A

A posteriori [lot.] iš paskesnio; remiantis patyrimu. Aposteriorinis teiginys pateikiamas kaip patyrimu pagrįsta išvada. Aposterioriniai teiginiai dažni istoricizmo ekonomikos atstovų darbuose, tačiau ne tik. Aposterioriniais teiginiais dažnai grindžiamos apriorinės prielaidos.
A priori Lotyniškai- "nuo pat pradžių". Nepriklausantis nuo patyrimo išankstinis teiginys.
AAA Aukščiausią saugumo ir patikimumo lygį rodantis kredito reitingas .
Ab invito [Lot.] prievarta, privalomai.
Abandonas Atsisakymas, likusios apdraustos nuosavybės ir visų teisių į ją perleidimas draudikui, jei apdraustas turtas buvo visiškai prarastas, siekiant gauti visą draudimo sumą.
Abdukcija Loginis pažinimo būdas, samprotavimas, kai, remiantis turimomis žiniomis, faktais ar teorijomis, sukuriama nauja hipotezė. Tai ne dedukcinis, bet ir ne indukcinis pažinimo metodas. Jį apie 1865 m. pirmasis apibūdino Charlesas Sandersas Pierce’as (1839–1914).
Abėcėliniai brokeriai JAV pagrindiniai brokeriai, gerai žinomi plačiam specialistų būriui pagal jų santrumpą (abreviatūrą).
Abejingumo kreivė Vartotojo pirmenybes rodanti diagrama, į kreivę sujungianti vartotojo pasirenkamus dviejų prekių derinius, teikiančius jam vienodą naudingumą.
Abiotinis Ne biologinės kilmės, kilęs iš negyvosios medžiagos.
Abipusė kryžminė kapitalo dalių nuosavybė Įstaigos turimos nuosavų lėšų priemonės arba finansų sektoriaus subjektų išleistos kitos kapitalo priemonės, kai tie subjektai taip pat turi tos įstaigos išleistų nuosavų lėšų priemonių.
Abipusiškai naudinga padėtis Susitarimas, sandoris, procesas ar reiškinys, kurio buvimas ar vykdymas yra naudingas jame dalyvaujančioms ar su juo susijusioms šalims.
Absoliučioji kaina Absoliučia pinigų suma išreikšta kaina.
Absoliučioji reklamos kaina Visa reklamos pranešimo skelbimo tam tikroje visuomenės informavimo priemonėje piniginė vertė.
Absoliučioji rizikos vertė Kolektyvinio investavimo subjekto rizikos vertė, ribojama tam tikru procentiniu grynųjų aktyvų vertės dydžiu.
Absoliutaus likvidumo koeficientas Absoliutaus likvidumo koeficientas apskaičiuojamas, kaip įmonės grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo įmonė finansiškai atsparesnė trumpuoju laikotarpiu.
Absoliutus likvidumo koeficientas Absoliutus likvidumo koeficientas parodo įmonės sugebėjimą piniginėmis ar joms prilyginamomis lėšomis padengti trumpalaikius įsipareigojimus, faktiškai - kaip įmonė šiuo metu galėtų padengti visus trumpalaikius įsipareigojimus.
Absoliutus neto 1) Jūriniame draudime dažnai vartojamas terminas, pabrėžiantis, kad iš draudimo premijos buvo atimtos visos nuolaidos, be išimčių.
Absoliutusis pranašumas Mažesnės gamybos išteklių (žaliavų, darbo, kapitalo) sąnaudos bet kokios produkcijos vienetui pagaminti, palyginti su kitais gamintojais.
Acquis communautaire Europos Bendrijos teisė ir jos taikymo praktika. Ji apima pirminę Bendrijos teisę (t. y. Bendrijos steigimo sutartis) ir antrinę Bendrijos teisę (Bendrijos institucijų teisės aktus: reglamentus, direktyvas, įvairius sprendimus), taip pat taisykles, rezoliucijas, pozicijas, nuomones, teismų praktiką, bendruosius teisės principus, Bendrijos teisės kūrimo būdus, tikslų ir praktikos visumą nepriklausomai nuo to, ar ją rašytiniai teisės aktai įtvirtina ar ne.
Ad valorem Tam tikro dydžio (mokesčių, nuolaidų) skaičiavimas ir nusakymas proporcingai prekės ar paslaugos kainai. Dažniausiai vartojama kalbant apie mokesčius, kurie gali būti nustatomi ad valorem (t. y. proporcingai kainai) arba absoliučia suma (eurais už kiekio vienetą).
Adaptyvieji lūkesčiai Rinkos procesų ar ekonominių rodiklių lūkesčiai, grindžiami tik praeities informacija (ekonominių rodiklių kitimu, prognozių pasitvirtinimu ir pan.).
Adaptyviųjų lūkesčių teorija Lūkesčių vertinimo teorija, grindžiama prielaida, kad rinkos dalyviai, numatydami rinkos procesus ir ekonominius rodiklius, remiasi tik praeities informacija (ekonominių rodiklių kitimu praeityje, praėjusio laikotarpio prognozių pasitvirtinimu ir pan.).
Adendumas Priedas, draudimo arba perdraudimo sutarties papildymai, atspindintys šalių suderintus anksčiau nustatytų sutarties sąlygų pasikeitimus.
Administraciniai duomenys Duomenys valstybės ir žinybiniuose registruose, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ir Lietuvos banko informacinėse sistemose, duomenų bazėse bei dokumentuose, skirti valdymui ir (arba) priežiūrai arba viešajam administravimui.
Administratorius Pinigų finansų įstaiga, kuri tvarko paskolas, dėl kurių buvo sudaryti pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriai, arba kitaip perleistas paskolas, t. y. renka iš skolininkų pagrindinę sumą ir palūkanas.
Adresatų sąrašas Duomenų bazė, kurią sudaro esamų ar galimų klientų pavardės ir adresai, skirta tiesioginio pašto kampanijoms.
Advokatų teikiamos teisinės paslaugos Advokatų teikiamos teisinės paslaugos – tai teisės konsultacijos (patarimai teisės klausimais), teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas, atstovavimas teisės klausimais, gynyba bei atstovavimas bylų procese, kai šie veiksmai atliekami už atlyginimą.
Advokatų veiklos pagrindiniai principai Advokatų veiklos pagrindiniai principai:
Adžasteris Įgaliotasis draudiko atstovas, kuris reguliuoja draudiminį įvykį ir finansinius santykius su draudėju.
Agentas Tarpininkas, veikiantis atstovaujamojo vardu ir dėl jo interesų.
Agentūros apyvarta Reklamos agentūrai patikėti klientų pinigai, skirti reklamai. Agentūra perka žiniasklaidos ir kitas trečiųjų šalių paslaugas, taip pat atlieka kitus darbus, reikalingus kampanijoms įgyvendinti. Klientai atsiskaito pagal agentūros pateiktas sąskaitas. Tai vienas iš rodiklių reklamos agentūrų dydžiui ...
Agentūros komisinis mokestis Atlyginimas už agentūros paslaugas, apskaičiuotas kaip tam tikra dalis nuo atliktų darbų biudžeto.
Agrarinės aplinkosaugos politika Priemonių, saugančių ir gerinančių aplinką bei užtikrinančių aplinkai nežalingą žemės ūkio ir maisto produktų gamybą, visuma.
Agregavimas Rodiklių sujungimas, apibendrinimas, stambinimas.
Agreguota paklausa Žr. visuminė paklausa.
Agreguota pasiūla Žr. visuminė pasiūla.
Agreguoti rodikliai Sudėtinės vertės, pagal kurias vertinamas visos ekonominės veiklos rezultatas, pvz., produkcija, pridėtinė vertė, disponuojamosios pajamos, galutinis vartojimas, taupymas, kapitalo formavimas ir kt.
Agreguotų reikšmių lentelė Statistinė lentelė, kurios kiekviena reikšmė yra respondentų pateiktų statistinių duomenų suma, vidurkis ar kitaip apibendrintas dydis.
Akaricidai Tai augalų apsaugos priemonės, skirtos kovai su erkėmis.
Akceptavimas 1) vekselio priėmimas apmokėti;
Akcija Būti akcijų savininku reiškia valdyti bendrovės kapitalo dalį. Akcinė bendrovė yra visų jos akcininkų nuosavybė. Akcinės bendrovės savininkais gali būti įvairios institucijos, organizacijos, įmonės ar privatūs asmenys.
Akcijos balansinė vertė Akcijos balansinė vertė atspindi teorinę paprastosios akcijos vertę, kuri būtų gaunama įmonei pardavus turtą balansine verte ir padengus savo įsipareigojimus.
Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis parodo, kiek įmonės akcijos kainuoja lyginant su buhalterine (balansine) verte.
Akcijos kainos ir pelno santykis Akcijos kainos ir pelno santykis – tai santykinis rinkos rodiklis, kuris parodo, kiek įmonės akcijos kainuoja lyginant su jos grynuoju pelnu. Rodiklis suteikia informaciją, ar įmonė yra brangi lyginant su jos uždirbamu pelnu. Kuo rodiklis žemesnis, tuo investicijos į tokias akcijas yra patrauklesnės...
Akcijos kainos ir pelno santykis, P/E Tai akcijos rinkos kaina, padalyta iš pelno, tenkančio vienai akcijai. Vienas populiariausių pasaulyje akcijų brangumo matavimo matų. Paprastai laikoma, kad akcijos pigios, jei šis rodiklis sudaro mažiau nei 10, brangios, kai jis daugiau nei 20.
Akcijos rinkos kaina Tai kaina, kurią rinkoje investuotojas moka už vieną akciją.
Akcijų emisija Kai akcijos yra parduodamos arba perkamos biržoje, jas išleidusi bendrovė negauna nė cento. Akcinė bendrovė pritraukia lėšų tik parduodama naujas akcijas, t. y. išleisdama akcijų emisiją.
Akcijų kainų indeksas Akcijų kainų indeksas yra rodiklis, atspindintis visų arba kai kurių įmonių akcijų vidutinės kainos svyravimą per tam tikrą laikotarpį.
Akcijų paketas Vienam savininkui priklausanti bendrovės akcijų dalis.
Akcijų priedas Už išleidžiamas akcijas bendrovės gautų įplaukų suma, viršijanti akcijų nominaliąją vertę. Akcijų priedas yra akcininkų nuosavybės dalis.
Akcijų rinka Rinka, kurioje akcijos išleidžiamos ir jomis prekiaujama.
Akcijų skaidymas Akcinės bendrovės išleistų akcijų skaičiaus padidinimas sumažinant nominaliąją akcijos vertę.
Akcinė bendrovė Ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – įmonė, kurios kapitalas padalytas į dalis – akcijas.
Akcinės bendrovės obligacija, obligacijos sertifikatas Bendrovės išleistas skolos vertybinis popierius, garantuojamas bendru įmonės mokumu ir kreditingumu, t. y. gebėjimu laiku įvykdyti įsipareigojimus, paprastai neužtikrinamas specifiniu užstatu, tokiu kaip hipoteka.
Akcinės bendrovės pertvarkymas Akcinė bendrovė gali būti pertvarkoma į šių teisinių formų juridinį asmenį:
Akcininkas Įmonės akcijų įsigijęs fizinis ir juridinis asmuo, turintis visas akcijų suteikiamas teises.
Akcininkų nuosavybė Akcininkams tenkanti įmonės turto vertė. Akcininkų nuosavybė apskaičiuojama kaip įmonės turto ir įsipareigojimų skirtumas arba kaip akcinio kapitalo ir įmonės rezervų suma.
Akcininkų susirinkimas Aukščiausiasis bendrovės valdymo organas, vykdantis svarbiausias bendrovės valdymo funkcijas. Akcininkų susirinkimas renka vadovaujamuosius organus, keičia bendrovės įstatus, tvirtina finansinę atskaitomybę, priima sprendimus, kuriems reikia akcininkų pritarimo (balsavimo). Įprastai kviečiamas eilin...
Akcinis kapitalas Akcininkų nuosavybės dalis, suformuota išleidžiant akcijas. Akcinis kapitalas įprastai skaičiuojamas kaip apmokėtų akcijų nominaliųjų verčių suma. Lietuvoje dažniau vartojamas įstatinio kapitalo terminas.
Akcionavimas Įmonės, kuri nėra akcinė bendrovė, pertvarkymas į akcinę bendrovę. Dažniausiai akcionuojamos valstybės įmonės, ypač prieš jas privatizuojant.
Akcizais apmokestinamų prekių importas Akcizais apmokestinamų prekių importas – akcizais apmokestinamų prekių įvežimas į Europos Bendrijų teritoriją (išskyrus atvejus, kai įvežimo į Europos Bendrijų teritoriją metu joms pritaikoma sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūra), taip pat sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūros ar kit...
Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininku vadinamas asmuo, kuris iš mokesčių administratoriaus gavo leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį.
Akcizais apmokestinamų prekių sandėlis Akcizais apmokestinamų prekių sandėlis – patalpa ir/ar teritorija, kuriose leidžiama laikyti, gaminti, perdirbti, maišyti, taip pat į jas atgabenti ar iš jų išgabenti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. Akcizais apmokestinamų prekių sandėliais ...
Akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentas Akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentas – dokumentas, naudojamas, kai akcizais apmokestinamos prekės gabenamos taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą.
Akcizas Į valstybės biudžetą mokamas vartojimo mokestis, išreikštas procentais nuo prekės kainos arba absoliučia suma ir pridedamas prie parduodamos prekės kainos.
Akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas Akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas – apmokestinimo režimas, kai akcizais apmokestinamos prekės, kurioms netaikoma sąlyginio neapmokestinimo muitinės procedūra, gaminamos, perdirbamos, maišomos, laikomos ir (ar) gabenamos laikinai atidėjus už jas apskaičiuotų akcizų mokėjimą....
Akytosios terpės drėgmės pralaidumo koeficientas Akytosios terpės pralaidumo skysčiui laipsnis.
Akių judesių analizė Metodas, leidžiantis stebėti žmogaus akių judesius, kai jis žiūri vaizdo arba televizijos reklamą. Akių judesių analizė skirta nustatyti, kurios reklamos dalys ar atkarpos traukia žiūrovo dėmesį ir (arba) kelia jo susidomėjimą.
Akredityvas Tarptautiniuose atsiskaitymuose taikoma įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo forma, kai pirkėjo bankas užtikrina (dokumentu) prekių pardavėjui, kad pirkėjas laiku atsiskaitys už pateiktas prekes. Paprastai bankas iš pirkėjo reikalauja sąskaitoje turėti tam tikrą lėšų kiekį, būtiną atsiskaitymui įvykdyti.
Aktyviai valdomas biržoje prekiaujamas fondas Biržoje prekiaujamas fondas, kurio valdytojas turi teisę, atsižvelgdamas į šio fondo investavimo tikslus ir politiką, savo nuožiūra nustatyti jo investicijų portfelio sudėtį (priešingai nei biržoje prekiaujamas fondas, kuris siekia atkartoti indeksą ir jam tokia teisė nesuteikiama). Aktyviai valdomas biržoje prekiaujamas fondas dažniausiai siekia pranokti indeksą.
Aktuarijus Asmuo, taikantis statistikos ir tikimybių metodus draudimo išmokoms ateityje įvertinti. Šios profesijos specialistai dirba draudimo įmonėse, kuriose būtina prognozuoti tam tikrų įvykių ar reiškinių, pvz., gyvenimo trukmės, avarijų, kitų nelaimingų atsitikimų, dažnumą.
Aktuarinis skaičiavimas Statistikos ir tikimybių metodų taikymas tam tikrų įvykių tikimybei prognozuoti ir būsimoms draudimo išmokoms įvertinti.
Akustinės savybės Pastato geba sustiprinti arba sumažinti oru iš išorės į vidų ir iš vidaus į išorę sklindantį triukšmą arba per grindis, sienas ir lubas sklindantį smūgio triukšmą (European Economic and Social Committee).
Akvizicija Naujų draudiko draudimo sutarčių sudarymas, naudojant įvairias rinkodaros priemonės.
Alfa Investicinio fondo grąžos palyginimas su visos rinkos vidutine grąža.
Alfa / beta (klasifikavimo) paklaidos santykis Nustatant diskriminacinę galią taikomas patikimumo vertinimo metodas, kai darant prielaidą, jog reitingų sistemos rezultatai gali būti tik dviejų rūšių (t. y. įsipareigojimų įvykdymas arba neįvykdymas), nustatoma minimali paklaidos tikimybė. Ši tikimybė lygi įsipareigojimų neįvykdžiusių skolininkų, remiantis reitingų sistema pripažintų įvykdysiančiais įsipareigojimus, procentinės dalies bendrojoje įsipareigojimų neįvykdžiusių skolininkų struktūroje (alfa), padaugintos iš atitinkamos tikimybės, ir įsipareigojimus įvykdžiusių skolininkų, remiantis reitingų sistema pripažintų neįvykdysiančiais įsipareigojimų, procentinės dalies bendrojoje įsipareigojimus įvykdžiusių skolininkų struktūroje (beta), padaugintos iš atitinkamos tikimybės, sumai.
