N

Nacionalinė reklama Reklama, kurią bendovė naudoja visoje ar didesnėje šalies dalyje ir taiko didžiausiai vartotojų rinkai.
Nacionalinės pajamos Žr. bendrosios nacionalinės pajamos.
Nacionalinės sąskaitos Pagrindinių makroekonominių rodiklių rinkimo, sisteminimo ir pateikimo sistema, apimanti mokėjimų balansą, nacionalinių pajamų, fiskalines ir pinigų sąskaitas. Nacionalinės sąskaitos tvarkomos dvejybinio įrašo principu. ...
Nacionalinis reklamuotojas Bendrovė, kuri reklamuoja savo produktus ar paslaugas visoje šalyje ar didesnėje šalies dalyje.
Nacionalinis statusas Narystės Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) principas, reikalaujantis, kad prekės, patekusios į PPO narės rinką, būtų traktuojamos taip pat palankiai ir lygiavertiškai, kaip ir vietos gamybos prekės ir paslaugos.
Nacionalinių sąskaitų sistema Tartautiniu mastu suderintomis koncepcijomis, apibrėžtimis, klasifikacijomis ir apskaitos taisyklėmis grindžiama integrali makroekonomikos sąskaitų, balansų ir lentelių visuma, kurioje išsamiai atspindima teritorinio vieneto (regiono, šalies ar šalių grupės) ekonomikos būklė ir raida.
Nacionalizacija Prievartinis privačios nuosavybės perėmimas į valstybės rankas, dažnai neatlyginamas arba atlyginamas neadekvačiai.
Naktinė ventiliacijos sistema Sistema, naudojanti pasyviuosius metodus (žemės aušinimas, naktiniai šilumos nuostoliai, skersinė ventiliacija, garinamasis aušinimas) vidaus temperatūrai sumažinti ar šiluminiam komfortui pagerinti.
Naktinis sargas Mažos ir ribotos valdžios sinonimas, kai valstybei priskiriamos tik minimalios asmens ir jo turto apsaugos funkcijos. Priešingybė didžiajam broliui.
Namų ūkiams paslaugas teikiančių ne pelno institucijų sektorius Sektorius, apimantis paslaugas namų ūkiams teikiančius juridinius asmenis — privačius ne rinkos gamintojus, kurių veiklos ištekliai gaunami iš atsitiktinių pardavimų, savanoriškų namų ūkių įmokų pinigais ar natūra, valdžios sektoriaus mokėjimų ir pajamų iš turto.
Namų ūkio disponuojamosios pajamos Bendrosios pajamos atskaičius pajamų mokestį, nuolatinius turto mokesčius, darbuotojų, savarankiškai dirbančių asmenų ir bedarbių (jei taikoma) privalomojo socialinio draudimo įmokas ir reguliarius pervedimus kitiems namų ūkiams.
Namų ūkio vartojimo išlaidos Namų ūkio piniginės ir natūrinės išlaidos vartojimo prekėms ir paslaugoms įsigyti.
Namų ūkis Grupė asmenų, gyvenančių viename būste, turinčių bendrą biudžetą ir kartu besimaitinančių, bet nebūtinai susijusių giminystės ryšiais. Namų ūkiu taip pat laikomas atskirai gyvenantis vienas asmuo. Sąvoka „namų ūkis“ dažnai yra mažiausias ekonomistų ir statistikų nagrinėjamas vienetas....
Namų ūkių sektorius Sektorius, apimantis namų ūkius kaip vartotojus ir gamintojus, gaminančius prekes ir (ar) teikiančius paslaugas rinkai arba savo reikmėms.
Našumas Produkcijos apimties ir gamybos veiksnių sąnaudų santykis. Našumas dažnai matuojamas produkcijos kiekiu, pagamintu per žmogaus darbo valandą.
Natūralioji monopolija Padėtis, kai rinkoje dėl masto ekonomijos efektyviau veikia vienas kokios nors prekės gamintojas ar paslaugos teikėjas. Natūraliosios monopolijos atveju yra techninių ir teisinių galimybių atsirasti konkurencijai, tačiau tokios konkurencijos sąlygomis itin padidėtų gamybos sąnaudos ir tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos kaina.
Natūralios netekties nuostoliai Natūralios netekties nuostoliais laikomas natūralus prekių (žaliavų, produkcijos) sumažėjimas dėl prekių (žaliavų, produkcijos) saugojimo, perpylimo, fasavimo, vežimo, krovimo ir pardavimo, įskaitant nuostolius dėl pirkėjų užmaršumo.
