvavimas pelne Darbuotojų motyvavimo schema, kai darbuotojams išmokama įmonės uždirbto pelno dalis.
Dalyvavimas valdant kapitalą Tiesioginis ar netiesioginis valdymas 20% ar daugiau įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalių, taip pat kitokia reali galimybė tiek būnant įmonės dalyviu, tiek turint kitų su kapitalu susijusių teisių daryti įtaką sprendimams dėl įmonės veiklos.
Dalyvavimo darbo jėgoje lygis Darbo jėgos ir darbingo amžiaus (pastarąjį nustato valstybė) gyventojų santykis.
Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas Tai draudimo rūšis, kuria draudžiama darbdavio atsakomybė dėl žalos darbuotojui, sukeltos nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš jo bei tarnybinių komandiruočių metu.
Darbdavio įvaizdis Tai - organizacijos, kaip darbdavio reputacija ir identitetas. Darbdavio įvaizdis formuojamas atskirai nuo organizacijos teikiamų paslaugų ir gaminamos produkcijos rinkodaros. Darbdavio įvaizdis lemia darbuotojų lojalumą, naujų darbuotojų paieškos ir atrankos procesus, darbuotojų efektyvumą ir t.t.
Darbdavio įvaizdžio formavimas Kryptingas bendrovės kaip darbdavio identiteto kūrimas. Darbdavio įvaizdžio formavimas apima vidinius žmogiškųjų išteklių veiksmus bei vidinius ir išorinius komunikacijos veiksmus. Darbdavio įvaizdžio formavimas, remiantis ilgalaikiu planu, didina darbuotojų įsitraukimą, potencialių darbuotojų susid...
Darbdavio įvaizdžio tyrimas Vidinės ir išorinės darbdavio aplinkos analizė, nurodanti, kokį identitetą organizacija turi kaip darbdavys. Darbdavio įvaizdžio tyrime dalyvauja tiriamos organizacijos darbuotojai bei kiti darbo rinkos dalyviai. Tiriamas bendrovės, kaip darbdavio, identiteto vientisumas bei vidinės ir išorinės darb...
Darbdavio socialinė įmoka Kompensacijos darbuotojams dalis, darbdavio mokama siekiant užtikrinti darbuotojams teisę gauti socialines išmokas.
Darbdavys Įmonė, įstaiga, organizacija ar fizinis asmuo, pagal darbo sutartį samdantis fizinį asmenį tam tikriems darbams atlikti ir mokantis už tai sutartą darbo užmokestį. Darbdavys, ieškodamas darbuotojų, sukuria darbo paklausą.
Darbdavių socialinės įmokos Socialinės įmokos, kurias darbdaviai moka pagal socialinės apsaugos sistemas arba kitas su užimtumu susijusias socialinio draudimo sistemas, skirtas jų darbuotojų teisėms į socialines išmokas užtikrinti.
Darbo imli gamyba Gamybos technologija, reikalaujanti didelių darbo sąnaudų. Žr. kapitalo imli gamyba.
Darbo ištekliai Individo protiniai ir fiziniai gebėjimai. Žr. žmogiškieji ištekliai.
Darbo jėga 1) visi dirbantys ar norintys dirbti (ieškantys darbo) gyventojai nepaisant jų amžiaus;
Darbo jėgos aktyvumo lygis Rodiklis, išreiškiamas darbo jėgos ir visų gyventojų santykiu.
Darbo jėgos migracija Dirbančių ar ieškančių darbo gyventojų gyvenamosios ir darbo vietos keitimas.
Darbo našumas Per laiko vienetą darbuotojo pagamintas produkto kiekis.
Darbo pasidalijimas Visuomenės gyvenimo būdas, kai individai, turintys skirtingų gebėjimų, atlieką tą darbą, kurį geba daryti geriausiai, ir vėliau keičiasi savo sukurtais produktais. Darbo pasidalijimo principu besivadovaujanti visuomenė yra ekonomiškai efektyvesnė už autistinę visuomenę.
Darbo sąnaudos Visos darbdavio išlaidos, atsirandančios samdant darbuotojus.
Darbo sąnaudos vienam produkcijos vienetui Darbo sąnaudos vienam produkcijos vienetui rodo atlyginimų, kuriuos bendrovės (išskyrus žemės ūkio bendroves) moka savo darbuotojams, pokyčius. Didėjant valandiniam atlyginimui, didėja įmonių išlaidos, mažėja pelnas.
Darbo sąnaudų indeksas Santykinis rodikis, kuriuo išreiškiamas vienos dirbtos valandos darbo sąnaudų pokytis per tam tikrą laikotarpį.
Darbo sąnaudų mokestinė našta Santykinis rodiklis, rodantis, kokią darbo sąnaudų dalį sudaro su bruto darbo užmokesčio lėšomis susijęs gyventojų pajamų mokestis ir darbdavio bei darbuotojo valstybinio socialinio draudimo įmokos.
Darbo santykiai Darbo santykiai arba jų esmę atitinkantys santykiai – santykiai, kai darbas atliekamas pagal darbo sutartis, taip pat bet kokia kita veikla, vykdoma teisinių santykių, kurie iš esmės (susitarimu dėl darbo apmokėjimo sąlygų, darbo vietos ir funkcijų, darbo drausmės ir kt.) atitinka darbo sutarties su...
Darbo sutartis Darbdavio ir darbuotojo susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą, o darbdavys įsipareigoja už jį sumokėti. Sutartis gali būti rašytinė arba žodinė. Lietuvos įstatymai leidžia sudaryti tik rašytinę darbo sutartį.
Darbo užmokesčio atotrūkis Skirtumas tarp faktiškai išmokėto darbo užmokesčio ir pagrindinio sutarto užmokesčio augimo tempų (pvz., dėl papildomų elementų, tokių kaip premijos, paskatinamieji priedai ir netikėta infliacija poveikio).
Darbo užmokesčio lūkesčiai Darbo užmokesčio dydžio ar jo kitimo lūkesčiai.
