F

Faktinė infliacija Įgaliotos institucijos oficialiai paskelbtas infliacijos rodiklis.
Faktoringas Prekinio kredito forma, kai kredito įstaiga suteikia paskolą prekių pardavėjui, kartu perimdama teisę reikalauti iš pirkėjo sumokėti už prekes. Tai prekybos skolų įsigijimas.
Faktūra Dokumentas (sąskaita), įrodantis prekybos sandorį.
FAS Apmokėta iki laivo. Pardavėjas prekes pristato iki pirkėjo nurodyto laivo uoste ir sutvarko eksporto formalumus. Pirkėjas rūpinasi prekių pakrovimu, importo procedūromis, draudimu.
FCA Prekės pristatymas pirkėjo ekspeditoriui į paskirtą vietą. Pardavėjas pristato prekes į vežėjo nurodytą vietą ir tvarko eksporto formalumus. Tolesniu prekių gabenimu, draudimu rūpinasi pirkėjas.
Federalinių rezervų sistema JAV centrinis bankas, susidedantis iš 12 regioninių bankų.
Federalizmas Plačiąja prasme – tai bet kuri valdymo sistema, kurioje kelios valstybės sudaro bendrą visumą ir tuo pat metu nepriklausomai tvarko savo vidaus reikalus. Tokios sistemos rėmėjai dažnai vadinami federalistais.
Fiat pinigai Žr. dekretiniai pinigai.
FIFO Pirmas į, pirmas iš – metodas, taikomas tvarkant atsargų apskaitą. Pagal šį metodą sąnaudoms priskiriamos pirmiausia tos žaliavos ir medžiagos, kurios buvo įsigytos anksčiau.
Fiksuoto pajamingumo instrumentai Priemonės, kurios užtikrina pastovią (fiksuotą) grąžą.
Fiksuotoji palūkanų norma Tikslia skaitine išraiška pateikta palūkanų norma.
Fiksuotoji vartojimo kredito palūkanų norma Vartojimo kredito davėjo ir vartojimo kredito gavėjo susitarta viena vartojimo kredito palūkanų norma, nustatyta visai vartojimo kredito sutarties trukmei, arba kelios vartojimo kredito palūkanų normos daliniams laikotarpiams, išimtinai taikant fiksuotą konkrečią palūkanų procentų dalį.
Fiksuotojo valiutos kurso sistema Pinigų sistema, kurioje nacionalinės valiutos kursas yra griežtai susietas su auksu, užsienio valiuta ar valiutų krepšeliu, o leidžiamos nacionalinės valiutos svyravimo bazinės valiutos atžvilgiu ribos paprastai būna ne didesnės kaip ± 1 procentas. Valiutų valdyba yra fiksuotojo kurso sistemos atmai...
Fiksuotosios palūkanos Ilgalaikių palūkanų normų tipas, kai paskolos galiojimo metu palūkanų norma nekinta ilgą laiką arba nekinta visai.
Fiksuotosios sąnaudos Žr. pastoviosios sąnaudos.
Filantropija [gr. philanthropia] Filantropija - tai meilė žmonėms, rūpinimasis žmonių gerove nesiekiant materialinės naudos.
Filipso kreivė Didžiosios Britanijos ekonomisto Albano Williamo Phillipso empirinių stebėjimų metu nustatyta ir grafiškai parodyta priklausomybė tarp darbo užmokesčio ir nedarbo. Vėliau priklausomybė buvo performuluota į ryšį tarp infliacijos ir nedarbo. Kreivė rodo, kad kuo didesnė infliacija, tuo mažesnis nedarb...
Filtratas Per kietąjį kūną prasiskverbęs vanduo, išplovęs kai kurias kietojo kūno sudedamąsias dalis.
Finansinė apžvalga Apžvalga, kurią dažnai teikia ūkio subjektų vadovybė ir kurioje apibūdinami bei paaiškinami pagrindiniai ūkio subjekto vykdytos veiklos ir finansinės būklės bruožai, taip pat pagrindiniai neapibrėžtumai, su kuriais tenka susidurti.
Finansinė ataskaita Ūkio subjekto finansinės būklės ir finansinio vykdytos veiklos rezultato struktūrizuotas pateikimas. Finansinėje ataskaitoje pateikiama informacija apie ūkio subjekto turtą, įsipareigojimus, nuosavybę, pajamas ir sąnaudas, įskaitant pelną ir nuostolius, kitus nuosavybės pokyčius, pinigų srautus.
Finansinė atskaitomybė Finansinių duomenų apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus bei jų aiškinimo periodinis parengimas nustatyta forma.