Natūralusis vėdinimas Į pastatą patenkančio išorės oro srauto naudojimas vėdinimui ir patalpos vėsinimui.
Natūriniai mainai Tiesioginiai mainai, nepiniginis keitimasis prekėmis ar paslaugomis.
Naudingumas Nauda, pasitenkinimas, kurį individas gauna vartodamas prekę ar paslaugą.
Naudmenos Naudos teikiantys žemės plotai (žemės ūkio naudmenos, miškai, keliai, užstatytoji teritorija, vandenys ir kt.).
Naudojimo laikas Laikotarpis nuo įrengimo pradžios, per kurį pastatas ar suręsta konstrukcija atitinka ar viršija jos funkcijoms keliamus reikalavimus.
Naudos gavėjas Draudimo sutartyje nurodytas arba draudėjo, o draudimo sutartyje nustatytais atvejais ir apdraustojo paskirtas asmuo, kuris draudimo sutartyje nustatytomis sąlygomis įgyja teisę į draudimo išmoką.
Naudos gavėjas, beneficiantas Trečiasis asmuo, draudėjo nurodymu gaunantis draudimo išmoką pagal draudimo sutartį.
Nauja transporto priemonė Nauja transporto priemonė – keleiviams ir (arba) kroviniams vežti skirta transporto priemonė, atitinkanti vieną iš šių sąlygų:
Naujų būstų pardavimas Tai naujos statybos būstų pardavimo pokytis. Šis rodiklis rodo ekonominę šalies būklę, kadangi dėl naujo būsto įsigijimo didės tolesnis vartojimas (apdailos medžiagų, baldų ir kita). Pirkdami būstą vartotojai paprastai būna optimistiškai nusiteikę dėl ekonomikos perspektyvų.
Ne finansų bendrovių sektorius Sektorius, apimantis institucinius vienetus, kurių pagrindinė veikla yra rinkos prekių gamyba ir (arba) nefinansinių paslaugų teikimas.
Ne gyvybės draudimas Ne gyvybės draudimo šakai priskiriamos šios grupės:
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai Ne gyvybės draudėjų finansiniai reikalavimai ne gyvybės draudimo bendrovėms dėl perkeltų įmokų ir pateiktų išmokų reikalavimų.
Ne kainų konkureñcija Konkurencijos būdas, kai konkuruojama ne prekės ar paslaugos kaina, o komunikuojant kitas išskirtines savybes.
Ne pelno įmonė Įmonė, kurios pagrindinis tikslas yra ne pelno siekimas, o kokia nors kita visuomenei naudinga veikla. Ne pelno įmonė gali uždirbti pelno, tačiau negali jo skirstyti savininkams.
Neaktyvūs gyventojai Nedirbantys ir neieškantys darbo gyventojai, kurių negalima priskirti nei prie užimtųjų, nei prie bedarbių.
Neapibrėžtumas Pagrindinė rinkos savybė, su kuria susiduria rinkos dalyvis, suvokiantis, kad jis neturi ir negali turėti visos informacijos, todėl negali tiksliai numatyti savo veiksmo, sprendimo padarinių ar jų tikimybės. Neapibrėžtumas skiriasi nuo rizikos, kuri gali būti įvertinta.
Neapmokestinamas pajamų dydis Neapmokestinamas pajamų dydis – tai pajamų dalis, nuo kurio neišskaičiuojamas pajamų mokestis.
Neapmokestinamosios pajamos Teisės aktų nustatytos pajamos ar jų rūšys, atimamos iš bendrųjų pajamų skaičiuojant mokesčių bazę , tad joms netaikomas mokestis.
Neasmeniniai kanalai Komunikacijos kanalai, kuriais žinia auditorijai perduodama neužmezgus tiesioginio asmeninio santykio su informacijos gavėju. Visuomenės informavimo priemonės laikomos neasmeniniais kanalais.
Neatsinaujinančioji energija Energija, kurios ištekliai, vykstant gamtiniams procesams, nepasipildo arba pasipildo labai lėtai.
Neatšaukiamas naudos gavėjas Dažniausiai vartojama gyvybės draudimo sąvoka – tai asmuo, kuris negali būti tik vienašališkai, pagal draudėjo norą ir be paties naudos gavėjo sutikimo (kai kuriais nustatytais draudimo sutartyje atvejais – apdraustojo), atšauktas ar pakeistas.
Nebaigtoji gamyba Pradėtų ir dar nebaigtų gaminti prekių vertė, įtraukiama į buhalterinę apskaitą.
