E

EBIT Įmonės veiklos vertinimo rodiklis, lygus įmonės pelnui prieš sumokant palūkanas ir mokesčius.
EBITDA Įmonės veiklos vertinimo rodiklis, lygus įmonės pelnui prieš mokesčius, palūkanų mokėjimą, nusidėvėjimą ir amortizaciją.
Edifact Elektroniniai duomenų mainai, skirti administravimui, prekybai ir transportavimui.
Efektyviosios rinkos konkurencijos teorija Teorija, teigianti, kad konkurencija yra tokia stipri, o informacija finansų rinkose yra lengvai prieinama ir sklinda taip greitai, kad situacijos, kai turtas pervertinamas arba nepakankamai įvertinamas, greitai išnyksta, taigi investuotojai ir analitikai gali įvertinti ilgalaikę vidutinių rinkos dydžių perspektyvą.
Efektyvumas Išteklių panaudojimo veiksmingumas, kai norimas rezultatas pasiekiamas mažiausiomis įmanomomis sąnaudomis arba naudojant turimus išteklius pasiekiamas maksimalus įmanomas rezultatas.
Efektyvus pasiekiamumas Efektyviu dažniu pasiekta auditorijos dalis. Skaičiuojama procentais nuo bendros žiniasklaidos kanalo pasiektos auditorijos.
Efektyvusis dažnis Pamatytų ar išgirstų reklamos pranešimų kiekis, kuris, manoma, kad įtikins adresatą atlikti reklamos užsakovo norimą veiksmą. Žymima „1+“, „3+“, 6+“ ir pan. Skaitoma „Vienas (trys, …) ir daugiau kartų“.
Efektyvusis mokesčio tarifas Mokesčio tarifas, apskaičiuotas kaip visų iš nagrinėjamo mokesčio gautų įplaukų ir visos apmokestinamo objekto vertės (pajamų, pelno, turto vertės) santykis. Taip apskaičiuotas mokesčio tarifas įvertina lengvatų, išimčių daromą įtaką individualiai mokesčių naštai ir suteikia galimybių palyginti skir...
Efektyvusis pasiekimas Auditorijos dalis procentais pasiekta užsibrėžtu efektyviuoju dažniu.
Efektyvusis valiutos kursas, EVK Vienos valiutos kaina, išreikšta kitos šalies valiuta, įvertinant prekių kainų skirtumus lyginamose šalyse. Dar vadinamas realiuoju valiutos kursu.
Efektų hierarchijos modelis Pagal šį modelį reklama veikia tada, kai vartotojas pereina nuoseklų procesą – nuo sužinojimo apie produktą (paslaugą) iki galutinio veiksmo (sprendimo) priėmimo. Procesą sudaro žinomumas, susidomėjimas, įvertinimas, pirkimas (išbandymas) ir pasirinkimas.
Egalitarizmas Doktrina, teigianti, kad visi individai žemėje yra lygūs, o žmonių pajamų ir turto skirtumus lemia ne skirtingi žmonių gebėjimai, o galimybė vieniems išnaudoti kitus. Pasak egalitaristų, valstybė savo įsikišimu turėtų ištaisyti rinkos ydą ir užtikrinti visapusę lygiavą. Šia doktrina buvo grindžiamas...
Egzogeninis veiksnys 1) nekontroliuojamas, nevaldomas išorės veiksnys;
Einamasis finansavimas Valstybinio socialinio draudimo finansavimo būdas, kai išmokos apdraustiesiems valstybiniu socialiniu draudimu mokamos iš surenkamų einamųjų įmokų. Šiuo principu organizuoto socialinio draudimo gaunamos lėšos nėra kaupiamos ir investuojamos, tad sistema priklauso nuo demografinės padėties ir nuo tam...
Einamasis prekybos sąrašas Vilniaus vertybinių popierių biržoje sudaromas prekybos sąrašas, kuriam yra taikomi mažesni įtraukimo į sąrašą reikalavimai nei oficialiajam sąrašui.
