G

Gaisras Gaisro draudimo srityje „gaisras“ reiškia faktinį ko nors, kas neturėtų būti apimta ugnies, netyčinį ar atsitiktinį užsidegimą.
Gaisro apsauga Priemonės, kurių imamasi siekiant apsaugoti turtą nuo gaisro padarytos žalos ir kaip įmanoma sumažinti tokius nuostolius.
Gaisro draudimas Terminas vartojamas apibūdinti ne vien tik draudimą nuo gaisro, bet ir nuo papildomų pavojų, tokių kaip sprogimas ar stichines nelaimės.
Gaisro ekspertas Asmuo, atliekantis nekilnojamojo turto ekspertizę, siekiant įvertinti gaisro pavojaus laipsnį ir nustatyti premijas pagal gaisro draudimą.
Gaisro nuostoliai Pretenzija pagal gaisro draudimo sutartį.
Gaisro prevencija Priemonės, kurių imamasi siekiant užkirsti kelią gaisrui.
Galimybių metodas Reklamos biudžeto nustatymo metodas, kai reklamos biudžetas nustatomas vertinant įmonės galimybes, t. y. reklamai skiriami pinigai, likę suplanavus kitas biudžeto eilutes.
Galutinis produktas Prekės ir paslaugos, skirtos visiškai suvartoti.
Galveninis puvinys Tai svogūnų liga, kai užkratas sukelia svogūnų puvimą saugyklose. Šis puvinys dažniausiai atsiranda šilčiausiose vietose. Juodų sporų telkiniai formuojasi lukštų paviršiuje ar tarp lukštų. Bakterija gali gyventi dirvožemyje ir ant augalų liekanų. Svogūnai gali apsikrėsti per kaklelį, formuojantis ro...
Galvų medžioklė Tiesioginės personalo paieškos būdas, viena iš personalo paieškos proceso variacijų. Dažniausiai nukreiptas į konkretaus verslo sektoriaus (kitais atvejais vienos ar kelių įmonių) specialistų paiešką bei pritraukimą.
Gamyba Gamybos išteklių (darbo, kapitalo, gamtos išteklių ir kt.) naudojimas prekėms ir paslaugoms sukurti.
Gamybos kvota Žemės ūkio ministerijos nustatytas ir žemės ūkio veiklos subjektams skirstomas maksimalus žemės ūkio ir (ar) maisto produktų gamybos kiekis. Paskirstyta kvota tampa subjekto nuosavybe.
Gamybos mokestis cukraus sektoriuje Gamybos mokestį turi mokėti baltąjį cukrų ir izogliukozę gaminančios įmonės, kurioms yra skirta baltojo cukraus ir izogliukozės gamybos kvota.
Gamybos pajėgumų naudojimas Gamybos pajėgumų naudojimas skaičiuojamas faktinį gamybos mastą dalijant iš galimo. Jis rodo, kokią procentinę dalį savo gamybos pajėgumų naudoja šalies ekonomika.
Gamybos pasitikėjimo rodikliai Gamybos pasitikėjimo rodikliai rodo gamybos sektoriaus situaciją šalyje. Šie rodikliai yra apskaičiuojami atsižvelgus į naujus užsakymus, gamybos mastą, darbuotojų darbo sąlygas, tiekėjų pristatymą ir gamybos įrangos būklę.
Gamybos priemonės Ilgą laikotarpį gamybos procese naudojamas turtas, pvz., pastatai, įrenginiai, kompiuterinė technika. Kai kurie teoretikai prie gamybos priemonių priskiria ir žemę, tačiau kiti gamybos priemonėmis laiko tik žmogaus pastangomis sukurtas ilgalaikio naudojimo gėrybes, skirtas kitoms gėrybėms kurti....
Gamybos savikaina Žaliavų ir sudedamųjų dalių įsigijimo kaina ir kitos tiesiogiai su tuo produktu susijusios išlaidos.
Gamybos veiksniai (ištekliai) Ekonominiai (riboti) ištekliai, naudojami gamybos procese. Gamybos veiksnius galima suskirstyti į tris pagrindines grupes: gamtos, darbo ir kapitalo.
Gaminis pelėdgalvis Tai runkelių kenkėjas. Jauni vikšrai lapuose išgraužia skyles, apgraužia lapus. Itin pažeistų runkelių lieka tik lapų gyslos.