Darbo užmokestis Piniginis atlygis, sumokamas už darbą, atliekamą pagal darbo sutartį. Darbo užmokestis gali būti mokamas kaip alga arba kaip valandinis atlygis. Žr. alga, valandinis atlygis....
Darbo užmokestis „į rankas“ Darbo užmokestis, iš kurio išskaičiuoti ir sumokėti mokesčiai, paprastai – gyventojų pajamų mokestis ir valstybinio socialinio draudimo įmokos.
Darbo veikla Darbo veikla – darbas, atliekamas pagal darbo sutartį, taip pat bet kokia kita veikla, vykdoma teisinių santykių, kurie iš esmės (susitarimu dėl darbo apmokėjimo sąlygų, darbo vietos ir funkcijų, darbo drausmės ir kt.) atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu....
Darbo vertės teorija Ekonomikos teorija, teigianti, kad prekių ir paslaugų vertę lemia joms pagaminti sunaudoto darbo kiekis. Darbo vertės teorijos pradininkai yra Adamas Smithas ir Davidas Ricardo. Labiausiai šią teoriją išplėtojo Karlas Marxas ir panaudojo ją darbo jėgos išnaudojimo teorijai pagrįsti. Darbo vertės teo...
Darbų išskaidymo schema Grafinė visų darbų, kuriuos reikia atlikti vykdant projektą, išraiška. Ji pildoma iš viršaus į apačią ir čia nurodomos visos užduotys, kurias reikia atlikti vykdant projektą.
Darbuotojas Fizinis asmuo, pagal darbo sutartį atliekantis sutartus darbus ar vykdantis sutartas funkcijas ir už tai gaunantis darbo užmokestį.
Darbuotojų motyvavimas Įmonės valdomos ir taikomos priemonės ar jų sistema, siekiant didesnio darbuotojų lojalumo, darbo efektyvumo, kryptingo tikslų siekimo bei kitų faktorių, lemiančių sėkmingą įmonės ilgalaikę perspektyvą.
Darni architektūra Darnaus vystymosi principų taikymas projektuojant pastatus ir viso statybos proceso gyvavimo ciklo metu.
Darni energija Energija, išgaunama iš atsinaujinančių išteklių, tokių kaip vėjas, potvyniai ir atoslūgiai bei saulė.
Darni miestų drenavimo sistema Drenavimo sistema, kuri kontroliuoja nuotėkio iš miesto kvartalo ar rajono kiekį, gerina nuotėkio kokybę ir stiprina gamtos apsaugą, gerina vietovės ir jos apylinkių kraštovaizdį bei visuomeninę vertę.
Darni statyba Darnaus vystymosi principų taikymas projektavimo ir statybos procese, pvz., naudojant mažiau pirminių medžiagų, mažiau energijos statybai, mažiau teršiant ir gaminant mažiau atliekų; tai „viso gyvavimo ciklo“ metodo taikymas projektuojant, statant ir eksploatuojant pastatus; tuo būdu sukuriamos saugios, integruotos į darnią bendruomenę vietos ir darbas priimtinomis socialinėmis sąlygomis.
Darnių miestų programa 1990 m. parengta Jungtinių Tautų gyvenamosios aplinkos / aplinkosaugos programa, skirta miestų aplinkos planavimo ir tvarkymo pajėgumams formuoti.
Darnumo rodiklis Rodiklis, atspindintis platų su darnumu susijusių aspektų spektrą, gamtos išteklių išsaugojimą, oro kokybę, triukšmo lygį, sveikatą ir saugą, ekonominį konkurencingumą ir užimtumą.
Darnus pastato valdymas Procesas, užtikrinantis, kad pastatas būtų projektuojamas, statomas ir valdomas darant nedidelį poveikį aplinkai ir kartu gerinant jame gyvenančių žmonių sveikatos bei gerovės sąlygas ir gyvenimo kokybę.
Daugiašalė prekybos sistema Finansų maklerio įmonės arba rinkos operatoriaus administruojama daugiašalė sistema, kurioje pagal neleidžiančias veikti savo nuožiūra taisykles suderinami trečiųjų asmenų ketinimai pirkti ir parduoti finansines priemones, lemiantys sandorių dėl finansinių priemonių sudarymą.
Daugiklis „10“ Bendras išteklių apyvartos sumažinimas 90% per ateinančius 50 metų, kad būtų galima įgyvendinti dematerializavimą.
Daugiklis „4“ Spėjamas „išteklių efektyvumo“ padidėjimas keturis kartus, pasiektas du kartus padidinus gerovę ir perpus sumažinus išteklių sunaudojimą.
David Hume Škotų filosofas (1711–1776), rašęs pinigų ir palūkanų temomis ir paaiškinęs ilgalaikį mokėjimo balanso išsilyginimą esant aukso standartui. Kai eksportas viršija importą, į šalį atvežama daugiau aukso, tai pakelia kainas šalyje ir sumažina eksportą, padidina importą, kol prekybos balansas išsilygina...
David Ricardo Anglų ekonomistas (1772–1823), išplėtojęs santykinio pranašumo ir rentos teoriją. Svarbiausias jo veikalas – Principles of Political Economy and Taxation (1817) ("Politinės ekonomijos ir apmokestinimo principai").
Dažnis Auditorijos pasiekimas reklama kartais per tam tikrą laiko tarpą.
DDP Prekės pristatytos, muitas sumokėtas. Pardavėjas pristato prekes į pirkėjo nurodytą vietą, apmoka visas su krovinio gabenimu susijusias išlaidas, sutvarko eksporto ir importo formalumus ir sumoka muitus.
DDU Prekės pristatytos, muitas nemokėtas. Pardavėjas prekes pristato į pirkėjo nurodytą vietą, apmokėdamas visas su gabenimu susijusias išlaidas. Pirkėjas tvarko tik importo formalumus ir sumoka importo mokestį.
Debetas 1) Sąskaitos ataskaitoje debeto suma apibūdina, kiek pinigų buvo įskaityta į kliento sąskaitą, t. y. kiek pinigų buvo gauta.