Alfa aktyvumas Žmogaus smegenų aktyvumo būsena, tinkama žmogaus reakcijai į reklamą vertinti.
Alga Pagal darbo sutartį samdomam darbuotojui mokamas atlyginimas už darbą. Dar vadinama darbo užmokesčiu, atlyginimu.
Alga ir atlyginimas Darbuotojui už darbą mokamas atlygis pinigais, prekėmis, paslaugomis ir (ar) lengvatomis, įskaitant darbuotojui privalomus mokėti pajamų mokesčius, socialinio draudimo įmokas ir kt.
Alyvos Alyvos – bet kokios tepimo ar pramoninės alyvos, tarp jų vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyvos, mineralinės tepimo alyvos, turbininės ir hidraulinės alyvos.
Alpha rodiklis Žr. Alfa.
Alter ego Lotyniškai - "kitas aš".
Alternatyvi žemės ūkiui veikla Bet kuri kaimo vietovėje vykdoma veikla, nepriskirtina žemės ūkio veiklai.
Alternatyvioji žiniasklaida Žr. žiniasklaida aplinkoje (angl. ambient media)
Alternatyviosios sąnaudos Prekių ir paslaugų visuma, kurią būtų galima įsigyti, jei lėšos nebūtų išleistos pasirinktoms prekėms, paslaugoms ar kitiems tikslams. Tai – atsisakytų gėrybių, prarastų galimybių vertė.
Alternatyvų rinkinys Keleto prekių ženklų gaminiai, kuriuos besirenkantis vartotojas vertina kaip galimas alternatyvas. Tai sudėtinė sprendimo priėmimo dalis.
Altruizmas Nesavanaudiškas rūpinimasis kitų gerove. Altruizmo idėja grindžiama pelno nesiekiančių nevyriausybinių organizacijų veikla; savanoriškas neatlyginamas darbas, labdara ir parama.
Amortizacija 1) ekonomikoje – laipsniškas ilgalaikio turto vertės perkėlimas į gaminamos produkcijos vertę. Šalia termino „amortizacija“ taip pat vartojamas terminas „nusidėvėjimas“, jis Lietuvoje taikomas materialiojo turto vertės praradimui ir perkėlimui apibūdinti;
Amsterdamo sutartis Susitarimas dėl Europos Sąjungos sutarties, Europos Bendrijų steigimo sutarčių ir kai kurių kitų su jomis susijusių aktų pataisų. Pasirašyta 1997 m. spalio 2 d. Amsterdame, įsigaliojo 1999 m. gegužės 1 d.
Anarchija Valdžios nebuvimas. Santvarka, kurioje visuomenės gyvenimas vyksta, klausimai sprendžiami ir visi poreikiai tenkinami be valstybės, jos sukurtų institucijų ir teisės.
Anderaiteris Draudikas arba individualus asmuo, nustatantis draudimo tinkamumą ir jo sąlygas. Asmuo, vykdantis draudiminę veiklą draudiko vardu (JAV).
Anglies skaičiuoklė Projektuotojo arba inžinieriaus naudojama metodika projekto poveikiui klimato kaitai arba anglies pėdsakui įvertinti.
Ankštariniai gumbauodžiai Tai rapsų kenkėjai, labai smulkūs (apie 1,5 mm ilgio), gelsvai rausvi. Pakenkimo simptomai yra sunkiai pastebimi, nes mažos duobutės augalo audiniuose greitai užgyja. Pažeistos vietos deformuojasi. Per metus išsivysto kelios generacijos. Ankštariniai gumbauodžiai kenksmingi drėgnomis, šiltomis vasar...
Ankštariniai paslėptastraubliai Tai rapsų kenkėjai, 2-2,5 mm ilgio, ovalo formos, pilki, neblizgantys, apaugę pilkšvais plaukeliais. Vabalų pakenkimo simptomai yra sunkiai pastebimi, nes mažos duobutės augalo audiniuose greitai užgyja. Kenkia ankštarinių paslėptastraublių lervos. Išsiritusios šių kenkėjų lervos pragraužia sėklos e...
Antidempingo muitas Muitas, taikomas kaip atsakas į neįprastai mažas importuojamų prekių kainas siekiant apsaugoti kitų gamintojų interesus. Daroma prielaida ir ieškoma įrodymų, kad pardavėjas prekes parduoda pigiau nei yra jų savikaina ir mažomis kainomis nori išstumti kitus (dažniausiai – vietos) gamintojus ir užimti...
Antilokautinis susitarimas Darbdavio ir įmonės profesinės sąjungos susitarimas, kuriuo darbdavys įsipareigoja negrasinti uždaryti įmonės, kai sprendžiami darbuotojų ir darbdavių ginčai.
Antimonopolinė politika Valstybės taikomos priemonės, skirtos vieno subjekto dominavimui rinkoje sumažinti ir užkirsti kelią kartelio susitarimams. Pvz., valstybė draudžia susijungimus, dėl kurių įsivyrauja vienas prekės tiekėjas ar paslaugos teikėjas.
Antimonopolinis ES siekia užtikrinti, kad vienoje bendroje rinkoje konkurencija būtų sąžininga, laisva ir kad bendrovės, užuot slapta derinusios savo veiksmus, konkuruotų. Todėl pagal ES normas draudžiama sudaryti susitarimus, kurie riboja konkurenciją (pvz., slaptus bendrovių susitarimus dirbtinai didinti kainas), ir rinkoje dominuojančioms įmonėms piktnaudžiauti savo padėtimi. Tokios normos vadinamos antimonopoliniais teisės aktais.
Antpelnis Pelnas, didesnis nei reikalingas įmonės veiklos tęstinumui užtikrinti, viršijantis vidutinę pelno normą ar kapitalo grąžą ir atsirandantis dėl galimybės taikyti monopolinę kainą. Laisvosios rinkos sąlygomis antpelnis yra laikinas ir neilgai trunkantis reiškinys, nes jis paskatina konkurencijos atsir...
Antraknozė Tai agurkų, auginamų lauke, liga. Infekcija persiduoda per užkrėstą sėklą. Kitas užkrato šaltinis – sirgusių augalų liekanos. Ligos požymiai pasireiškia kaip gelsvos vandeningos dėmelės ant lapų, kurios vėliau tamsėja, pajuoduoja, išryškėja apvadas. Ant lapkočių ir stiebų pažeidimai pasireiškia negi...
Antrasis valiutų kurso mechanizmas Sistema, kuri yra euro zonos šalių ir ne euro zonos ES valstybių narių bendradarbiavimo valiutų kurso politikos srityje pagrindas. Antrasis valiutų kurso mechanizmas (VKM II) yra daugiašalis susitarimas, pagal kurį taikomi fiksuoti, bet koreguojami centriniai kursai ir standartinės ±15% svyravimo ribos.
Antraštė Svarbiausią vietą reklamos pranešime užimantys žodžiai, kurie perskaitomi ar pastebimi pirmiausia.
Antrinė (grupinė) pakuotė Antrinė (grupinė) pakuotė – tai pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio.
Antrinė rinka Savininkų (ne emitentų) turimų vertybinių popierių pardavimas kitiems asmenims, įskaitant ir biržoje parduodamus vertybinius popierius.
Antrinė vertybinių popierių apyvarta Siūlymas įsigyti vertybinių popierių ir jų perleidimas pasibaigus pirminei vertybinių popierių apyvartai.
Antrinės žaliavos Antrinės žaliavos – tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir perdirbti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos.
Antriniai skaitytojai Skaitytojų auditorija, kuri susidaro, kai prenumeratoriai ar pirkėjai perskaitytą laikraštį ar žurnalą perduoda kitiems skaitytojams, taip pat, kai laikraščiai ar žurnalai skaitomi biure, gydytojo laukiamajame ir pan.
Antrojo geriausio teorija Teorija, teigianti, kad, kai visuomenėje nėra optimalių rinkos sąlygų ir ima reikštis rinkos ydos, tikslinga taikyti rinkos reguliavimo priemones, nes tuomet didės bendra šalies gerovė. Teigdama, kad idealios ir optimalios sąlygos tikrovėje neegzistuoja arba egzistuoja itin retai, antrojo geriausio teorija pateisina rinkos reguliavimą, mokesčius ir kitas valstybės intervencijas. Šią teoriją 1956 m. suformulavo Richardas Lipsey ir Kelvinas Lancasteris.
