K

Kabelinė televizija Televizija, kurios programos transliuojamos ne radijo bangomis, o kabeliu.
Kaimynystės politika Europos kaimynystės politikos Deutsch English Français (EKP) atsiradimas susijęs su 2004 m. ES plėtra. Šia politika siekiama išvengti naujos padidėjusios ES ir kaimyninių šalių atskirties ir visiems užtikrinti didesnį stabilumą, saugumą bei gerovę. Kaimynystės politika grindžiama bendromis vertybėmi...
Kaimo bendruomenė Kaimo teritorijoje gyvenantys žmonės, susieti bendrais viešaisiais poreikiais ir interesais.
Kaimo plėtra Kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, kaimo ūkinės ir socialinės struktūros, taip pat bendruomeninių ryšių tobulinimas siekiant užtikrinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, saugoti ir kurti darbo vietas kaimo vietovėse, saugoti ir puoselėti etninę kultūrą, kraštovaizdį bei gamtinę apl...
Kaina Prekės ar paslaugos piniginis įvertinimas. Produkto kainą rinkoje lemia prekės pasiūla ir paklausa, tokia kaina dar vadinama rinkos kaina. Rinkos kaina yra pagrindinis informacijos tarp vartotojų ir gamintojų perdavėjas, lemiantis, kokiems produktams ir kokiomis apimtimis bus naudojami ekonominiai i...
Kaina tūkstančiui Reklamos kaina tūkstančiui žmonių pasiekti.
Kainodara Įmonės produkcijos – prekių, paslaugų – kainų nustatymas atsižvelgiant į rinkos kainas, konkurentų veiksmus, rinkos monopolizavimo laipsnį, veiklos sąnaudas.
Kainos indeksas Kainos indekse dividendai nėra įvertinami (nėra atimami).
Kainos kampanija Pardavimo skatinimo būdas, siūlant mažesnę kainą.
Kainos perskaičiavimas pasikeitus kokybei Procedūra, kai dėl reprezentatyviojo produkto kokybės pasikeitimo ataskaitinio ar bazinio laikotarpio kainos yra keičiamos pagal kokybės pasikeitimą atitinkantį koeficientą arba dydį.
Kainos, draudimo ir frachto kaina Prekės, pristatytos iki importuojančios šalies pasienio, kaina arba rezidentui suteiktos paslaugos kaina, kol nesumokėti importo mokesčiai ar kiti importuojamoms prekėms ar prekybai nustatyti mokesčiai ir vežimo šalies viduje maržos.
Kainų bazinis laikotarpis Bazinis laikotarpis, kurio kainų lygio atžvilgiu matuojamas bendrasis kainų pokytis.
Kainų burbulas Žr. burbulas.
Kainų diskriminacija Skirtingų kainų už tą pačią prekę taikymas skirtingiems pirkėjams ar skirtingose rinkose.
Kainų elastingumas Rinkos jautrumas kainų pokyčiams.
Kainų indeksas Prekių ir paslaugų kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį.
Kainų karas Prekių ir paslaugų pardavėjų varžymasis dėl vartotojų aktyviai mažinant kainas. Tai – itin regima, tačiau ribotą laiką trunkanti kainų konkurencijos forma. Kainų karas naudingas vartotojui, nes jis gauna galimybę prekių ir paslaugų įsigyti pigiau. Kainų karas baigiasi, kai iš rinkos galiausiai pasit...
Kainų konkurencija Prekių tiekėjų ir paslaugų teikėjų nuolatinis varžymasis dėl vartotojų siūlant mažesnes už konkurentų kainas. Kainų konkurencija kartais įgauna kainų karo pobūdį.
Kainų kontrolė Valstybės vykdomų priemonių, skirtų kainoms reguliuoti ar fiksuoti, visuma.
Kainų lygio indeksas Santykinis rodiklis, atspindintis kainų lygį teritoriniu aspektu.
Kainų lygis Tam tikro produkto kainos arba grupės prekių ir paslaugų kainų dydžiui apibūdinti vartojamas terminas, dažniausiai išreiškiamas kainų indeksais (VKI, GKI) arba vidutinėmis tam tikrų prekių grupės kainomis.
Kainų lubos Teisės aktų nustatytos maksimalios prekių ar paslaugų kainos.
Kainų registratorius Asmuo, nustatyta tvarka registruojantis prekių ir paslaugų kainas kainų statistiniams tyrimams.
Kainų stabilumas Santykinis kainų lygio pastovumas tam tikrą laikotarpį. Paprastai laikoma, kad kainos yra stabilios, jei vartotojų kainų indeksas neviršija 2 procentų per metus (pagal Europos centrinio banko praktiką). Siekti kainų stabilumo yra pagrindinis daugumos šalių centrinių bankų tikslas. Visiškas kainų stabilumas rinkoje nėra nei pageidaujamas, nei įmanomas.
Kaklelio puvinys Tai augalų liga, kuri Europoje plinta su sėklomis. Ji labiau žalinga esant drėgnam orui. Tokiomis oro sąlygomis sporos gaminasi nudžiūvusiuose lapų galuose, kas gali sukelti tolesnį ligos plitimą pasėliuose. Daugiausiai žalos padaro laikomiems svogūnams. Tipiški kaklelio puvinio simptomai, t.y. pilk...
Kalinio dilema Lošimų teorijos nagrinėjama individų elgesio situacija, kai kiekvienas jų siekia geriausio rezultato. Daroma prielaida, kad individas siekia maksimizuoti savo naudą, neatsižvelgdamas į kitus individus. Tačiau yra situacijų, kai individams būtų palankiau veikti koordinuojant veiksmus. Įdomiausia, kad, net ir esant tokiai galimybei, individas ja nepasinaudoja.
Kamino efektas Natūrali oro tendencija judėti iš aukšto slėgio srities į žemo slėgio sritį (natūrali ventiliacija).
Kapitalas 1) ekonomine prasme – pinigais įvertinta visų ketinamų įsigyti (ar įsigytų) kapitalinių gėrybių visuma; finansiniai ištekliai, investuojami į prekių ir paslaugų gamybą;
Kapitalinės gėrybės Ekonominės gėrybės, naudojamos gamybos procese kitoms gėrybėms kurti.
Kapitalizacija Įmonės kapitalizacija (rinkos vertė) – parodo įmonės nuosavo kapitalo rinkos vertę, jeigu už visas įmonės akcijas būtų mokama rinkos kaina konkrečiu laiko momentu.
Kapitalizavimas Įmonės skolos kreditoriams konvertavimas į tos įmonės (emitento) akcijas, dar vadinamas skolos kapitalizavimu.
Kapitalizmas Visuomeninė sistema, grindžiama individo teisių ir privačios nuosavybės pripažinimu.
Kapitalo akcijos Nebiržinių akcinių bendrovių išleistos akcijos, kurios suteikia turėtojams bendraturčio statusą ir teisę į paskirstomojo pelno dalį arba į grynojo turto dalį bendrovės likvidavimo atveju.
Kapitalo bėgimas Masinis, dažnai paniškas finansinių lėšų ar investicijų perkėlimo į kitas šalis procesas, kurį sukelia nepatenkinamos investavimo sąlygos ar numatomi investicijoms nepalankūs sprendimai, stambaus ekonominio subjekto žlugimas, dideli mokesčiai ar turto konfiskavimo grėsmė. Vykstant šiam procesui, sie...
Kapitalo formavimas Gamybos priemonių vertės didinimas, įsigyjant naujų gamybos priemonių ar gerinant esamas. Priešingas kapitalo formavimui procesas yra kapitalo vartojimas.
Kapitalo imli gamyba Gamyba, reikalaujanti didelių investicijų į ilgalaikį turtą. Vykstant techniniam progresui, vis daugiau gamybos sričių tampa imlesnės kapitalo, o mašinos keičia žmogaus darbą. Kapitalo imlios gamybos kapitalo ir darbo santykis yra didelis.
Kapitalo imlumas Rodiklis, rodantis, kiek kapitalo sunaudojama vienam produkcijos vienetui (arba produkcijos eurui) pagaminti.
Kapitalo investicija Investicija ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei didinti.
Kapitalo investicijos Tai investicijos ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti.
Kapitalo ir darbo santykis Prekių gamybos technologiją apibūdinantis rodiklis, nusakantis, ar gamyba imli kapitalo ar darbo. Rodiklis apskaičiuojamas kaip gamyboje naudojamo ilgalaikio turto vertė, tenkanti vienam darbuotojui.
Kapitalo išvežimas Lėšų investavimas užsienyje įsigyjant vertybinių popierių, investuojant į nekilnojamąjį turtą ar steigiant įmones. Kapitalas išvežamas, kai investicijos šalyje yra arba nepakankamai pelningos, arba nepakankamai saugios.
Kapitalo įvežimas Lėšų įplaukimas į šalį, kai užsienio subjektai įsigyja vietos emitentų išleistų vertybinių popierių ar kuria įmonę šalyje. Kapitalas įvežamas į šalį, kai investicijų atsipirkimas ir saugumas yra palyginti didesnis negu kitose šalyse, kitaip tariant, kai šalis patraukli investuotojams.
Kapitalo kontrolė Valstybės priemonės, kuriomis siekiama apriboti užsienio asmenų investicijas į šalyje esantį turtą arba šalies gyventojų ir įmonių investicijas į užsienio turtą, įskaitant valiutą. Kartais kapitalo kontrolės priemonėmis (privalomu užsienio valiutos pardavimu centriniam bankui nepalankiu kursu) tiesi...
Kapitalo plėtimas Investicijos į ilgalaikį turtą ir atitinkamas darbo sąnaudų didinimas siekiant plėsti gamybos apimtis. Dėl kapitalo plėtimo, skirtingai nuo kapitalo gilinimo, kapitalo ir darbo santykis nesikeičia.
Kapitalo prieaugio (pelno) mokestis Mokestis, taikomas padidėjusiai vertybinių popierių ar kito turto vertei. Kapitalo prieaugio mokestis apskaičiuojamas kaip vertybinio popieriaus pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas.
Kapitalo prieaugis (pelnas) Turto vertės padidėjimas per tam tikrą laikotarpį. Tai skirtumas tarp esamos turto rinkos kainos ir buvusios rinkos kainos (arba akcijų nominaliosios vertės).