Debeto kortelė Banko išduota atsiskaitymo kortelė, kurios sąskaitoje privalo būti pakankamas lėšų likutis tam, kad kortele būtų galima atsiskaityti už prekes ir paslaugas arba išsiimti grynųjų pinigų iš bankomato.
Debeto kortelės Šalyje mokėjimo paslaugų teikėjo išleistos mokėjimams skirtos kortelės, kai lėšos tiesiogiai nurašomos iš kortelės turėtojo sąskaitos. Debeto kortelės gali turėti sąsają su kredito limitą suteikiančiomis sąskaitomis (debeto kortelės su kredito limitu).
Debitorinis įsiskolinimas Suma, kurią įmonė turi gauti už suteiktas paslaugas arba parduotas prekes iš savo debitorių. Žr. debitorius, kreditorinis įsiskolinimas.
Debitorius Skolingas asmuo. Žr. kreditorius.
Decentralizavimas 1) procesas, kurio metu sprendimo teisė perduodama savarankiškiems subjektams;
Decentralizuotoji organizacijos struktūra Tarptautinių reklamos projektų ir pardavimo skatinimo akcijų valdymo sistema, kai rinkodaros specialistai kiekvienoje šalyje yra įgalioti savarankiškai priimti sprendimus.
Decilis Dešimtoji stebimosios grupės dalis. Stebima grupė surikiuojama mažėjimo arba didėjimo tvarka ir suskirstoma į dešimt lygių dalių. Deciliai itin dažnai taikomi gyventojų pajamų skirtumams parodyti. Sudaroma gyventojų pajamų eilutė pajamų didėjimo tvarka. Gyventojų grupė suskirstoma į dešimt lygių dal...
Dedukcija Samprotavimo būdas, kai iš keleto teisingų teiginių (prielaidų) pagal logikos taisykles formuluojamas naujas teisingas teiginys. Deduktyvusis samprotavimas turi įrodymo statusą. Plačiąja prasme dedukcija yra pažinimo operacija, kurios metu iš jau patikrintų žinių sistemos logiškai gaunamos naujos ži...
Defektas Įtakos turintis įvykis, trūkumas arba stygius, kurį pajunta galutinis vartotojas. Jei vartodamas sukurtą produktą vartotojas susiduria su nenumatytomis problemomis, tai vadinama defektu.
Deficitas Trūkumas. Padėtis, kai įsipareigojimai viršija turtą, kai išlaidos viršija pajamas, importas viršija eksportą, o paklausa viršija pasiūlą. Esant prekių deficitui, paklausa viršija pasiūlą, todėl vartotojai negali įsigyti pageidaujamų prekių. Prekių deficitas reguliuojamos rinkos ekonomikoje dažniaus...
Deficito išlyga Perdraudimo sutarties išlyga, pagal kurią yra išmokama pelno komisija; taigi jei perdraudėjas bet kuriais metais patiria praradimų, jo deficitas yra perkeliamas toliau, siekiant apskaičiuoti pelno komisinius kitais metais.
Defliacija Tęstinis bendrojo kainų lygio mažėjimas.
Defliatorius Kainų lygio indeksas, kuriuo matuojamas vidutinis šalies produkcijos kainų lygis, palyginti su kainų lygiu, buvusiu baziniais metais. Šis išvestinis rodiklis taikomas realiajam bendrajam vidaus produktui apskaičiuoti. Realusis BVP lygus nominaliojo BVP ir defliatoriaus santykiui.
Deklaracija Finansinės ar kitokios informacijos apie asmenį ar įmonę pateikimo forma. Pajamų, mokesčių, turto, interesų deklaracija.
Deklaruotas plotas Paramos paraiškoje nurodytų žemės ūkio naudmenų, pasėlių ar kitų laukų, už kuriuos žemės ūkio veiklos subjektas prašo išmokų, plotų suma.
Dekretiniai pinigai Tai yra dekretu išleisti valstybiniai popieriniai pinigai, nepadengti aukso atsargomis, nekonvertuojami į auksą ir naudojami tik kaip mainų priemonė. Dauguma šiuolaikinių pinigų yra dekretiniai pinigai.
Delspinigiai Už neįvykdytą prievolę skaičiuojama sutartyje (ar teisės aktuose) numatyta suma, paprastai priklausanti nuo neįvykdytos prievolės apimčių ir vėlavimo įvykdyti prievolę terminų, nustatoma procentais.
Demeredžas / mokestis už prastovą 1. Pinigai, išmokami laivo savininkui kaip kompensacija už ilgesnį nei numatytas sutartyje pakrovimo ar iškrovimo laikotarpis, laivo užlaikymą.
Demografija Duomenų apie gyventojų skaičių, tankį, gyvenamąją vietą, amžių, lytį, rasę, profesiją ir kt. rinkimas, apdorojimas ir analizė.
Demografija Požymiai, pagal kuriuos skiriasi ir gali būti grupuojama tikslinė auditorija (amžius, išsilavinimas, profesija ir kt.). Dar žr. psichografija.
Demografinės senatvės koeficientas Pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus metų pradžioje.
Demografiniai kriterijai Gyventojų skirstymas pagal tam tikrus pamatuojamus kriterijus: amžių, lytį, pajamas, išsilavinimą, užsiėmimą, gyvenamąją vietą ir kt.
Demografinio sprogimo karta Tik pasibaigus II pasauliniam karui, staiga padidėjo gimstamumas, kuris tęsėsi iki maždaug 1960m. Gimę šiuo laikotarpiu yra vadinami demografinio sprogimo karta.
Demografinis rinkos skaidymas Rinkos skaidymo metodas, pagrįstas vartotojų demografiniais kriterijais.
Demonetizacija 1) aukso ir sidabro monetų išėmimas iš apyvartos;
Dempingas Prekių ir paslaugų pardavimas rinkose mažesnėmis už jų savikainą kainomis.
Denominacija Šalies piniginio vieneto sustambinimas siekiant sureguliuoti pinigų apyvartą.