Antstolis Asmuo, valstybės įgaliotas pareigūnas, aprašantis aplinkybes, daiktus ar turtą skolai padengti, saugantis ir administruojantis šį turtą, teikiantis teisines konsultacijas, varžytinėse realizuojantis įkeistą turtą, tarpininkaujantis vykdant turtines prievoles.
Antžeminis aviakompanijų reisas (RFS) Oro vežėjo organizuotas krovinio pervežimas keliais į / iš kitų oro uostų, kuriam priskiriamas aviakompanijos reiso numeris.
Anuitetas Periodinė pastovaus dydžio išmoka gyventojui tam tikrą laikotarpį arba iki gyvos galvos.
Apdairaus žmogaus taisyklė Investicijų valdymo principas, reikalaujantis, kad patikėtų lėšų valdytojas darytų racionalius, apgalvotus, riziką įvertinančius sprendimus, nesukeliančius grėsmės investuotam kapitalui ir gaunamoms pajamoms. Apdairaus žmogaus taisykle siekiama sumažinti investicijų riziką. Šią taisyklę apie 1830 m....
Apdraustasis Asmuo, kurio naudai sudaroma draudimo sutartis ir kuris gauna draudimo išmokas.
Apdraustieji asmenys Apdraustieji asmenys – fiziniai asmenys, kurie valstybinio socialinio draudimo įmokas moka patys ir (arba) už juos šias įmokas moka draudėjai.
Apgyvendinimo tankumas Būsto statybos apimties tam tikroje teritorijoje matas, paprastai išreiškiamas vienam hektarui tenkančių būstų skaičiumi.
Apibendrinimo klaida Loginė mąstymo klaida, kai tam tikro subjekto ar jų grupės ypatybės (savybės, elgesio normos) priskiriamos visumai ir dėl to padaroma klaidingų apibendrinimų ir išvadų.
Apibrėžtų įmokų schema Kaupiamasis pensijų draudimas, kai apdraustasis moka sutarto pastovaus dydžio įmokas, tiksliai nežinodamas, kokio konkretaus dydžio suma bus uždirbta investuojant sumokėtas įmokas per visą draudimo laikotarpį ir kokio dydžio pensijos išmokas apdraustasis gaus.
Apibrėžtų išmokų schema Kaupiamasis pensijų draudimas, kai apdraustasis moka kintamo dydžio pensijų įmokas, kad suėjus pensiniam amžiui gautų sutarto pastovaus dydžio pensijos išmokas.
Apyvarta Bendrosios įmonės įplaukos už parduotas prekes ir paslaugas per tam tikrą laikotarpį, ketvirtį ar metus. Tai yra parduotų prekių ar paslaugų ir jų kainos sandauga.
Apyvartai proporcingos išmokos Apyvartai proporcingos išmokos – tai išmokos kredito unijos nariams iš pelno, mokamos proporcingai kredito unijos narių palūkanų apyvartai kredito unijoje.
Apyvartinės monetos Eurų monetos, apibrėžiamos kaip turinčios teisėtos mokėjimo priemonės statusą euro zonoje, kaip nustatyta 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamente.
Apyvartinio kapitalo apyvartumas Apyvartinio kapitalo apyvartumas – tai rodiklis, lyginantis įmonės pardavimus su jos apyvartiniu kapitalu. Kuo toks apyvartumas didesnis, tuo daugiau pavyksta pasiekti apyvartos (pajamų) su turimu apyvartiniu kapitalu.
Apyvartinio kapitalo ir turto santykis Apyvartinio kapitalo ir turto santykis parodo, kiek įmonė turi apyvartinio kapitalo lyginant su visu įmonės turtu.
Apyvartinis kapitalas Finansiniai ištekliai, reikalingi vienam gamybos ciklui įvykti, visiškai sunaudojami to ciklo metu, žaliavų įsigijimo, darbo užmokesčio ir kitos lėšos, reikalingos produkcijos partijai pagaminti. Dar vadinama apyvartinėmis lėšomis.
Apyvartoje esančios monetos Nacionalinių grynųjų apyvartinių eurų monetų emisijų suvestinė.
Apyvartos indeksas Santykinis apyvartos pasikeitimo per tam tikrą laiką rodiklis.
Apyvartos mokestis Mokestis, skaičiuojamas nuo įmonės bendrųjų pajamų ar parduodamų prekių kainos, dažniausiai išreiškiamas procentais. Tipiški apyvartos mokesčio pavyzdžiai yra pardavimo mokestis JAV, Lietuvoje – vadinamasis kelių mokestis, skaičiuojamas nuo įmonės gautų pajamų. Didžiausia apyvartos mokesčių yda – da...
Apyvartumo rodikliai Apyvartumo rodikliai padeda nustatyti, kaip efektyviai įmonė surenka pinigus ar kaip naudingai (efektyviai) panaudoja turimas atsargos.
Aplaidumas Veiksmas, kurio protingas ir atsakingas žmogus nedarytų, arba kažko neatlikimas, ką padarytų protingas žmogus, besivadovaudamas konkrečiomis sąlygomis ir reikalavimais. Ši sąvoka apima
Aplinkai tenkanti našta Statybos produkto ar projekto daromas bendras poveikis aplinkai.
Aplinkosauginė deklaracija Vienas trijų deklaracijų tipų:
Aplinkosauginė gaminio deklaracija Informavimo apie gaminio ar sistemos aplinkosauginį veiksmingumą priemonė.
Apmokestinamasis asmuo Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju laikomas LR apmokestinamasis asmuo – tai Lietuvos Respublikos juridinis arba fizinis asmuo, vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, taip pat juridinio asmens statuso neturintis Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklo...
Apmokestinamosios pajamos Pajamos, nuo kurių skaičiuojamas pajamų mokestis, pajamų mokesčio bazė. Gyventojų apmokestinamosios pajamos apskaičiuojamos kaip skirtumas tarp bendrųjų (visų) pajamų ir neapmokestinamųjų pajamų (taip pat išimčių) ir leidžiamų atskaitymų (neapmokestinamojo minimumo, atimamų išlaidų ir pan.).
Apmokestinimo aiškumo principas Mokestinės prievolės turinys, jos atsiradimo, vykdymo ir pasibaigimo tvarka ir pagrindai Lietuvos Respublikos mokesčių teisės aktuose turi būti aiškiai apibrėžti.
Apmokestinimo principai Mokesčių taikymą pagrindžiančios ir jų ypatumus identifikuojančios charakteristikos. Lietuvoje buvo patvirtinti tokie apmokestinimo principai: neutralumas, teisingumas, lygybė, aiškumas, viešumas ir administravimo veiksmingumas. Mokesčių neutralumas reiškia, kad mokesčiai skirti surinkti valstybės b...
Apmokėtasis kapitalas Įstatinio kapitalo dalis, už kurią jau yra sumokėta. Apmokėtasis kapitalas nuo įstatinio kapitalo skiriasi tuo, kad pasirašytoms akcijoms taikomos įvairios dalinio apmokėjimo formos. Žr. įstatinis kapitalas.
Apodiktinis Logiškai būtinas. Apodiktiniais teiginiais ekonomikos teorijoje remiamasi tada, kai nagrinėjamos įvairios loginės konstrukcijos, kurių išvados būtinai logiškai kyla iš padarytų prielaidų, t. y. jos yra apodiktinės.
Apribotos rizikos fondai Tai investicinių fondų rūšis, skirta labiau patyrusiems investuotojams. Lėšas investuoja rizikingiau nei tradiciniai investiciniai fondai, jiems taikomi mažesni reguliavimo reikalavimai. Turėdami visišką veiksmų laisvę, fondai gali vykdyti įvairias operacijas, taip pat bandyti uždirbti iš vertybinių...
Apriorizmas Socialinių ir ekonominių reiškinių aiškinimo metodas, teigiantis, kad tam tikros žinios egzistuoja nepriklausomai nuo patyrimo ir yra logiškai pirmesnės už patyrimą. Apriorizmas yra vienas iš prakseologijos ir ekonomikos mokslo metodų. Ekonomikos teorijoje reiškiniai nagrinėjami nepriklausomai nuo t...
Apsauga nuo radono Pastato projekte numatyta apsauga nuo natūraliai susidarančių radioaktyvių dujų, radono, prasiskverbimo į gyvenamąsias pastato patalpas.
Apsikeitimo sandoris Vieno vertybinio popieriaus pardavimas ir panašaus pirkimas tuo pačiu metu, t. y. dviejų sandorių derinys. Apsikeitimo sandoriu siekiama pakeisti vertybinio popieriaus išpirkimo terminą, jo kokybines charakteristikas arba sumažinti mokėtinus mokesčius. Apsikeitimo sandoriu gali būti keičiama skolos ...