Kapitalo rinka Rinka, kurioje prekiaujama vertybiniais popieriais. Kapitalo rinkoje investuotojai perka vertybinius popierius, o įmonės už parduodamus vertybinius popierius gauna lėšų (kapitalo).
Kapitalo suvartojimas 1) padėtis, kai įmonės pajamų nepakanka išlaidoms padengti (kai patiriamas nuostolis);
Kargo Terminas, vartojamas draudžiant gabenamus jūros krovinius.
Karjeros konsultacija Susitikimo metu interesantui suteikiamas kompleksinis darbo rinkos specialisto patarimas.
Karjeros planavimas Ilgalaikis strateginis ir individualus asmens veiksmų ir sprendimų modelis, skirtas kryptingai ir sėkmingai karjerai siekti.
Karštieji pinigai Lėšos, investuotos į trumpo laikotarpio vertybinius popierius, kuriuos, esant tam tikroms aplinkybėms (pasikeitus palūkanų normai), stengiamasi kuo greičiau perkelti į kitą šalį ir investuoti pelningiau.
Kartelio susitarimas Formalus arba neformalus įmonių susitarimas dėl parduodamos produkcijos kainų, gamybos apimčių, pardavimo rinkų. Kartelio susitarimu siekiama sumažinti konkurenciją ir padidinti susitariančių įmonių gaunamą pelną.
Kartusis puvinys Tai liga, kuri puola įvairius vaisius, dažniau aptinkamas sandėliuose, ypač šiltesniuose, rečiau – soduose. Ant vaisių dažniausiai iš karto atsiranda kelios rudos nedidelės, kiek įdubusios karčiojo puvinio dėmelės su juodais, dažniausiai ratu išsidėsčiusiais spuogeliais. Dėmių kraštai ryškūs, vidury...
Kasybos pramonė Kasybos pramonė – ūkinės veiklos sritis, apimanti ūkio subjektų komerciniu tikslu vykdomą naudingųjų iškasenų išgavimą atvirais ar požeminiais kasiniais, įskaitant išgavimą mechaniniais gręžiniais, arba išgautų medžiagų apdorojimą.
Kasinis nuostolis Perdraudimo sutarties sąlyga, kai kilus dideliam nuostoliui jis yra apmokamas nedelsiant, nelaukiant periodinio sąskaitų tikslinimo.
Kasko Terminas, vartojamas draudžiant transporto priemones.
Kasko draudimas Ne gyvybės draudimo rūšis, kuria sausumos transporto priemonės (išskyrus geležinkelio transportą) apdraudžiamos nuo jų sugadinimo, sunaikinimo ar netekimo dėl eismo įvykių, stichinių nelaimių (audrų, potvynių, liūčių, krušų, žaibų trenkimų), vagysčių, vandalizmo, gaisrų.
Kaštai Žr. kaina, sąnaudos, savikaina.
Katalaktika Mokslas apie rinkos ištakas, dėsningumus ir veikimą; rinkos tvarka.
Katastrofa Didelė, staigi ir netikėta nelaimė, sukelianti labai didelius nuostolius.
Katastrofos perdraudimas Draudiko perdraudimas nuo didelių nuostolių, kylančių dėl vienos katastrofos (pvz., žemės drebėjimas, cunami), kaupimosi.
Katastrofos rizika Labai didelių nuostolių rizika, kylanti dėl vienos ir tos pačios priežasties.
Kaulavaisinių moniliozė Tai kaulavaisinių sodo augalų liga. Serga vyšnios, trešnės, abrikosai, slyvos. Liga pasireiškia pavasarį – ruduoja, nudžiūsta žiedynai, besiskleidžią lapai ir ūgliai. Sergantys pumpurai, žiedai ir lapai lieka kaboti ant vaismedžių. Liga pirmiausia pastebima ant vyšnių ir abrikosų. Vaismedžiai atrodo...
Kaupiamasis gyvybės draudimas Tradicinis gyvybės draudimas, kai periodiškai mokant įmokas sutaupoma tam tikra pinigų suma ir nuo jos kaupiasi garantuotos palūkanos draudėjui ar jo artimųjų ateičiai. Tai patikimas būdas kaupti lėšas ateičiai ar juodai dienai. Sudarant draudimo sutartį yra nustatomos fiksuotos palūkanos. Pasibaigus numatytam laikotarpiui išmokama sutarta suma. Draudžiantis šiuo draudimu, investavimo riziką prisiima draudimo bendrovės.
Kaupiamoji pensijų įmoka Kaupiamoji pensijų įmoka – valstybinio pensijų socialinio draudimo įmokos dalis, kaupiama pagal Pensijų kaupimo įstatymą.
Kaupiamoji premija Draudimo įmokos dalis, būdinga tik gyvybės draudimo sutartims. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu kaupiamoji premija gali keistis. Tikslinga derinti rizikos ir kaupiamąją premijas, o draudimo sąlygos turi būti tokios, kad sutarties galiojimo laikotarpiu neto premija pasikeistų. Esant numatytam...
Kaupiamųjų pensijų sistema Aprūpinimo senatvės pensijomis būdas, kai apsidraudusiųjų pensijos įmokos yra kaupiamos asmeninėse sąskaitose ir sukauptos lėšos investuojamos. Suėjus pensiniam amžiui, sukaupta ir iš investicijų uždirbta suma yra išmokama visa iš karto, dalimis arba už šią sumą įsigyjamas anuitetas ir pensija gauna...
Kaupimo principas Finansų apskaitoje taikomas pajamų ir sąnaudų apskaitos principas, pagal kurį pajamos pripažįstamos tuomet, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – kai jos patiriamos, nepriklausomai nuo to, kada gaunami arba išleidžiami pinigai.
Keynesas, Johnas Maynardas 1883–1946 m. Anglų ekonomistas, dirbęs Kembridžo universitete, makroekonominio reguliavimo teorijos autorius.
Keinsizmas, Keyneso ekonomikos teorija Johno Maynardo Keyneso ir jo sekėjų sukurta ekonomikos teorija, propaguojanti visuminės paklausos skatinimą ir visiško užimtumo siekimą valstybei vykdant makroekonomines intervencijas.
Kekerinis puvinys Tai liga, kuri pažeidžia visas antžemines kopūstinių daržovių dalis. Grybas į augalo audinius patenka per įvairius mechaninius pažeidimus. Pašalę augalų audiniai, augalai su įvairiais mechaniniais, kenkėjų padarytais pažeidimais yra neatsparūs kekeriniui puviniui. Paprastai kekerinis puvinys būna ja...
Keleivių apyvarta Tai vežtų keleivių skaičius, padaugintas iš jų vežimo atstumo (kilometrais).
Keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų Ne gyvybės draudimo rūšis, kuria apdraudžiami transporto priemonės keleiviai ir vairuotojas, jei eismo įvykio ar kito draudžiamojo įvykio metu buvo padaryta žala jų sveikatai ar gyvybei.
Kelintinis naudingumas Produktų naudingumo, t. y. gebėjimo patenkinti poreikius, išreiškimas produktus lyginant ir išdėstant nuo svarbiausio iki mažiausiai svarbaus (išdėstant: pirmas, antras, trečias ir t. t.). Kelintinio naudingumo šalininkai teigia, kad prekės naudingumas gali būti išreikštas tik konkretaus asmens pirmenybėmis, o ne kiekiniais matais, t. y. jis negali būti išmatuojamas kaip aukštis, greitis ar kitas fizikinis dydis. Be to, pirmenybių skalės yra individualios, todėl produkto naudingumas skirtingiems asmenims negali būti lyginamas. Kelintiniu naudingumu remiasi austrų ekonomikos teorija.
Kelionės čekis Iš anksto apmokėtas dokumentas, kurį galima iškeisti į pinigus arba tiesiogiai į prekes užsienio šalyje. Kelionės čekis naudojamas apsisaugoti nuo grynųjų pinigų vagystės, nes, norint jį išgryninti, būtina pateikti asmens dokumentą ir jį pasirašyti. Ekonomine prasme tai – pinigų pakaitalai.
Kelionių draudimas Ne gyvybės draudimo rūšis, kuria draudžiami iš Lietuvos į užsienį vykstantys asmenys ir kuri apima:
Kembridžo lygtis Kembridžo universiteto ekonomistų performuluota kiekio (Fišerio) lygtis, pabrėžianti pinigų kiekio ir galutinių pajamų santykį.
Kembridžo mokykla Kembridžo universiteto dėstytojo Alfredo Marshallo (1842–1924) idėjos, reformavusios klasikinės ekonomikos doktriną ir tapusios neoklasikinės ekonomikos mokyklos pagrindu.
Keptyvinė (kontroliuojamoji) draudimo bendrovė Koncerno ar grupės įmonių įsteigta draudimo kompanija, aptarnaujanti ir draudžianti paties steigėjo(-ų) rizikas.
Keturios laisvės Vienas iš didžiausių ES siekių buvo sukurti sienų neturinčią erdvę, kurioje laisvai judėtų žmonės, prekės, paslaugos ir kapitalas. Ši judėjimo laisvė kartais vadinama keturiomis laisvėmis.
Ketvertuko koncentracijos koeficientas Koncentracijos rinkoje įvertinimo rodiklis, kai keturių didžiausių analizuojamos produkcijos gamintojų produkcijos apimtis lyginama su bendrąja tos produkcijos apimtimi tam tikroje teritorijoje. Kuo didesnis ketvertuko koncentracijos koeficientas, tuo didesnė koncentracija rinkoje.
Kiekybinė analizė Kiekybines charakteristikas įvertinantis tyrimas. Ekonominiuose tyrimuose kiekybinė analizė itin paplitusi ir taikoma visose srityse ir šakose. Makroekonominiai rodikliai, įmonės veiklos finansiniai rodikliai yra kiekybinės analizės objektas. Tačiau vien kiekybinės analizės dažnai nepakanka subjektui, reiškiniui ar procesui apibūdinti. Paprastai kiekybinė analizė taikoma kartu su kokybine analize.