Depo Sudarant perdraudimo sutartį perdraudiko išskaičiuojama premijos dalis kaip perdraudiko įsipareigojimų garantija.
Deponavimas Atidavimas saugoti.
Depozitarijus Asmuo, laikinai saugantis kito asmens jam perduotą turtą arba kitas vertybes, savo nuosavybę.
Depozitas Atsižvelgiant į kontekstą gali reikšti:
Depozitavimas Savo nuosavybės patikėjimas kitam asmeniui.
Depozitoriumas Bankas ar specializuota įmonė, užsiimanti lėšų, vertybinių popierių ar kitų perduotų vertybių saugojimu ir apskaita. Žr. centrinis depozitoriumas.
Depozitoriumo pakvitavimas Vertybinis popierius, patvirtinantis jo turėtojo teisę iš šio popieriaus emitento gauti pajamų, kurių dydis priklauso nuo emitento gaunamų pajamų iš turimų kito emitento akcijų, ir pakeisti išduotą pakvitavimą į kito emitento akcijas.
Depozituotojas Asmuo, kuris patiki savo nuosavybę kitam asmeniui.
Depresija Laikotarpis, kuriam būdingas užsitęsęs ekonominio aktyvumo mažėjimas: krinta paklausa, mažėja kainos ir BVP, didėja nedarbas. Depresiją dažnai sukelia valstybės intervencijų į pinigų rinką krypties pasikeitimas (kai apribojama kreditų emisija).
DEQ Prieplaukos rinkliava sumokėta. Pardavėjas pristato prekes į nurodytą uostą ir jas iškrauna.
Dereguliavimas Valstybės intervencijų į rinkos santykius, kontrolės ir biurokratinių kliūčių mažinimo procesas, kuriuo siekiama leisti veikti rinkai ir padidinti privataus sektoriaus veiklos efektyvumą.
Derinamoji reklama Reklama, kuri vietinėms rinkoms ruošiama naudojant užsakovo turimą tarptautinės reklamos medžiagą, kuri priderinama pagal vietos poreikį. Tokiais atvejais leidžiama pakeisti tekstus, kartais ir vaizdo medžiagą.
Derinimas Gali reikšti skirtingų šalių įstatymų derinimą, labai dažnai siekiant pašalinti nacionalines kliūtis laisvam darbuotojų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimui. Kitaip tariant, derinimu užtikrinama, kad visais klausimais, už kuriuos ES atsakinga, atskirų ES šalių įstatymai visų valstybių narių piliečiams numatytų panašius įpareigojimus ir kad kiekvienoje šalyje būtų įvesti minimalūs reikalavimai.
Derliaus draudimas Ūkininkų draudimas nuo nepakankamo derliaus arba derliaus praradimo dėl įprastų pavojų (pvz., potvynis ar nepalankios oro sąlygos) arba dėl specifinio pavojaus (pvz., krušos) sukeltų nuostolių.
Derlingumas Žemės ūkio produkcijos kiekis iš hektaro.
Derlius Žemės ūkio augalų ar jų grupės (grūdinių, daržovių) bendras produkcijos kiekis iš jų pasėlių ploto arba žemės ūkio naudmenų (pievų ir natūralių ganyklų produkcija).
DES Nuo laivo. Pardavėjas laivu atgabena prekes į nurodytą uostą. Visos gabenimo, draudimo, eksporto formalumų išlaidos tenka pardavėjui.
Dešimtmečio atsakomybės draudimas Statybų rangovų, architektų, inžinierių atsakomybės draudimas, apimantis atsakomybę už nelaimingus atsitikimus statybų metu ir vėlesnę atsakomybę dėl sugriuvimo ar galimų defektų per 10 metų laikotarpį.
Devalvacija Centrinio banko įvykdomas oficialus valiutos kurso sumažinimas kitos užsienio valiutos, paprastai naudojamos kaip bazinė valiuta, arba aukso atžvilgiu.
Didelės vertės žetonai Žinomų kompanijų išleisti vertybiniai popieriai, dažnai didelės kapitalizacijos. Investicija į šiuos popierius laikoma likvidžia ir patikima.
Didysis brolis Totalitarios, didelės ir aktyvios valdžios sinonimas, jį savo romane „1984“ vartojo George’as Orwellas.
Didysis žiemsprindis Tai vaismedžių ir daugelio lapuočių medžių kenkėjas. Vikšrai graužia besiskleidžiančius pumpurus, vėliau lapus, žiedpumpurius ir žiedus. Žiemsprindžių vikšrai 25 mm ilgio, žali, ropodami vikšrai sprindžiuoja.
Didmeninė kaina Kaina, kuria prekės parduodamos juridiniams asmenims (t. y. kitoms įmonėms, o ne galutiniam vartotojui).
Didmeninė prekyba Prekyba prekėmis tarp juridinių asmenų (įmonių). Paprastai didmeninėje prekyboje prekės didžiausio palankumo statusas parduodamos dideliais kiekiais, tačiau nebūtinai. Žr. mažmeninė prekyba.
Didmeninės prekybos atsargos Didmeninės prekybos atsargos rodo, kaip pakito didmenininkų sandėliuose saugomų atsargų vertė per tam tikrą laikotarpį.
Didžiausio palankumo statusas Principas, reikalaujantis, kad kiekviena Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) narė vienodai palankiai traktuotų visų kitų narių prekes ir paslaugas, t. y. jeigu vienai PPO narei suteikiamos palankesnės sąlygos, tokios pat sąlygos turi būti suteikiamos ir visoms kitoms narėms.
Didžiausios atvirosios pozicijos užsienio valiuta normatyvas Bendrosios atvirosios valiutos pozicijos (išskyrus eurus) ir kredito unijos perskaičiuoto kapitalo santykis, ne didesnis kaip 25%, bei vienos valiutos (išskyrus eurus) atvirosios pozicijos ir kredito unijos perskaičiuoto kapitalo santykis, ne didesnis kaip 15% kredito unijos perskaičiuoto kapitalo.