Einamoji sąskaita Mokėjimų balanso dalis, kurioje apskaitomas prekių ir paslaugų importas ir eksportas, einamieji pervedimai, darbo ir investicijų pajamos.
Einamojo likvidumo koeficientas Einamojo likvidumo koeficientas apskaičiuojamas, kaip įmonės trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo įmonė finansiškai atsparesnė trumpuoju laikotarpiu.
Ekologinė rinkodara Produkto rinkodara ir pardavimo skatinimo metodai, vykdomi pabrėžiant aplinkos saugumą.
Ekologinis efektyvumas Gamtos išteklių produktyvumo didinimas gamybos procese.
Ekologinis projektavimas Produkto ar pastato projektavimo būdas atsižvelgiant į produkto poveikį aplinkai per visą jo gyvavimo ciklą.
Ekologinis žemės ūkis Žemės ūkio ministerijos nustatytus reikalavimus atitinkanti žemės ūkio veiklos sistema, kurioje pagaminami ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai.
Ekologiškas namas Namas, kurio energijos vartojimo efektyvumas yra maksimalus.
Ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai Sertifikuoti žemės ūkio ir maisto produktai, atitinkantys ekologiškiems žemės ūkio ir maisto produktams Žemės ūkio ministerijos nustatytus reikalavimus.
Ekonometrija Mokslas, matematiniais ir statistiniais metodais nagrinėjantis ir aiškinantis ekonominių rodiklių tarpusavio ryšius.
Ekonomika Žr. ekonomikos teorija, ūkis.
Ekonomikos augimas Ekonomikos augimas – gamybos apimčių augimas, dažniausiai matuojamas bendrojo vidaus produkto padidėjimu.
Ekonomikos metodai Žr. apriorizmas, individualizmas, dedukcija, si...
Ekonomikos politika Valstybės vykdomos politikos ekonomikos procesų sistema.
Ekonomikos teorija Mokslas apie individų elgesio rinkoje dėsningumus ir optimalius ribotų išteklių naudojimo būdus, leidžiančius geriausiai tenkinti vartotojų poreikius.
Ekonominė ir pinigų sąjunga, EPS Europos Sąjungos ekonominės integracijos ir pinigų politikos derinimo procesas, kurio galutinis tikslas yra bendrosios valiutos – euro – įvedimas.
Ekonominė problema Visų ekonomistų, nepriklausomai nuo atstovaujamos mokyklos, sprendžiamas klausimas, kaip turint ribotus išteklius tenkinti neribotus žmonių poreikius.
Ekonominė veikla Ekonominė veikla – veikla, kuri pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą yra laikoma ekonomine veikla.
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius Klasifikatorius, kuriame ekonominės veiklos suskirstytos į kategorijas.
Ekonominiai ištekliai (gėrybės) Riboti ištekliai, naudojami gaminant prekes ir teikiant paslaugas.
Ekonominis skaičiavimas Procedūros, skirtos įvertinti numatomo ar atlikto veiksmo rezultatus lyginant patirtas (numatomas patirti) išlaidas su gaunamomis (numatomomis gauti) pajamomis.
Ekscedentas Draudiko maksimalus dalyvavimas padengiant galimą nuostolį. Nuosavo išlaikymo rėmuose perdraudėjas palieka savo atsakomybėn prisiimtą tam tikrą rizikų dalį (limitą), o kitą perduoda perdraudikui. Ekscedentas tokioje sutartyje yra dydis, tapatus draudiko nuosavo išlaikymo dydžiui. Draudimo nuosavas i...
Ekspeditorius 1) įmonė, organizuojanti krovinių vežimą – išsiuntimą, priėmimą, prekių lydėjimą, prekių vežimo įforminimą, t. y. krovinių ekspedijavimą, užsakovo lėšomis jo arba savo vardu;
Eksperimentinė rinka Inovacijoms palanki rinka naujiems novatoriškiems produktams ar paslaugoms kurti srityse, kurios yra perspektyvios, tačiau kurias šiuo metu varžo reguliavimo ar kitos kliūtys.