Kiekybinė pinigų teorija Teorija, siejanti pinigų kiekį su kainų lygiu. Šios teorijos pagrindą sudaro kiekio (mainų arba Fišerio) lygtis, teigianti, kad visos piniginės išlaidos prekėms ir paslaugoms turi būti lygios pagamintų prekių ir paslaugų vertei.
Kiekinis naudingumas Produkto naudingumo, t. y. gebėjimo patenkinti poreikius, išreiškimas matuojant naudingumą.
Kiekio lygtis Santykis, susiejantis kainų lygį ir galutinio vartojimo produkcijos dydį su pinigų kiekiu: M × V = P × T, kur M – pinigų kiekis, V – pinigų apyvartos greitis, P – vidutinė produkto kaina, T – parduotų produktų skaičius.
Kintamoji palūkanų norma Palūkanų norma, išreikšta formule, kurioje bent vienas iš dėmenų yra kintamasis dydis.
Kintamosios palūkanos Palūkanų normų tipas, kai paskolos galiojimo metu jų dydis kinta atsižvelgiant į vidutines palūkanas rinkoje. Kintamąją palūkanų normą sudaro palūkanų marža plius VILIBOR (kuris atspindi vidutines paskolų litais palūkanas) arba EURIBOR (kuris atspindi vidutines paskolų eurais palūkanas)....
Kintamosios sąnaudos Sąnaudos, kurių dydis priklauso nuo gamybos apimties. Didėjant batų gamybos apimčiai, didėja odos sąnaudos. Žr. pastoviosios sąnaudos.
Kintanti kaina Kainodaros būdas, kai reklamos kaina priklauso nuo skelbimo dažnumo ar iš anksto perkamo reklamos ploto dydžio.
Kioto protokolas 1997 m. Kiote vykusioje Jungtinių Tautų konferencijoje pasiektas tarpvyriausybinis susitarimas per penkerius metus (2008–2012) išsivysčiusiose šalyse sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 6 pavadinimų dujų išmetimą mažiausiai 5 procentais, palyginti su 1990 m. kiekiu. ES šalys įsipareigojo šių išme...
Kyšis Neoficialus užmokestis politikui ar valstybės tarnautojui už jo atliekamą tarnybinę paslaugą dažnai nusižengiant nustatytai tvarkai, pažeidžiant kitų paslaugos vartotojų ar rinkos dalyvių interesus. Kyšis kartais mokamas prevenciškai – už įprastą paslaugos atlikimą dėl gerų santykių su sprendimų pri...
Klaidinamieji metodai Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodai, kai, išlaikant statistinės informacijos patikimumą, iškreipiamos skelbiamos statistinės lentelės reikšmės.
Klaidinanti reklama Reklama, kurioje pateikiama neteisinga informaciją apie prekes ir paslaugas.
Klaidingas investavimas Nuostolingas investavimas, lemiantis investuoto kapitalo praradimą. Tam tikros investavimo klaidos rinkoje neišvengiamos, tačiau klaidingų investicijų mastas labai padidėja dėl vykdomos kreditų emisijos. Verslininkai investuoja šias lėšas tikėdamiesi, kad rinkoje yra padidėjusį pinigų kiekį atitinka...
Klasifikatorius Duomenims grupuoti skirtas susistemintas objektų ar jų grupių (klasių) sąrašas, į kurį įeina pagal tam tikrą struktūrą sudaryti šių objektų ar jų grupių kodai, pavadinimai ir požymių aprašymai.
Klasifikuotieji skelbimai Reklama laikraščiuose ir žurnaluose, kuri dažniausiai yra tik tekstinė ir yra suskirstyta pagal temas, susijusias su reklamuojama preke ar paslauga. Darbo pasiūlymai, nekilnojamojo turto, automobilių pardavimas ar pirkimas – pagrindinės šios reklamos formos.
Klasikinė ekonomikos mokykla Ekonominių pažiūrų visuma, susiformavusi Adamo Smitho (1723–1790) ir Davido Ricardo (1772–1823) veikalų pagrindu. Tai buvo pagrindinė ekonomikos mokslo srovė 1750–1870 m., kai įvyko „ribinio naudingumo revoliucija“ ir įsitvirtino neoklasikinė ekonomikos mokykla.
Klasikinė įtaka Mokymosi procesas, kai reakciją sukeliantis sąlyginis dirgiklis yra siejamas su neutraliu dirgikliu, nekeliančiu jokios konkrečios reakcijos. Neutraliu dirgikliu veikiant kelis kartus, jis sukelia tokią pačią reakciją, kaip ir sąlyginis dirgiklis.
Klientas Tam tikros įmonės gaminamų prekių ar teikiamų paslaugų vartotojas.
Kliringas Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais sistema, pagrįsta tarpusavio mokėjimo reikalavimų ir įsipareigojimų įskaita.
Kliringo bankas Bankas, atliekantis piniginius atsiskaitymus tarp sandorio šalių pagal biržoje sudarytus sandorius. Lietuvoje kliringo banko funkciją vykdo Lietuvos banko valdoma mokėjimo sistema.
Knygelė (CARNET) Muitinės dokumentas, leidžiantis jos savininkui laikinai siųsti ar įvežti prekes į tam tikrą šalį nemokant mokesčių.
Kodavimas Minčių, idėjų ar informacijos pateikimas simboline forma. Reklamoje – tai kūrybos procesas, kai reklamos pranešimas paverčiamas kūrybiniu sprendimu.
Kokybinė analizė Kokybines reiškinio charakteristikas (priežastis, padarinius, prielaidas, paskatas, motyvaciją ir t. t.) įvertinantis tyrimas.
Kolektyvinė darbo sutartis Rašytinis darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo susitarimas dėl darbo, darbo apmokėjimo ir kitų socialinių ir ekonominių sąlygų.
Kolektyvinio investavimo subjektas Investicinis fondas ar investicinė bendrovė, kurių tikslas – viešai siūlant investicinius vienetus ar akcijas kaupti asmenų lėšas ir padalijant riziką jas kolektyviai investuoti į turtą laikantis nustatytų investavimo reikalavimų.
Kolektyvinio investavimo subjekto dalyvis Investicinio fondo bendraturtis ar investicinės bendrovės akcininkas.
Kolektyvinio investavimo subjekto prospektas Dokumentas, kuriame investuotojams ir visuomenei pateikiama informacija apie siūlomus kolektyvinio investavimo subjekto perleidžiamuosius vertybinius popierius.
Kolektyvinio investavimo subjekto subfondas Sudėtinio kolektyvinio investavimo subjekto turto dalis, tvarkoma atskirai nuo kito jo turto.
Kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė Įmonė, kurios pagrindinė veikla yra investicinių fondų ar investicinių bendrovių valdymas.
Kolektyvinio investavimo subjekto vertybiniai popieriai Investicinio fondo investiciniai vienetai ir investicinės bendrovės akcijos, patvirtinantys jų turėtojo teisę į kolektyvinio investavimo subjekto turto dalį ir teisę bet kada pareikalauti juos išpirkti.
Kolektyvizmas Socialinių ir ekonominių reiškinių aiškinimo metodas, teigiantis, kad kolektyvas gali veikti nepriklausomai nuo individų ir kad egzistuoja tam tikri kolektyviniai interesai, nesietini su kolektyvui priklausančių individų asmeniniais interesais. Ši doktrina iškelia visuomenės interesus aukščiau už in...
Kolorado vabalai Tai bulvių kenkėjai. Didžiausią žalą bulvėms daro jų lervos, nors bulvių lapais maitinasi ir suaugę kolorado vabalai. Gausaus antplūdžio metu jos gali sunaikinti visą bulvių lapiją, palikdamos tik stiebus ir lapų gyslas.
Komandinė ekonomika Socialinė ekonominė sistema, kuri remiasi valstybine gamybos priemonių nuosavybe ir centralizuotu išteklių paskirstymu. Tai – priešinga rinkai sistema.
Komandiruotė Komandiruote laikomas teisės aktų nustatyta tvarka įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos vieneto administracijos vadovo arba jo įgalioto asmens, arba individualios įmonės savininko siuntimu atlikti darbo funkcijas, tarnybinį pavedimą ar kelti kvalifikaciją.
Kombinuota pakuotė Kombinuota pakuotė – daugiasluoksnė pakuotė, sudaryta iš kelių skirtingų rūšių medžiagų.
Kombinuotasis pašaras Pašarinių žaliavų mišinys su pašaro priedais arba be jų, naudojamas kaip visavertis pašaras ar pašaro papildas gyvūnams.
Kombinuotieji pašarai Tai pašarinių žaliavų mišiniai su pašarų priedais ar be jų, naudojami kaip visaverčiai pašarai ar pašarų papildai gyvūnams.
Kombinuotoji kaina Speciali kaina ar nuolaida, siūloma reklamuojantis dviejuose ar daugiau periodinių leidinių. Kombinuotąją kainą dažnai siūlo leidėjai, kurie toje pačioje rinkoje leidžia ir rytinį, ir vakarinį laikraščio tiražą.
Komercija Prekių ir paslaugų pardavimas, prekyba.
Komercinė paslaptis Įmonei priklausanti techninė, technologinė, komercinė, organizacinė ar bet kokia kita informacija, kurią siekiama apsaugoti, nes jos atskleidimas gali padaryti įmonei žalos.
Komercinio naudojimo nekilnojamasis turtas Komercinio naudojimo nekilnojamasis turtas – administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto paskirties statiniai (patalpos).
Komercinis bankas Žr. bankas.
Komisinio atlygio sistema Atlyginimo už agentūros paslaugas sistema, kai paslaugų kaina skaičiuojama kaip tam tikra dalis nuo atliktų darbų biudžeto, taip pat dalis nuo suplanuoto ir kliento vardu nupirkto žiniasklaidos laiko (ploto).
Komisinis atlygis Užmokestis finansų makleriui ar agentui už tarpininkavimą perkant ar parduodant vertybinius popierius ar kitą turtą. Dažnai vadinamas tiesiog komisiniais.
Komisinis mokestis Užmokesčio reklamos agentūroms forma, kai klientas ir agentūra susitaria dėl tam tikro dydžio komisinio mokesčio, kuris skaičiuojamas nuo agentūros kontroliuojamo reklamos užsakovo biudžeto.