Nebalansinis finansavimas Išnuomoto, o ne nuosavo ir balanse apskaitomo turto (įrenginių, pastatų, lėšų) naudojimas įmonės veikloje; balanse neparodomų lėšų naudojimas.
Nebiržinės akcijos Nuosavybės vertybiniai popieriai, neįtraukti į biržos prekybos sąrašus.
Nebiržinis sandoris Tiesiogiai dviejų šalių ne biržoje sudarytas sandoris.
Nedarbas Nevisiškas darbo jėgos panaudojimas ekonominėje veikloje. Nedarbo lygis įvertinamas pagal ieškančių darbo asmenų (bedarbių) ir visos darbo jėgos santykį.
Nedarbo lygis Rodiklis, išreiškiamas bedarbių ir darbo jėgos santykiu.
Nedarbo spąstai Santykinis rodiklis, rodantis, kokią bruto darbo užmokesčio dalį sudaro darbuotojo mokamas didesnis pajamų mokestis ir valstybinio socialinio draudimo įmokos, jam po nedarbo pradėjus dirbti ir nebegaunant socialinių išmokų.
Nedidelį anglies dioksido kiekį išskiriančių pastatų programa Valstybių narių nacionalinės programos, pagal kurias šiuo metu suteikiamos subsidijos šių technologijų diegimui: fotovoltiniai elementai, vėjo turbinos, mažos hidroelektrinės, saulės šiluma šildomas vanduo, grunto šilumos siurbliai, oro šilumos siurbliai, biomasė.
Nedidelio masto elektros gamyba Elektros gamyba nedideliais įrenginiais, paprastai naudojant atsinaujinančius išteklius, kurią vykdo asmenys, įmonės arba bendruomenės.
Nefinansinių bendrovių sektorius Sektorius, apimantis institucinius vienetus, kurių pagrindinė veikla yra rinkos prekių gamyba ir (arba) nefinansinių paslaugų teikimas.
Nefundamentalus veiksnys Atsitiktinis, nagrinėjamam reiškiniui nedidelę įtaką darantis veiksnys.
Neigiamas eksternalitetas Žr. neigiamas išorinis poveikis.
Neigiamas išorinis poveikis Dėl kokio nors veiksmo ar proceso atsirandantis su šiuo veiksmu ar procesu nesusijusių dalyvių nuostolis ar žala. Neigiamą išorinį poveikį dažnai siekiama internalizuoti, t. y. valstybinio reguliavimo priemonėmis poveikio sukėlėjus priversti atlyginti padarytą žalą ar nuostolį. Taip atsiranda taršos mokesčiai, gamtos apsaugos reikalavimai ir pan.
Neigiamasis pajamų mokestis Socialinės išmokos iš valstybės biudžeto, mokamos, kai asmens gaunamos pajamos neviršija tam tikros nustatytos sumos.
Neišplatintas pakeitimas vertybiniais popieriais Atvejis, kai sudarant pakeitimo vertybiniais popieriais sandorį išleistus vertybinius popierius atperka šį sandorį inicijavusi institucija.
Neįveikiama jėga Fizinis ar gamtos suvaržymas, neleidžiantis asmeniui įvykdyti savo ketinimų, kurio asmuo negali suvaldyti ir kontroliuoti. Šis terminas taip pat apima Dievo valią (angl. Act of God), streikus, karus ir teisinį bei valstybės įsikišimą.
Neįvykdytas mokėjimo nurodymas Mokėjimo nurodymas, kuris nebuvo įvykdytas tą pačią darbo dieną, kurią buvo priimtas.
Nekilnojamasis pagal prigimtį daiktas Nekilnojamasis pagal prigimtį daiktas – daiktas, kuris yra nekilnojamas pagal prigimtį, t. y. žemė ar kitas daiktas, kurio negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės.
Nekilnojamasis turtas Pagal prigimtį nejudinamas daiktas, t. y. žemė ir su ja susiję objektai, kurių negalima perkelti į kitą vietą nesumažinant jų vertės ar nepakeičiant paskirties ir formos.
Nekilnojamojo turto fondai, NTF Tai įmonė, kuri valdo nekilnojamojo turto portfelį, siekdama uždirbti pelną akcininkams.
Nekilnojamojo turto masinis vertinimas Nekilnojamojo turto masinis vertinimas – procesas, kai per nustatytą laiką, taikant bendrą metodologiją ir automatizuotas Nekilnojamojo turto registro ir rinkos duomenų bazėse sukauptų duomenų analizės bei vertinimo technologijas, yra įvertinama panašių nekilnojamojo turto objektų grupė.
Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas šis fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas:
Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos juridiniams asmenims Nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas šis juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas arba juridiniams asmenims neterminuotai arba ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui perduotas naudotis nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), nuosavybės teise priklausantis fiziniams asmenims:
Nekilnojamojo turto mokesčio objektas Nekilnojamojo turto mokesčio objektas yra:
Nekilnojamojo turto mokestis Valstybės (savivaldybės) nustatytas privalomas mokestis į biudžetą nuo turimo nekilnojamojo turto, įskaitant žemę, vertės. Nekilnojamojo turto mokestis paprastai būna metinis.
Nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė Nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė – tą pačią pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį turinčių nekilnojamojo turto objektų vertė, atspindinti nekilnojamojo turto vidutinę rinkos kainą nagrinėjamoje teritorijoje ir nustatyta masinio vertinimo būdu panaudojant Lietuvos Respublikos turto ir versl...
Nekintančių laiko terminų gyvybės draudimas Gyvybės draudimas, pagal kurį draudimo suma yra išmokama nustatyto termino pabaigoje neatsižvelgiant į tai, ar pats draudėjas yra gyvas ar ne. Premijos mokėjimai nutraukiami draudėjui mirus.
Nekompensuojamųjų kriterijų taisyklė Vartotojo sprendimo priėmimo būdas, kai visi kriterijai, pagal kuriuos priimamas sprendimas dėl vienos ar kitos alternatyvos, turi atitikti tam tikrus nustatytus ar nusistatytus kriterijus, t. y. negalima trūkumų pagal vienus kriterijus kompensuoti privalumais pagal kitus kriterijus.
Nelaimingas atsitikimas Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudžiamasis įvykis. Nelaimingu atsitikimu pagal šią draudimo rūšį yra laikomas staigus ir netikėtas įvykis, kurio metu prieš apdraustojo valią apdraustojo kūną iš išorės veikianti fizinė jėga (taip pat cheminis, terminis, nuodingųjų dujų ar kitas fizinis poveikis) pakenkia apdraustojo sveikatai ar tampa jo mirties priežastimi.
Neleidžiami atskaitymai Iš pajamų negali būti atskaitoma:
Nelyginis lotas Vertybinių popierių sandoris, kai vertybinių popierių skaičius yra mažesnis (arba nedalus be liekanos) už standartinį vertybinių popierių paketą (round lot), kurį paprastai sudaro 100 vnt.
Nelistinguojami vertybiniai popieriai Vertybiniai popieriai, neįtraukti į biržos prekybos sąrašus.
Nematerialusis turtas Piniginę vertę turintis fiziškai neapčiuopiamas turtas, pvz., prestižas, prekės ženklas, patentai.
Nematocidai Tai augalų apsaugos priemonės, skirtos kovai su nematodais.
Nematodai Tai augalų kenkėjai, mintantys miežių šaknimis. Avižų cistiniai nematodai sukelia stiprų šakų išsišakojimą ir deformacijas. Vėlesniuose vystymosi tarpsniuose ant šaknų pastebimos mažytės baltos cistos. Javų gumbiniai nematodai sukelia papildomų šaknų formavimąsi ir ištįsusius šaknų gumbus. Pažeistų ...
Nematomoji ranka Rinkos kainų veikimo mechanizmą nusakanti Adamo Smitho 1776 m. sukurta metafora. Rinkos kaina gali suderinti nepriklausomų pirkėjų ir pardavėjų sprendimus ir maksimizuoti jų gaunamą naudą, nors šios veiklos niekas sąmoningai, centralizuotai ir planuotai neorganizuoja. Kiekvienas individas, siekdamas...
Nemokami pietūs Dykai gaunamos gėrybės. Norint pabrėžti, kad visos ekonominės gėrybės yra ribotos ir turi kainą, sakoma – "nemokamų pietų nebūna".
Nemokumas Negalėjimas laiku ir visiškai atsiskaityti su kreditoriais. Nemokumo atveju įmonės įsipareigojimai viršija jos turimą turtą.
Nenuolatinis Lietuvos gyventojas Nenuolatiniu Lietuvos gyventoju yra laikomas fizinis asmuo, kuris:
Neoficialus dokumentas Tai atitinkama oficialia tvarka nepatvirtintas dokumentas (terminas vartojamas ne tik ES).