Ekspertinio vertinimo metodas Kainų perskaičiavimo metodas, kai ekspertas (-ai), remdamasis (-iesi) informacija apie pasikeitusias reprezentatyviojo produkto charakteristikas, vertina, kokią įtaką pasikeitusi kokybė padarė kainos pokyčiui.
Ekspertiškumas Informacijos teikėjo patikimumas konkrečioje srityje ar temoje, pripažįstamas remiantis jo žiniomis ir patirtimi.
Eksploatacija Įrenginių, nekilnojamojo ar kitokio turto naudojimas.
Eksploatavimo laikotarpis Faktinis laikotarpis, per kurį pastatas atlieka pirmines funkcijas.
Eksportas Prekių pardavimas užsienio pirkėjams, paslaugų teikimas užsienio subjektams. Žr. importas.
Eksporto kainų indeksas Santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas prekių ir paslaugų, kurias šalies rezidentai parduoda į užsienį, bendrasis kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį.
Eksporto kvota Maksimali leidžiamos išvežti (parduoti užsienio asmenims) produkcijos apimtis. Ji gali būti nustatoma arba vienašaliu valstybės sprendimu, arba tarpvalstybiniu susitarimu. Eksporto kvotų nustatymu siekiama arba užkirsti kelią vietos ištekliams išvežti esant jų deficitui ar išsekimo grėsmei, arba aps...
Eksporto leidimas Vyriausybės dokumentas, leidžiantis eksportuoti konkrečias prekes į nurodytas valstybes.
Ekspropriacija Prievartinis ir neatlyginamas turto nusavinimas valstybės naudai.
Eksternalitetas Žr. išorinis poveikis.
Ekstrapoliacija Praeities patirties pritaikymas prognozuojant nežinomus (būsimus ateityje) reiškinius, darant prielaidą, kad sąlygos iš esmės nesikeis.
Elastingumas Dviejų reiškinių tarpusavio priklausomybės pobūdis. Terminas dažniausiai vartojamas apibūdinti tam tikros prekės paklausos priklausomybę nuo kainos ir nuo vartotojo pajamų.
Elektroninė prekyba Prekybos būdas, kai prekių ar paslaugų pirkimas ir pardavimas vyksta naudojantis elektroninėmis sistemomis.
Elektroninės priemonės Elektroninės priemonės – elektroninė įranga, skirta duomenims apdoroti (įskaitant skaitmeninį archyvavimą) ir saugoti naudojant bangas, radijo perdavimo, optinės technikos ar kitas elektromagnetines priemones.
Elektroniniai pinigai Elektroninėse kortelėse esanti informacija apie sąskaitose esančių pinigų likučius.
Elektroninis statistikos formuliaras Suprogramuotas galimas saugiai siųsti dokumento ruošinys su elektroniniu būdu pildomais laukeliais duomenims (iš dalies ir (ar) visiškai užpildytais) ir integruota duomenų kontrolės programa.
Elektroninis verslas, e. verslas Verslas, organizuojamas elektroniniais tinklais, paprastai internetu.
Elementarioji visuma Žemiausio agregavimo lygmens iš esmės vienarūšių produktų grupė, kurios lyginamąjį svorį , naudojamą aukštesnio lygmens kainų indeksui apskaičiuoti, yra įmanoma nustatyti.
Elementarusis kainų indeksas Elementariosios visumos produktų kainų indeksas, kuriam apskaičiuoti netaikomi svoriai.
Elgsena rinkoje Individo ar įmonės veikla konkrečioje rinkos situacijoje, kai pasirenkama kainų, prekybos, investicijų, veiklos organizavimo ir kt. strategija.