Komitologija Tikslesnis šio termino variantas – „komitetų procedūra“. Juo apibūdinamas toks procesas: Komisija, įgyvendindama ES teisės aktus, turi konsultuotis su specialiais patariamaisiais komitetais, kuriuos sudaro ES šalių ekspertai.
Komivojažierius Keliaujantis prekybos firmos atstovas, siūlantis prekes pagal turimus pavyzdžius arba katalogus.
Kompensacija darbuotojui Alga ir atlyginimas, darbdavio mokami darbuotojui už ataskaitiniu laikotarpiu atliktą darbą, ir socialinės darbdavio įmokos.
Kompensacijos agentas Asmuo, draudiko vardu iškeliantis pretenziją vežėjui už prekių praradimą ar apgadinimą. Paprastai šis agentas dirba pagal principą „nėra išgelbėjimo, nėra atlyginimo“.
Kompensacinė išmoka Parama pinigais, skirta kompensuoti pajamų netekimą bei atlyginti patirtus nuostolius, atsiradusius dėl valstybės ar savivaldybių institucijų nustatytų suvaržymų žemės ūkio veiklai, Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka tiesiogiai teikiama žemės ūkio veiklos subjektams, kurie atitinka jos skyrimą...
Kompensacinio apsisprendimo taisyklė Alternatyvas įvertinančio apsisprendimo taisyklė, kai vartotojai renkasi prekę ar paslaugą ir svarsto atsižvelgdami į pagrindines jos savybes ir jų svarbą.
Kompensacinis muitas Muitas, taikomas toms importuojamoms prekėms, kurios užsienio šalyje yra valstybės remiamos kompensuojamomis subsidijomis. Kompensacinis muitas įvedamas, jei manoma, kad šių subsidijuojamų prekių importas padarys žalos vietos pramonei. Kompensacinis muitas yra terminuotas. Atliekant tyrimą dėl subsidijuoto importo, gali būti taikomas laikinasis kompensacinis muitas (provisional countervailing duty).
Kompensavimas /atstatymas Pinigų sumos, kurias gauna draudikas sureguliavus nuostolius, turinčios sumažinti jo patirtus nuostolius. Paprastai tai sumos, gaunamos iš kreditorių subrogacijos, gelbėjimo išlaidų ar perdraudikų kompensacijų.
Kompensuojamoji subsidija Subsidija, teikiama tam tikram gamintojui, eksportuotojui, gamintojų ar eksportuotojų grupei, ūkio šakai ar ūkio šakų grupei siekiant paskatinti subsidijuojamų prekių vartojimą, riboti prekių importą.
Kompetentinga institucija Paprastai tai vyriausybės padalinys arba kita už tam tikrą klausimą atsakinga įstaiga. Žodis „kompetentinga“ reiškia turinti teisinius įgaliojimus ir atsakinga.
Kompiuterinis modeliavimas Modeliavimas, naudojamas siekiant nustatyti, kaip reklamos investicijos turės įtakos pardavimui didėti. Skaičiuojama remiantis surinktais kiekybiniais duomenimis.
Kompleksinis vertinimo modelis Modelis, pagal kurį žmogaus požiūris į objektą ir jo vertinimas yra įsitikinimų dėl to objekto raiška.
Kompozitinė mediena Medienos pakaitalas, kuriam pagaminti reikia mažiau medžiagos ir kuris, atsižvelgiant į numatytą paskirtį, yra atitinkamo tvirtumo ir kokybės.
Komunikacijos tikslai Tikslai, kurių siekia organizacija realizuodama komunikacijos kampaniją ir kurie pasiekiami komunikacijos priemonėmis: žinomumo didinimas, įvaizdžio, požiūrio pokyčiai, pirmenybės teikimo ar ketinimo įsigyti prekę ar paslaugą pokyčiai ir kt.
Komunikacijos trikdžiai Šalutiniai komunikacijos proceso veiksniai, iškreipiantys arba trukdantys perduoti žinią.
Komunikatorius Subjektas, kuris siunčia pranešimą gavėjui. Jis gali daryti įtaką žinios suvokimui, pasirinkdamas komunikacijos kanalus, keisdamas komunikavimo toną ar kontekstą.
Koncentracija Ekonominės veiklos sutelkimas vienoje įmonėje arba susijusiose įmonėse. Koncentracija gali vykti įmonėms susijungiant, kai prie veikiančios įmonės prijungiama viena ar kelios kitos įmonės, kurios baigia veiklą kaip savarankiški ūkio subjektai, arba kai įsteigiama nauja įmonė iš dviejų ar daugiau įmo...
Koncentracijos koeficientas Koncentracijos rinkoje rodiklis, apskaičiuojamas kaip didžiųjų įmonių gaminamos produkcijos ir bendros tos šakos produkcijos santykis. Dažniausiai keturių didžiausių įmonių produkcijos apimtis lyginama su bendra produkcija; šis rodiklis vadinamas ketvertuko koncentracijos koeficientu.
Koncesija Privačiam subjektui suteikiama teisė vykdyti ūkinę komercinę veiklą perduodant jam viešųjų paslaugų teikimą ar kitų valstybės ar savivaldybių funkcijų atlikimą.
Konfidencialūs duomenys Statistiniai duomenys, pagal kuriuos galima tiesiogiai arba netiesiogiai atpažinti statistinio stebėjimo vienetus ir atskleisti jų duomenis.
Konfiskacijos draudimas Draudimas, kuriuo dengiama gamyklų ir įrangos, esančių kitose šalyse, konfiskavimo (atėmimo) rizika. Jūrinio draudimo srityje ši sąvoka yra suskirstoma: ar konfiskavimas įvyko dėl karo, kuris yra karo rizikos draudimo dalis, ar tai buvo visų kitų tipų konfiskacija, pvz., atsižvelgus į krovinio gaben...
Konglomeratas Itin didelė įmonė ar susijusių įmonių grupė, gaminanti įvairius (skirtingus) produktus ar teikianti įvairias paslaugas.
Konkurencija Padėtis rinkoje, kai nė vienas iš rinkos dalyvių negali taikyti monopolinės kainos dėl to, kad rinkoje veikia keli pirkėjai ar pardavėjai arba, kai, esant laisvam įėjimui į rinką, egzistuoja reali galimybė rastis tokiam pirkėjui ar pardavėjui.
Konkurencijos taryba Valstybės institucija, prižiūrinti, kaip laikomasi konkurencijos ir reklamos įstatymų: nagrinėjanti gaunamus ūkio subjektų skundus.
Konkurencingumas Asmens, produkto, įmonės, šakos ar šalies pajėgumas konkuruoti rinkoje.
Konkurencingumo indeksas Asmens, produkto, įmonės ar šakos galimybių konkuruoti skaitinis įvertinimas, taikomas šalims lyginti. Gerai žinomas Pasaulio konkurencingumo indeksas, susidedantis iš trijų komponentų – makroekonominės aplinkos, valstybės institucijų veiklos ir technologijų indeksų.
Konkurencinis kainų nustatymas Kainodaros strategija, kai kainos nustatomos atsižvelgiant į konkurentų kainas.
Konkurencinis pariteto metodas Reklamos ir pardavimo skatinimo biudžeto nustatymo metodas, kai siekiama, kad biudžeto dalis procentais nuo pardavimo būtų tokia pati kaip ir konkurentų.
Konkurencinis pranašumas Savybė ar savybių visuma, kuri išskiria asmenį, produktą, įmonę, šaką ar šalį iš kitų tarpo ir padeda konkuruoti rinkoje.
Konosamentas Jūros krovinį lydintis dokumentas, važtaraštis, kuriame pateiktos krovinio pervežimo jūra sąlygos, pakrovimo ir pristatymo data.
Konsignacija Komisinio prekių pardavimo sutartis, pagal kurią prekių pardavėjas atsiskaito su prekių savininku tik tada, kai prekės parduotos.
Konsolidacija Toks horizontalaus kainų pokyčio periodas siauroje kainų juostoje, po kurio tęsiasi prieš tai buvusi rinkos tendencija.
Konsolidacijos pranešimas (FHL) CargoIMP pranešimų standartas, skirtas elektroninių vidinio važtarasčio pranešimų identifikavimui. Naudojamas krovinio patikros lapų pildymui, informacijos su išoriniu važtaraščiu sutikrinimui.
Konsoliduota (jungtinė) atskaitomybė Patronuojančios (motininės) įmonės ir jos kontroliuojamų (dukterinių) įmonių finansinė atskaitomybė, kai sujungiamos visų grupės įmonių ataskaitos, kuriose atsisakyta grupės tarpusavio atsiskaitymų pelno ir išvengta dvigubo to paties turto apskaitymo. Rengiant konsoliduotą finansinę atskaitomybę, pa...
Konsoliduota (jungtinė) priežiūra Patronuojančios įmonės ir jos kontroliuojamos grupės atliekama priežiūra, remiantis konsoliduotomis (jungtinėmis) finansinės atskaitomybės ir kitomis priežiūrai skirtomis ataskaitomis, kurias sudaro ir priežiūrą atliekančiai institucijai pateikia patronuojanti įmonė.
Konsultacija mokesčių mokėjimo klausimais Konsultacija mokesčių mokėjimo klausimais – mokesčių administratoriaus individualaus pobūdžio paaiškinimas, skirtas konkrečiam mokesčių mokėtojui jo mokamų (numatomų mokėti) mokesčių mokėjimo klausimais.
Konsultacinė sąlyga Kredito draudimo sutarties sąlyga, nustatanti, jog draudėjas turi konsultuotis su draudikais kilus abejonių dėl apsidraudusiųjų pirkėjų mokumo arba jiems laiku negrąžinus apdraustos skolos.
Konsumerizmas Teorija, teigianti, kad vartojimo didėjimas yra ekonomiškai naudingas reiškinys. Priešindamiesi didėjančiam vartojimui, kuriasi antikonsumeriniai judėjimai, raginantys vartoti tik ekologiškus arba etiškai (pvz., nenaudojant vaikų darbo) pagamintus produktus. Vartojimo didėjimas susijęs su žmonių ger...