Apskaita Žr. buhalterinė apskaita.
Apskaitos standartai Ūkio subjekto turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų vertinimo, pajamų ir sąnaudų pripažinimo ir registravimo taisyklės. Apskaitos standartai gali būti vietos ir tarptautiniai, biudžetinių įstaigų apskaitos ir verslo apskaitos.
Arbitražas 1) uždarbis iš kainų skirtumo, kai prekė vienoje rinkoje nuperkama pigiau ir kitoje parduodama brangiau; Žr. spekuliacija.
Archizmas Nuomonė, įsitikinimas, kad valdžia yra būtina sklandaus visuomenės gyvenimo sąlyga. Priešingybė anarchijai. Žr. anarchija.
Artimais ryšiais susiję asmenys Du arba daugiau asmenų, kurie:
Asignavimas Lėšų skyrimas tam tikroms funkcijoms vykdyti ar tikslams pasiekti. Terminas dažnai vartojamas kalbant apie biudžeto lėšų paskirstymą.
Asignavimų valdytojas Institucija, gavusi valstybės (savivaldybės) lėšų ir atsakinga už jų tikslingą, efektyvų panaudojimą.
Asketizmas Materialių gėrybių atsisakymas. Analizuojant ekonomiką paprastai daroma prielaida, kad žmogus nėra asketas ir kad kiekviena žmogiška būtybė nori pagerinti savo materialią būtį. Bet vis dėlto esti asketų, kuriems nekyla pagrindinė ekonomikos sprendžiama problema – kaip ribotais ištekliais patenkinti ...
Asmeninis pardavimas Tiesioginis pardavėjo ir vartotojo bendravimas, kai pardavėjas stengiasi įtikinti vartotoją pirkti tam tikros bendrovės produktą ar paslaugą.
Asmeninis pensijų planas Individualaus asmens sukurtas fondas, leidžiantis išėjus į pensiją nusipirkti pensinį aprūpinimą.
Asmeninių pirmenybių skalė Vartotojo prekių (paslaugų) pasirinkimo eiliškumas. Asmeninių pirmenybių skalėje gėrybės išdėstomos pagal jų teikiamą naudą vartotojui. Žr. naudingumas.
Asmeninių rekomendacijų rinkodara Įmonių rinkodaros veiksmai, kuriais siekiama skatinti žmones skleisti informaciją apie prekių ženklus, gaminius ar paslaugas. Manoma, kad asmeninėmis rekomendacijomis žmonės pasitiki labiausiai.
Asmens sveikatos priežiūros paslaugos Asmens sveikatos priežiūros paslaugos – tai paslaugos (įskaitant tyrimus ir su asmeniu tiesiogiai susijusius patarimus), kurias teikiant stengiamasi asmenį išgydyti, apsaugoti nuo susirgimo ar įvertinti jo sveikatos būklę. Tokios sveikatos priežiūros paslaugos PVM neapmokestinamos.
Asociacija Ne pelno įmonės juridinė organizavimo forma. Tai yra savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Paprastai asociaci...
Asociacijos (Europos) sutartis Glaudžiausia Bendrijos sutartis su trečiosiomis šalimis, siekiančiomis įstoti į Europos Sąjungą. Kitaip dar vadinama Europos sutartimi. Lietuva ir Europos Sąjunga šią sutartį pasirašė 1995 m. birželio 12 d.
Asociacijos dėsnis Davido Ricardo 1817 m. Principles of Political Economy and Taxation („Politinės ekonomijos ir apmokestinimo principai“) aprašytas dėsnis, įrodantis neabejotinus darbo pasidalijimo pranašumus net ir tais atvejais, kai vienas individas ar jų grupė (pvz., šalis) visais atžvilgiais (t. y. absoliučiai) yra pranašesnė ir produktyvesnė už kitą individą ar jų grupę.
Asocijuota įmonė Įmonė, kuriai kita įmonė daro reikšmingą įtaką, tačiau kuri nėra nei pastarosios įmonės dukterinė įmonė, nei pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį veikianti įmonė, nei bendrojo pavaldumo įmonė. Žr. susiję asmenys....
Asocijuotoji įmonė Įmonė, kurios akcijų paketą turi kita įmonė, daranti jos veiklos ir finansų politikai reikšmingą įtaką. Laikoma, kad įmonė daro reikšmingą įtaką kitai įmonei, jeigu ji turi ne mažiau kaip 20% tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių.
Ataskaitinis laikotarpis Laikotarpis, kuriam sudaromas metinių arba tarpinių ataskaitų rinkinys.
Ateities gairės Centrinio banko vykdomas informavimas apie pinigų politikos orientavimą būsimos pinigų politikos palūkanų normų raidos atžvilgiu.
Ateities sandoris Ateities sandorio savininkas prisiima įsipareigojimą pirkti arba parduoti tam tikrą prekę už sutartą kainą tam tikru fiksuotu momentu ateityje.
Atgalinė nuoma Turto pardavimo sutartis, numatanti, kad turto pardavėjas galės nuomoti parduodamą turtą iš jo pirkėjo. Atgalinės nuomos sutartys dažnai sudaromos, kai vieniši pagyvenę žmonės parduoda savo turtą pirkėjui, susitardami nuomoti jį iš pirkėjo iki gyvenimo pabaigos.
Atidėjiniai, atidėjimai Piniginės lėšos, sukauptos ir skirtos dėl skirtingų rizikų susidarantiems nuostoliams kompensuoti ar padengti. Mokesčių apskaitoje atidėjiniais dažnai leidžiama mažinti apmokestinamąsias pajamas. Atidėjiniai gali būti bendrieji ir specialieji.
Atidėtasis mokėjimas Tai mokėjimas, kai už įsigytą sandorio objektą sumokama per susitartą laikotarpį po jo įsigijimo.
Atidėtosios pajamos Pajamos, kurios už atliktus darbus ar suteiktas paslaugas bus gaunamos ateityje. Kitaip dar vadinamos ateities laikotarpio pajamomis.
Atidėtosios sąnaudos Sąnaudos, kurios bus patirtos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais. Kitaip dar vadinamos ateities laikotarpio sąnaudomis. Sąnaudos gali būti patiriamos ateityje, nors pinigai jau gali būti sumokėti (sumokėtas avansas).
Atitikimo kreivė Nustatant diskriminacinę galią taikomas patikimumo vertinimo metodas, parodantis įsipareigojimų neįvykdžiusių skolininkų kaupiamosios procentinės dalies ir įsipareigojimus įvykdžiusių skolininkų kaupiamosios procentinės dalies ryšį.
Atitikties deklaracija Prekės gamintojo išduodamas dokumentas, patvirtinantis, kad prieš produktui patenkant į rinką buvo atliktos visos atitikties tam tikroms normoms įvertinimo procedūros ir kad produktas yra saugus vartoti. Kai kuriems potencialiai pavojingesniems pramonės gaminiams nepakanka gamintojo atitikties dekla...
Atitikties dydis Tam tikro laikotarpio portfelio investicijų grąžos ir lyginamojo dydžio (rinkos indekso ar kt.) grąžos skirtumas, išreiškiamas procentais.
Atitikties funkcija Valdymo įmonės funkcija, apimanti atitikties rizikos identifikavimą, vertinimą, stebėseną ir su tuo susijusį konsultavimą bei ataskaitų teikimą.
Atitikties paklaida Portfelio investicijų grąžos ir lyginamojo dydžio (rinkos indekso ar kt.) grąžos atitikties tikslumo rodiklis, dažnai apskaičiuojamas kaip investicijų, daromų atsižvelgiant į lyginamąjį dydį, ir lyginamojo dydžio grąžų skirtumo standartinis nuokrypis, išreiškiamas procentais.
Atitikties sertifikatas Licencijuotos atitikties įvertinimo įstaigos pagal sertifikavimo taisykles išduotas dokumentas, liudijantis, kad produktas, procesas ar paslauga atitinka tam tikrą normą.
Atkarpa Obligacijos palūkanos, paprastai išreikštos procentais. Atkarpos išmokamos periodiškai, dažnai – kas pusmetį. Pavadinimas kilęs nuo materialios (popierinės) obligacijos, turėjusios nukerpamas dalis, už kurias buvo išmokamos palūkanos. Nors šiandien obligacijos dažnai būna nematerialios, pavadinimas ...