Finansinė investicija Piniginiai ištekliai, kurie kaupiami terminuotųjų indėlių sąskaitose ar paskolinami arba už kuriuos įsigyjami bet kokios rūšies vertybiniai popieriai siekiant iš investavimo objekto gauti pelno (pajamų).
Finansinė nuoma Žr. lizingas.
Finansinė perspektyva Čia perspektyva iš tikrųjų reiškia planą. ES turi sumaniai planuoti savo veiksmus iš anksto ir pasirūpinti, kad turėtų pinigų numatytiems darbams finansuoti. Todėl pagrindinės ES institucijos (Parlamentas, Taryba ir Komisija) turi iš anksto nuspręsti, kam reikia teikti pirmenybę artimiausius kelerius metus ir sutarti dėl išlaidų plano, kuris vadinamas finansine perspektyva. Finansinėje perspektyvoje nurodyta, kokią didžiausią sumą ES gali išleisti ir kokiems tikslams gali ją naudoti.
Finansinė rizika Likvidumo ir (arba) kredito rizika.
Finansinė sąskaita Mokėjimų balanso dalis, kurioje apskaitomi kapitalo ir finansinių lėšų pervedimai, t. y. investicijų srautai. Tai ilgalaikių skolos ir nuosavybės vertybinių popierių, pinigų rinkos skolos vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių įsigijimas ir pardavimas, gautos ir suteiktos paskolos.
Finansinės paslaugos Pagal teisės aktus Lietuvoje finansinėmis laikomos šios paslaugos:
Finansinės priklausomybės koeficientas Finansinės priklausomybės koeficientas apskaičiuojamas, kaip bendrovės įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis. Jis parodo, ar įmonė stipriai priklausoma nuo turimų skolų. Kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo labiau įmonė priklausoma nuo skolinto kapitalo. Kuo ji daugiau turi skolų, tuo rizika aukšt...
Finansinės skolos Tai finansiniai įsipareigojimai, apimantys sutartinius įsipareigojimus: perduoti grynuosius pinigus (bei pinigų ekvivalentus) ar kitą finansinį turtą kitam ūkio subjektui; pasikeisti finansinėmis priemonėmis ar finansiniais įsipareigojimais su kitu ūkio subjektu tokiomis sąlygomis, kurios yra potenc...
Finansiniai įsipareigojimai Apibrėžia, kiek asmuo yra įsipareigojęs sumokėti kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims. Finansiniai įsipareigojimai apima paskolas, delspinigius, alimentus, lizingo sutarčių mokėjimus ir kt.
Finansiniai metai Įmonės ataskaitinis laikotarpis, dažniausiai sutampantis su kalendoriniais metais. Įmonė gali patvirtinti ir kitokio laikotarpio finansinius metus, patogesnius ir geriau atitinkančius jos veiklos ypatumus. JAV finansiniai metai prasideda spalio 1 d.
Finansinio sverto laipsnis Įmonės veiklos rizikos vertinimo rodiklis, apskaičiuojamas kaip akcijos pajamingumo pokytis (procentais), palyginti su pelno prieš palūkanų mokėjimą ir apmokestinimą pokyčiu (procentais). Kuo didesnis finansinio sverto laipsnis, tuo labiau rizikuoja įmonės savininkai.
Finansinis auditas Vienas reklamos agentūros vertinimo etapų, kai klientas agentūrą vertina pagal tai, kaip ji tvarko projektų finansų reikalus. Galimybė klientui analizuoti agentūros finansų dokumentus ir duomenis aptariama pasirašant kliento ir agentūros sutartį.
Finansinis svertas Įmonės veiklos rizikos vertinimo rodiklis, rodantis, kiek įmonė naudoja skolintų lėšų, apskaičiuojamas kaip įmonės įsipareigojimų ir kapitalo santykis. Įmonės siekia padidinti finansinio sverto rodiklį, kad padidintų kapitalo pelningumą, tačiau taip jos rizikuoja sumažinti akcinio kapitalo grąžą tuo...
Finansinis tarpininkavimas Vienos arba kelių finansų įstaigų vardu ir naudai vykdoma veikla priimant indėlius ir kitas grąžintinas lėšas, skolinant, priimant įmokas už kitų asmenų suteiktas paslaugas ir teikiant kitas finansines paslaugas.
Finansinis turtas Grynieji pinigai kasoje, pinigai banko ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, nuosavybės vertybiniai popieriai, reikalavimo teisės į finansų įstaigai mokėtinas pinigų sumas arba kitokį turtą ir nebalansinės pretenzijos.
Finansinių ataskaitų auditas Nepriklausomas audituojamos įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas.