Didžioji depresija 1929–1933 m. pasaulinė ekonomikos krizė. Didžiosios depresijos pavyzdys iki šių dienų naudojamas valstybės intervencijų į pinigų rinką padariniams iliustruoti.
Didžioji knyga Buhalterijos sąskaitų, kuriose parodomi visi įmonės sandoriai, knyga.
Didžiųjų skaičių dėsnis Tikimybių teorijos dėsnis, teigiantis, kad, jei bandymas bus pakartotas pakankamai daug kartų, tai kiekvieno atsitiktinio dydžio pasirodymo tikimybė artės prie statistinės tikimybės. Dėsnis plačiai taikomas draudimo srityje, kur, remiantis ilgalaikiu visos grupės stebėjimu, daromos išvados apie kiek...
Diegavirtė Tai liga, kuria serga visi bastutinių šeimos augalai. Liga pažeidžia daigų šaknies kaklelį. Jis paruduoja arba pajuosta, suplonėja, pradeda pūti. Anksti apsikrėtę daigai išvirsta ir sudžiūsta. Infekcija dažniausiai pradeda plisti tik sudygus daigams. Palankios ligai plisti sąlygos yra rūgšti, gausia...
Dienos šviesos perdavimo koeficientas Per langą patenkančios šviesos santykis su krentančios šviesos srautu.
Dienos šviesos projektas Tam tikras pastato projektavimo būdas, kai patogi ir maloni vidaus aplinka sukuriama naudojant natūralią šviesą (ir natūralų vėdinimą) tokiu būdu sumažinant dirbtinio apšvietimo poreikį ir su tuo susijusį energijos suvartojimą bei poveikį klimato kaitai.
Diferencijuotoji rinkodara Rinkodaros būdas, kai įmonė skirtingoms rinkos dalims taiko skirtingas rinkodaros strategijas.
Dileris Žr. agentas, brokeris, makleris.
Dinaminė eilutė Chronologinė skaičių (rodiklių reikšmių) seka.
Dingusio dokumento garantas Kai norima atlikti sandorį, dingus svarbiam dokumentui (pvz., akcijų sertifikatui ar gyvybės draudimo polisui), draudikai gali sutikti suteikti draudimą nuo atsakomybės, galinčios kilti vėliau, kitam asmeniui pateikus šį dokumentą ir pagrindus pretenziją ar teisę į jį.
DINV modelis Pirkėjo apsisprendimo pirkti stadijos: dėmesio atkreipimas (D), intereso sukėlimas (I), noro sužadinimas (N), veiksmas (V).
Direktyva Vienas iš Europos Bendrijos steigimo sutarties (Romos sutarties) numatytų EB institucijų leidžiamų teisės aktų. Direktyvos tikslai yra privalomi valstybėms narėms, tačiau jų įgyvendinimo formas ir būdus vyriausybės gali pasirinkti pačios.
Direktorių ir vadovybės atsakomybės draudimas Draudimas nuo kompanijos direktorių ir vadovybės atsakomybės už neteisėtus veiksmus, tokius kaip aplaidumas, sutarties sąlygų nesilaikymas arba klaidingas patarimas.
Dirvinis stogas Pastato stogas, iš dalies ar visiškai padengtas neužsėtu dirvožemiu, po kuriuo yra vandeniui nepralaidi danga.
Dirvinis šliužas Tai daržovių kenkėjas, ypač kenkiantis kopūstams, morkoms, salotoms ir kt. Šliužas sultingose augalo dalyse išgraužia skyles. Apėda augalų lapus, bulvių gumbus ir įvairius šakniavaisius, sugadina produktų prekinę išvaizdą. Daugiau žalos padaro lietingais metais.
Dirvinukai Tai kukurūzų kenkėjai. Išsiritę vikšrai daugiausia maitinasi naktimis, nukąsdami augalus ties dirvos paviršiumi. Dienos metu vikšrai slepiasi viršutiniame dirvos sluoksnyje arba po dirvos grumsteliais. Pažeisti augalai vysta ir geltonuoja, kol visai sunyksta.
Disinfliacija Infliacijos tempo lėtėjimas.
Diskontas 1) skolos vertybinių popierių pirkimas su nuolaida prieš skolos padengimo terminą. Nuolaidos dydis priklauso nuo laiko, likusio iki vertybinio popieriaus išpirkimo, skolininko gebėjimo įvykdyti įsipareigojimą, išmokėtų palūkanų ir pan.;
Diskonto bonuso draudimo sutartis Pelno gyvybės draudimo sutartis, kurios premijos yra sumažinamos laukiamų ateities bonusų vertės dalimi.
Diskonto langas Centrinio banko komerciniams bankams teikiamos paskolos.
Diskonto norma 1) nuolaidos, su kuria perkami skolos vertybiniai popieriai, dydis, išreikštas procentais;
Diskontuotoji vertė Dabartinė tam tikro turto vertė ateityje. Tai yra suma šiandien, dėl laiko pirmenybės atitinkanti tam tikros sumos dydį ateityje. Žr. laiko pirmenybės teorija.
Diskretiška pinigų politika Pinigų politika, vykdoma vadovaujantis centrinio banko nustatytomis taisyklėmis. Kai kurių šalių centriniuose bankuose šios taisyklės nėra skaidrios, paisoma grupių interesų. Žr. valdomas valiutos kurso svyravimas ...
Diskriminacija Skirtingas individų ar įmonių traktavimas nustatant jiems nevienodas veiklos sąlygas.
Dispačas Plaukiojančiame laive įvykusios bendros avarijos nuostolių apskaičiavimas ir jų paskirstymas tarp organizavusių reisą šalių (frachtuotojo, laivo savininko ir frachtininko).
Dispačeris Asmuo, veikiantis draudiko vardu ir derinantis nuostolių padengimą.
Diversifikavimas Riziką mažinanti išteklių paskirstymo strategija; pajamų gavimas iš skirtingų šaltinių. Diversifikavimas taikomas versle, kai imamasi skirtingų veiklos rūšių siekiant sumažinti pajamų netekimo riziką. Finansų srityje diversifikavimo reikalavimai taikomi instituciniams investuotojams nurodant jiems i...