Elgsenos teorija Ekonomikos teorija, žmonių sprendimus rinkoje aiškinanti remdamasi psichologiniais motyvais. Elgsenos teorijos atstovai teigia, kad žmogus sprendimus daro nebūtinai vadovaudamasis materialiais ar racionaliais motyvais, dažnai jis tiesiog laikosi tam tikrų tradicijų arba siekia išvengti rizikos ir ne...
ELPA Taip trumpinamas pavadinimas Europos laisvosios prekybos asociacija. Tai 1960 m. įkurta organizacija, skatinanti laisvą valstybių narių tarpusavio prekybą prekėmis.
Embargas Prekybos ryšių su tam tikromis šalimis nutraukimas, draudimas importuoti ir eksportuoti prekes ar paslaugas. Embargas dažnai taikomas tada, kai vyksta šaltasis karas.
Emigrantas Аsmuo, išvykęs į kitą valstybę, ketindamas gyventi naujojoje gyvenamojoje vietoje nuolat, arba ne trumpiau kaip 6 mėnesius.
Emisija Vertybinių popierių, suteikiančių jų savininkams vienodas turtines ir neturtines teises, išleidimas.
Emisija, išleidimas Pinigų ar vertybinių popierių išleidimas į rinką. Pinigų emisiją vykdo centrinis bankas, skolindamas papildomus išteklius komerciniams bankams (vykdydamas kreditų emisiją) arba papildomai išleisdamas pinigų ženklų – banknotų ir monetų. Vertybinių popierių emisiją gali vykdyti įmonės arba vyriausybės...
Emisijos bankas, bankas išleidėjas Centrinis bankas, vykdantis pinigų emisijos funkciją.
Emitentas Privati įmonė ar valstybės institucija (finansų ministerija, centrinis bankas), leidžianti pinigus ar vertybinius popierius. Žr. emisijos bankas.
Emitento kontroliuojami vertybiniai popieriai Vertybiniai popieriai, kurie sukuriami, bet neišplatinami rinkoje, lieka emitento balanse ir vėliau gali būti panaudojami kaip tinkamas užstatas Europos centrinio banko operacijoms.
Emocinis patrauklumas Reklamos pranešimas, teigiamai veikiantis vartotojo jausmus ir emocijas.
Emocinis sprendimas Sprendimas, kurį lemia bendras įspūdis arba emocinis įvairių alternatyvų vertinimo apibendrinimas.
Empirinis įrodymas Įrodymas, pagrįstas patirtimi ir stebėjimais.
Endogeninis 1) vidaus veiksnys;
Energijos intensyvumas ekonomikoje Bendrosios energijos vartojimo efektyvumo rodiklis, išreiškiamas bendrųjų vidaus energijos sąnaudų ir bendrojo vidaus produkto (BVP) santykiu.
Energijos poreikis Pastato suvartojamos energijos kiekis visiems energijos poreikiams patenkinti, kad gyventojams būtų sukurta gyventi ar dirbti tinkama aplinka.
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Pastato konstrukcijos, medžiagų ar aplinkosaugos kontrolės sistemų gerinimas sumažinant pastato energijos suvartojimą, palyginti su ankstesne būkle.
Energijos vartojimo efektyvumo paslauga Pastatų savininkams, gyventojams ar naudotojams skirta intelektinė ar taikomoji paslauga tam tikro pastato energijos suvartojimui ar poreikiui mažinti.
Energinio naudingumo sertifikatas Pagal ES teisės aktus būtinas sertifikatas, kuris galimam pastato savininkui ar naudotojui suteikia informacijos apie pastato energinį naudingumą ir kuriame pateikiamos rekomendacijos, kaip padidinti pastato energijos vartojimo efektyvumą.
Engelio dėsnis Vokiečių statistiko Ernsto Engelio XIX a. nustatyti statistiniai šeimos išlaidų maistui, būstui ir kitoms reikmėms pokyčiai didėjant šeimos pajamoms. Analizuodamas statistikos duomenis, E. Engelis nustatė, kad, didėjant namų ūkio pajamoms, išlaidos maistui santykinai mažėja, t. y. maisto produktų pa...