Atkuriamoji vertė Suma, kurios reikėtų tokių pat fizinių ir eksploatacinių savybių objektui sukurti, pagaminti, pastatyti (įrengti) ar įsigyti. Terminas dažnai vartojamas draudžiant turtą, kai draudimo įmoka apskaičiuojama nuo turto atkuriamosios vertės.
Atliekos Atliekos – bet kokios medžiagos ar daiktai, kurių atliekų turėtojas atsikrato, nori atsikratyti ar privalo atsikratyti.
Atliekų gamintojas Atliekų gamintojas – asmuo, kurio veiklos metu susidaro atliekų arba kuris atlieka atliekų rūšiavimo, maišymo ar kitokią operaciją, kurios metu pasikeičia atliekų pobūdis ar sudėtis.
Atliekų perdirbimas Atliekų perdirbimas – atliekose esančių medžiagų perdirbimas gamybos proceso metu, įskaitant organinį perdirbimą (išskyrus panaudojimą energijai gauti), norint atliekose esančias medžiagas panaudoti pagal pirminę ar kitokią paskirtį.
Atliekų perdirbimo tikslas Atliekų perdirbimo tikslas – naudoti atliekas tos pačios arba kitos paskirties produktams ar medžiagoms gaminti ir taip mažinti gamtinių ir kitų išteklių naudojimą.
Atliekų surinkimas Atliekų surinkimas – atliekų paėmimas, rūšiavimas ir (arba) maišymas norint jas pervežti.
Atliekų šalinimo sąnaudos Pasibaigus gamybos procesui likusių atliekų ar kitų nereikalingų medžiagų šalinimo arba atsikratymo jomis sąnaudos.
Atlygis Atlygis – visa tai, kas pinigais ar bet kokia kita forma gauta arba gautina kaip atlyginimas už tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas iš pirkėjų (klientų) ir (arba) trečiosios šalies.
Atlikėjo veikla Atlikėjo veikla – atlikėjo (aktoriaus, dainininko, muzikanto, dirigento, šokėjo ar kito vaidinančio, dainuojančio, skaitančio, deklamuojančio arba kitaip atliekančio literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius gyventojo) rengimosi viešam pasirodymui ir dalyvavimo viešame pasirodyme veikla.
Atnaujinamasis kreditas Sutartis su banku dėl kredito, kuria bankas garantuoja klientui tam tikros sumos prieinamumą nustatytą laikotarpį. Atnaujinamasis kreditas neturi tikslios privalomos grąžinimo datos. Kredito kortelės ir jose nustatytas kredito limitas yra atnaujinamasis kreditas.
Atomizmas Įsitikinimas, kad visuomenė ar bendruomenės neegzistuoja, o žmoniją sudaro pavieniai ir niekaip nesusiję individai.
Atpirkimo diena Diena, kurią pirkėjas pagal atpirkimo sandorį įsigytą turtą privalo parduoti pardavėjui.
Atpirkimo kaina Kaina, už kurią pirkėjas pagal atpirkimo sandorį privalo turtą parduoti atgal pardavėjui. Atpirkimo kaina lygi pirkimo kainai, pridėjus kainų skirtumą, kuris yra lygus palūkanoms už operacijos laikotarpiu suteiktas likvidžias lėšas.
Atpirkimo operacija Likvidumo didinimo grįžtamasis sandoris, sudaromas kaip atpirkimo sandoris.
Atpirkimo sandoris Vertybinių popierių ar biržos prekių pardavimo sandoris, kuriuo įsipareigojama parduotas prekes atpirkti numatytu laiku ir kaina. Vertybinius popierius arba biržos prekes parduodančiai įstaigai tai yra atpirkimo sandoris, o juos perkančiai įstaigai – grįžtamasis atpirkimo sandoris (reverse repurchas...
Atrinktoji grupė Žmonių grupė (nuo 4 iki 15), surinkta diskutuoti tam tikra tema. Diskusiją veda vadovas. Diskutuojant gaunami kokybiniai duomenys (tokie kaip nuostatos ir įsitikinimai). Grupės nariai gali būti parinkti taip, kad atstovautų tikslinę grupę. Kartais tokia grupė dar vadinama ntk. fokus grupė....
Atsakingas medžiagų naudojimas Visa apimantis metodas, kuriuo valdomas visas produkto ciklas - žaliavos išgavimas ar derliaus nuėmimas, gamyba, apdorojimas, naudojimas, pakartotinis naudojimas ir perdirbimas iki pat galutinio pašalinimo vertės nebeturinčių atliekų pavidalu.
Atsakomybės draudimas Savarankiška draudimo sfera. Draudimo objektu čia tampa draudėjo atsakomybė pagal įstatymus arba sutartinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims už žalą vykdymas. Civilinės atsakomybės draudimo objektas – deliktinė civilinė atsakomybė. Deliktinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda padarius žalą, kai jos šalių iki žalos padarymo nesiejo sutartiniai santykiai. Svetimo automobilio stiklo sudaužymas yra deliktinės
Atsargos Įmonės turtas, skirtas sklandžiam nepertraukiamam gamybos procesui užtikrinti; neparduotos prekės, laikomos įmonėje ir parodomos įmonės balanse.
Atsargų apyvartumas Atsargų apyvartumas (dienomis) rodo, kaip efektyviai įmonė valdo bei išnaudoja turimas trumpalaikio turto atsargas. Šis rodiklis atspindi, kiek dienų vidutiniškai įmonėje išbūna turimos atsargos iki jų realizavimo.
Atsietoji papildoma nacionalinė tiesioginė išmoka Išmoka, mokama pareiškėjui iš biudžeto lėšų už paramos teikimo reikalavimus atitikusį gamybos mastą (pasėlių plotą, gyvulių skaičių) ar rinkai patiektą pieną nustatytu atskaitos laikotarpiu.
Atsinaujinančioji energija Energija, kurios ištekliai gamtoje (saulės šviesa, vėjas, lietus, potvyniai ir atoslūgiai, biomasė ir geoterminė šiluma) laikui bėgant atsinaujina (natūraliai pasipildo).
Atsinaujinančios energijos sertifikatas Pagal ES teisės aktus būtinas sertifikatas, kuris galimam savininkui suteikia informacijos apie pagamintos atsinaujinančios energijos kiekį ir kuris gali būti naudojamas tikrinant, ar laikomasi įsipareigojimo pagaminti tam tikrą procentinę dalį atsinaujinančios energijos laikantis atsinaujinančios energijos rūšių standarto.
Atsinaujinantys ištekliai Ištekliai, kurių atsinaujinimą sąlygoja natūralūs arba vidinės reprodukcijos procesai, paprastai tai trunka ne ilgesnį nei keletas dešimtmečių laikotarpį.
Atsipirkimo laikotarpis Metais išreikštas laikas, per kurį sugrįžta investuotos lėšos, apskaičiuojamas kaip investuotų lėšų sumos ir metinių piniginių įplaukų santykis. Atsipirkimo laikotarpio rodiklis neįvertina projekto pelningumo ir piniginio vieneto vertės pokyčio.
Atsiskaitymas Vertybinių popierių sandorio užbaigimas, kai klientas sumoka finansų maklerio įmonei už nupirktus vertybinius popierius ar pristato parduotus vertybinius popierius ir gauna iš maklerio atitinkamas lėšas.
Atsiskaitymas pagal rezultatus Atsiskaitymo už reklamos agentūrų paslaugas būdas, kai paslaugų kaina susiejama su pasiektais rezultatais. Rezultatais gali būti laikomi pardavimo, žinomumo, nuostatų pasikeitimo ir kt. rodikliai, juos klientas ir agentūra aptaria prieš pradėdami darbus.
Atsiskaitymo diena Diena, kurią atsiskaitoma pagal sandorį.
Atsiskaitymo vieta Vieta, kur prekės perduodamos pirkėjo nuosavybėn ir už jas atsiskaitoma (paprastai vadinama kasa). Pardavimo vieta tapo svarbi rinkodaros specialistams, nes vartotojai dažnai sprendimą pirkti priima prieš pat atsiskaitydami.
Atsiskaitymų rizika Tikimybė patirti nuostolių dėl to, kad atsiskaitymai nebus įvykdyti taip, kaip numatyta sutartyse.
Atsižvelgiant į infliaciją indeksuojamos vyriausybės obligacijos Skolos vertybiniai popieriai, kurių atkarpos mokėjimų dydžiai ir pagrindinė suma yra susieti su konkrečiu vartotojų kainų indeksu.
Atskaitos linija Tam tikra riba. Ataskaitos linija yra naudojama palyginti vykdomo projekto išlaidas, laiko ir reikalavimų efektyvumą su planuotomis išlaidomis, laiku ir reikalavimais.