Gamintojas Gamintojas – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris Lietuvos Respublikos teritorijoje gamina ir (ar) pakuoja gaminius, net jei pakavimo operacijas sutartinais pagrindais atlieka kitas asmuo.
Gamintojo perteklius 1) Efektyvesnio gamintojo pelno perteklius, palyginti su neefektyviausio gamintojo pelnu;
Gamintojų kainų indeksas Santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas šalies gamintojų pagamintų ir parduotų prekių (suteiktų paslaugų) bendrasis kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį.
Gamintojų kainų indeksas, GKI Santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas šalies gamintojų pagamintų ir parduotų prekių arba suteiktų paslaugų bendrasis kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį.
Gamtos ištekliai Gamtoje randami ir žmogaus darbo neapdoroti ištekliai, kurie gali būti naudojami tolesniame gėrybių kūrimo procese. Pvz., vanduo, nafta, akmens anglys ir kt.
Garantija Bendrąja prasme – įsipareigojimo įvykdymo užtikrinimas. Banko garantija yra banko išduodamas dokumentas, patvirtinantis, kad, jei skolininkas laiku neįvykdys savo įsipareigojimų, už jį tai padarys bankas.
Garantinis fondas Minimalus turimos mokumo atsargos dydis, reikalingas draudimo veiklai pradėti ir vystyti.
Garantuota kasmetinė renta Renta iki gyvos galvos, apibrėžta sąlygos, kad įvykus bet kokiam įvykiui ji bus išmokama bent jau nustatytą metų skaičių. Atsižvelgiant į gyvybės draudimą arba pensijos planą, suteikiančius teisę į vienkartinę nustatytos sumos išmoką, gyvybės draudimo kompanija gali pasiūlyti pasirinkti metinę garan...
Garantuotas bonusas Gyvybės draudikas garantuoja, kad nustatyto koeficiento bonusas bus kasmet pridedamas prie draudimo sumos.
Garantuotos palūkanos Draudiko nustatytos ir draudimo liudijime (polise) nurodytos palūkanos, kurias draudikas įsipareigoja mokėti už sukauptą sumą.
Garbės įsipareigojimai Perdraudimo sutartyse paprastai būna punktas, pažymintis, kad susitarimas yra garbės įsipareigojimas. Šio punkto negalima atmesti dėl neišplėstos ar griežtos kalbos, vartojamos pačioje sutartyje, interpretacijos.
Garo katilų draudimas Garo katilų draudimas nuo sprogimo ar sugriuvimo ir netikėtų specifinių nenumatytų atvejų, tokių kaip perkaitimas.
Garsinis pranešimas Viešose vietose ir telefonu perduodami pranešimai, skirti gaminiams pristatyti, reklamuoti, vartotojams informuoti.
Garso izoliacija Pro sienas, grindis, lubas ir langus besiskverbiančio garso blokavimas.
GATT 1947 m. įsigaliojusi Bendroji sutartis dėl tarifų ir prekybos, kurios pagrindu vėliau buvo įkurta Pasaulio prekybos organizacija.
Gautinos sumos Žr. debitorinis įsiskolinimas.
Geležinis darbo užmokesčio dėsnis Davido Ricardo (1772–1823) teiginys, kad darbininkų gyvenimo lygio augimas yra ribotas, nes bet koks realiųjų pajamų didėjimas lemia gyventojų skaičiaus augimą. Tai savo ruožtu didina maisto produktų paklausą ir kelia jų kainas. Kainų kilimas „suvalgo“ realųjį darbo užmokesčio prieaugį. Gyventojų skaičiaus augimas ir kartu auganti darbo jėgos pasiūla taip pat riboja darbo užmokesčio kilimą.
Geležinis trikampis Tai metafora, reiškianti kelių kintamųjų, kurie veikia kartu ir konkuruoja tarpusavyje kuriant projektą, tarpusavio ryšį. Kadaise geležinį trikampį sudarė trys svarbiausi elementai: kaina, laikas ir kokybė, bet dabar jis įgijo daugybę skirtingų formų. Iš pradžių geležinis trikampis buvo naudojamas k...
Geltonasis agrastinis pjūklelis Tai agrastų ir serbentų kenkėjas. Kenkėjų šviesiai ar melsvai žalios spalvos lervos graužia lapus. Kenkėjams gausiai išplitus, lervos gali per 1–2 savaites nugraužti visus lapus, palikdamos tik lapų gyslas ir lapkočius. Serbentinio uoginio pjūklelio lervos iš vidaus graužia juodųjų serbentų uogų min...