Finansinių ataskaitų rinkinys Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Jeigu bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas pagal įstatymus yra privalomas ar yra numatytas įstatuose, tvirtinamas tik audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
Finansinių bendrovių sektorius Sektorius, apimantis institucinius vienetus, kurių pagrindinė veikla yra finansinis tarpininkavimas ir (arba) pagalbinė finansinė veikla.
Finansinių nuostolių draudimas Gyvybės draudimo grupė, kuri apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo bendrovė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su:
Finansinių priemonių portfelio valdymas Klientų portfelių, į kurių sudėtį įeina viena ar daugiau finansinių priemonių, valdymas savo nuožiūra pagal individualų kiekvieno kliento pavedimą.
Finansinių priemonių portfelis Investuotojo turimų finansinių priemonių rinkinys.
Finansų analizė Finansų analizė - tai procesas, kurio metu, taikant analitines priemones ir būdus, tam tikrus duomenis siekiama paversti naudinga informacija.
Finansų bendrovių sektorius Sektorius, kurį sudaro: centrinis bankas, indėlių bendrovės, pinigų rinkos fondai, ne pinigų rinkos fondų investiciniai fondai, kiti finansiniai tarpininkai, finansiniai pagalbininkai, priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai, draudimo bendrovės, pensijų fondai.
Finansų įmonė Lietuvos Respublikos įmonė arba užsienio valstybės įmonės padalinys, kurie veikia Lietuvos Respublikoje įstatymų, reglamentuojančių finansinių paslaugų teikimą ir finansų įstaigų veiklą, nustatyta tvarka ir kurių pagrindinę veiklos dalį sudaro vienos arba daugiau finansinių paslaugų teikimas.
Finansų įstaiga Įmonė ar užsienio įmonės padalinys, kuris teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi teikdamas finansines paslaugas.
Finansų maklerio įmonė Įmonė, besiverčianti vertybinių popierių prekybos ir kitomis investicijų paslaugomis. Lietuvoje tokia įmonė turi gauti licenciją.
Finansų makleris Biržos prekiautojas, perkantis ir parduodantis vertybinius popierius savo sąskaita arba kliento vardu. Lietuvoje finansų makleris privalo turėti Vertybinių popierių komisijos išduotą licenciją.
Finansų politika Valstybės vykdomų biudžeto, skolos ir pinigų valdymo priemonių sistema.
Finansų sektorius Ūkio sektorius, kurį sudaro šie subsektoriai:
Finansų tarpininkas Finansų tarpininko misija biržoje yra pirkti ir parduoti akcijas savo klientų pavedimu. Jis taip pat atlieka patarėjo konsultanto vaidmenį prekiaujant akcijomis.
Fiskalinė decentralizacija Viešųjų finansų paskirstymas skirtingiems valdžios lygiams, valstybei ir savivaldybėms.
Fiskalinė drausmė Visuma teisinių priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti, kad prognozuojama valdžios sektoriaus skola, atsižvelgiant į numanomus valdžios sektoriaus įsipareigojimus, įskaitant ir įsipareigojimus, atsirandančius dėl Lietuvos gyventojų demografinių pokyčių, keliasdešimt metų atitiktų finansų tvarumo kriterijus, tai yra valdžios sektoriaus skola neviršytų 60% bendrojo vidaus produkto to meto kainomis.
Fiskalinė politika Valstybės vykdomų ūkio reguliavimo priemonių – apmokestinimo, valstybės išlaidų – visuma.
Fišerio lygtis Žr. kiekio lygtis.
Fišerio reiškinys Irvingo Fisherio (1867–1947) išanalizuota palūkanų normos ir infliacijos priklausomybė.
Fiziokratai XVIII a. ekonomikos minties srovė, teigianti, kad žemė yra vienintelis visuomenės pajamų ir gerovės šaltinis, svarbiausias ir pagrindinis ekonomikos augimo veiksnys, vienintelis galintis sukurti „grynąjį produktą“.
Flesch‘o formulė Atsiskaitymas už reklamos agentūros paslaugas, kai nustatoma visų darbų (dažniausia atliktinų per metus) kaina ir už juos atsiskaitoma vienodomis dalimis per tam tikrą laiko periodą (dažniausiai kas mėnesį), nepriklausomai nuo per tą periodą atliktų darbų kiekio.
FOB Transportavimas iki laivo ir pakrovimas. Apmokamos transportavimo iki laivo ir pakrovimo išlaidos. Pirkėjas apmoka prekių gabenimo laivu (frachto) ir draudimo kainą.
Fondų birža Vertybinių popierių birža. Žr. birža.