Atskiedimas Pelno akcijai sumažėjimas dėl išleistų naujų ar ateityje numatytų išleisti akcijų.
Atskirasis atsiskaitymas realiuoju laiku Pavienio mokėjimo nurodymo apdorojimo ir įvykdymo operacija, atliekama realiuoju laiku.
Atskyrimas Dviejų įmonių sukūrimas iš buvusios vienos, padalijant ją į dukterinę ir patronuojančią įmones. Patronuojančios įmonės akcininkai gauna naujos bendrovės akcijų proporcingai jų turėtam akcijų paketui ankstesnėje įmonėje.
Atsparumas Geba priešintis veiksniams ar poveikiui, sukeliantiems pokyčius, irimą ar griuvimą; patvarumas.
Atstovai Televizijos, radijo stotys, taip pat reklamos agentūros, veikiančios tam tikroje teritorijoje pagal kito, dažniausiai tarptautinio, tinklo atstovavimo sutartį ir turinčios tam tikrų teisių bei įsipareigojimų.'
Atstovaujamoji reklama Reklama, kurios paskirtis – skleisti idėjas ir aiškinti socialinius visuomeninei svarbius klausimus taip, kad būtų atstovaujama reklamos užsakovo pozicijai ir interesams. Dar žr. socialinė reklama (angl. Social advertising) ir su aktualijomis susieta rinkodara (angl. Cause related marketing)....
Atvirasis koordinavimo metodas Daugelio politikos sričių (pvz.: švietimo ir profesinio mokymo, pensijų ir sveikatos priežiūros, imigracijos ir prieglobsčio suteikimo) klausimais ES neturi bendrų normų; valstybių narių vyriausybės pačios nustato savo šalių politiką. Vis dėlto vyriausybėms yra naudinga dalytis informacija, naudotis...
Atvirkštinė kintamųjų palūkanų priemonė Struktūrizuota obligacija, kurios turėtojui mokama palūkanų norma kinta atvirkščiai proporcingai tam tikrai bazinei palūkanų normai.
Atviroji ekonomika, atviroji rinka Pasaulinė rinkos sistema, kurioje šalys netaiko tiesioginių ir netiesioginių importo ir eksporto apribojimų, kapitalo kontrolės priemonių ir leidžia laisvą darbo jėgos judėjimą.
Atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas Kolektyvinio investavimo subjektas, kurio investiciniai vienetai ar akcijos išleidžiami ir išperkami investuotojo reikalavimu.
Atvirosios rinkos operacija, ARO Centrinio banko vykdoma pinigų politikos priemonė, skirta pinigų kiekiui rinkoje, palūkanų normai, bankų sistemos likvidumui reguliuoti. Paprastai taikomos šios ARO: atpirkimo sandoriai, kai norima padidinti pinigų kiekį ir sumažinti palūkanų normas; indėlių aukcionai, kai siekiama sumažinti pinigų ...
Audiometras Prie televizoriaus montuojamas prietaisas, nustatantis, kada televizorius yra įjungtas ir koks kanalas tuo metu žiūrimas. Lietuvoje nenaudojamas. Žr. televizijos metrai (angl. people meter).
Auditas Įmonės finansinės veiklos ar valdymo patikrinimas. Pagal tikrinimo objektą auditas gali būti finansinis, mokesčių ir valdymo. Pagal tikrintojo susijimą su tikrinamuoju auditas gali būti vidaus arba išorės. Kai tikrinimą atlieka specialus įmonės vidaus padalinys, tai vadinama vidaus auditu. Kai audit...
Auditorijos pasiekiamumas Rodiklis, nusakantis kokią auditorijos dalį įmanoma pasiekti naudojant vieną ar kitą žiniasklaidos priemonę.
Auditorius Asmuo, atliekantis finansinės veiklos, mokesčių mokėjimo arba valdymo patikrinimą. Lietuvoje auditorius privalo įgyti licenciją.
Augalininkystė Žemės ūkio šaka, apimanti kultūrinių augalų, skirtų žmonėms aprūpinti maisto ir ne maisto produktais, pramonei – žaliava, gyvulininkystei – pašarais, ir grybų auginimą.
Augalų apsaugos produktai Veikliosios medžiagos ir jų turintys preparatai, naudotojui tiekiami tokios sudėties ir formos, kokios jie buvo pagaminti. Skiriami augalams apsaugoti nuo kenksmingųjų organizmų, augaliniams produktams konservuoti, nereikalingiems augalams naikinti, veikti augalų gyvybinius procesus.
Aukcionas Viešas prekių ar paslaugų pardavimas pasiūliusiajam didžiausią kainą. Vykdant skolos vertybinių popierių – obligacijų – platinimo aukcionus, pasirenkamas aukciono dalyvis, pasiūlęs mažiausias palūkanas, t. y. mažiausią skolos kainą.
Auksinė akcija Akcija, suteikianti veto teisę valdant įmonę. Paprastai auksinę akciją pasilieka valstybė, privatizuodama valstybės įmones. Auksinė akcija taikoma tuomet, kai valstybė pageidauja parduoti turtą, tačiau ir toliau nori aktyviai ir su lemiamu balsu dalyvauti valdant įmonę. auksinė taisyklė (golden rule...
Auksinis parašiutas Įmonės vadovo darbo sutartyje numatytos sudėtingos jo atleidimo sąlygos ir didelė išeitinė kompensacija, kuri turi būti mokama perimant įmonę. Auksiniu parašiutu siekiama apsisaugoti nuo priešiško perėmimo.
Auksinis rankos paspaudimas Darbo sutartyje numatyta didelė įmonės vadovo išeitinė kompensacija.
Aukso standartas Auksu padengtų pinigų sistema, kurioje centrinis bankas įsipareigoja popierinius pinigus nustatytu kursu pakeisti į auksą. Aukso standartas buvo panaikintas 1971 m. Žr. Bretton Woods susitarimas.
Auksofobija Aukso standarto baimė, grindžiama tuo, kad jam įgyvendinti gali pritrūkti aukso, kad tai gali būti pernelyg nelanksti pinigų sistema ir kad, be kita ko, apskritai netikslinga iš valdžios atimti galimybę savo pačios nuožiūra kontroliuoti pinigų kiekį rinkoje.
Aukštesniojo lygmens gėrybės Gamybos ištekliai, t. y. gėrybės, naudojamos tolesniame gamybos procese. Žr. žemesniojo lygmens gėrybės.
Aukštos kokybės pinigų rinkos priemonė Pinigų rinkos priemonė, kuriai kiekviena vertinusi pripažinta kredito reitingų agentūra suteikė vieną iš dviejų aukščiausių įmanomų trumpalaikių kredito reitingų arba, jei priemonė reitingo neturi, ji yra lygiavertės kokybės, kuri nustatoma valdymo įmonės vidaus reitingavimo procese. Jei pripažinta kredito reitingų agentūra savo aukščiausią trumpalaikį reitingą padalija į dvi kategorijas, šie du reitingai laikomi viena kategorija ir aukščiausiu įmanomu reitingu.
Austrų ekonomikos mokykla XIX a. pab. susiformavusi ekonomikos minties kryptis, sukūrusi ir pritaikiusi subjektyviosios vertės teoriją ekonominiams procesams aiškinti. Austrų ekonomikos teorija remiasi metodologiniu individualizmu, ribine analize, subjektyvizmu, dedukciniu samprotavimu. Austrų ekonomikos teoretikai yra pagri...
Autarkija Uždaroji rinka be tarptautinės prekybos, ekonominis šalies atsiskyrimas nuo pasaulinės mainų sistemos, atsiribojimas nuo tarptautinio darbo pasidalijimo. Priešingybė atvirajai rinkai. Ši sistema itin nepalanki vartotojams, nes jie arba netenka galimybės įsigyti pageidaujamų prekių ir paslaugų, arba ...
Autistinė ekonomika Ūkio sistema, kai kiekvienas individas veikia savarankiškai, nesikooperuodamas su kitais individais. Nepripažįstamas darbo pasidalijimas. Analogija – natūrinis ūkis.
Autoklavinis akytasis betonas Lengva statybinė medžiaga, naudojama blokeliams gaminti.
Automatinio draudimo išlyga Inžinerinių rizikų draudimo sutarties punktas, pratęsiantis naujo įsigyto įrengimo draudimą be išankstinio paties draudėjo perspėjimo. Tačiau gali būti reikalaujama paskesnio pranešimo.