Dividendai Dauguma bendrovių dalį savo metinio pelno skiria akcininkams. Ši pelno dalis ir vadinama dividendais. Dividendų dydis yra skirtingas, jis priklauso nuo kiekvienos bendrovės padėties.
Dividendinis pajamingumas Dividendinis pajamingumas skaičiuojamas, kaip dividendų akcijai ir akcijos kainos santykis. Rodiklis parodo, kiek investuotojas per metus gauna ar gautų grąžos (procentais) dividendų forma iš savo investicijos į akcijas.
Dokumentų inkasavimas Prekių pirkėjo ir pardavėjo atsiskaitymo tvarka tarpininkaujant pirkėjo ir pardavėjo bankams. Prekių pardavėjas, išsiuntęs prekes pirkėjui, savo bankui perduoda su prekių išsiuntimu susijusius dokumentus apmokėti (inkasuoti), o pastarasis (pardavėjo bankas) šiuos dokumentus išsiunčia pirkėjo bankui....
Dolerizacija Dolerio (USD) naudojimas šalyje atsisakant nacionalinės valiutos. Paprastai dolerizacija įvykdoma vienpusiu valdžios sprendimu. Dolerizaciją dažnai renkasi mažos šalys, kurioms neracionalu vykdyti savarankišką pinigų politiką, arba naujosios rinkos ekonomikos šalys, neturinčios pinigų ūkio tvarkymo ...
Dolerizuota ekonomika Šalies ekonomika, kai dauguma atsiskaitymų vykdoma (paprastai tarp gyventojų) ir santaupų laikoma užsienio valiuta (JAV doleriais). Dolerizuota ekonomika byloja rinkos dalyvių nepasitikėjimą nacionaline valiuta. Tai – spontaniško ir nekontroliuojamo žmonių pasirinkimo rezultatas, skirtingai nuo ofic...
Dominavimas rinkoje Vieno ar daugiau ūkio subjektų padėtis atitinkamoje rinkoje, kai su konkurencija tiesiogiai nesusiduriama arba galima toje rinkoje daryti vienpusę lemiamą įtaką. Teisės aktai labai išplečia dominavimo rinkoje sąvoką. Jeigu neįrodoma priešingai, paprastai laikoma, kad ūkio subjektas užima dominuojanč...
Dominavimo strategija Lošimų teorijoje žaidėjui palankiausia strategija, nepriklausanti nuo kitų žaidėjų veiksmų. Kalinio dilemos atveju kiekvienas kalinys laikosi dominavimo strategijos.
Domino efektas Didžiųjų pasaulio biržų dalyviai diktuoja sąlygas visoms kitoms pasaulio biržoms. Tokijo ir Honkongo biržų įvykiai daro tiesioginę įtaką prekybai Londono biržoje, kuri atidaroma būtent tuo metu, kai Honkongo birža uždaroma. Šių biržų prekybos nuotaikos perduodamos Niujorko akcijų biržai, kuri atidaroma likus vos kelioms valandoms iki Londono biržos uždarymo. Didelė Niujorko birža savo ruožtu daro įtaką kitos dienos Tokijo, Londono, Frankfurto ir kitų Europos biržų prekybai.
Dotacija Lėšų suma, paprastai skiriama iš valstybės biudžeto ir fondų įmonės ar asmens pelningai veiklai palaikyti. Dotacijomis žemės ūkio produkcijos gamintojams siekiama kompensuoti jų galimus nuostolius dėl sąnaudų nepadengiančių rinkos kainų. Dotacijomis palaikoma neefektyvi gamyba, jomis perskirstoma ge...
Dotacijos ir subsidijos Tai finansavimo priemonės, apimančios paramą, skirtą suteikti ekonominės naudos konkrečiai įmonei, o taip pat dotacijas, t. y. valstybės ir savivaldybės institucijų, tarptautinių organizacijų ir fondų bei kitų trečiųjų asmenų pervedamus išteklius įmonei paremti.
Dovanojimo mokestis Turto mokestis, taikomas už vertybių (pinigų, nekilnojamojo turto ir kitų gėrybių, kai jos viršija nustatytą neapmokestinamą sumą) perdavimą dovanojimo sutartimi.
Dovanotas kapitalas Nevyriausybinei organizacijai padovanota didelė pinigų suma ar kitas turtas (vertybiniai popieriai ar nekilnojamasis turtas), kurį nevyriausybinė organizacija privalo investuoti ar kitaip išsaugoti, savo reikmėms naudodama tik patį materialųjį turtą ar lėšų investicijų pajamas (pvz., palūkanas, divi...
Dow Jones indeksas Bendrovės Dow Jones and Co, užsiimančios finansinės ir verslo informacijos skelbimu, kuriami vertybinių popierių indeksai, iš kurių žinomiausi Dow Jones Industrial Average bei Dow Jones STOXX. Bendrovė, be kita ko, leidžia dienraštį Wall Street Journal – verslo informacijos lyderį.
Draudėjas Asmuo, ketinantis sudaryti ar sudaręs draudimo sutartį su draudiku ir privalantis mokėti draudimo įmokas, tačiau nebūtinai gaunantis draudimo išmokas.
Draudikas Įmonė, kuri verčiasi draudimo veikla. Draudimo veikla yra licencijuojama.
Draudimas Rizikos valdymo būdas, kurio esmė – sumažinti nuostolius dėl galimų tam tikros rizikos realizavimosi pasekmių už tam tikrą draudimo įmoką, riziką perduodant draudimo bendrovei, kuri veikia pagal specialius teisės aktus ir naudojasi specifine draudimo technika. Draudimas neapsaugo nuo praradimų, tačiau gali gerokai sumažinti patiriamą žalą tais atvejais, kai nuostolis būna nelauktas ir netikėtas.