Fondų fondas Investicinis fondas, kuris visą arba didžiąją dalį savo turto investuoja į kitus investicinius fondus. Toks fondas gali geriau paskirstyti investicijas, nes kiekvienas fondas, į kurį investuota, irgi plačiai paskirsto investicijas. Tokio fondo valdymas dažniausiai kainuoja pigiau nei įprasto investi...
Force majeure [pranc.] Nenugalima jėga. Nuo šalių nepriklausančios aplinkybės, stichinė nelaimė, žemės drebėjimas ir kt. Terminas randamas kone kiekvienoje sutartyje. Paprastai, esant force majeure aplinkybėms, atleidžiama nuo įsipareigojimo vykdymo. Draudimo sutartyse force majeure gali būti laikoma draudiminiu įvykiu....
Forfeitingas Eksportuotojų reikalavimo teisės (t. y. importuotojo skolos eksportuotojui) įsigijimas su nuolaida.
Fotovoltinė elektra Elektros energija, kurią pagamina fotovoltinis elementas.
Fotovoltinis elementas Elementas, saulės spindulių fotoninę energiją paverčiantis elektros energija tiesiogiai, be jokio mechaninio ar šiluminio proceso įsikišimo.
Frachtas 1) atlyginimas transporto priemonės savininkui už krovinių ar keleivių pervežimą;
Franko Prekių transporto išlaidų dalis, kurią pagal sutartį apmoka pardavėjas.
Franšizė 1. Įmonės turimų tam tikrų išimtinių teisių, verslo koncepcijos, prekinio standarto, prekės ženklo, dizaino, patento, operacinės sistemos, įrangos, mokymų, suteikimas kitai įmonei naudotis verslo tikslais, mainais už tai gaunant nustatytą atlygį, pvz., pajamų dalį. Franšizę suteikęs asmuo gali prižiūrėti franšizės gavėją – ar šis tinkamai laikosi iškeltų reikalavimų. Franšizės būdu organizuojama tokių įmonių kaip Hilton Hotel, McDonald’s, Office1, Čili veikla.
Franšizės mokestis Valstybei mokamas mokestis už subjektui suteiktą monopolinę teisę naudotis valstybės nuosavybe, už leidimą vykdyti pervežimus geležinkeliu (naudotis valstybine vėže). Franšizės mokestis atsirado kaip metinis mokestis už leidimą vykdyti veiklą steigiant ribotos atsakomybės juridinį asmenį, t. y. bend...
Friedmanas, Miltonas 1912 m. Austrų mokyklos ekonomistas, Čikagos mokyklos atstovas, už nuopelnus ekonomikai 1976 m. gavęs Nobelio premiją. Svarbiausi darbai yra iš pinigų teorijos srities. Pagrindiniai kūriniai: Capitalism and Freedom (1962) („Kapitalizmas ir laisvė“), Price Theory (1962) („Kainos teorija“), A Monetary...
Frontiruojanti kompanija Draudimo bendrovė, kurios paslaugas naudoja perdraudimo kompanija. Kompanija, savo vardu priimanti tiesioginį draudimą ir nedelsdama jį perdraudžianti perdraudimo bendrovėje.
Fundamentalus veiksnys Objektyvus veiksnys, darantis įtaką nagrinėjamam reiškiniui.
Fundamentinė akcijų analizė Atidžiai analizuojant įmonės finansinius duomenis, jos vaidmenį rinkoje ir vadovybės kompetenciją, galima susidaryti vaizdą, koks bus tos įmonės pelningumas ateityje. Įmonės pelno prognozės yra siejamos su dabartine jos akcijų verte biržoje. Analitikai, atsižvelgdami į abu minėtus veiksnius, nustato, ar įmonės akcijos yra per brangiai įvertintos, ar nepakankamai. Darant tokio pobūdžio akcijų analizę, yra remiamasi tam tikrais rodikliais ir vertinimo metodais:
Fungicidai Tai augalų apsaugos priemonės, skirtos kovai su grybais ir grybeliais.
Funkcinė nauda Apčiuopiamas, vartotojo tiesiogiai patiriamas naudojimosi gaminiu arba paslauga rezultatas.
Funkcinis mokestis Žr. tikslinis mokestis.
Fuzarinis puvinys Tai obuolių ir kriaušių liga, kai vaisiai pradeda pūti iš vidaus nuo sėklalizdžio. Iš pradžių pažeistų vaisių negalima atskirti nuo sveikųjų. Perpjovę pažeistą vaisių, viduje randame rudąjį šerdies puvinį, o sėklalizdyje susiformuoja rausvos spalvos pelėsis. Pradėję pūti vaisiai būna kartoki ir valg...