Neoklasikinė ekonomikos mokykla Ekonomikos idėjų visuma, susiformavusi XIX a. vid. Alfredo Marshallo darbų pagrindu. Ji naujai įvertino klasikinės ekonomikos atstovų požiūrį į ekonomikos procesus. Iš esmės buvo pakoreguota klasikinės ekonomikos teorijos vertės samprata, sąnaudų ir darbo vertės teorija pakeista subjektyviosios vertės teorija ir ribine analize (dėl šios priežasties neoklasikinės ekonomikos įsigalėjimas buvo pavadintas ribine revoliucija).
Neoliberalizmas Politinė orientacija, susiformavusi XX a. pab., propaguojanti laisvąją rinką ir minimalias funkcijas atliekančią valstybę. Neoliberalizmu rėmėsi Margaret Tatcher ir Ronaldas Reaganas, vykdydami ekonominę politiką.
Nepadengti pinigai Auksu ar kitomis prekinių pinigų atsargomis nepadengti pinigų pakaitai .
Nepagrindinė veikla Institucinio vieneto ekonominė veikla, sukurianti mažesnę pridėtinės vertės dalį negu pagrindinė veikla.
Nepagrindinis darbas Ne pagrindinio darbo metu atliekamas darbas, už kurį mokamas darbo užmokestis.
Nepaskirstytasis pelnas Pelno dalis, likusi sumokėjus pelno mokestį ir neišmokėta dividendais. Nepaskirstytojo pelno reinvestavimas didina įmonės akcijų vertę. Apskaitoje nepaskirstytuoju pelnu laikoma pelno dalis, dėl kurios paskirstymo dar nepriimtas akcininkų sprendimas.
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Ankstesniaisiais metais bei ataskaitiniu laikotarpiu uždirbtas ir sukauptas, bet dar nepaskirstytas pelnas arba per tuos laikotarpius patirti ir dar nepadengti nuostoliai.
Nepaskirstytieji nuostoliai Įmonės patirti, apskaityti ir dar nepadengti nuostoliai.
Nepriklausomas draudimo tarpininkas Asmuo, turintis teisę vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklą tiek draudimo bendrovės (draudiko), tiek ir draudėjo (apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens) pavedimu, tačiau visais atvejais įstatymu įpareigotas veikti draudėjo (apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens) interesais.
Neprofesionalusis investuotojas Investuotojas, kuris nepriskiriamas prie profesionaliųjų investuotojų.
Nerezidentas Fizinis ar juridinis asmuo, kurio ekonominiai interesai yra už tam tikros šalies ekonominės erdvės ribų ir kurio vykdoma ekonominė veikla toje šalyje nėra ilgalaikė (trunka trumpiau nei vienus metus).
Neribota atsakomybė Įmonės savininkai atsako visu savo turimu turtu, o ne tik tuo turtu, kuris priklauso įmonei. Neribotos atsakomybės juridiniai asmenys yra individualiosios įmonės ir ūkinės bendrijos.
Nespecifiniai gamybos ištekliai Plačiai pritaikomi (panaudojami) gamybos ištekliai. Darbas yra nespecifiškiausias gamybos išteklius, būtinas bet kokiam gamybos procesui vykti.
Nešo pusiausvyra Lošimų teorijoje Johno Nasho (1928) vardu pavadinta padėtis, kai du ar daugiau žaidėjų (dalyvių) priima optimalius (geriausius įmanomus) sprendimus, žinodami antrojo žaidėjo (dalyvio) sprendimą.
Neteisingas deklaravimas Didesnio žemės ūkio naudmenų ar kito ploto, negu pareiškėjas valdo, ir (arba) didesnio ploto, negu jame užsiima žemės ūkio veikla, deklaravimas.
Netesybos Sutarties, teismo ar įstatymų nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas turi sumokėti kreditoriui, jei numatyta prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai (t. y. ne visos apimties ar vėluojant). Netesybos gali būti mokamos kaip bauda arba kaip delspinigiai.
Netiesioginė antraštė Antraštė, kurioje neužsimenama apie produktą ar paslaugą arba neatskleidžiama reklamos pranešimo esmė.
Netiesioginė investicija Investicija, kai investuojant įsigyta kapitalo dalis nesuteikia investuotojui galimybės daryti įtaką ūkio subjektui.
Netiesioginiai gamybos metodai Gamybos metodai, kai, užuot iš karto gaminus vartojimo prekes, iš pradžių pagaminamos gamybos priemonės, kurios leidžia gerokai padidinti tolesnio vartojimo prekių gaminimo našumą.