Generalinis direktoratas Pagrindinis struktūrinis Europos Sąjungos institucijų administracinio aparato padalinys. Europos Komisija susideda iš 23 generalinių direktoratų, kurių kiekvienas atsako už tam tikrą sritį, pvz., Informacinės visuomenės, Plėtros generalinis direktoratas ir kt.
Generalinis pardavimų agentas (GSA) Įgaliotas aviakompanijos agentas, kuriam pavesta tvarkyti oro linijų eksporto pardavimus / paslaugas.
Genetiškai modifikuotas augalas Žemės ūkio, daržo, sodo ar dekoratyvinis augalas, kurio genetinė medžiaga pakeista tokiu būdu, kuris paprastai nepasitaiko dauginantis natūraliu būdu.
Genetiškai modifikuoti organizmai Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO) – tai organizmai, kurių genetinė medžiaga buvo dirbtinai pakeista naudojant genų inžinerijos technologijas. Tokiu būdu augalai, mikroorganizmai ar gyvūnai įgyja naujų savybių, kurios jiems iki tol buvo nebūdingos.
Geoekonomika Ekonomikos mokykla, teigianti, kad individams priklauso jų kūnas, jų darbas ir šiuo darbu sukurti produktai. Tačiau individams nepriklauso tai, ko jie nesukūrė, t. y. gamtos gėrybės, pirmiausia žemė ir jos renta.
Geografinis planavimas Žiniasklaidos planavimo strategija, kai konkrečioms zonoms ar regionams skiriamas didesnis reklamos kiekis, nes šiose zonose ar regionuose yra didesnė galimybė parduoti.
Geografinis rinkos skaidymas Rinkos skirstymas pagal skirtingus geografinius vienetus.
Geoterminės energijos sistema Žemės gelmėse akumuliuotos šiluminės energijos išgavimo sistema.
Gera augalų apsaugos praktika Praktika, kai laikantis registruotų augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų, atsižvelgiant į vietos sąlygas ir agrotechnines bei biologines augalų kontrolės galimybes, parenkamas toks tam tikrų augalų arba augalinių produktų apdorojimo augalų apsaugos produktais laikas ir tokia tų augalų apsa...
Gerovė Apsirūpinimas materialiomis ir dvasinėmis gėrybėmis.
Gerovės valstybė Paternalistinės valstybės, dosnios socialinių išmokų (pensijų, pašalpų ir kt.) ir gausios paslaugų (medicinos, švietimo ir pan.), apibūdinimas. Gerovės valstybės pavyzdžiu dažnai pateikiamos Skandinavijos šalys, kuriose itin išplėtota...
Gifeno prekė Roberto Giffeno (1837–1910) vardu pavadintos prekės, kurių paklausos elastingumas yra priešingas įprastam, t. y. neigiamas. Tai yra prekės, kurių paklausa didėja, kai kyla jų kaina, ir mažėja, kai kainos krinta arba didėja pajamos.
Gimstamumo rodiklis Gyvų gimusių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų.
Gini koeficientas Gyventojų pajamų pasiskirstymo statistinis rodiklis, vartojamas pajamų skirtumams apibūdinti.
Gyvas gimusysis Kūdikis, kuris iš karto po gimimo parodo pirmuosius gyvybės požymius (savarankišką kvėpavimą ar širdies plakimą).
Gyvenamojo pastato įvertinimas Dabartinio pastato funkcionavimo lyginimas su nustatytais funkcionavimo kriterijais, kurį paprastai atlieka atitinkamos organizacijos ar teikiamų paslaugų rūšies vadybininkai.
Gyventojai Asmenų, nuolat gyvenančių tam tikroje teritorijoje, visuma, kintanti dėl gimimų, mirimų ir migracijos.
Gyventojų pajamų mokesčio mokėtojai Gyventojų pajamų mokesčio mokėtojais Lietuvoje yra laikomi nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai.
Gyventojų pajamų mokestis Mokestis, taikomas gyventojų gaunamoms pajamoms, tokioms kaip darbo užmokestis, autorinis atlyginimas, pajamos už parduotą turtą, kompensacijos ir kt.