Draudimas ligos atveju Draudimo produktas, kai asmuo yra apdraudžiamas nuo įvairių ligų ir susirgimų. Neretai ligos draudimo ir sveikatos draudimo sąvokos yra laikomos tapačiomis. Tačiau šių dviejų sąvokų nereikėtų painioti. Draudimas ligos atveju yra laikytinas sveikatos draudimo dalimi. Sveikatos draudimas apima ne tik ...
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų Draudimo produktas, kuris suteikia finansinę pagalbą draudėjui/apdraustam asmeniui nelaimingo atsitikimo atveju.
Draudiminis įvykis Draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus draudikas privalo mokėti draudimo išmoką.
Draudiminis priimtinumas Galimybė būti apdraustam. Teoriškai galima apsidrausti nuo bet kokio įvykio (su ta sąlyga, kad įvykis yra neplanuotas ir visiškai atsitiktinis) finansinių pasekmių. Negalima apsidrausti nuo kieno nors baudžiamųjų veiksmų padarinių arba tais atvejais, jei draudimas prieštarautų įstatymams. Rizika gali būti nedraudžiama, kai:
Draudimo agentas Nuo draudiko priklausantis draudimo tarpininkas, už komisinius siūlantis draudimo paslaugą.
Draudimo agentų įmonė Tai juridinis asmuo, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą kaip priklausomas draudimo tarpininkas.
Draudimo apsauga Draudiko įsipareigojimas mokėti draudimo išmoką įvykus draudžiamajam įvykiui.
Draudimo brokeris Nuo draudiko nepriklausantis draudimo tarpininkas, už komisinius siūlantis draudimo paslaugą.
Draudimo brokerių įmonė Tai juridinis asmuo, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas.
Draudimo bruto įmoka Galutinė pinigų suma, kurią draudėjas sumoka, pasirašydamas draudimo sutartį ir įsigydamas draudimo apsaugą. Bruto draudimo įmoka susidaro iš neto draudimo įmokos (rizikos kainos) ir draudiko veiklos kaštų dengimo priedo, kuris yra bruto draudimo įmokos sudedamasis komponentas.
Draudimo įmoka Piniginis įnašas, kurį nustato draudikas, atsižvelgdamas į prisiimamą draudimo riziką ir draudimo sutarties terminą. Suminio draudimo atveju – į draudėjo ketinamą sukaupti pinigų sumą. Gali būti vienkartinė ir periodinė.
Draudimo įmoka (premija) Draudimo sutartyje nustatyta pinigų suma, kurią draudėjas įsipareigoja sumokėti draudimo bendrovei už draudimo sutartimi draudimo bendrovės suteiktą draudimo apsaugą.
Draudimo įmokos tarifas Dažniausiai procentine išraiška išreiškiama draudimo apsaugos (draudimo bendrovės prisiimamos rizikos) kaina, skaičiuojama nuo draudimo sumos.
Draudimo įmonė Įmonė, vykdanti draudimo, taip pat su draudimu susijusią veiklą ir įsipareigojanti draudėjui draudimo sutartyje numatytų draudiminių įvykių atvejais mokėti draudimo išmokas ar kompensacijas. Skiriami draudimo įmonių tipai:
Draudimo interesas Nuostolis, kurį gali patirti draudėjas, apdraustasis arba naudos gavėjas įvykus draudiminiam įvykiui. Sudarydamos bet kokią savanorišką sutartį abi šalys ja realizuoja savo interesus. Draudimo sutartis, sudaryta be turtinio intereso arba turint neteisėtą turtinį interesą, yra niekinė.
Draudimo išmoka Pinigų suma, kurią, įvykus draudiminiam įvykiui, draudikas privalo išmokėti draudėjui ar kitam asmeniui, turinčiam teisę į draudimo išmoką.
Draudimo klasifikacija Mokslinė draudimo suskirstymo sistema pagal veiklos sferas, šakas, rūšis, porūšius ir būdus.
Draudimo laikotarpis Laikotarpis, kurio metu galioja draudimo bendrovės suteikiama draudimo apsauga (jis gali nesutapti su draudimo sutarties terminu).
Draudimo liudijimas Dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties sudarymą.
Draudimo liudijimas (polisas) Draudiko išduodamas dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties sudarymą.
Draudimo objektas Turtiniai interesai, susiję su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe. Draudimo objektas gali būti gyvybė, sveikata, turtas, įsipareigojimai. Esama nedraudžiamų objektų, bankrotas.
Draudimo pažyma Laikinas dokumentas, liudijantis draudimo apsaugos suteikimą.
Draudimo rinka Ekonominė ir socialinė struktūra, kurioje piniginių santykių „draudimo įmoka – draudimo išmoka“ organizavimo forma tiesiogiai arba per draudimo tarpininkus draudimo įmonėse sudaromas bendras fondas, kuris vėliau, įvykus draudimo sutartyje numatytam įvykiui, paskirstomas užtikrinant draudiminę apsaug...
Draudimo rizika Draudimo objektui gresiantis tikėtinas pavojus.
Draudimo rūšies taisyklės Draudimo bendrovės parengtos standartinės draudimo sutarties sąlygos, kurių pagrindu sudaromos draudimo sutartys ir suteikiama draudimo apsauga. Privalomojo draudimo taisyklės nustatomos kompetentingos valstybės institucijos išleidžiamu teisės aktu ir yra privalomos visoms draudimo bendrovėms, vykdančioms privalomojo draudimo veiklą.
Draudimo sistema Integruota visuma motyvuotų ūkio subjektų, susietų tarpusavio priklausomybės ryšiais ir veikiančių draudimo rinkoje pagal tam tikrą tvarką.
Draudimo skverbtis Per ataskaitinį laikotarpį pasirašytų draudimo bruto įmokų ir šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) santykis.
Draudimo suma Draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma arba pinigų suma, apskaičiuojama draudimo sutartyje nustatyta tvarka ir lygi maksimaliai draudimo išmokai, kurią galima išmokėti pagal draudimo sutartį.