Netiesioginiai mokesčiai Pajamų mokesčiai, kuriuos mokesčių mokėtojas sumoka ne gaudamas pajamas, o jas išleisdamas, t. y. įsigydamas prekių ir paslaugų. Kitaip dar vadinami vartojimo mokesčiais. Pridėtinės vertės mokestis, pardavimo mokestis, akcizai yra netiesioginiai mokesčiai.
Netiesioginis atpažinimas Statistinio stebėjimo vieneto atpažinimas bet kokiu būdu, išskyrus tiesioginį atpažinimą.
Netiesioginis platinimo kanalas Rinkodaros kanalas, kai tarpininkai, tokie kaip didmenininkai ir smulkieji prekiautojai, dalyvauja parduodant produktą ar paslaugą vartotojui.
Netikroji miltligė Tai paplitusi visų rūšių kopūstinėse daržovėse liga, tačiau daugiausiai žalos padaro žiediniams kopūstams ir kaliaropėms, auginamiems po priedangomis, o mažiausiai – šakniavaisinėms daržovėms. Netikroji miltligė gali pažeisti augalus daigų stadijos, ypač kai susidaro palankios sąlygos: aukšta santyk...
Neto darbo užmokestis Atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, atskaičius darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.
Neto premija Dalis draudimo įmokos, kuri reikalinga tam tikros draudimo rūšies draudimo išmokoms (kompensacijoms) išmokėti per tam tikrą laikotarpį.
Neto svoris Grynasis prekės svoris be įpakavimo.
Netobula konkurencija Padėtis rinkoje, kai vienas pardavėjas (arba pirkėjas) gali daryti įtaką rinkos kainai.
Netradicinė žiniasklaida Žr. žiniasklaida aplinkoje (angl. ambient media)
Neturtinės akcininkų teisės Akcininkai turi šias neturtines teises:
Neurolingvistinis programavimas Taisyklių ir metodų rinkinys, kuriuo, kaip teigiama, galima veikti žmogaus elgesį. Daugelis teiginių moksliškai dar neįrodyti.
Nevyriausybinė organizacija, NVO Pelno ir tiesioginio dalyvavimo valstybės valdyme nesiekianti organizacija (įstaiga), kurios misija – tarnauti visuomenės labui. Ji organizuojama privačios nuosavybės pagrindu. Nevyriausybinės organizacijos gali būti steigiamos viešosios įstaigos, visuomeninės organizacijos ar asociacijos juridinės ...
Nevisiškas draudimas Situacija, kai ne gyvybės draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma yra mažesnė nei draudimo vertė, pvz., turtas draudžiamas mažesne draudimo suma, nei reali turto vertė (atkuriamoji ar likutinė). Tokiu atveju draudimo išmoka yra apskaičiuojama pagal proporcinio draudimo taisyklę.
Niekinis sandoris Sandoris, prieštaraujantis imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajai tvarkai, moralei ir todėl negaliojantis nepriklausomai nuo to, ar yra teismo sprendimas jį pripažinti negaliojančiu, ar tokio sprendimo nėra.
Niujorko akcijų birža, NYSE Didžiausia pasaulio birža, jai tenka 80 procentų JAV akcijų apyvartos. Šioje biržoje, esant milžiniškai akcijų pasiūlai, vyksta labai intensyvi prekyba. Pagrindinis biržos indeksas – „Dow Jones “.
Nominalioji vertė Vertybiniame popieriuje nurodyta vertė. Nominalioji vertė suteikiama vertybiniam popieriui, kai jis pirmą sykį išleidžiamas. Pagal nominaliąją akcijų vertę skaičiuojamas balsų skaičius akcinėje bendrovėje. Nominalioji vertė skiriasi nuo vertybinio popieriaus rinkos kainos, kuri gali būti ir didesnė,...
Nominalusis BVP Tai einamaisiais metais pagamintų prekių bei paslaugų vertė, išmatuota einamųjų metų galiojusiomis kainomis.
Normalusis pasiskirstymas Tikimybių skirstinys, grafiškai vaizduojamas varpo formos.
Notaras Valstybės įgaliotas asmuo, kuris rengia ir tvirtina teisinius dokumentus.
Nukentėjęs trečiasis asmuo Civilinės atsakomybės draudimo atveju asmuo, kuriam draudėjas ar apdraustasis padarė žalos ir kuris įgyja teisę į draudimo išmoką pagal atitinkamą civilinės atsakomybės draudimo sutartį.
Nulinio anglies dioksido išskyrimo pastatas Energijos iš atsinaujinančių išteklių perteklių pagaminantis pastatas, pastatytas naudojant tokias medžiagas, kad per savo gyvavimo laikotarpį jis kompensuoja visą anglies dioksidą, išskirtą į aplinką jo statybos ir naudojimo metu.