Gyvybės draudimas Turtinių interesų, susijusių su fizinio asmens gyvybe ir (ar) kapitalo kaupimu, draudimas, kai dėl draudiminių įvykių – apdraustojo mirties, pasibaigus draudimo sutartyje nustatytam terminui, ar kitokio draudiminio įvykio – mokamos draudimo išmokos. Gyvybės draudimui taip pat priskiriamas gimimo ir ...
Gyvybės draudimo įmonė Įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje ir veikianti įstatymų nustatyta tvarka, kitų Europos Sąjungos valstybių-narių gyvybės draudimo įmonės filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje ir veikiantis įstatymo nustatyta tvarka.
Gyvulininkystė Žemės ūkio šaka, apimanti ūkinių gyvūnų (išskyrus gyvūnus augintinius) auginimą ir (ar) naudojimą gyvulininkystės produkcijai gauti.
Globalizacija Gamybos, prekybos, darbo ir kitokių ryšių tarp šalių suartėjimas ir susipynimas, ekonominių sienų griuvimas. Tai – savaiminis rinkos procesas, vykstantis dėl akivaizdaus darbo pasidalijimo pranašumo, palyginti su uždarąja ekonomika.
Grąžos dėsnis Dėsnis, teigiantis, kad kiekvienos gėrybės gamyboje egzistuoja optimalus gamybos išteklių santykis (kombinacija). Pagal šį dėsnį, jei ekonominė gėrybė pagaminama naudojant kitokį nei optimalų vieno iš gamybos veiksnių kiekį, kitiems ištekliams liekant nekintamiems, bet koks nukrypimas į didesnę pusę...
Grąžos indeksas Norint atspindėti tikrąją indekso vertę, skaičiuojant grąžos indeksą, įvertinami dividendai, t. y. pirmą dieną „be teisės“ gauti dividendus (Ex-day) indekso skaičiavimo formulės vardiklyje dividendai atimami iš praeitos dienos kainos. Dividendai įvertinami proporcingai indekso sudėtyje esančių akcijų skaičiui.
Grąžos norma Žr. pajamingumas.
Greito likvidumo rodiklis Įmonės likvidumo vertinimo rodiklis, apskaičiuojamas kaip grynųjų pinigų, gautinų pajamų ir turimų likvidžių vertybinių popierių sumos ir einamųjų įsipareigojimų santykis. Pageidaujama, kad šis santykis būtų ne mažesnis kaip 1:1, nes tai reiškia, kad įmonė gali įvykdyti visus savo einamuosius įsipareigojimus, neparduodama ilgalaikio turto ir atsargų.
Grešamo dėsnis Teiginys, kad „blogi“ pinigai išstumia iš apyvartos ir iš šalies „gerus“ pinigus.
Gretinamoji reklama Reklamos klipai, kurie transliuojant įterpiami į retransliuojamą kitos televizijos stoties programą.
Grietinėlės nugriebimas Prekės ir paslaugos kainos nustatymo strategija, kai nauja prekė įkainojama didžiausia kaina, kurią pasirengę mokėti vartotojai. Kai vieno segmento vartotojų poreikis patenkinamas, kaina mažinama orientuojantis į kitą segmentą.
Grynasis eksportas Eksporto ir importo skirtumas, t. y. suma, kuria eksportas viršija importą.
Grynasis pelnas (nuostoliai) Grynasis pelnas – tai pelnas, kuris lieka bendrovei sumokėjus visus įsipareigojimus. Kitaip tariant, grynasis pelnas yra visų pajamų ir visų sąnaudų skirtumas.
Grynasis pelningumas Įmonės veiklos efektyvumo vertinimo rodiklis, skaičiuojamas kaip grynojo pelno ir pardavimų santykis. Jis parodo, kiek eurų grynojo pelno duoda 1 euro (ar kito piniginio vieneto) vertės pardavimai.
Grynasis pelningumo koeficientas Grynasis pelningumas, kaip pardavimo pajamų ir grynojo pelno koeficientas, apibūdina galutinį įmonės veiklos pelningumą. Piniginė išraiška rodo, kiek vienam pardavimų eurui tenka grynojo pelno.
Grynasis vartotojų kainų indeksas Grynasis vartotojų kainų indeksas rodo vartotojų perkamų prekių ir paslaugų krepšelio kainų pokytį. Į bazinį rodiklį neįtraukiami maisto, energijos, alkoholio ir tabako kainų pokyčiai, kurie ypač nepastovūs ir gali netiksliai rodyti bendrą tendenciją. Apskaičiuojant rodiklį, neatsižvelgiama į sezoniškumo įtaką. Šis rodiklis yra laikomas pagrindiniu kainų augimą rodančiu rodikliu.