Draudimo sutartis Pagrindinis dokumentas, patvirtinantis draudimo sandorio veiksmingumą. Draudimo sutartis sudaroma tarp draudėjo ir draudiko. Draudimo sutarties neatskiriamos dalys:
Draudimo tankis Pasirašytų draudimo bruto įmokų dalis, tenkanti vienam šalies gyventojui.
Draudimo tarpininkas Fizinis arba juridinis asmuo, už atlygį vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą: siūlantis draudimo paslaugą, sudarantis draudimo sutartį su draudėju, konsultuojantis draudėją, padedantis administruoti draudimo sutartis ir draudiminius įvykius. Draudimo tarpininkas yra draudimo agentas ir draudimo brokeris.
Draudimo tarpininkavimas Ūkinė komercinė veikla, apimanti supažindinimą su galimybe sudaryti draudimo sutartį, pasiūlymą sudaryti draudimo sutartį ar kitokį parengiamąjį darbą, kurio tikslas – sudaryti draudimo sutartį, taip pat ūkinė komercinė veikla, susijusi su draudimo sutarties sudarymu, pagalba administruojant ar vykd...
Draudimo techniniai atidėjiniai (rezervai) Draudimo bendrovės privalomai sudaromi ir draudimo bendrovės turtu padengiami rezervai, atspindintys draudimo bendrovės įsipareigojimus iš draudimo ir (ar) perdraudimo veiklos. Draudimo bendrovės sudaro šiuos draudimo techninius atidėjinius:
Draudžiamasis įvykis Draudimo sutartyje nustatytas atsitikimas, kuriam įvykus draudimo bendrovė privalo mokėti draudimo išmoką, o draudėjas (apdraustasis, naudos gavėjas ar nukentėjęs trečiasis asmuo) įgyja teisę į draudimo išmoką.
Draudžiamosios pajamos Draudžiamosios pajamos – visos asmens pajamos, nuo kurių priskaičiuotos ir privalo būti įmokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, taip pat priskaičiuotos ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos, ligos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų val...
Draudžiamųjų pajamų bazė Draudžiamųjų pajamų bazė – apdraustųjų pajamos, nuo kurių privalo būti skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.
Dualizmas Socialinių reiškinių aiškinimo metodas, teigiantis, kad egzistuoja du savarankiški, nepriklausomi pradai – materija ir sąmonė, ir atskiriantis socialinius mokslus (nagrinėjančius individų elgesį) nuo fizinių mokslų.
Due diligence [angl.] Išsamus įmonės veiklos teisinis ir finansinis patikrinimas, kurį paprastai vykdo investuotojai (ar jų įgalioti atstovai) prieš įsigydami įmonės akcijų ar vykdydami susijungimus. Šis patikrinimas atliekamas siekiant įsitikinti įmonės pateiktų duomenų teisingumu ir tiksliau nustatyti įmonės akcijų ver...
Dukterinė įmonė Įmonė, nuosavybės teise priklausanti kitai, patronuojančiai (motininei) įmonei. Dar vadinama antrine įmone.
Duomenų bazė Asmenų ar įmonių sąrašas, naudojamas tiesioginės reklamos tikslams. Tai gali būti esami arba potencialūs gaminio ar paslaugos vartotojai. Lietuvoje duomenų tvarkymas ir saugojimas, taip pat naudojimas tiesioginės reklamos tikslams yra reglamentuotas įstatymais.
Dvejybinė buhalterija Įmonės buhalterinė apskaita, tvarkoma dvejybinio įrašo principu. Nepainiotina su dviguba buhalterija.
Dvejybinis įrašas Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo būdas, kai kiekvienos ūkinės operacijos arba kiekvieno ūkinio įvykio vertė įrašoma į sąskaitos (-ų) debetą, o jai lygi suma – į kitos sąskaitos (-ų) kreditą (t. y. ta pati ūkinė operacija ta pačia suma parodoma dviejose ar daugiau sąskaitose)....
Dviguba buhalterija Įmonės oficialios buhalterinės apskaitos falsifikavimas siekiant parodyti kitokius įmonės finansinius duomenis, nei jie yra iš tikrųjų. Dvigubą buhalteriją dažnai tvarko įmonės, kurios turi neapskaitomų pajamų, nori nuslėpti mokesčius, moka atlyginimus vokeliuose ir pan.
Dvigubai mažėjančios vertės metodas Turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas, pagal kurį pirmųjų metų nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo turto įsigijimo vertės, o vėlesnių metų – nuo šio turto likutinės vertės. Nusidėvėjimo norma visais metais išlieka ta pati, tačiau likutinė vertė kasmet mažėja, todėl nusidėvėjimo suma kiekvienais metais taip pat mažėja.
Dvigubas draudimas Vieno ir to paties objekto draudimas pas kelis draudikus vienos ir tos pačios rizikos bendrai draudiminei sumai, viršijančiai draudiminį vertinimą.
Dvigubas garantas Gyvybės ar nelaimingo atvejo draudimo sutarties punktas, pažymintis, kad išmokos bus padvigubintos, jei nuostoliai kils dėl nurodytos konkrečios priežasties.
Dvigubas kaupiamasis gyvybės draudimas Kaupiamojo draudimo forma, kada sulaukus pilnametystės išmokama suma yra dvigubai didesnė už tą, kuri išmokama dėl ankstesnės mirties.
Dvigubasis apmokestinimas Pakartotinis to paties objekto – pajamų, pridėtinės vertės, turto ar pelno – apmokestinimas. Darbuotojui priskaičiuotas darbo užmokestis yra apmokestinamas du kartus – gyventojų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo mokesčiu. Dvigubasis apmokestinimas yra dažnas vykdant tarptautinę veiklą, kai t...
Dvišalis bendravimas Tiesioginis dviejų asmenų ar grupių bendravimas, pavyzdžiui, pardavėjo ir kliento.
Džentelmenų susitarimas Susitarimas, paremtas vien tik garbės žodžiu ir raštiškai neįformintas, bet laikomas turinčiu juridinį pagrindą.