Nulinio anglies dioksido išskyrimo pastatų statyba Pastatų, kurie per metinį ciklą visiškai nenaudoja energijos iš išorinių tinklų ir visiškai neišskiria anglies dioksido, projektavimas.
Nulinio lygio energijos pastatas Pastatas, kurio energijos vartojimo efektyvumas yra toks aukštas, kad jo visas per metus suvartojamos pirminės energijos kiekis yra lygus į pastatą tiekiamos (iš atsinaujinančių išteklių gaminamos) energijos kiekiui.
Numatytoji eksploatacijos trukmė Laikotarpis, per kurį, kaip numatyta, pastatas turi atlikti savo funkciją be didesnio jo renovavimo.
Numatomas eksploatavimo laikas Tikėtina pastato ar pastato dalių eksploatavimo trukmė esant tam tikroms konkrečioms naudojimo sąlygoms, nustatoma pagal standartinius eksploatavimo duomenis atsižvelgiant į bet kokius skirtumus nuo standartinių eksploatavimo sąlygų.
Numatomas pardavimo dalies metodas Pardavimo dalies rinkodaros biudžeto nustatymo metodo atmaina, kai rinkodaros biudžetas nustatomas kaip dalis nuo planuojamo (ne nuo esamo) tam tikro produkto pardavimo.
Nuodėmės mokestis Mokestis, mokamas valstybei už tam tikros visuomenėje smerkiamos veiklos vykdymą, pvz., azartinių lošimų organizavimą.
Nuolaida Pardavimo skatinimo strategija, kai vartotojas gauna nuolaidą.
Nuolatinė buveinė Nuolatinė ūkinės komercinės veiklos vieta, iš kurios užsienio įmonė šalyje vykdo savo ekonominę veiklą.
Nuolatinė gyvenamoji vieta Nuolatinė gyvenamoji vieta – bet kokia vieta, kurioje fizinis asmuo turi galimybę gyventi ir kurią jis įkuria, išlaiko ir naudojasi.
Nuolatinis Lietuvos gyventojas Nuolatiniu Lietuvos gyventoju laikomas:
Nuoma Sutartis, pagal kurią nuomotojas už užmokestį įsipareigoja perduoti daiktą laikinai naudoti ir valdyti, o kita šalis įsipareigoja šį užmokestį sumokėti.
Nuosavas kapitalas Įmonės turto dalis, likusi iš viso turto atėmus įsipareigojimus.
Nuosavybė 1) materialiojo ir nematerialiojo turto priklausymas konkrečiam asmeniui. Pagrindinis daikto priskyrimo nuosavybei požymis – jo ribotumas, nes tik fiziškai riboti daiktai gali tapti nuosavybės objektais (išimtis – intelektinė nuosavybė);
Nuosavybės grąža Įmonės veiklos efektyvumo rodiklis, apskaičiuojamas kaip grynojo pelno ir nuosavybės (kapitalo) santykis. Didesnį nuosavybės grąžos rodiklį turinti įmonė efektyviau naudoja akcininkų kapitalą.
Nuosavybės koeficientas Nuosavybės koeficientas apskaičiuojamas, kaip nuosavo kapitalo ir turto santykis, ir parodo, kokią dalį kapitalo struktūroje sudaro nuosavas kapitalas.
Nuosavybės pažymėjimas VĮ Registrų centro išduodamas dokumentas, pažymintis, kad nuosavybės pažymėjime nurodytas turtas nuosavybės teise priklauso tam tikram asmeniui.
Nuosavybės sutelktinis finansavimas Sutelktinio finansavimo forma, skirta didelėms investicijoms pritraukti, yra vadinamasis nuosavybės sutelktinis finansavimas. Naudodamiesi šiuo būdu, investuotojai gali įsigyti veiklą pradedančios ar jau paaugusios įmonės vertybinių popierių (akcijų, obligacijų), o bendrovė tokiu būdu pritraukia inv...
Nuosavybės vertybiniai popieriai Vertybiniai popieriai, prie kurių priskiriama:
Nuosavybės vertybinių popierių kainos rizika Tikimybė, kad bankas patirs nuostolių dėl turimų nuosavybės vertybinių popierių kainos svyravimo.
Nuosavo kapitalo grąža Nuosavo kapitalo grąžos rodiklis yra skirtas matuoti, kokį pelną įmonė uždirba lyginant su jos nuosavu kapitalu. Nuosavybės grąža apskaičiuojama, kaip grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Kuo rodiklis aukštesnis, tuo geriau, nes toks verslas turi palankesnes plėtros perspektyvas.