Grynasis vidaus produktas Šalyje pagamintų prekių ir paslaugų vertė (bendrasis vidaus produktas) atėmus ilgalaikio turto nusidėvėjimą (t. y. kapitalo suvartojimą). Teigiama, kad šis rodiklis geriau nei bendrasis vidaus produktas parodo gerovės pokyčius.
Grynieji pinigai Monetos ir popieriniai pinigai.
Grynoji investicijų grąža Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondo ar kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių portfelio investicijų grąža, kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į prekybos ir valdymo išlaidas.
Grynoji likutinė vertė Turto vertė dabarties momentu; ją sudaro turto įsigijimo kainos ir amortizacijos lėšų skirtumas.
Grynoji rizika Draudiminė rizika, kurios pasekmės, įvykus tam tikriems įvykiams, visada atneša nuostolių. Dėl grynosios rizikos patirtų nuostolių gauti pelno neįmanoma. Pagrindinis draudimo principas sako, kad įvykus draudiminiam įvykiui turi būti atstatyta pirminė draudėjo finansinė padėtis.
Grynoji vertė 1) investicijos įsigijimo (sukūrimo, vertės padidinimo) vertė, sumažinta amortizacijos verte ir šios investicijos rizikai amortizuoti sudarytais specialiaisiais atidėjiniais;
Grynojo pelno marža Grynojo pelno marža apskaičiuojama, kaip grynojo pelno (nuostolio) ir pardavimo pajamų santykis, ir parodo įmonės pelningumą.
Grynosios ne gyvybės draudimo įmokos Faktinės įmokos, kurias draudėjai moka už ataskaitiniu laikotarpiu jiems suteikiamą draudimo apsaugą (perkeltos įmokos), ir įmokų priedai, mokami iš draudėjams priskirtų nuosavybės pajamų, atskaičius draudimą tvarkančios draudimo įmonės gautus mokėjimus už paslaugas.
Grynųjų pinigų atsarga Pinigų suma, kurią individas pageidauja nuolat turėti grynųjų pinigų pavidalu. Grynųjų pinigų atsarga laikoma norint sumokėti už įsigyjamas prekes ar paslaugas, turėti atsargų ar dėl spekuliacinio (tikintis, kad vertė padidės) motyvo.
Grynųjų pinigų principas Finansinės apskaitos principas; t. y. pajamos ir išlaidos apskaitomos tada, kai gaunami arba išleidžiami pinigai (kai sumokama už pateiktą prekę ar suteiktą paslaugą).
Griovimo atliekos Išardyto pastato ar konstrukcijos nuolaužos.
Grįžtamasis ryšys Pranešimo gavėjo atsako dalis, perduodama atgal siuntėjui. Grįžtamasis ryšys gali būti pateikiamas įvairiomis formomis ir suteikia siuntėjui galimybę stebėti, kaip iškoduojamas ir suprantamas siunčiamas pranešimas.
Grūdų kondicionavimas Tai grūdų sudrėkinimas ir išlaikymas nustatytoje temperatūroje.
Gruntinio vėsinimo / šildymo sistema Centralizuota šildymo ir (arba) vėsinimo sistema, kai šiluma nukreipiama į žemę arba iš jos gaunama.
Grunto šildomasis siurblys Elektrinis įrenginys išgauti iš grunto šilumą, kuri, naudojant paprastą šilumos mainų mechanizmą, naudojama pastato patalpų arba vandens šildymui.
Grupės sprendimo priėmimas Procesas, kai grupė organizacijos asmenų turi įtakos priimant arba priima sprendimą pirkti prekes ar paslaugas.
Grupinis gyvybės draudimas Dviejų ar daugiau gyvybių draudimas, išmokamas, kai vienas iš apdraustųjų miršta.
Grupinis mąstymas Reiškinys, verčiantis vieną asmenį arba grupės mažumą nepasisakyti arba nesidalinti turima informacija su grupės dauguma iš baimės ar apatijos.
Grupių struktūra Reklamos agentūros darbo organizavimas, kai skirtingų skyrių specialistai – kūrybos, žiniasklaidos, projektų valdymo ir kitų, skirsomi grupėmis dirbti su tam tikrais konkrečiais projektais.