Kontrabanda [it. contra banda Prieš draudimą] Draudžiamų prekių įvežimas į šalį arba nelegalus prekių įvežimas nesumokant reikiamų mokesčių. Kontrabanda visuomet yra atsakas į tiesioginius ar netiesioginius laisvo prekių judėjimo varžymus, atsakas į didelius mokesčius, griežtus kokybės reikalavimus.
Kontrafakcija Verslo ar prekių pateikimas kito gamintojo vardu, apgaulė.
Kontraktas Žr. sutartis.
Kontrargumentas Mintis arba atsakas, kuris prieštarauja arba yra visiškai priešingas anksčiau pateiktai minčiai.
Kontribucija Skirtumas tarp pajamų, gautų pardavus produktą ar prekės ženklą, ir kintančių sąnaudų.
Kontrolė 1) lemiama įtaka įmonės valdymui. Tai iš įstatymų ar sandorių atsirandančios teisės, apimančios nuosavybės teisę į visą ar dalį ūkio subjekto turto arba teisę naudoti visą ar dalį ūkio subjekto turto, arba bet kokias kitas teises, kurios leidžia daryti lemiamą įtaką įmonės valdymui ir veiklai;
Kontrolinis akcijų paketas 50 ir daugiau procentų bendrovės akcijų dalis.
Kontroliuojamo platinimo pagrindas Nemokamų leidinių dalijimas asmenims, kurie, leidėjo nuomone, yra svarbūs ir atsako už sprendimų pirkti priėmimą arba yra iš anksto atrinkti jį vienaip ar kitaip įvertinti.
Kontroliuojančioji investicinė bendrovė Bendrovė, esanti kitos bendrovės vertybinių popierių, suteikiančių balsavimo teisę, pagrindinė savininkė arba kontroliuojantis asmuo.
Kontroliuojantis asmuo Juridinis ar fizinis asmuo, turintis arba įgyjantis kito juridinio asmens kontrolės teisę. Kontroliuojantis asmuo gali būti pilietis, užsienietis ar asmuo be pilietybės arba ūkio subjektas, taip pat valstybės valdymo ir savivaldos institucijos. Sutuoktiniai ir jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) laik...
Konventas Kai kalbama apie ES terminas reiškia ES institucijoms, šalių vyriausybėms ir parlamentams atstovaujančių asmenų grupę, susirinkusią parengti svarbaus dokumento. Tokie konventai yra rinkęsi parengti Europos Sąjungos pagrindinių laisvių chartijos ir naujų ES sutarčių.
Konvergencijos (suartėjimo) kriterijai Kriterijai, nustatyti Mastrichto sutartimi (1993), kuriuos turi atitikti ES šalis narė, kad galėtų prisijungti prie Europos ekonominės ir pinigų sąjungos ir tapti euro zonos nare.
Konversija Sutarties pakeitimas iš vienos formos kita, pvz., gyvybės draudimo sutartį, pagal kurią privaloma sumokėti metines įmokas, pakeičiant sutartimi su sumažinta draudimo suma ir be jokių ateities mokesčių.
Konvertavimas Pakeitimas, mainai. Valiutos konvertavimas yra vienos valiutos keitimas į kitą. Vertybinio popieriaus konvertavimas yra jo keitimas į kita valiuta denominuotą ar kitą vertybinį popierių.
Konvertuojamasis vertybinis popierius Obligacija ar akcija, kurią jos turėtojas gali iškeisti į kitus tos pačios bendrovės išleistus vertybinius popierius.
Konvertuojamoji obligacija Šis konvertuojamasis skolos vertybinis popierius turi ir obligacijos, ir akcijos savybių. Konvertuojamosios obligacijos savininkas yra paskolinęs emitentui, t.y. įmonei, pinigų sumą. Konvertuojamajai obligacijai visada nustatomas konkretus terminas, pavyzdžiui, 10-ies metų, ir šio termino metu obligacijos savininkas gauna palūkanas. Pati įdomiausia konvertuojamosios obligacijos savybė yra ta, kad savininkas gali ją konvertuoti į įmonės akcijas pagal iš anksto sutartą keitimo kursą.
Kooperatinė bendrovė Kooperatinė bendrovė – įstatymų nustatyta tvarka fizinių ir (arba) juridinių asmenų įsteigta įmonė, skirta narių ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams poreikiams tenkinti.
Kopenhagos kriterijai Kriterijai, kuriuos turi atitikti šalys, norinčios tapti ES narėmis.
Kopūstinė kandis Tai kenkėjas, kuris yra žalingas jauniems augalams. Vikšrai graužia augalų lapus, sėklojų žiedus ir ankštaras. Žiemoja augalinėse liekanose, ant piktžolių, medžių žievėje. Palankios plitimui sąlygos – piktžolėti laukai, ypač daug bastutinių piktžolių, kai auga kopūstinės daržovės po kopūstų. Daugiau...
Kopūstiniai amarai Tai daržovių kenkėjai, 2,1 – 2,6 mm ilgio, šviesiai žali. Pažeidžia kopūstus ir kitas kryžmažiedes kultūras. Siurbia augalų sultis, tuomet lapai pagelsta, jų pakraščiai užsiraito į apačią.
Kopūstiniai gumbauodžiai Tai rapsų kenkėjai, darantys žalą augalų viršūniniam pumpurui ir lapkočių pamatuose. Rapsų lapai deformuojasi, lapkočiai dažnai pastorėja ir sulinksta. Pažeistose vietose formuojasi šoniniai žiedynai, kurie bręsta vėliau.
Kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai Tai rapsų kenkėjai, pažeidžiantys stiebus. Kenkia šių kenkėjų lervos, kurios maitinasi stiebo vidiniais audiniais, išgrauždamos landas. Pažeisti rapsų stiebai deformuojasi, išsikraipo, sustorėja, gali plyšti.
Kopūstinis amaras Tai kenkėjas, kuris labiausiai pažeidžia griežčius, gūžinius, Briuselio ir žiedinius kopūstus. Amarai didelėmis kolonijomis gyvena ant augalų lapų, ūglių, žiedų. Pažeisti lapai susiraito, deformuojasi. Amarai platina virusus. Žiemoja apšildomuose šiltnamiuose ir daržovių saugyklose. Lietuvoje amarai...
Kopūstinis baltukas Tai kenkėjas, darantis žalos gūžiniams ir žiediniams kopūstams: graužia lapus, apėsdamas iš pakraščių lapų minkštimą, palikdamas tik stambesnes gyslas. Be kopūstų, vikšrai minta krienų, garstyčių, rapsų, bastutinių piktžolių lapais. Pirmos kartos vikšrai daugiau kenkia laukiniams augalams. Didžiausi...
Kopūstinis pelėdgalvis Tai kenkėjas, kuris kopūstų gūžėse išgraužia landas. Pažeistos gūžės dažnai pūna. Maitinasi tik naktimis, o dieną slapstosi po lapais. Per metus išsivysto viena kopūstinių pelėdgalvių generacija. Daugiausiai žalos padaro šiltą, nelietingą vasarą, auginant kopūstines daržoves po kopūstų....
Kopūstinis stiebinis paslėptastraublis Tai kenkėjas, kuris kenkia įvairioms kopūstinėms daržovėms. Pažeistų daigų stiebeliuose būna išgraužti išilginiai takai. Tokie daigai skursta, labai lėtai auga, persodinti į lauką dažniausiai nuvysta ir nudžiūsta. Panašiai gali būti pažeisti lapkočiai ir sėklojų ūgliai. Kopūstinių stiebinių paslėpta...
Kopūstų fuzariozė Tai liga, kurios sukėlėjas į kopūstus patenka per šaknis arba žaizdeles, esančias požeminėje augalo dalyje. Vėliau vandens indais patenka į antžemines augalo dalis. Apsikrėtę daigai dažniausiai žūsta. Sergančių augalų lapai pasidaro gelsvai žalsvi, vysta. Geltimas gali būti netolygus arba gelsta išt...
Kopūstų gyslų bakteriozė (juodasis puvinys) Tai kopūstų liga, kuri labai daug žalos padaro gamybiniams pasėliams, sandėliuojamoms daržovėms. Ligos simptomai išryškėja kaip „V“ raidės formos chlorozinės dėmės, išsidėsčiusios lapų pakraščiuose. Ligai progresuojant, dėmės plečiasi. Pažeisti audiniai pradeda ruduoti ir pūti, kopūsto koto skersini...
Korekcija Trumpalaikis akcijos, obligacijos ar investicinio fondo vertės kritimas. Apie korekciją paprastai kalbama tada, kai vertybinių popierių vertė krinta po nepagrįsto augimo – taip jų kainos tampa labiau pagrįstos, koreguojasi (įvyksta korekcija).
Koreliacija Dviejų ar daugiau dydžių, reiškinių ar procesų tarpusavio priklausomybė.
Korespondentas Finansų maklerio įmonė, bankas ar kita finansų įstaiga, atliekanti tarpininkavimo paslaugas tokioje rinkoje, kurioje kiti neturi teisės ar galimybių dalyvauti.
Korupcija Piktnaudžiavimas viešuoju interesu, viešąja tarnyba siekiant asmeninės naudos.
Kotiravimas Prekės ar vertybinio popieriaus biržos kainos nustatymas.
Kouzo teorema Ronaldo Coase’o, Nobelio premijos laureato (1991) teiginys, kad, jei nėra sandorio sudarymo išlaidų, efektyviausias sprendimas bus priimtas nepriklausomai nuo to, kas yra teisėtas tam tikro turto savininkas. Tai hipotezė, kad tam tikri nesklandumai rinkoje, rinkos netobulumai gali būti pašalinti sui...
Kreditas 1) pinigų suma, kurią kredito įstaiga suteikia paskolos gavėjui, o pastarasis įsipareigoja grąžinti paskolintą sumą ir sutarto dydžio palūkanas sutartyje numatytais terminais bei tvarka. Kreditas gali būti vartojimo, būsto, studijų ir kt. Kreditas teisine prasme yra siauresnė sąvoka nei paskola, tač...
Kreditinės kortelės draudimas Kredito kortelės turėtojo draudimas, suteikiantis apsaugą dėl trečiųjų asmenų neteisėtos veiklos rizikų jo kortelės panaudojimo atveju.