Nuosavo kapitalo pelningumas Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis - tai savininkų investuotų lėšų panaudojimo efektyvumo matas. Išreikštas eurais parodo, kiek vienam nuosavo kapitalo eurui tenka grynojo pelno, t. y. parodo, kokia investuotų savininkų lėšų dalis grįžta grynojo pelno forma.
Nuosavos akcijos Bendrovės akcijos, kurias įsigijo jas išleidusi bendrovė. Jos gali būti laikomos bendrovės nuosavybe neribotą laiką, parduodamos ar išimamos iš apyvartos sumažinant įstatinį kapitalą.
Nuosavų lėšų refinansavimas Nuosavų lėšų, investuotų į turto įsigijimą, rekonstrukciją ar remontą, padengimas banko suteiktu kreditu.
Nuoseklus valiutos kurso pariteto keitimas Nacionalinės valiutos kurso režimas, kai fiksuotasis valiutos kursas periodiškai ar atsižvelgiant į tam tikrų rodiklių pokyčius keičiamas pagal iš anksto nustatytą taisyklę, formulę ar absoliutų dydį.
Nuoseklus valiutos kurso svyravimo ribų keitimas Nacionalinės valiutos kurso sistema, labai artima nuoseklaus valiutos kurso pariteto keitimui , tačiau leidžianti didesnes kaip ± 1 procento valiutos kurso svyravimo ribas, kurios periodiškai keičiamos paga...
Nuosmukis Laikotarpis, paprastai trunkantis neilgai (iki vienerių metų), kai mažėja BVP. Nuosmukiu paprastai laikomas du ketvirčius iš eilės trunkantis neigiamas BVP augimas. Nuosmukiu dažnai prasideda depresija .
Nuostata dėl reklamos Teigiama arba neigiama emocinė reklamos pranešimo gavėjo nuostata dėl reklamos.
Nuostolingas mokestis Mokestis, kuriuo surenkamos pajamos į biudžetą yra mažesnės, lygios arba nedaug viršija šio mokesčio administravimo išlaidas.
Nuostolingumas Nuostolių (draudiminių kompensacijų) sumos priskyrimas premijų (įmokų) surinkimui.
Nuostolis Skirtumas, atsirandantis, kai įmonės sąnaudos viršija pajamas.
Nuostolių draudimas Draudimo sutarčių rūšis, kuriomis draudikas įsipareigoja įvykus draudžiamajam įvykiui išmokėti draudimo išmoką, lygią patirtiems nuostoliams, t. y. draudimo išmoka apskaičiuojama pagal patirtą nuostolio dydį draudimo sutartyje numatytos draudimo sumos ribose.
Nuostolių koeficientas Išmokėtų arba išmokamų pretenzijų santykis su uždirbtomis premijomis.
Nuostolių prevencija Priemonės, kurių imasi draudikai, siekdami užkirsti kelią nuostoliams, pvz., patarimai, tyrimai ir informacijos pateikimas arba terminų priskyrimas draudimui ir panašiai.
Nuostolių rezervas Specialus fondas, skirtas iki apskaitos periodo pabaigos neapmokėtų pretenzijų išmokoms.
Nuotakas Tiesinė įduba žemės paviršiuje (griovys), skirta surinkti nuotekoms ir lėtai nukreipti jas į išleidimo punktą.
Nuotolinė patikra Žemės ūkio naudmenų ar kitų laukų plotų patikra, atliekama pagal palydovinę arba aerofotografinę nuotrauką.
Nuotolinė prekyba Nuotolinė prekyba – tai tokia prekyba, kai vienos ES valstybės PVM mokėtojas parduoda prekes kitos ES valstybės narės asmenims, neregistruotiems PVM mokėtojais savo valstybėje, o tiekiamos prekės, tiekėjo ar jo užsakymu kito asmens atgabenamos į tą kitą ES valstybę narę.
Nusidėvėjimas Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas per jo naudojimo laiką ir tos vertės perkėlimas į gaminamos produkcijos vertę.
Nutraukimo išlyga Tai draudimo sutarties išlyga, nustatanti sąlygas, pagal kurias sutartis gali būti nutraukta įspėjus iš anksto.
Nuvertėjimas Nuostolis dėl turto vertės sumažėjimo, apskaičiuojamas kaip turto balansinės (nominaliosios) vertės ir jo rinkos vertės skirtumas.