Eonia indeksas Eonia (vienos nakties skolinimo eurais palūkanų normų rodiklis) yra galiojanti vienos nakties bazinė palūkanų norma eurais. Ji apskaičiuojama kaip Europos tarpbankinėje rinkoje per dieną sudarytų vienos nakties skolinimo eurais be užstato sandorių palūkanų normų svertinis vidurkis. Šį rodiklį skaičiuoja Europos bankų federacija, padedama Europos Centrinio Banko.
ERASMUS Iš tikrųjų tai ne Eurožargonybė. Tai Renesanso amžiaus mokslininko vardu pavadinta ES finansuojama ir nuo 1987 m. įgyvendinama švietimo programa.
Errata Įrašas draudimo dokumente, patvirtinantis nedidelių klaidų (spaudos klaidų), įforminant dokumentą, ištaisymą.
ES plėtra XX a. šeštajame dešimtmetyje ES sudarė tik šešios valstybės narės. Dabar jų yra 27. ES narių skaičiaus didėjimas vadinamas ES plėtra.
Esminė pardavimo idėja Reklamos kampanijos temos ar pranešimo pagrindas, esmė.
Esminis įvykis Su emitento veikla susijęs ir jam žinomas ar privalomas žinoti įvykis, galintis turėti didelės įtakos jo išleistų vertybinių popierių rinkos kainai. Pagal Lietuvos teisės aktus esminiu įvykiu gali būti laikomi emitento organų priimti ir siūlomi priimti sprendimai, visuotinio akcininkų susirinkimo ša...
Etikos kodeksas Nuostatų rinkinys, skirtas reklamos veiklos standartams, kurių savanoriškai įsipareigoja laikytis reklamos verslo dalyviai apibrėžti.
Euras Europos Sąjungos piniginis vienetas.
EURIBOR Europos tarpbankinė palūkanų norma. Tai palūkanų normos dydis, už kurį pagrindiniai euro zonos bankai pasiryžę skolinti vieni kitiems.
Euristika Problemų sprendimo metodika, kai sprendimas gaunamas bandymų ir klaidų keliu. Tai gali būti ne pats optimaliausias, tačiau greitas ir mažiau sąnaudų reikalaujantis sprendimo būdas. Vartotojų naudojamas renkantis prekes ar paslaugas.
Euristinis modelis Ekonomikos modelis, kuriuo supaprastinamos prielaidos, kad būtų galima paaiškinti pagrindinį principą ar reiškinį.
Euro zona Neoficialus ES valstybių narių, naudojančių eurą kaip savo valiutą, pavadinimas. Šiuo metu euro zonai priklauso Airija, Austrija, Belgija, Estija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija ir Vokietija.
Euro zonos apdirbamosios pramonės žaliavų kainų indeksas Apdirbamosios pramonės žaliavų kainų duomenų, gaunamų iš apdirbamosios pramonės verslo sąlygų apklausų, atliekamų tam tikrose euro zonos šalyse, svertinis vidurkis.
Eurokratas Taip (plg. su žodžiu „biurokratas“) vadinami tūkstančiai Europos institucijose (Parlamente, Taryboje, Komisijoje ir kt.) dirbančių ES piliečių.
Euroobligacijos Užsienio arba emitento šalies valiuta išleidžiamos obligacijos, platinamos ne toje šalyje, kurios valiuta jos yra denominuotos. Prancūzijoje platinamos doleriais denominuotos euroobligacijos. Euroobligacijų valiuta gali skirtis priklausomai nuo investuotojo. Jos taip pat gali būti ne vardinės, o par...
EUROPA Iš tikrųjų tai – ne Eurožargonybė. Tai lotyniškas Europos Sąjungos oficialios interneto svetainės pavadinimas. Čia rasite daug naudingos, nuolat atnaujinamos informacijos apie ES visomis oficialiosiomis ES kalbomis.