Kreditiniai pinigai Popieriniai pinigai, nekeičiami į auksą ir neuždirbantys palūkanų. Paprastai kreditiniai pinigai yra tokie pinigų pakaitalai, kurie iš pradžių buvo keičiami į auksą, tačiau tokių reikalavimų patenkinimas vėliau buvo sustabdytas. Dauguma centrinių bankų išleidžiamų pinigų tam tikru istoriniu laikotar...
Kredito draudimas 1. Draudimas, nukreiptas sumažinti ar pašalinti finansinius nuostolius dėl atsiradusios kreditų rizikos. Šis draudimas gina pardavėjų ar kreditorių turtinius interesus pirkėjo ar skolininko nesugebėjimo įvykdyti savo įsipareigojimų, pvz., laiku atsiskaityti su išperkamosios nuomos bendrove už įsigytas prekes, atveju.
Kredito ir įkeičiamo turto santykis Santykis tarp suteikiamo kredito dydžio ir įkeičiamo turto vertės.
Kredito įstaiga Įmonė ar įstaiga arba šalyje veikiantis užsienio valstybės įmonės padalinys, kuris verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš gyventojų ir įmonių ir piniginių paskolų teikimu. Šiai veiklai paprastai reikia gauti licenciją.
Kredito istorija Kredito istorija yra informacija apie asmens finansinius įsipareigojimus bei mokėjimų istoriją. Kredito istorija vertinama skolinantis, perkant išsimokėtinai, sudarant ryšio, interneto, įvairias kitas sutartis. Nuo kredito istorijos priklauso ne tik kredito sąlygos (marža, pradinis įnašas, sutarties...
Kredito kortelė Kortelė, paprastai išduodama su kredito limitu, t. y. su galimybe išleisti daugiau pinigų, nei yra sąskaitoje. Kredito kortele galima atsiskaityti prekybos vietose, interneto parduotuvių svetainėse, rezervuoti vietas viešbučiuose, lėktuvo bilietus, išsinuomoti automobilį.
Kredito limitas Didžiausia leistina pinigų suma, kurią klientas gali skolintis iš banko.
Kredito linija Įmonės sutartis su komerciniu banku, kurioje bankas garantuoja įmonei tam tikro lėšų kiekio prieinamumą nurodytu laikotarpiu. Tai trumpalaikės paskolos forma. Lėšas iš kredito linijos sąskaitos įmonė gali pasiimti ir grąžinti tiek kartų, kiek jai prireikia. Kredito linija paprastai būna skirta nenum...
Kredito reitingas Gebėjimo įvykdyti skolinius įsipareigojimus įvertinimas.
Kredito rizika Rizika, atsirandanti dėl skolos vertybinio popieriaus emitento negebėjimo laiku ir visa apimtimi įvykdyti savo įsipareigojimų arba dėl kitos sandorio šalies negebėjimo laiku ir visa apimtimi įvykdyti sandorio nurodytų įsipareigojimų, taip pat rizika, atsirandanti dėl atsiskaitymų tvarkos sutrikimų.
Kredito unija Kooperatiniais principais besivadovaujanti kredito įstaiga, besiverčianti savo narių lėšų telkimu ir savitarpio paskolų teikimu. Kredito unijos narius turi vienyti bendras požymis, darbo vieta, profesija, gyvenamoji vieta ir pan.
Kredito unijos licencija Kredito unijos licencija – išduotas leidimas teikti licencines finansines paslaugas.
Kredito unijos nariai Kredito unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie atitinka vieną iš šių kredito unijos pasirinktų narystės kriterijų:
Kredito unijos nario pareigos Kredito unijos nario pareigos yra šios:
Kredito unijos nario teisės Kredito unijos narys turi šias teises:
Kredito unijos steigiamasis susirinkimas Kredito unijos steigėjai privalo sušaukti steigiamąjį susirinkimą ne vėliau kaip per 60 dienų nuo kredito unijos steigimo sutarties pasirašymo dienos.
Kredito unijos steigimo sutartis Kredito unijos steigimo sutartį sudaro steigėjai. Sutartyje turi būti nurodyta:
Kredito, paskolos gavėjo gyvybės draudimas Draudimas, garantuojantis paskolos grąžinimą skolintojo mirties atveju. Sutartis pasirašoma visam paskolos periodui, kol paskolos gavėjas laipsniškai išmoka paimto kredito sumą. Ji kasmet mažėja tol, kol visai grąžinama. Per visą tą laikotarpį paskolos gavėjo gyvybė yra apdrausta, ir mirties atveju
Kreditorinis įsiskolinimas Suma, kurią įmonė turi sumokėti per nustatytą laikotarpį savo kreditoriams (prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams). Žr. debitorinis įsiskolinimas.
Kreditorių eilė Įmonės nemokumo ar bankroto atveju sudaroma įsipareigojimų vykdymo eilė. Dažniausiai kreditorių eilės sudarymo tvarka būna valstybės teisiškai reglamentuota. Ginant „valstybės“ interesus, valstybės institucijos kreditorių eilėje dažnai užima pirmąsias vietas, taip sudarydamos sunkumų kitiems kredito...
Kreditorius Juridinis ar fizinis asmuo, suteikęs paskolą arba prekių ir paslaugų, už kurias jam dar nesumokėta, turintis teisę reikalauti įvykdyti prievolę. Terminas dažnai vartojamas tvarkant buhalterinę įmonių apskaitą. Žr. debitorius ....
Kreditų ekspansija Banko vykdomas kreditų teikimas, kai viršijamos banko turimos pinigų (aukso) atsargos, t. y. kai vykdomas cirkuliacinio kredito kūrimas. Terminas dažniausiai vartojamas kalbant apie centrinio banko vykdomą skolinimą komerciniams bankams, nors kreditų ekspansija atsirado rinkoje, kai laisvosios bankininkystės laikotarpiu komerciniai bankai, priėmę saugoti auksą ir išdavę pakvitavimus (banknotus), ėmė skolinti ir atsargų auksą. Kreditų ekspansija tapo itin svaria valstybinio ekonomikos reguliavimo priemone, darančia įtaką palūkanų normoms ir galinčia sukelti verslo ciklus. Komerciniai bankai dėl dalinių atsargų sistemos taip pat dalyvauja kuriant kreditus.
Kreditų kūrimas Komercinių bankų vykdomas pinigų kiekio didinimas dalinių atsargų sistemoje .
Kremavimo išlaidų draudimas Draudimas, sudaromas vieno asmens prašymu ir padengiantis kremavimo išlaidas jam mirus.
Krepšelis Prekių, paslaugų, valiutų rinkinys, grupė. Tai gali būti vartotojo krepšelis, kai sudaromas tipiškas vartotojo perkamų prekių ir paslaugų sąrašas. Valiutų krepšelis apima tam tikrus skirtingų valiutų kiekius.
Kriaušinė erkutė Tai kriaušių kenkėjas. Mikroskopinio dydžio, kirmėliškos erkutės gyvena kriaušių lapų audiniuose ir kenkia. Ant lapų atsiranda šviesiai žalios pūslelės ar gumbai, kurie vėliau gelsta, rausvėja ar ruduoja. Kuo daugiau būna erkučių, tuo didesni būna gumbai. Suaugusios erkės žiemoja po pumpurų žvynais,...
Kriaušinis gumbauodis Tai kriaušių kenkėjas. Bekojės, šviesiai gelsvos išsiritusios lervos įsigraužia į vaisiaus užuomazgą ir ten vystosi apie mėnesį. Pažeistos jos nenormaliai padidėja, pasidaro apvalios, panašios į obuoliukus. Vėliau užuomazgos susiraukšlėja ir nukrinta.
Kriaušių pelėjūninis puvinys Tai obuolių ir kriaušių liga, kai ant pažeistų vaisių atsiranda šviesiai rudos, vandeningos, suminkštėjusios, griežtai ribotos dėmės. Pažeistoje vaisiaus dalyje aiškiai jaučiamas pelėsio kvapas, kuris persiduoda ir sveikam vaisiui. Pažeistos vaisiaus dalies paviršiuje susidaro spuogai – melsvai žals...
Kriaušių rauplės Tai kriaušių liga, kai pavasarį arba vasaros pradžioje viršutinėje lapų pusėje atsiranda apvalių, neryškiais kontūrais, juosvai žalių, vėliau paruduojančių aksominių dėmelių. Jos didėja ir tankėja. Lapai dažnai pirma laiko nukrinta. Ant vaisių rauplių dėmelės būna apvalios, iš pradžių pilkšvai rudos, vėliau žalsvai juodos, ryškių kontūrų. Dėmelių vietoje odelė susiraukšlėja ir, vaisiui augant, kartais sutrūkinėja. Anksti apsikrėtę vaisiai būna smulkūs, kartais deformuoti.
Kriaušių rūdys Tai kriaušių liga, daugiausia išplintanti vasaros viduryje ir pabaigoje. Viršutinėje lapo pusėje pasirodo apskritos arba ovalios geltonai oranžinės ar raudonos dėmės. Pažeistose šakutėse sukėlėjas peržiemoja, o pavasarį susidariusias sporas vėjas perneša ant kriaušių ir obelų lapų, jaunų ūglių, kart...
Kritinio likvidumo koeficientas Kritinio likvidumo koeficientas parodo įmonės sugebėjimą greitai (skubiai) realizuojamu trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus, tam iš trumpalaikio turto yra atimamos atsargos kaip mažai likvidus turtas.
Kritinis kelias Ilgiausias kelias tinklo diagramoje, ženklinantis trumpiausią laiką, per kurį projektas gali būti įvykdytas. Jei užduotis yra kritiniame kelyje, bet koks terminų pakeitimas (baigimas anksčiau ar vėliau) turės įtakos viso projekto baigimui.
Kryžmažiedės spragės Tai kenkėjai, darantys žalos daugeliui kopūstinių daržovių. Vabalai išgraužia lapuose smulkias skylutes. Pažeisti augalai vysta, džiūsta, gali žūti. Rugpjūčio pabaigoje pasirodo jauni vabalai, kurie žiemoja po augalų liekanomis, nukritusiais lapais ar dirvos grumsteliais. Palankios plitimui sąlygos:...
