Mokesčiai

"Naudotojas moka" principas Apmokestinimo principas, teigiantis, kad mokesčio dydis turi atitikti mokesčio mokėtojo gaunamos paslaugos vertę. Vadovaujantis šiuo principu nustatomas rinkliavų dydis.
Ad valorem Tam tikro dydžio (mokesčių, nuolaidų) skaičiavimas ir nusakymas proporcingai prekės ar paslaugos kainai. Dažniausiai vartojama kalbant apie mokesčius, kurie gali būti nustatomi ad valorem (t. y. proporcingai kainai) arba absoliučia suma (eurais už kiekio vienetą).
Akcizais apmokestinamų prekių importas Akcizais apmokestinamų prekių importas – akcizais apmokestinamų prekių įvežimas į Europos Bendrijų teritoriją (išskyrus atvejus, kai įvežimo į Europos Bendrijų teritoriją metu joms pritaikoma sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūra), taip pat sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūros ar kit...
Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininku vadinamas asmuo, kuris iš mokesčių administratoriaus gavo leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį.
Akcizais apmokestinamų prekių sandėlis Akcizais apmokestinamų prekių sandėlis – patalpa ir/ar teritorija, kuriose leidžiama laikyti, gaminti, perdirbti, maišyti, taip pat į jas atgabenti ar iš jų išgabenti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. Akcizais apmokestinamų prekių sandėliais ...
Akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentas Akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentas – dokumentas, naudojamas, kai akcizais apmokestinamos prekės gabenamos taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą.
Akcizas Į valstybės biudžetą mokamas vartojimo mokestis, išreikštas procentais nuo prekės kainos arba absoliučia suma ir pridedamas prie parduodamos prekės kainos.
Akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas Akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas – apmokestinimo režimas, kai akcizais apmokestinamos prekės, kurioms netaikoma sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūra, gaminamos, perdirbamos, maišomos, laikomos ir (ar) gabenamos laikinai atidėjus už jas apskaičiuotų akcizų mokėjimą....
Antidempingo muitas Muitas, taikomas kaip atsakas į neįprastai mažas importuojamų prekių kainas siekiant apsaugoti kitų gamintojų interesus. Daroma prielaida ir ieškoma įrodymų, kad pardavėjas prekes parduoda pigiau nei yra jų savikaina ir mažomis kainomis nori išstumti kitus (dažniausiai – vietos) gamintojus ir užimti...
Apyvartos mokestis Mokestis, skaičiuojamas nuo įmonės bendrųjų pajamų ar parduodamų prekių kainos, dažniausiai išreiškiamas procentais. Tipiški apyvartos mokesčio pavyzdžiai yra pardavimo mokestis JAV, Lietuvoje – vadinamasis kelių mokestis, skaičiuojamas nuo įmonės gautų pajamų. Didžiausia apyvartos mokesčių yda – da...