Europa 2020 Taip vadinasi ES planas, kaip skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą iki 2020 m. ES vadovai jį priėmė 2010 m., kaip bendrą strategiją, apimančią daug įvairių iniciatyvų. Be kitų dalykų, planuojama reformuoti tai, kaip veikia rinkos, daugiau investuoti į švietimą ir tyrimus. Gerai žinomas šūkis, kad „...
Europos Audito Rūmai Viena svarbiausių Europos Sąjungos institucijų, prižiūrinti ES lėšų naudojimą. Audito Rūmų tikslas – kontroliuoti visų ES institucijų bei organizacijų finansinę veiklą ir apskaitą, taip pat prižiūrėti, ar tinkamai naudojamos ES biudžeto lėšos. Audito Rūmų pirmtake laikytina Europos ekonominės bendri...
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas Iš valstybių narių deleguotų teisėjų sudarytas teismas, vykdantis dvi svarbiausias funkcijas: prižiūrintis, ar šalys narės tinkamai įgyvendina ES teisės aktus, ir nacionalinio teismo pasiteiravimu aiškinantis ES teisės aktus.
Europos centrinis bankas, ECB Institucija, atsakinga už Eurosistemos bendros pinigų politikos vykdymą.
Europos centrinių bankų sistema Sistema, kurią sudaro Europos centrinis bankas ir visų 28 valstybių-narių nacionaliniai centriniai bankai, t. y., be Eurosistemos narių, į ją įeina dar euro neįsivedusių valstybių-narių nacionaliniai centriniai bankai.
Europos diena, gegužės 9-oji 1950 m. gegužės 9 d. tuometinis Prancūzijos užsienio reikalų ministras Roberas Šumanas (Robert Schuman),pasakė garsiąją kalbą ir pasiūlė pradėti Europos integraciją (žr. Europos integracija) ir taip užtikrinti taiką ir kurti gero...
Europos ekonominė erdvė, EEE Europos ekonominę erdvę sudaro Europos Sąjunga ir visos ELPA šalys (žr. ELPA), išskyrus Šveicariją.
Europos ekonominės erdvės šalys Europos Sąjungos valstybės narės, Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.
Europos finansinio stabilumo fondas Ribotos atsakomybės akcinė bendrovė, kurią įsteigė euro zonos šalys tarpvalstybiniu pagrindu, siekdamos suteikti paskolų euro zonos šalims, patiriančioms finansinių sunkumų.
Europos integracija Tai Europos šalių ir tautų vienybės kūrimas. Europos Sąjungoje tai reiškia, kad šalys telkia savo išteklius ir bendrai priima daugelį sprendimų. Bendri sprendimai priimami bendradarbiaujant ES institucijoms (Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir t. t.).
Europos investicijų bankas, EIB Autonomiška Europos Sąjungos finansų įstaiga, teikianti ilgalaikes paskolas valstybės ir privačioms reikmėms Bendrijos tikslus atitinkančiose srityse.
Europos Komisija ES vykdomoji institucija, atsakinga už Europos teisės aktų (direktyvų, reglamentų, sprendimų) įgyvendinimą, Parlamento ir Tarybos patvirtinto biudžeto ir programų vykdymą, dažnai vadinama tiesiog Komisija.
Europos Parlamentas ES valstybių piliečių tiesiogiai išrinktų atstovų nuolatinis susirinkimas, kurio pagrindinis tikslas – atstovauti ES piliečių interesams. Tai viena svarbiausių ES institucijų, dalyvaujanti įstatymų leidybos procese. 2005 m. Europos Parlamente dirbo 732 parlamentarai.
Europos regioninės plėtros fondas Didžiausias ES struktūrinis fondas, siekiantis pakelti ekonomikos lygį ir pagerinti socialinę integraciją investuodamas į projektus, skatinančius ekonomikos raidą, ir plėtodamas investicijas į pramonę atsilikusiose teritorijose.