Kryžminė atsakomybė 1. Kai du laivai, A ir B, susiduria tokiomis aplinkybėmis, kad abu yra iš dalies kalti dėl susidūrimo, ir kaip to rezultatas A yra atsakingas B už dalį jo patirtos žalos, o B yra atsakingas A už dalį A patirtos žalos, Jūrų ministerijos (admiraliteto) teismas nusprendžia, kad kompensacija bus išmokėta tai šaliai, kurios likutis, atskaičius išlaidas, yra teigiamas. Jūrinio laivo korpuso draudimo polisai numato, jog pretenzijos bus sureguliuotos pagal draudimo sutartį, sudarytą kryžminių atsakomybių pagrindu, t. y. taip, lyg kiekviena šalis būtų priversta sumokėti dalį kitos
Kryžminė reklama Reklama skirtingose žiniasklaidos priemonėse, kurias siūlo viena bendrovė arba kelių žiniasklaidos paslaugų teikėjų susivienijimas.
Kryžminės prekės kuponas Kuponas, gaunamas kartu su įsigyta preke ir kurį galima panaudoti kitai prekei palankesnėmis sąlygomis pirkti. Kita prekė, dažniausia vienas produktas, priklauso tai pačiai bendrovei, nors tai gali būti ir sutarimas su kitu gamintoju.
Kryžminis leidėjų sandoris Sutartis, kai keli leidėjai siūlo savo žurnalus reklamos davėjui kaip vieną žiniasklaidos paketą.
Kryžminis pardavimas Vykstant tiesioginiam pardavimui naudojamas pardavimo būdas, kai tam pačiam pirkėjui parduodamas papildomas gaminys ar paslauga.
Krovinio važtaraštis Gabenimo dokumentas, kuriame yra nurodomos ir aprašomos gabenamos prekės.
Krovinių apyvarta Tai vežtų krovinių kiekis (tonomis), padaugintas iš jų vežimo atstumo (kilometrais).
Krovinių draudimas Ne gyvybės draudimo rūšis, kuria draudžiami vežami kroviniai. Kroviniai gali būti draudžiami nuo avarijų, gaisrų, sprogimų, stichinių nelaimių, vagysčių ir kitų draudimo sutartyje nurodytų rizikų arba visų rizikų draudimu.
Krovinių vežimas Krovinių vežimas – daiktų (įskaitant paštą) vežimas visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat prekių vežimas (transportavimas) stacionariuoju transportu (vamzdynais, elektros energijos perdavimo linijomis ir kt.).
Kukurūziniai straubliukai Tai kukurūzų kenkėjai, puolantys jaunus daigus (retkarčiais dygstančias sėklas) ir sunaikinantys juos. Straubliukai minta jaunais lapais apgrauždami jų kraštus. Intensyviau maitinasi aukštoje temperatūroje.
Kukurūzų antraknozė Tai kukurūzų liga, sukelianti išgulimą. Rudos dėmės pirmiausia atsiranda ant lapų, žemutinėje dalyje, ties stiebo pagrindu. Vėliau jos išplinta ant viso augalo lapų. Augimo sezono pabaigoje grybas prasiskverbia į stiebą, suardo minkštuosius audinius ir vandens indus. Dėl to augalai išgula. Patogenui...
Kukurūzų burbuolės šerdies ir stiebo puvinys Tai kukurūzų liga, kuri dažnai išplinta kukurūzų pasėliuose vėlesniais vystymosi tarpsniais. Šis puvinys yra dažnesnis šilto klimato regionuose. Liga gali plisti su sėkla, bet daugiausia išsilaiko augalų liekanose. Oru plintančios sporos yra pagrindinis užkrato šaltinis. Kai ligos intensyvumas yra d...
Kukurūzų daigų puvinys Tai kukurūzų liga, kurios metu pažeistų daigų šaknys paruduoja, o vėliau ir supūva. Ligoti augalai lėtai ir netolygiai dygsta. Kukurūzų daigų puvinys labiau išplinta, kai pavasarį vyrauja vėsūs, lietingi orai. Drėgnose dirvose liga vystosi intensyviau.
Kukurūzų dulkančiosios kūlės Tai kukurūzų liga, kurios požymiai išryškėja po žydėjimo. Ant šluotelės ir burbuolių kutų iškyla kompaktiškos teliasporų krūvelės, pridengtos plona, sausa plėvele. Retkarčiais kūliasporių masės sankaupų galima aptikti ir ant viršutinių lapų. Daugeliu atvejų sergančios augalo dalys visiškai sunaikina...
Kukurūzų pūslėtosios kūlės Tai kukurūzų liga, kuri daugiausia pažeidžia tas augalo dalis, kuriose vyksta intensyviausias ląstelių dalijimasis. Pilkos, rutuliškos pūslelės išauga ant stiebų, lapų, burbulių ar šluotelių. Po kurio laiko pūslelės praplyšta ir pasklinda tamsiai rudos spalvos sporų masė. Jos gali išlikti gyvybingos...
Kukurūzų rudoji dėmėtligė Tai kukurūzų liga, kai ant kukurūzų lapų atsiranda pailgų, šviesiai rusvų, lapų gyslomis apribotų dėmių. Rudoji dėmėtligė kukurūzų pasėliuose ypač išplinta vyraujant vėsiems ir drėgniems orams. Palankiomis sąlygomis dėmės didėja, susilieja, pažeisti lapai džiūsta. Apatinėje lapų pusėje dėmių vietoje...
Kultūra Reikšmių, vertybių, normų ir papročių visuma, bendra vienos visuomenės nariams.
Kumuliacija Rizikų visuma, kai per vieną draudiminį įvykį gali nukentėti daug apdraustų objektų su nedidelėmis draudimo sumomis arba keletas apdraustų objektų su didelėmis draudimo sumomis;
Kuriamasis griovimas Kapitalistinės ekonomikos dinamikai apibūdinti Josepho Shumpeterio 1942 m. išleistame veikale Capitalism, Socialism and Democracy (1942) („Kapitalizmas, socializmas ir demokratija“) vartotas terminas, apibūdinantis procesą, kai besikuriančios naujos įmonės ir nauji produktai iš rinkos išstumia senuo...
Kūrybinis įgyvendinimas Pagrindinės reklamos idėjos perteikimas kūrybinėmis priemonėmis.
Kūrybiškumas Žmonių gebėjimas kurti naujas idėjas ir unikalius sprendimus. Reklamos versle vartojama kūrybinėms agentūroms apibūdinti.
Kūrybiškumas reklamoje Gebėjimas kurti naujas, unikalias ir atitinkančias užduotį idėjas, kurios padeda įmonėms ar organizacijoms reklamos priemonėmis efektyviai siekti užsibrėžtų tikslų.
Kūrybos santrauka Vidinis reklamos agentūros dokumentas, kuriuo kliento užduotis ir kita svarbi informacija pateikiama kūrybos skyriui.
Kūrybos strategija Reklamos pranešimo kūrimo gairės, kurios nusako, ką reklamos žinia turi perteikti, kokiai auditorijai ir kokiu tonu. Tai padeda idėjų ir tekstų autoriams kurti reklamą. Kiekviena reklama turi derėti su kūrybos strategija. Kūrybos dokumentas vadinamas kūrybos santrauka.
Kūrybos taktika Nustatymas, kaip kūrybiškai pateikti reklamos pranešimą, kad tikslinė auditoriją ją tinkamai suprastų.
Kvalifikuotoji dauguma Speciali balsavimo procedūra, kai itin svarbūs sprendimai priimami tam tikra balsų dauguma, didesne už paprastą daugumą (t. y. už pusę balsų). Europos Taryboje taikant kvalifikuotosios daugumos balsavimą, kiekviena valstybė turi nustatytą balsų skaičių. Kvalifikuotosios daugumos reikalavimas yra taikomas ir įmonėse, kai sprendžiami labai svarbūs klausimai. Žr. veto.
Kvalifikuotoji įstatinio kapitalo dalis, kvalifikuotoji balsavimo téisių dalis Vieno asmens tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai valdoma įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis arba tokie asmens ir įmonės santykiai, dėl kurių šis asmuo
Kvanvo Kvaziautonominė nevyriausybinė organizacija, kurią įsteigia valstybės ar savivaldybių institucijos. Ji finansuojama iš valstybės (savivaldybių) biudžetų ir fondų ir yra atskaitinga bei pavaldi valstybės institucijoms. Iš esmės kvanvo priskirtinos viešajam sektoriui ir tik dėl savo organizavimo formo...
Kvazipinigai Terminuotųjų ir taupomųjų indėlių bei indėlių užsienio valiuta komerciniuose bankuose suma. Kvazipinigais jie vadinami todėl, kad nėra visiškai likvidūs – atsiimant terminuotąjį indėlį anksčiau termino prarandamos visos palūkanos ar jų dalis.
Kviečių dryžligė Tai kviečių liga, kuri dažniausiai pažeidžia lapus, tačiau sukėlėjas randamas ir ant stiebų, varpų ir grūdų. Iš pradžių ant lapų pasimato mažos gelsvai rudos ar rudos rombo formos dėmelės, kurios palaipsniui didėja. Būdingiausi kviečių dryžligės ant lapų požymiai yra, kai pažeidimo vietoje išryškėja...
Kviečių dulkančiosios kūlės Tai kviečių liga, kai vietoj normalių varpų išplaukėja tik stagarėliai, aplipę kūlėsporėmis. Pradžioje kūlėsporių masė būna padengta plona plėvele, kuri greit suplyšta ir kūlėsporės išbyra. Kūlėmis kviečiai apsikrečia žydėjimo metu.
Kviečių geltonosios rūdys Tai kviečių liga, kuri pažeidžia lapus, stiebus ir varpas. Ant pažeistų augalų dalių paviršiaus susidaro eilėmis išsidėsčiusios geltonos spalvos praplyštančios pūslelės.
Kviečių išgulimas Dėl aplinkos ir agronominių veiksnių kviečiai gali išgulti. Žieminiai kviečiai yra jautresni išgulimui nei vasariniai. Dažniausiai kviečiai išgula dėl didelio tankumo, per gausaus tręšimo azoto trąšomis, stipraus stiebalūžės bei pašaknio ligų pažeidimo, taip pat smarkiau išgula ilgašiaudės veislės. ...