Automatinis atitaisymas Sutarties sąlyga, pagal kurią praradimo atveju apdrausta suma nebus sumažinta praradimo dydžiu.
Automatinis draudimas Rizikos padengimas suteikiamas automatiškai tam tikram laikotarpiui ir tam tikrai sumai, siekiant suteikti draudiminę apsaugą tam tikriems draudimo objektams, neatsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes, tokias kaip palūkanų pakeitimas arba vertės padidėjimas, nereikalaujant išankstinio draudėjo praš...
Autoriaus teisės Kūrinio autoriui suteikiama garantija, kad be autoriaus sutikimo kūrinys nebus naudojamas. Autoriaus teisės saugomos sutartimi, vienašaliu draudimu naudoti kūrinį arba valstybės teisės priemonėmis.
Autorinis atlyginimas 1) autoriui už kūrinio sukūrimą ir / ar atlikimą ir /ar perdavimą sumokėtas atlyginimas. Kitaip dar vadinamas honoraru;
Autoritarinė ekonomika Ekonominė santvarka, kurioje ekonominius gamybos ir vartojimo sprendimus priima valstybės valdžios organas, o ne laisvai rinkoje veikiantys rinkos dalyviai.
Avansas Sutartyje numatytos sumos ar jos dalies išankstinis sumokėjimas.
Avarinis komisaras Įgaliotasis draudiko atstovas, kuris aprašo draudiminio įvykio padarinius, surašo atitinkamus dokumentus ir išduoda avarinį sertifikatą.
Aviečių deguliai (antraknozė) Tai uoginių sodo augalų liga, kuri dažniausiai apima stiebus ir ūglius, rečiau – lapus, lapkočius, užuomazgas, vaiskočius, kartais uogas. Deguliai žalingesni šiltą, lietingą vasarą, ypač tankiuose avietynuose. Apsikrečia tik jauni stiebai arba jų dalys, labiausiai jautrios 10–30 cm aukščio atžalos. ...
Aviečių miltligė Tai aviečių liga, kuri gali pažeisti uogas, kurios būna lyg apibarstytos miltais. Tokios uogos netinkamos vartoti. Grybas pažeidžia jautresnių veislių aviečių ūglių viršūnėles ir viršutinius lapus ypač karštu ir drėgnu oru. Abiejose lapų pusėse atsiranda pilkšvai balzganas, voratinkliškas valktis, k...
Aviečių rūdys Tai aviečių liga. Lietuvoje kol kas aptinkama tik ant lapų, nors gali sirgti ir stiebai bei ūgliai. Tai dažna, ypač laukinių aviečių lapų liga, kuri daugiau žalos padaro lietingą, šiltą vasarą. Vasaros pradžioje ant žemutinių, o vėliau ir ant jaunų lapų viršutinės pusės atsiranda apvalių, kiek iškil...
Aviečių šviesmargė Tai uoginių sodo augalų liga, kuri pažeidžia lapus, stiebus, kartais ir ūglius. Ant lapų atsiranda rausvai rusvų smulkių dėmelių, kurių vidurys vėliau pabąla, išryškėja juodai rudi taškeliai. Dėmių vietose lapalakštis dažnai ištrupa, o smarkiai ligos apimti lapai pagelsta ir anksčiau nukrinta. Ant s...
Aviečių žievėplaiša Tai pavojingiausia ir labiausiai paplitusi grybinė aviečių liga, kuri pažeidžia jaunus ūglius, pumpurus, lapkočius, retkarčiais lapus. Labiausiai nukenčia stiebai, ant jų atsiranda ryškiausių ligos požymių. Artėjant vidurvasariui ir vėliau ant jaunų stiebų aplink lapų išaugimo vietą atsiranda stambi...
Avietinis gumbauodis Tai uoginių sodo augalų kenkėjas. Gumbauodžių lervos gyvena stiebų viduje, o pažeistose vietose stiebai sustorėja, išsipučia, susidaro gumbai. Stiebai nudžiūsta.
Avietinis žiedgraužis Tai uoginių sodo augalų kenkėjai. Pavasarį vabalai aviečių ir braškių lapuose bei žiedlapiuose išgraužia mažas skyles. Pažeistas žiedpumpuris iš karto nukrinta arba parudavęs kybo kurį laiką ant žiedkočio. Šie kenkėjai paplitę visur, kur auginamos avietės ir braškės. Labai išplitus šiems kenkėjams, ...
Avizo Banko pranešimas apie tarpusavio atsiskaitymų pasikeitimus arba apie pinigų pervedimą, prekių išsiuntimą.
Avižos Tai javai, kurie Lietuvoje sėjami tik pavasarį. Avižų grūdai dažniausiai naudojami pašarui, ypač arkliams šerti. Viduržemio regiono šalyse avižos taip pat auginamos žaliajam pašarui. Nedideli grūdų kiekiai naudojami maistui kaip miltai, kruopos ar dribsniai. Sertifikuotos arba nesertifikuotos sėklos...
Avižų dryžligė Avižų liga, kuri pažeidžia avižų daigus, lapus, stiebus, varpažvynius, grūdus. Ant sudygusių daigų pirmųjų lapelių matomos rudos dėmės arba dryžiai. Ligos sukėlėjas gali sunaikinti dygstantį avižos daigelį. Po ankstyvo nedidelio pažeidimo augalo apatiniai lapeliai nudžiūna (apmiršta), o avižos atsig...
Avižų dulkančiosios kūlės Avižų liga, kuri pažeidžia avižų šluoteles. Ligos požymiai išryškėja avižoms plaukėjant. Šluotelė šiuo tarpsniu būna užpildyta sporų masės. Apsikrėtimas sporomis gali trukti nuo žydėjimo iki derliaus nuėmimo. Liga platinama vėju arba kuliant. Dygimo metu sėklų paviršiuje esančios kūliasporės įauga į...
Avižų javaklūpė Tai avižų liga, pažeidžianti avižų šaknis, ant kurių išaugina charakteringą juodą paviršinę grybieną. Liga taip pat gali pažeisti šaknies kaklelį ir apatinę stiebo dalį. Šaknys iš dalies arba visiškai sunaikinamos, o pažeistų augalų išplaukėjusios šluotelės būna išbalusios, tuščios. Ypač liga plinta...
Avižų kietosios kūlės Tai avižų liga. Pažeistų augalų išplaukėjusios šluotelės yra neįprastos išvaizdos. Jos yra susiglaudusios, atrodo kaip juodai išteptos. Kūliasporėmis sėklos užsikrečia kūlimo metu. Po sėjos grūdo paviršiuje esančios kūliasporės prasiskverbia į dygstantį augalą ir jį užkrečia. Kada sėjamos pačių ūkin...
Avižų miltligė Tai avižų liga, kuri pažeidžia augalų stiebus, lapus ir varpas, padengdama juos baltu grybienos valkčiu, kuri sendama tamsėja, paruduoja. Liga pradeda plisti daigų tarpsniu ir plinta iki brendimo. Liga vystosi drėgnu ir šiltu oru, ją platina vėjas. Lapo antroje pusėje pažeidimo vieta pagelsta. Vėlia...
Avižų pašaknio puvinys Tai avižų liga, plintanti su sėkla ir per dirvą bei pažeidžianti avižų apatinę stiebo dalį. Palankiomis sąlygomis nuo šaknų užsikrečia ir apatinė stiebo dalis, kuri gali būti stipriai pažeidžiama. Ligai plisti palankesni gana sausi ir šilti orai, todėl šio sukėlėjo sukeliamos ligos labiau išplitę ce...
Avižų septoriozė Tai avižų liga, kurios sukėlėjas gali plisti su sėkla. Labai stipriai pažeisti daigai gali nesudygti. Labiausiai šiai ligai būdingi simptomai – kai šokolado rudumo dėmės ilgėja galuose nusmailėdamos, vėliau plečiasi ir susilieja. Dėmės gan greitai įgauna šviesiai pilkšvai rudą spalvą. Ligos simptoma...
Avižų vainikuotosios rūdys Tai avižų liga, kuri pažeidžia avižų lapus. Ant avižų lapų pasirodžiusios ryškiai oranžinės, smulkios, iškilios, pailgos dėmelės (panašios į spuogelius) yra būdingi vainikuotųjų rūdžių požymiai. Avižos užsikrečia pavasarį nuo peržiemojusių senų augalų arba augalų tarpininkų (šaltekšnio arba šunobelė...
Ažio 1) komisiniai, mokami už valiutos keitimą;
Ažiotažinė paklausa Spartaus piniginio vieneto nuvertėjimo sukeltas masiškas prekių pirkimas.