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, ERPB Tarptautinis bankas, įsteigtas siekiant paskatinti ir paspartinti Vidurio ir Rytų Europos valstybių ekonomikos reformas.
Europos Sąjunga, ES Demokratinių Europos valstybių asociacija, įsteigta 1957 m. Romos sutartimi, ekonominį bendradarbiavimą grindžianti keturių laisvių (prekių, paslaugų, kapitalo ir darbo laisvo judėjimo) principu. 2004 m. gegužės 1 d. prie 15 ES narių prisijungė 10 naujų narių, ir ES 15 tapo ES 25.
Europos Sąjungos Taryba Reguliarūs ES šalių vyriausybių įgaliojimus turinčių ministrų susitikimai, dažnai vadinami tiesiog Taryba. Kiekvienai valstybei Taryboje priklausomai nuo darbotvarkės klausimo atstovauja atitinkamos srities ministras. Taigi bet kurios srities ministrų susitikimas ( užsienio reikalų, žemės ūkio, pram...
Europos sąskaitų sistema Tarptautiniu mastu suderinta Europos apskaitos sistema, išsamiai atspindinti visą teritorinio vieneto (regiono, šalies ar šalių grupės) ekonomiką ar atskiras jos dalis ir ryšius su kitų regionų ekonomikomis.
Europos statistika Teisės aktų apibrėžta ir Europos Sąjungos vidinėms bei išorinėms reikmėms skirta statistika, kurią rengia ir skleidžia nacionalinės statistikos institucijos ir Europos Bendrijų statistikos tarnyba (Eurostatas).
Europos statistikos sistema Sistema, grindžiama Eurostato, nacionalinių statistikos institucijų ir kitų statistikos įstaigų, atsakingų už Europos statistikos rengimą ir sklaidą, partneryste.
Europos Taryba 1949 m. įsteigta tarpvyriausybinė organizacija, veikianti paskirai ir nepriklausomai nuo Europos Sąjungos. Europos Tarybą sudaro 43 nariai, jos svarbiausi tikslai – ginti žmogaus teises ir pliuralistinę demokratiją, padėti įsisąmoninti Europos kultūrinį identitetą ir kelti jo vertę, spręsti visuomen...
Europos tvirtovė Taip dažnai apibūdinamas nusistatymas ginti Europą nuo išorės poveikio, ypač nuo kitų kultūrų įtakos. Toks posakis dažnai vartojamas diskusijose apie prieglobsčio suteikimą ir imigracijos reguliavimą.
Europos Vadovų Taryba Europos Sąjungos valstybių ir (arba) vyriausybių vadovų susitikimas, nuo 1993 m. (Mastrichto sutarties) turintis aukščiausiosios politinės ES vadovybės statusą.
Europos... metai Kasmet arba kas antri metai ES arba Europos Taryba atkreipia visuomenės dėmesį į kokį nors Europai svarbų klausimą ir organizuoja tam skirtus įvairius specialius renginius. 2011-ieji yra Europos savanoriškos veiklos metai.
Euroskeptikas Taip dažnai vadinamas asmuo, kuris prieštarauja Europos integracijai arba skeptiškai vertina ES ir jos tikslus.
Eurotarifas Tai naujas kainų, kurias už skambinimą telefonu iš kitų ES šalių ir atsiliepimą kitose ES šalyse gali taikyti judriojo ryšio operatoriai, limitas.
Ex ante [lot.] Prieš veiksmą.
Ex post [lot.] Po veiksmo.
eXtensible Markup Language (XML) Kompiuterinė žymėjimo kalba, suteikianti platformą ir neutralaus formato programą duomenų aprašymui.
EXW Iš įmonės sandėlio pardavėjas savo teritorijoje sutartu laiku paruošia išvežti skirtas prekes, o pirkėjas savo sąskaita ir rizika jas pakrauna, apdraudžia krovinį, sumoka už jo transportavimą ir sutvarko eksporto formalumus.