Kviečių javaklupė Tai kviečių liga, kai pažeistų augalų šaknys genda, augalai gelsta, išbąla, blogai krūmijasi. Pažeistų augalų varpos dažnai būna tuščios arba išaugina smulkius grūdus, todėl brendimo metu nenulinksta, išlieka stačios, pabalusios, vėliau patamsėja, nes ant nebevegetuojančių augalų varpų įsikuria varp...
Kviečių juodosios rūdys Tai kviečių liga, kuria augalai gali užsikrėsti pavasarį. Kuo palankesnės sąlygos rūdžių vystymuisi, tuo trumpesnis jų inkubacinis periodas ir didesnė rizika smarkios rūdžių infekcijos. Juodųjų rūdžių ant stiebų, lapalakščių ar lapų susidaro pailgi rudi dryžiai. Juodosios rūdys gali labai išplisti, ...
Kviečių kietosios kūlės Tai kviečių liga, kuri pažeidžia žieminių kviečių varpas. Sergančios javų varpos pieninės brandos tarpsniu būna labiau pasišiaušusios, tamsiai žalios, truputį mažesnės nei sveikų augalų. Vaškinės brandos tarpsniu ligotų augalų varpose vietoj grūdų susiformuoja kūlių maišeliai, pripildyti tamsios kūl...
Kviečių lapų septoriozė Tai kviečių liga, kuri augalus gali pažeisti nuo daigų tarpsnio. Ant apatinių pažeistų lapų (ypač kurie liečiasi su dirva) iš pradžių atsiranda neryškios, vandeningos, nedidelės dėmelės. Jos didėja ir virsta ištįsusiomis, netaisyklingo stačiakampio formos rusvomis ar rudomis dėmėmis. Joms senstant, ...
Kviečių miltligė Tai kviečių liga, kuri pažeidžia augalų stiebus, lapus ir varpas, padengdama juos baltu grybienos valkčiu, kuri sendama tamsėja, paruduoja. Liga pradeda plisti daigų tarpsniu ir plinta iki brendimo. Liga vystosi drėgnu ir šiltu oru, ją platina vėjas. Kurį laiką užkrėsti lapai išlieka žali ir gyvybin...
Kviečių pašaknio ir šaknų puviniai Tai kviečių liga, kai užsikrėtę daigai gali žūti dygimo metu. Jei išsilaiko, auga skurdūs, su rudomis dėmėmis ant šaknų ar augalo pamato. Jeigu užkrato šaltinis yra augalų liekanos arba dirva, tai pirminiai ligos požymiai – smulkios rudos dėmelės pasirodo ant šaknelių. Vėliau dėmės didėja, apatinė s...
Kviečių pavasarinis pelėsis Tai kviečių liga, prasidedanti pavasarį, nutirpus sniegui, kai atsiranda išgedusių nubalusių žiemkenčių plotai. Jų želmenys būna sulipę, apraizgyti balta, pilkšva arba rausvo atspalvio voratinkline grybiena. Ant augalų lapų gali būti ir pavienės balkšvos, vandeningos dėmės.
Kviečių rudosios rūdys Tai kviečių liga, kuri pažeidžia lapus ir lapamakštes. Ant viršutinės lapų pusės ir ant lapamakščių pradžioje susidaro rudi spuogeliai – grybo uredžiai, kuriuose formuojasi urediosporos. Smarkiai rūdžių pažeisti lapai anksti nudžiūsta. Į vasarinius javus ligos sukėlėjas patenka nuo žieminių....
Kviečių stiebalūžė Tai kviečių liga, kai ant augalų pamato, dar jiems krūmijantis ar bamblėjimo pradžioje, matosi lapamakštės parudavimas su būdingu įplyšimu dėmės centre. Vėliau infekcija pereina ant stiebų. Ant apatinių tarpubamblių atsiranda šviesių, pailgų, apjuostų tamsesniu apvadu, dėmių. Vėliau dėmių viduryje s...
Kviečių varpų fuzariozė Tai kviečių liga, kuri išplinta ant varpų. Grūdai būna smulkesni už sveikuosius, raukšlėti, mažo daigumo.
Kviečių varpų septoriozė Tai kviečių liga, kai ant varpažvynių viršūnėlių pasimato pilkšvai rudos, vėliau rudos mažos dėmelės. Vėliau jos didėja, centras pasidaro šviesiai rusvas ar pilkas. Senstančių dėmių paviršiuje susiformuoja tamsūs maži taškeliai – piknidžiai su piknosporomis, kurie yra labai svarbus varpų septoriozės...
Kvietrugių dryžligė Tai kvietrugių liga, kuri dažniausiai pažeidžia lapus, tačiau sukėlėjas randamas ir ant stiebų, varpų ir grūdų. Iš pradžių ant lapų pasimato mažos gelsvai rudos ar rudos rombo formos dėmelės, kurios palaipsniui didėja. Būdingiausi dryžligės ant lapų požymiai yra, kai pažeidimo vietoje išryškėja ryšk...
Kvietrugių geltonosios rūdys Tai kvietrugių liga, kuri pažeidžia lapus, lapamakštes, stiebus ir varpas. Ant pažeistų augalų dalių paviršiaus susidaro eilėmis išsidėsčiusios geltonos spalvos praplyštančios pūslelės. Teliosporos gali dygti tuoj pat arba peržiemojusios. Pavasarį geltonosios rūdys pirmiausiai išplinta ant apatinių ...
Kvietrugių lapų septoriozė Tai kvietrugių liga, kuri išryškėja ant apatinių lapų šiltą vėlyvą rudenį arba anksti pavasarį. Ant apatinių pažeistų lapų (ypač kurie liečiasi su dirva) iš pradžių atsiranda neryškios, vandeningos, nedidelės dėmelės. Jos didėja ir virsta ištįsusiomis, netaisyklingo stačiakampio formos rusvomis ar r...
Kvietrugių miltligė Tai kvietrugių liga, kuri pažeidžia augalų stiebus, lapus, lapamakštes ir varpas, padengdama juos baltu grybienos valkčiu, kuri sendama, tamsėja, paruduoja. Liga pradeda plisti daigų tarpsniu ir plinta iki brendimo. Liga vystosi drėgnu ir šiltu oru, ją platina vėjas. Kurį laiką užkrėsti lapai išliek...
Kvietrugių pašaknio ir šaknų puviniai Tai kvietrugių liga, kuri dažnai plinta su užkrėsta sėkla, todėl užsikrėtę daigai gali žūti dygimo metu. Jei išsilaiko, auga skurdūs, su rudomis dėmėmis ant šaknų ar augalo pamato. Jeigu užkrato šaltinis yra augalų liekanos arba dirva, tai pirminiai ligos požymiai – smulkios rudos dėmelės pasirodo a...
Kvietrugių pavasarinis pelėsis Tai kvietrugių liga, kuri atsiranda pavasarį, nutirpus sniegui. Matomi išgedusių nubalusių žiemkenčių plotai. Jų želmenys būna sulipę, apraizgyti balta, pilkšva arba rausvo atspalvio voratinkline grybiena. Ant augalų lapų gali būti ir pavienės balkšvos, vandeningos dėmės.
Kvietrugių rinchosporiozė Tai liga, kuri pažeidžia kvietrugių tas veisles, kuriose vyrauja rugio genotipas. Rinchosporiozė pažeidžia koleoptilę, lapus, lapamakštę, varpažvynius, akuotus. Ant lapų ar lapamakščių atsiranda aiškiai rudai apriboti, balkšvai ar žalsvai pilki pažeidimai, kurie vėliau įgauna vandeningą išvaizdą. Dė...
Kvietrugių rudosios rūdys Tai kvietrugių liga, kuri pažeidžia lapus ir lapamakštes. Ant viršutinės lapų pusės ir ant lapamakščių pradžioje susidaro rudi spuogeliai – grybo uredžiai, kuriuose formuojasi urediosporos. Į vasarinius javus ligos sukėlėjas patenka nuo žieminių.
Kvietrugių skalsės Tai kvietrugių liga, kuri pažeidžia javų varpas. Varpoje keleto grūdų vietoje užauga juodi su purpuriniu atspalviu rageliai – grybo skleročiai, kurie kūlimo metu nubyra į dirvą arba patenka į grūdus.
Kvietrugių stiebalūžė Tai kvietrugių liga, kuri atsiranda ant augalų pamato, dar jiems krūmijantis ar bamblėjimo pradžioje. Matosi lapamakštės parudavimas su būdingu įplyšimu dėmės centre. Vėliau infekcija pereina ant stiebų. Ant apatinių tarpubamblių atsiranda šviesių, pailgų, apjuostų tamsesniu apvadu, dėmių. Vėliau dė...
Kvietrugių varpų fuzariozė Tai liga, kuri išplinta ant varpų. Užsikrečiama žydėjimo metu. Sergančios varpos vietomis arba ištisai būna padengtos rausva grybiena. Grūdai būna smulkesni už sveikuosius, raukšlėti, mažo daigumo.
Kvietrugių varpų septoriozė Tai kvietrugių liga, kai ant varpažvynių viršūnėlių pasimato pilkšvai rudos, vėliau rudos mažos dėmelės. Vėliau jos didėja, centras pasidaro šviesiai rusvas ar pilkas. Dėmės didėdamos susilieja, varpa tampa tamsiai ruda. Senstančių dėmių paviršiuje susiformuoja tamsūs maži taškeliai. Gausiai išplitu...
Kvota 1. Gamybos ir prekybos apribojimo forma, kai per tam tikrą laikotarpį leidžiama pagaminti arba įvežti ribotą nustatytos prekės kiekį. Kvota gali būti absoliuti, kurią viršijus draudžiama įvežti prekes, arba sąlyginė, kurią viršijus taikomas muitas, o gamybos atveju – netaikomos gamybos subsidijos. Prekybos kvotavimas yra tiesioginis laisvosios prekybos ribojimas, mažinantis vartotojų galimybę pasirinkti pageidaujamą prekę arba mokėti už ją pigiau. Gamybos kvotos dažnai taikomos tose srityse, kuriose gamybą subsidijuoja valstybė. Šiuo atveju kvota siekia apriboti paramos paskatintą perteklinę gamybą ir potencialios paramos apimtis.